Pambansang Seminar-Worksyap sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan 2016 ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF)

1

Ang Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF) ay magdaraos ng Pambansang Seminar-Worksyap sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan 2016 na may temang Suri, Saliksik, Sanay mula ika-27 hanggang ika-29 ng Oktubre, 2016 sa Citystate Tower Hotel, Ermita, Manila.

Ang mga layunin ng Seminar-Worksyap ay:

1. mabigyan ng malawak na perspektiba ang mga guro at mananaliksik hinggil sa mga repormang pang-edukasyon kaugnay ng wika at panitikang Filipino sa konteksto ng K to 12 at iba pang kaugnay na pagbabago;

2. mapataas ang antas ng kasanayan at kahandaan ng mga guro sa pagpapatupad ng kurikulum sa Filipino sa antas elementarya, junior at senior high school, at kolehiyo;

3. mapataas ang antas ng kasanayan at kahandaan ng mga guro sa paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo sa bagong General Education Curriculum sa antas tersiyarya; at

4. mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga guro sa pananaliksik at mga estratehiya ng pagtuturo ng wika at panitikang Filipino.

Ang mga inaasahang dumalo ay ang mga panrehiyon at pansangay na superbisor sa Filipino, mga tagapangulo o tagapag-ugnay ng asignaturang Filipino, at mga piling guro sa bawat paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo.

Para sa karagdagang impormasyon/kaalaman, maaaring tumawag alinman sa mga sumusunod:

Prof. Emma O. Sison
De La Salle University (DLSU)
Taft Avenue, Maynila Telepono: (02) 881-2573 Mobile Phone: 0917-896-1993

Dr. David Michael M. San Juan
DLSU, Taft Avenue, Maynila
Mobile Phone: 0927-242-1630
Email: [email protected]
Facebook Page: www.facebook.com/PSLLF

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 Comment
  1. vicky says

    thanks sir