Home » Teaching & Education » Ulat sa Pasalaysay (Narrative Report) sa Report Card ng mga Mag-aaral

Ulat sa Pasalaysay (Narrative Report) sa Report Card ng mga Mag-aaral

Karaniwang napakahirap para sa mga Gurong Tagapayo (Class Adviser) ang umisip at maglagay ng Ulat Pagsalaysay o “Narrative Report” sa Rating/Report Card ng bawat mag-aaral sa bawat Pamanahunang Markahan. Madalas na humahabi pa ang guro ng mga angkop nasalita o salaysay na karapatdapat sa batang mag aaral na kanyang patutungkulan. Marahil ay magiging madali para sa isang guro na isakatuparan ang ganitong gawain sakali’t may isang hanay na ng mga halimbawang ulat-pasalaysay na mapagkukunan at mapagbabatayan niya na angkop sa bawat isang batang mag-aaral.

Narito ang ilang batayang halimbawa ng Ulat na Pasalaysay (Narrative Report) na maaring paghanguan ng mga guro sa kanilang pag-uulat sa Report Card ng bawat mag-aaral sa bawat Pamanahunang Markahan.

 1. Nagpamalas ng maganda at kasiya-siyang panimula. Ipagpatuloy kung hindi man mapaunlad pa ito.
 2. Masiglang nakikibahagi at nakikilahok sa mga pagtatalakayan sa klase.
 3. Kasiya-siya ang ipinakitang pag-unlad sa pag-aaral.
 4. Kapuri-puri ang ipinamamalas na kahusayan/kakayahan sa Asignatura.
 5. Nagpamalas ng pagpupunyagi upang mapaunlad ang kakayahan.
 6. Kainaman ang pag-unlad niya sa mga aralin.
 7. Masigasig sa paggawa at pagtulong sa mga gawain sa silid-aralan at paaralan.
 8. Ipagpatuloy ang pagiging laging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw.
 9. May magandang gawi sa pag-aaral kung kayat laging handa sa mga pagtatalakayan sa klase.
 10. Laging nagpupunyanging paunlarin ang kakayahan. Panatilihin ito.
 11. Kalugud-lugod ang ipinamalas na ugali at disiplina sa paaralan.
 12. Mahusay at marunong makibagay sa kapwa-bata sa loob at labas ng silid-aralan.
 13. Higit na mapauunlad/mapatataas ang mga marka kung iiwasan ang mga dimakabuluhang pakikipag-usap sa katabi sa oras ng klase.
 14. Sikaping bigyan ng higit na pagpapahalaga ang pag-aaral.
 15. Magkaroon ng higit na pagnanais na mapaunlad ang mga marka.
 16. Bigyan ng higit na pansin at pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga asignaturang may mabababang marka.
 17. Iwasan ang mga bagay na nakahahadlang sa mabuting pag-aaral/pagkatuto.
 18. Sikaping makibahagi sa mga talakayan sa klase sa tuwi-tuwina.
 19. Ugaliing makinig sa guro habang nagtuturo sa klase.
 20. Pag-ukulan ng higit na pansin ang mga gawaing pagbabasa at pagsusulat,
 21. Pagtuunan ng higit na pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga bilang Matematika.
 22. Magkaroon ng wastong paraan/pamamaraan sa pag-aaral upang umunlad.
 23. Iwasan ang mga bagay na nakahahadlang/sagabal sa ikauunawa ng mga aralin.
 24. Sikaping mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa lalo na sa Wikang Ingles.
 25. Ugaliing laging maging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw.
 26. Pag-ukulan ng matamang pansin ang mga araling kinahihirapan.
 27. Sikaping higit na mapaunlad at mapataas ang mga marka.
 28. Dagdagan ng higit na interes at pagpapahalaga ang mga gawaing nauukol sa asignaturang kinahihirapan.
 29. Sikaping higit na maihanda ang sarili sa lalong mabigat na gawain/pag-aaral sa susunod na baitang/pag-aaral.
 30. Sikaping maihanda ang mga gawaing-bahay o takdang aralin sa pagsisimula sa klase.
 31. Magkaroon ng kanais-nais na gawi sa pag-aaral upang umunlad ang mga marka.
 32. Sikaping makilahok sa mga gawaing pampaaralan.
 33. Ipagpatuloy ang pagsasanay sa mga aralin/sa pagbasa/ sa pagsulat kahit na nasa bahay lamang.
 34. Pag-ibayuhin ang pagpupunyagi sa pag-aaral sa susunod na baitang.
 35. Iwasan ang pagiging malilibangin sa oras ng klase.
 36. Ipagpatuloy ang ipinamalas na kasiglahan sa pag-aaral.
 37. May sariling kusa sa paggawa ng mga gawain sa paaralan.
 38. Kinapansinan ng angking kakayahan sa pamumuno.
 39. Mapagkakatiwalaan sa mga iniatas na gawaing pampaaralan.
 40. Isang malugod na pagbati sa magandang ugaling ipinamalas sa buong taon ng pag-aaral.
 41. Bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga gawain sa pag-aaral.
 42. May angking interes at tiyaga sa pag-aaral. Ipagpatuloy ito.
 43. Kinapansinan ng angking talino sa larangan ng ________.
 44. Nangangailangan ng higit na pagsubaybay sa pag-aaral.
 45. Binabati kita!

