Reply To: Why does God allow prostitution?


Participant
#8110

It’s in the eyes of a child that those words came out… That the pope is like God…

We forgot that this child was a victim of physical abuse… Pananampalataya lang niya ang nakapitan niya sa mga oras ng paghihirap niya…

We cannot tell her to not compare the pope to God… Dahil kumpara sa atin mas inosente siya.. Sa mata at puso niya yun ang naramdaman niya… Dahil baka noong mga panahon na nagdurusa siya at “yakap” niya ang Diyos, baka ganun din naramdaman niya noong yakap niya ang santo papa…

“Who am I to judge?” -Pope Francis