Home » DepEd Resources » DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for Alternative Learning System (ALS)

DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for Alternative Learning System (ALS)

The Department of Education (DepEd) releases the first part of the Learning Continuity Plan (LCP) for Alternative Learning System (ALS) for School Year 2020-2021.

MGA LAYUNIN

Ipagpatuloy ang ALS learning interventions habang sinusunod ang panuntunan ng pamahalaan tungkol sa physical distancing.

Ipagpatuloy ang edukasyon ng ALS learners sa kabila ng limitadong access ng ilang learners at teachers sa internet.

Hinihikayat ang ALS teachers na pumili ng angkop na paraan ng pagtuturo sa mga sumusunod:

 • Blended approach for Advanced Elementary, Junior at Senior High School level learners
 • [Subject to the guidelines of IATF] Special Face-to-Face Learning Sessions for Lower Elementary (LE) and Basic Literacy (BL) level learners
 • Radio-Based Instruction (RBI) or ALS “Ibang Klase” TV episodes of Knowledge Channel

DEPED ALS LEARNING DELIVERY

Batid ng DepEd ang sitwayson ng mga learner at guro na walang access sa gadgets at internet, lalo na sa gitna ng COVID19 pandemic at sa pag-uumpisa ng tinatawag na “new normal.” Kaya isa ang “Blended approach for Advanced Elementary, Junior and Senior High School level learners” sa learning delivery options na iminumungkahi ng DepEd sa mga guro ng ALS upang patuloy na maihatid ang dekalidad na edukasyon sa out-of-school youth and adults.

Upang panatilihin ang kaligtasan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral, ang pagpapatuloy ng ALS learning interventions ay dapat alinsunod sa mga kautusan ng pambansa at lokal na pamahalaan.

Narito ang unang learning delivery option base sa Learning Continuity Plan (LCP) for ALS para sa inyong guidance.

Sa kasalukuyan, ang ALS SHS ay mayroon pa lamang pilot schools sa Region 5 (Bicol Region). Subalit madaragdagan pa ito sa mga susunod na taon.

MGA GAGAWIN NG ALS LEARNERS

 1. Pumunta sa community learning center (CLC) base sa napagkasunduang schedule para humiram ng kopya ng modules.

  DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

 2. Pag-aralan at kumpletuhin nang mag-isa ang hiniram na modules sa bahay sa loob ng isang linggo.

  DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

 3. Isulat ang mga sagot sa notebook at huwag sa mismong module para magamit pa rin ng kapwa ALS learners ang module

  DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

 4. Ibalik sa CLC ang hiniram na modules pagkatapos ng isang linggo para mahiram ng iba pang ALS learners.

  DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

 5. Dalhin ang kinumpletong module/notebook/journal at iba pang ebidensya ng learning outputs para i-review at makapagbigay ng feedback ang ALS teacher.

  DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

MGA GAGAWIN NG ALS TEACHERS

Bubuo ang ALS teachers ng kanilang modified library system para i-manage ang paghiram ng modules.

Ang bubuuing weekly learning plans/agreements ng ALS teachers at ng kanilang learners ay dapat mayroong learning objectives para sa buong linggo at listahan ng modules/module lessons at aktibidad (halimbawa: work sheets, radio, TV, internet resources na ia-access) na maaaring tumulong para makamit ang learning objectives.

Sa buong linggo, maaaring magbigay ang ALS teachers ng iba’t ibang uri ng learning support sa kanilang learners tulad ng pagsagot sa mga tanong o paglilinaw sa nilalaman ng modules, pagbibigay ng feedback at social-emotional support sa pamamagitan ng: Facebook Messenger/groups, SMS, WhatsApp at iba pang social media na accessible sa mobile devices.

Para sa ALS Senior High School* (SHS), maghahanda ang ALS teachers ng class program para sa pagsasagawa ng face-to-face at online learning interventions.

*Sa kasalukuyan, ang ALS SHS ay mayroon pa lamang pilot schools sa Region 5 (Bicol Region). Subalit madaragdagan pa ito sa mga susunod na taon.

1. Bumuo ng sariling modified library system para i-manage ang paghiram ng modules

MGA GAGAWIN NG ALS TEACHERS - DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

2. Siguraduhing mayroong learning objectives para sa buong linggo at listahan ng modules/ module lessons at aktibidad (halimbawa: work sheets, radio, TV, internet resources na ia-access) na maaaring tumulong para makamit ang learning objectives ng learning weekly contracts ng learners.

MGA GAGAWIN NG ALS TEACHERS - DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

3. Magbigay ng iba’t ibang uri ng learning support sa learners tulad ng pagsagot sa mga tanong, paglilinaw sa nilalaman ng modules, pagbibigay ng feedback at social-emotional support sa pamamagitan ng Facebook Messenger/groups, SMS, WhatsApp at iba pang social media na accessible sa mobile devices.

MGA GAGAWIN NG ALS TEACHERS - DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

4. Maghanda ng class program para sa Senior High School level learners upang magsagawa ng face-to-face at online learning interventions.

MGA GAGAWIN NG ALS TEACHERS - DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for ALS

READ MORE:

DEPED ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS) CURRICULUM FOR SCHOOL YEAR 2020-2021

DEPED ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS) LEARNING DELIVERY OPTIONS FOR SCHOOL YEAR 2020-2021

DEPED ALS ONLINE ENROLLMENT STEP-BY-STEP GUIDE, FORM FOR SY 2020-2021

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

1 thought on “DepEd Learning Continuity Plan (LCP) for Alternative Learning System (ALS)”

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.