[line]

From: Marz Bonifacio Custodio

I. MGA KATANGIANG PANGKAISIPAN

1) May mataas na pag-iisip
2) May likas na talino.
3) May angking talino
4) May mabilis na pang-unawa
5) Listo.
6) Madaling makaunawa ng turo at paliwanag.
7) Nakapangangatwiran ng matalino.
8) Madaling makauna ng mga bagong ideya.g ng buong isip sa pag-aaral.
9) Nakapaghahayag ng buong isip sa pag-aaral.
10) Ibinubuhos ang buong isip sa pag-aaral.
11) Lubusang hinaharap ang anumang gawaing ng walang namamahala.
12) Madaling matuto.
13) May magaling na memorya.
14) May kakayahang mag-alaala.
15) Napapanatili ang natutuhan.
16) Bukas ang isip sa mga mungkahi.
17) Mapg-usisa at mapagtanong.
18) Handing tumanggap ng mungkahi.
19) Nagpapakita ng pag-unlad sa pag-aaral.
20) Isinasaalang-alang ang mga bagong ideya.
21) Maingat sa pagbibigay ng kuro-kuro.
22) May sariling kusa.
23) Humihikayat sa mga mag-aaral sa mga gawaing pampaaralan.
24) Malikhain.
25) May mapalikhaing kaisipan.
26) Naghahanda’t tumatanaw sa hinaharap.
27) May kakayahang malaman ang hinaharap.
28) Nakakikita sa mga maaring mangyari.
29) Isinaalang-alang ang kinabukasan.
30) Madali at mahusaya manggaya.
31) Nakapagsasagawa ng mga bagay sa sariling paraan.
32) Maparaan.
33) Mapagmasid.
34) Nakapagsusuri.
35) May mapanuring isip.
36) Nakapagbibigay ng matalinong hinala.

II. MGA KATANGIANG PANDAMDAM

1) Laging masaya.
2) May masayahing kalooban.
3) Hindi nagsisimangot, laging nakangiti.
4) Kawili-wili at kalugod-lugod.
5) Ubod ng sigla.
6) Mabait at magiliw.
7) Puno ng sigla at lakas.
8) Hindi madaling masiraan ng loob.
9) Maawain.
10) May angking lakas at tapang.
11) May tiyagang pagsisikap.
12) Palaasa sa mabuti.
13) Tapat at prangka, tahasang ipinahahayag ang niloloob.
14) Matapat at mapagkakatiwalaan.
15) Matapat sa pakikitungo sa kapwa.
16) Tahimik at hindi palakibo.
17) May ngalang mapagtawa.
18) Mapagtawa.
19) Makatao.
20) Mapagbigay.
21) Mapagkumbaba.
22) Masunurin.
23) May tiwala sa sariling kakayahan.
24) Mapag-alaala.
25) Hindi madaling magalit, may kahinahunan.
26) May pagpipigil sa sarili.
27) Hindi maramdamin.
28) Hindi pabago-bago ang isip.
29) Hindi sumpungin.
30) Mapagdamay.

