Home » Issuances » DepEd Memoranda » Ulirang Guro sa Filipino 2019 ng Komisyon sa Wikang Filipino

Ulirang Guro sa Filipino 2019 ng Komisyon sa Wikang Filipino

February 18, 2019

Memorandum Pangkagawaran Blg. 17, s. 2019

ULIRANG GURO SA FILIPINO 2019 NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Sa mga:

Direktor ng Kawanihan
Direktor ng Panrehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Punongguro ng mga Paaralang Pampubliko at Pampribadong Elementarya at Sekundarya

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay magtatampok ng Ulirang Guro sa Filipino 2019 alinsunod sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Ang Ulirang Guro ay taunang gawad na ibinibigay ng KWF sa mga natatangi at karapat-dapat na guro na gumagamit ng wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo mula sa bawat rehiyon at/o probinsiya sa buong bansa. Ang Ulirang Guro ay kailangang nagpamalas ng angking husay, talino, at dedikasyon sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino at/o wika at kultura sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad, at may makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura.

Ang timpalak ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo ng wikang Filipino bilang midyum sa pagtuturo sa mga pampubliko at pampribadong paaralang elementarya at sekundarya, maliban sa mga kawani ng KWF at mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), at sa kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree).

Ang mapipiling Ulirang Guro sa Filipino ay makatatanggap ng medalya at katibayan ng pagkilala mula sa KWF.

Kalakip nito ang Tuntunin sa Paglahok at Pagpili ng mga Ulirang Guro sa Filipino 2019.

Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Bb. Evelyn E. Pate ho ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), 2/F Gusaling Watson, 1610 J.P. Rizal Street, San Miguel, Maynila sa telepono big. (02) 243-9855 o mag-email sa kwf.ssg@gmail.com, o evelynpateno@gmail.com.

Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

LEONOR MAGTOLIS BRIONES
Secretary

(Kalakip sa Memorandum Pangkagawaran Blg. 017, s. 2019)

Tuntunin sa Ulirang Guro sa Filipino 2019

Bukas ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa anumang asignatura/disiplina, mula elemetarya hanggang tersiyarya, maliban sa mga kawani ng KWF at mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), at kanilaug mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree).

Bukod sa indibidwal na aplikasyon, maaaring magpadala ng nominasyon ang mga Tagapamanihala ng Paaralan, Prinsipal, at Pangulo ng kolehiyo/unibersidad.

Ang mga aplikante ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod na katangian:

a. May hawak na kaukulang lisensiya (LET para sa nasa antas sekundarya at elementarya, masterado o yunit sa MA para sa kolehiyo), full-time at may permanenteng istatus.

b. Nakapaglingkod nang tatlo (3) o higit pang taon bilang gurong nagtuturo gamit ang Filipino at kasalukuyang nagtuturo sa anumang antas ng edukasyon at may antas ng kahusayan (performance rating) na hindi bababa sa Very Satisfactory sa buong panahon ng paglilingkod.

c. May makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura ng rehiyon. (Bibigyan ng malaking puntos ang mga nagawang saliksik lalo na sa agham at ibang disiplina).

d. Nakapag-ambag sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino at/o mga wika at kultura sa larang ng pagtuturo sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng publikasyon, seminar, pagsasanay, palihan, at iba pang katulad na gawain.

e. Nanguna sa pagpapahalaga sa pamanang pangwika at pangkultura ng Filipinas kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino.

f. Nanguna sa paggamit at pagpapalaganap ng Ortograpiyang Pambansa. (Minamarkahan batay sa paggamit ng Ortograpiyang Pambansa sa pagsulat ng saliksik at korespondensiya opisyal.)

g. Nakatanggap ng parangal at/o iba pang gawad kaugnay sa kaniyang propesyon (opsiyonal).

Para sa Paunang Pagpili (Preliminary Judging):

Maaaring magpasa ang paaralan/dibisyon ng higit sa isang nominasyon. Ang bawat nominado at aplikante ay kailangang magsumite ng sumusunod.

a. Pormularyo ng aplikasyon; at

b. Komprehensibong Curriculum Vitae.

(Ang pormularyo 2019 at template ng CV 2019 ay maaaring madownload sa websayt KWF.)

Ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon/aplikasyon ay sa 1 Hulyo 2019.

Ipadala sa email adres

kwfssg@gmail.com

o sa opisina ng KWF sa adres na

Lupon sa Ulirang Guro 2019
Komisyon sa Wikang Filipino

Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
1005 San Miguel, Maynila

o sa pinakamalapit na Sentro ng Wika at Kultura (SWK) sa inyong lugar.

Ang mapipili sa Pre-judging na susulatan ng KWF ay kailangan magsumite sa o bago ang 2 Agosto 2019 ng sumusunod:

Rekomendasyon mula sa immediate superior ng kaniyang paaralan na naglalahad ng sumusunod:

a. Katunayan ng kagalingan bllang guro sa Filipino o guro na gumagamit ng Filipino sa kaniyang pagtuturo na may makabansa at makataong kamalayan.

b. Katunayan ng No Pending Case at hindi naakusahan at napatunayang nagkasala sa anumang kasong administratibo, sibil, o kriminal.

Kopya ng isang taong Performance Rating na hindi bababa sa Very Satisfactory (VS).

Folio ng natanggap na gawad/pagkilala, kopya ng mga pananaliksik, publikasyon (aklat, journal, pahayagang pangkampus, atbp.) mga naisagawang seminar o palihan, at iba pang proyektong may kaugnayan sa wika at kultura.

Kung nagtuturo ng ibang asignatura o disiplina, ilakip ang mga patunay na nakapagtuturo gamit ang Filipino. Hal. modyul, banghay-aralin, silabus, pagsusulit, at iba pang kagamitang pampagtuturo nasusulat sa wikang Filipino.

Kung sa KWF isusumite ang lahok, kailangang magsumite ng hard file copy ng mga dokumento at soft copy na nasa CD. Ipadala sa adres na nakalagay sa itaas.

Kung sa tanggapan ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK) ipadadala ang lahok, kailangang magsumite ng dalawang (2) hard copy file at soft copy file na nasa isang CD. Maiiwan ang isang kopya ng hard copy file sa tanggapan ng SWK.

Isasama sa mga nominado ang mga napill sa preliminary judging noong nakaraang taon (2018) na mag-a-update ng kanilang mga dokumento. Ngunit kung walang idadagdag sa mga dokumentong naipasa noong nakaraang taon, hindi na ito isasama.

Hinihikayat na muling magsumite ng mga lahok ang mga sumali noong taong 2014 hanggang 2018 sa gawad na ito maliban sa mga nanalo na.

Makatatanggap ng medalya at katibayan ng pagkilala ang mga mapipiling Ulirang Guro sa Filipino. Sasagutin din ng KWF ang transportasyon at akomodasyon ng nanalo sa pagdalo sa Gabi ng Gawad.

Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng isinumiteng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik ng KWF.

Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila
Telepono: (02) 243-9855
Email: kwfssq@qmail.com
Website: www.kwf.gov.ph

Template ng Curriculum Vitae ng Aplikante sa Ulirang Guro

Ulirang Guro sa Filipino 2019 Pormularyo sa Paglahok

Memorandum Pangkagawaran Sa Ulirang Guro Sa Filipino 2019 Ng Komisyon Sa Wikang Filipino

Basahin: Gabaldon School Buildings Conservation Act

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.