Home » Most Essential Learning Competencies » Gabay sa mga Guro sa Paggamit ng Most Essential Learning Competencies (MELCs) sa Filipino

Gabay sa mga Guro sa Paggamit ng Most Essential Learning Competencies (MELCs) sa Filipino

Ang Kagawaran ng Edukasyon sa pamamagitan ng Bureau of Curriculum Development ay bumuo ng talaan ng mga pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o Most Essential Learning Competencies (MELCs).

Binuo ito upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga guro at mag-aaral kaugnay ng mga hamong dala ng COVID-19. Gamit ang MELCs, inaasahan na makatutulong ito sa anumang mode of instructional delivery na gagamitin ng guro upang punan ang pinaikling panahon ng pag-aaral at limitadong interaksyon ng mga mag-aaral sa paaralan.

Ang MELCs ay tumutugon din sa pangunahing layunin ng pag-aaral ng Filipino, ang makalinang ng isang buo at ganap na Filipinong may kapaki-pakinabang na literasi.

DOWNLOAD: Most Essential Learning Competencies (MELCS) for School Year 2022-2023

Proseso ng pagpili at pagbuo ng MELCs ng Filipino

Sa proseso ng pagtukoy ng mga pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o MELCs, ang ENDURANCE o katatagan ang naging batayan upang piliin ang mga kompetensing isasama sa listahan:

a. nagagamit sa totoong buhay;
b. higit na mahalaga kaysa ibang kompetensi; at
c. lubhang kailangan upang matutunan ang iba pang asignatura o propesyon

Bukod sa mga pamantayang nabanggit, isinaalang-alang din ang pagsasakatuparan ng mga pamantayan sa bawat baitang at ang kasama nitong pamantayang pangnilalaman at pamantayan sa pagganap.

Paano gagamitin ang MELCs sa pagtuturo?

Dahil sa ilang katangiang tinataglay ng MELCs, pinapayuhan ang guro na gamitin ito ayon sa mga sumusunod:

1. Pag-uulit ng ilang MELCs sa iba pang markahan ng bawat baitang kung kinakailangan sa lalong paglinang nito.

Baitang/MarkahanMELCs
Baitang 1 – Ikatlong MarkahanNagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang alamat/teksto
Baitang 2 – Unang MarkahanNagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto
Baitang 3 – Unang MarkahanNagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto

Matatagpuan sa listahan ng MELCs na ang ibang kompetensi katulad ng halimbawa sa itaas ay hindi na nauulit sa bawat markahan bagkus makikita ang pag-uulit nito sa bawat baitang. Ang pagpapanatili ng pag-uulit ng mga kompetensi sa bawat baitang ay nangangahulugang pagbibigay pansin sa mga kasanayang dapat matutuhan ng mag-aaral lalo’t higit na kailangan ito sa pagkatuto ng iba pang asignatura.

2. Pag-unpack ng MELCs para sa mga tiyak na mga kasanayang pampagkatuto.

Baitang/MarkahanMELCsMga Pantulong na Kasanayang Pampagkatuto
Baitang 2 – Ikaapat na MarkahanNababasa ang mga salitang madalas na makita sa paligid at batayang talasalitaanNapapantig ang mga
mahahabang salita

Nabibigkas nang wasto ang mga diptonggo

Nababasa ang mga salita sa unang kita
Baitang 5 – Unang
Markahan
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa mga tao,hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid, sa usapan at paglalahad tungkol sa sariling karanasanNatutukoy ang kahulugan ng mga pangalan at panghalip

Nakapagbibigay ng mga
halimbawa ng pangalan at panghalip

Nakapagbibigay ng reaksiyon sa isang usapin

Naisalaysay ang sariling
karanasan

Inaasahang magkakaroon ng unpacking ang guro para sa mga malalawak na MELCs upang sa gayon ay mas mabigyang pansin ang mga batayang konsepto at kasanayang dapat matutuhan ng mga mag-aaral.

3. Pagpili ng mga magkakasamang MELCs na sasakto para sa walong (8) linggo.

Baitang/
Markahan
MELCsDuration
Baitang 5 Ikalawang Markahan
Nababaybay nang wasto ang salitang natutuhan sa aralin at salitang hiram
Nasasagot ang mga tanong sa binasa/napakinggang talaarawan, journal at anekdota
Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan o naobserbahan
Nailalarawan ang tagpuan at tauhan ng napanood na pelikula at nabasang teksto
Nabibigkas nang may wastong tono, diin, antala at damdamin ang napakinggang tula
Naibibigay ang paksa/layunin ng napakinggang kuwento/usapan/talata, at pinanood na dokumentaryo,
Naibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang talaarawan, talambuhay at sa napanood na dokumentaryo
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagsasabi ng hinaing o reklamo, sa pagsasabi ng ideya sa isang isyu, at sa pagtanggi
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa isang talata at tekstong napakinggan
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan,
Naibibigay ang bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang teksto at datos na hinihingi ng isang form
Nakasusulat ng simpleng patalastas, at simpleng islogan
Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang isyu
Naitatala ang mga impormasyon mula sa binasang teksto

Binibigyang laya pa rin ang mga guro na makapili ng mga magkakasamang MELC sa bawat linggo na sa tingin nila’y sasakto at sasapat batay sa gagamiting paraan ng pagtuturo o mode of instructional delivery. Ito ay makatutulong upang maipadron ang mga MELCs sa konteksto at pangangailangan ng mga guro’t mag-aaral.

Binibigyang laya pa rin ang mga guro na makapili ng mga magkakasamang MELC sa bawat linggo na sa tingin nila’y sasakto at sasapat batay sa gagamiting paraan ng pagtuturo o mode of instructional delivery. Ito ay makatutulong upang maipadron ang mga MELCs sa konteksto at pangangailangan ng mga guro’t mag-aaral.

At bilang karagdagan, minabuti ng mga espesyalista sa erya ng Filipino na hindi magbigay ng tiyak na haba ng oras sa pagtuturo ng MELCs sa loob ng isang markahan upang maiwasang malimitahan ang guro sa paggamit nito. Sa huli, dapat bigyang pansin na ang mga kompetensing nakalista sa MELCs ay dapat makamit sa mga tinukoy na baitang.

Tandaan na ang layunin sa pagbuo ng MELCs ay hindi upang palitan ang kasakuluyang curriculum guide kundi upang magabayan ang mga guro sa pagtukoy ng mga kompetensing mas kinakailangan ng mga mag-aaral sa Taong Panuruang 2020-2021. Sa huli, hinihikayat pa rin ang mga guro na sumangguni sa curriculum guide ng Filipino kung sa tingin nilang hindi sapat ang mga kompetensing tinukoy sa MELCs.

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.