III. MGA KATANGIANG PANLIPUNAN

1) Madaling pakitunguhan.
2) Kinagigiliwan ng marami.
3) Kaibigan ng marami.
4) May mabuting pakikipagkapwa.
5) Nakikisalamuha.
6) May pagpapahalaga sa kapwa.
7) Nakikipagtulungan sa kapwa.
8) Palatulong at matulungin.
9) Nakakasundo ng lahat.
10) Mapagmalasakit sa kapwa.
11) Sinisikap na mapabuti ang Gawain.
12) Maluwag sa kalooban na tinatanggap ang pananagutan.
13) May kahusayan ang paggawa.
14) Maingat at malinis na inililigpit ang mga kagamitan.
15) Laging mag-aral.
16) Maagap sa pagpasok sa klase.
17) Palaging pumapasok sa paaralan.
18) Laging naghahanda ng takdang aralin sa lahat ng asignatura.
19) Ibinibigay sa takdang panahon ang gawaing pasulat na kailangan.
20) May malinis at nababsang sulat kamay.
21) Malinaw at mabilis sumulat.
22) Matalinong binabadyet ang panahon.
23) Matalinong ginugugol ang panahon.
24) May hilig sa pag-aaral.

IV. IBA PANG PUNA

1) May panahon para umunlad.
2) Bigyan ng ibayong atensyon ang pag-aaral.
3) Sikaping mapabuti ang mga marka.
4) Nagpapakita ng pagsisikap sa pag-aaral.
5) Pag-ibayuhin pa ang pagsisikap sa pag-aaral.
6) Kailangan pang ipagpatuloy ang pagsasanay sa pagbasa.
7) Magsanay sa pagbasa.
8) Pagpilitang palaging makapaghanda ng takdang aralin.

[line]

From: Analyn Y. Barrientos

I. Math Comments

__ needs to memorize his/her basic addition and subtraction facts.
__ has a solid understanding of all math concepts taught so far this year.
__ has difficulty understanding and solving word problems.
__ needs to practice reading time on analog clocks.
__ needs to practice counting money.
__’s speed and accuracy will improve greatly if he/she memorizes his/her basic multiplication and division facts.
Math homework assignments are often handed in late or incomplete.
__ needs to slow down and check his/her work carefully.
__ seems to understand concepts taught, but often makes careless mistakes.
__ is an excellent mathematician.
__ is able to follow mathematical processes, but has difficulty explaining how answers are derived.
__ could benefit from attending after-school math help sessions.
__ is unable to read and write large numbers over 100,000.
__ has difficult with math concepts that involve high-level problem-solving.
__ has difficulty with multiple-step math problems.

II. Reading Comments

__ is reading at a ___ grade level.
__ has good reading comprehension and decoding skills.
__ is reading well at this level.
__ needs to learn basic sight words so she/he can decode words more quickly.
__ struggles with reading comprehension.
__ has difficulty understanding what he/she reads.
I would like to see __ participate in more independent reading.
__ needs to choose books that are at his/her own reading level.
__ has read __ chapter books so far this year.

I would like to see __ read for 15 minutes each night at home.
__ needs to take his/her time and think about what he/she reads.
__ is choosing books that are too difficult/simple for his/her level.

It is refreshing to see that __ enjoys reading in his/her free time.
__ needs to build his reading vocabulary.
__ often has difficulty using reading strategies to decode new words.

III. Writing Comments

__ is a creative writer.
__’s writing has a refreshing sense of voice, clarity, and style.
__ has a strong command of the English language.
__’s stories lack a clear beginning, middle, and end.
I would like to see __ check his/her own writing more carefully before handing assignments in.
__ often forgets capital letters and punctuation.
__’s writing is clear, organized, and interesting to read.
__ organizes his/her writing well, but needs to add more details to his/her works.
__’s writing is creative, but often has many errors in spelling, grammar, and punctuation.
__ enjoys writing in his/her free time. I always look forward to reading his/her stories.
__ has difficulty getting his/her thoughts down on paper in a timely manner.
__ puts a great deal of time and effort into his/her writing.

__ did a wonderful job on his/her __ assignment.
While __ is a creative writer, he/she needs to work on creating stories that are realistic.
__ has difficulty focusing on the assignment at-hand during writers’ workshop.

