Pagpapakilala, Pagpapatunay at Pagpapatibay ng Pagtatapos

 • Posted In: General Discussion


 • Member
  #9152

  ELEMENTARYA

  PAGPAPAKILALA (Para sa Punong-Guro/Ulong Guro/Gurong Namamahala)

  Kagalang-galang na Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan sa Palawan, G. Servilla A. Arzaga, CESO V (na kinakatawan ni ____________________ ), Tagamasid Pampurok/Punong Gurong Tagapag-ugnay (G./Gng./Bb.)___________________ ng Distrito ng __________________ ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang ___ batang lalaki at ___ batang babae, o kabuuang bilang na ___ mga batang magsisipagtapos sa Paaralang Elementarya ng _______________sa Taong Panuruan 2014-2015 (dalawang libo’t labing-apat at dalawang libo’t labing lima).
  Kasiya-siya po nilang natapos ang mga kinakailangan sa Pagtatapos sa Kurikulum Pang-Elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Hinihingi ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos.

  PAGPAPATUNAY (Para sa Tagamasid Pampurok o Punong Gurong Tagapag-ugnay)

  Kagalang-galang na Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan sa Palawan, G. Servilla A. Arzaga, CESO V (na kinakatawan ni __________________)sa kahilingan po ng Punong Guro/Ulong Guro/Gurong Namamahala na si (G./Gng./Bb.) _________________ ay pinatutunayan ko bilang Tagamasid Pampurok/Punong Gurong Tagapag-ugnay ng Distrito ng _________________ na kasiya-siya nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng Kurikulum Pang-Elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Kaya’t hinihiling ko po ang pagpapatibay sa kanilang pagtatapos.

  PAGPAPATIBAY (Para sa Tagapamanihala ng Sangay Bilang Kinatawan)

  Batay sa pagpapatunay ng inyong Tagamasid Pampurok/Punong Gurong Tagapag-ugnay ng Distrito ng _______________ na si(G./Gng./Bb. ) _____________________ at sa kahilingan ni _________________ (Punong Guro/Ulong Guro/Gurong Namamahala) sa kasiya-siya ninyong natapos ang Kurikulum Pang-elementaryang na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. At sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan sa Palawan, G. Servilla A. Arzaga, CESO V, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong ika – __ ng Marso, 2015, dito sa Paaralang Elementarya ng ______________. ____________, Palawan.
  Bilang patunay ng inyong pagtatapos, ipinagkakaloob ko sa inyo ang Katibayan ng Pagtatapos.

  Binabati ko kayong lahat!

  SEKONDARYA

  PAGPAPAKILALA (Para sa Punong-Guro/Ulong Guro/Gurong Namamahala)

  Kagalang-galang na Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan sa Palawan, G. Servillano
  A. Arzaga, CESO V, na kinakatawan ni ____________________ ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang _____ batang lalaki at _____ batang babae, o kabuuang bilang na ______batang magsisipagtapos sa (Pangalan ng School) ____________________ para sa sa Taong Panuruan 2014-2015 (dalawang libo’t labing-apat at dalawang libo’t labing lima).
  Kasiya-siya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng Kurikulum Pang-Sekundarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Kaya hinihiling ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos.

  PAGPAPATUNAY AT PAGPAPATIBAY (Para sa Tagapamanihala ng Sangay Bilang Kinatawan)

  Batay sa kahilingan at pagpapatunay ng inyong Punong Guro na si _____________________ na kasiya-siya ninyong natapos ang mga pangangailangan sa pagtatapos sa Kurikulum Pang-Sekundaryang na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas, at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan sa Palawan, G. Servilla A. Arzaga, CESO V, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayon ika – ____ ng Marso, 2015 dito sa _______________________, _________________, Palawan sa Taong Panuruan 2014-2015(dalawang libo’t labing-apat at dalawang libo’t labing lima). Bilang patunay ng inyong pagtatapos ipagkakaloob ko sa inyo ang inyong Diploma.

  Binabati ko kayong lahat!

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.