Home » Teaching & Education » Iskript ng Guro ng Palatuntunan para sa mga Paaralang Elementarya

Iskript ng Guro ng Palatuntunan para sa mga Paaralang Elementarya

(Voice Over) “Mga kaibigan, sa ilang sandal po’y magsisimula na ang palatuntunan. Mangyaring tumahimik na ang lahat.”

 1. Mabuhay! Magandang umaga/hapon po sa inyong lahat. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taong panuruang 2017-2018 sa paaralang elementaryang ___________ kasama ang mga guro, magulang, punongguro, pinuno at tagapamanihala, tagamasid at panauhin.
 2. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, ang madla’y inaanyayahang tumayo para sa pag-awit ng LUPANG HINIRANG (na pamumunuan ng CHORALE, kung mayroon) sa pagkumpas ni___________, susundan poi to ng pag-awit ng Himno ng Lunsod____, pagkumpas ni_______ at ng Panalangin na pamumunuan ni _________ batang nagkamit ng may Mataas na Karangalan.
 3. Masasaksihan po natin ngayong hapong/umagang ito ang ika___ taong pagtatapos sa Paaralang Elementaryang______________. Malugod po naming ipinababatid na sa mahalagang pagdiriwang na ito ay kapiling natin ang ating Kagalang-galang na Punong Lungsod, Mayor ___________. Kinatawan ng Distrito_______,Kgg. _______________, mga Konsehal, at mga Pinuno ng Barangay. Pangalawang Tagapamanihala, Pinunong Namamahala sa Sangay mga Paaralang Lungsod,_______________, Tagamasid Pampurok (sa elementarya) na si ___________.

PASALUBUNGAN PO NATIN SILA NG MASIGABONG PALAKPAKAN.

 1. Ipakikilala ang mga magsisipagtapos at patutunayan ng ating punongguro, na si _____________ ang kanilang pagtatapos sa Taong Panuruan 2017-2018 sa Paaralang Elementarya at susundan poi to ng pag-abot ng katibayan at paggawad ng medalya sa mga mag-aaral na may karangalan ng ating pinagpipitagang TAGAPAMANIHALA ng Sangay ng mga Paaralang Lungsod, Lungsod _______ si _____________, (sa elementarya, ang pagpapatunay ay gagawin ng Tagamasid Pansangay/Tagamasid Pampurok).

PALAKPAKAN PO NATIN SILA.

 1. Pababaunan ang mga nagsipagtapos ng inahahalagang mensahe mula sa ating dalawang panauhing pandangal na ipakikilala ng ating Punongguro na si ____________.
 2. Maraming salamat po. Kagalang-galang na Kongressman at Mayor ng Lungsod _____, sa inyo pong napakahalagang mensahe na ibinahagi ninyo sa amin sa araw na ito. Natitiyak po naming na ang inyong mensahe ay magsisilbing inspirasyon at gabay naming sa pagtahak ng bagong landas ng pakikipagsapalaran tungo sa maunlad na kinabukasan.

BIGYAN PO NATIN SILA NG MASIGABONG PALAKPAKAN.

 1. Ngayon naman pakinggan natin ang pananalita ni _____________, ang nagkamit ng may Pinakamataas na Karalangan.
 2. Hinihiling na magsitayo ang mga nagsipagtapos para sa kanilang Panunumpa ng Katapatan sa pangunguna ni __________ ang Batang nagkamit ng may mataas na karangalan.
 3. Bago ang pangwakas na Awit, malugod po naming ipinababatid na kapiling din natin ngayon sina ___________________, ____________________. Kanin apo lamang ay kapiling din natin si _________________ subali’t dahil po sa iba pa niyang “commitments” ay nagpasabi po siyang hindi na niya tatapusin ang seremonyang ito.
 4. Ngayon po’y pakinggan natin ang mga nagsipagtapos para sa pangwakas na awit na pinamagatang, ________ sa pamumunoi ng Chorale, (kung mayroon) at sa pagkumpas ni _________.
 5. Sa ngalan po ng pamumunuan ng aming paaralan at mga guro, taos-pusong binabati naming ang mga nagsipagtapos, ang kanilang mga magulang, mga gurong pumatnubay at lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong, nagbigay ng mga medalya at gantimpala, mga panauhing nagsidalo at nakiisa, sa pagtatapos na ito.

Maraming-maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.

 1. Mga Kaibigan, ang resesyonal ay pangungunahan ng mga panauhin, pangalawang tagapamanihala, pinunong namamahala sa sangay, pungguro, puno ng kagawaran, magulang, guro at nagsipagtapos.

Continue Reading:


PAGKILALA AT PAGPAPATUNAY NG PAGTATAPOS

PARA SA PUNGGURO

Kagalang-galang na Pansangay na Tagapamanihala ng Sangay ng mga Paaralang Panlungsod, Lunsod ________, _________(o kinatawan) Dr./G./Gng. ____________, Tagamasid Pansangay/Tagamasid Pampurok ng __________ na siyang kumakatawan sa Pansangay naTagapamanihala ng Sangay ng mga Paaralang Panlungsod, Lungsod _____. Ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang _________ batang lalaki at _______ batang babae na may kabuuang bilang na _______ batang magsisipagtapos sa Paaralang Elementarya/ng___________ sa taong Panuruan _____________.

Kasiya-siya po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng Kurikulum Pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas kaya’t hinihiling kop o ang pagpapatunay at pagtitibay ng kanilang pagtatapos.

PARA SA TAGAMASID PANSANGAY/TAGAMASID PAMPUROK

Batay sa pagpapatunay ng inyong Punongguro Dr./G./Gng._____________, na kasiya-siya ninyong natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas, at sa bisa ng kapangyarihan iginawad sa akin ng Pansangay na Tagapamanihala ng Sangay ng mga Paaralang Panlungsod, Lunsod ____, ______________ ay pinatutunayan ko ang inyong pagtatapos ngayong ika- ________ ng Abril, ____________ ditto sa Paaralang Elementarya ng ____________, at tuloy ipagkakaloob ko ang katibayan ng inyong pagtatapos.

Binabati ko kayong lahat!

Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.