IV. Spelling Comments

__ is an excellent speller.
I can tell __ studies for his/her spelling test each week.
__ needs to study his/her assigned spelling words each week.
__ knows his/her assigned words, but needs to apply spelling skills to writing assignments.
__ has difficulty with phonemic awareness.
__ has difficulty applying spelling and phonics rules.
__ needs to improve spelling in written work.
__ does well when he/she studies for spelling tests.
__ does not double check his/her spelling carefully.
__ needs to improve spelling in other subjects.
__ has difficulty memorizing letter combinations.
__ needs to become a more independent speller.
__ needs to memorize the spelling of basic sight words.
__ needs to gain confidence in his/her ability to spell words.

V. Handwriting and Penmanship Comments

__ has model handwriting.
__ often reverses lower-case b and d.
__’s handwriting will improve if he/she continues to hold his/her pencil properly.
I would like to see __ use cursive handwriting for all assignments.
__ needs to learn to form cursive letters properly.
__ has very neat handwriting when he/she takes his time.
__ needs to write smaller and keep his/her letters on the lines.
__ has struggles with fine motor skills.
__ needs to slow down and form letters carefully.
__’s handwriting is a challenge to decipher.
__ needs to press more gently with the pencil and erase mistakes more completely.
__ needs to take more pride in the neatness of his/her penmanship.
__ needs to refer to the letter chart in our classroom when he/she does not know how to form letter symbols.
__ needs to practice handwriting skills.
__ has beautiful cursive handwriting.

VI. Behavior, General Conduct, and Social Skills

__’s in-class behavior is excellent.
__ has a positive attitude towards school.
__ is respectful and considerate.
__ makes a sincere effort and works hard in class.
__ displays an enthusiasm for learning.
__ is a leader and a positive role model for other students.
__ demonstrates positive character traits.
__ does well when he/she focuses on the task at-hand.
__ has difficulty completing class assignments in a timely manner.
__ requests a great deal of adult assistance when completing school work.
__ needs to work on sitting still and focusing on class lessons.
__ needs to work on organizing school supplies.
__ needs to treat others with respect.
__ needs to use language that is appropriate for a __ grader.
I’m glad __ is eager to participate in class discussions, but he/she needs to raise his/her hand when he/she has something to say.
__ often forgets his/her books and assignments.
__ frequently comes to class unprepared.
__ needs to complete homework assignments on-time.
__ needs to work on following written and oral directions.

__ has difficulty concentrating.
__ does well when he/she slows down and checks his/her work carefully.
When motivated, __ does well on class assignments.
__’s listening skills need improvement.
__ needs to keep his/her hands to himself/herself.
__ needs to follow school rules in lunch and special areas.
I would like to see __ socialize with other students throughout the school day.
__ needs frequent reminders to stay focused throughout the school day.
__ has missed __ school days this year. Frequent absences are affecting __’s school work.
__ does not attempt to make up missing or late work.
I would like to see __ become a more active participant in class discussions.
__ needs to follow teacher directions without complaining.
__ is becoming more independent when completing class assignments.

References:

Ascension Y. Vito
Paaralang Elementarya ng Pakil
Pakil, Laguna

DepEd Teacher Contributor

Here at TeacherPH, we would like to invite all new writers and regular bloggers to write for our blog. We love to build contacts with similar-minded people and share links. So, if you think you have what it takes to write for us, then we would love to hear from you!

9 thoughts on “Ulat sa Pasalaysay (Narrative Report) sa Report Card ng mga Mag-aaral”

 1. cartierbraceletlove You are able to look wonderful no matter how old you will be. Some areas of fashion last forever, while there are always interesting things coming around.Tend not to purchase clothing just since it is for sale. If the item doesn’t choose anything your currently own or it doesn’t fit well, and it also doesn’t look directly on you, regardless how great the retail price is.It will simply gather dust on the hanger and wind up space inside your money.Produce a look that is certainly unique. It requires an original personality to drag this off however, however you are almost certainly to savor your specific style and search.Long hair can be quite a hassle. When you’re away from time, a simple hair elastic and several pins will help you to look your very best by using a quick and fashionable hairstyle.Wear darker blouses and pants if you’re overweight. Dark colors can flatten your whole body and play down any bulges that you do not want to emphasize.
  imitazione cartier anelli con diamanti neri http://www.gioiellibuonmercato.com/

  Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.