Home » Buhay Guro » Ang Mass Promotion at Grade Retention

Ang Mass Promotion at Grade Retention

Hindi madaling suriin kung ang guro ay naging epektibo sa kanyang pagtuturo. Karaniwang ginagamit na sukatan ang formative at summative assessment upang makita ang natutunan ng mga bata sa kanilang guro. Ginagamit din ang National Achievement Test at dropout rates sa mas malawakang pagkilatis ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Ngunit ito ay nagdudulot ng kalituhan sa maraming guro – paano nga ba magkakaroon ng quality education kung ang magandang performance ay nakabatay sa zero dropout rates, retention rate at promotion rates? Saan mailalapat ang kategorya ng mga mag-aaral na bumagsak dahil hindi na sumisipot sa paaralan? Dahil dito, naging interpretasyon na ng mga kritiko na may lihim na kasunduang “mass promotion”sa ating sistema. Ipinagbabawal nga ba ang Grade Retention? Totoo nga bang mayroong Social Promotion o Mass Promotion sa ating mga paaralan?

Mga Patakaran ng DepEd

Ano nga ba ang posisyon ng DepEd sa usaping ito? Ayon sa DepEd Order 73, s. 2012, DepEd Order No. 8, s. 2015 at DepEd Order No. 13, s. 2018, hindi ipinagbabawal ang maretain sa kaparehong grade level ang mga mag-aaral sa Grades 1-10 na may tatlo o higit pa na bagsak na marka. Kinakailangan namang bigyan ng remediation at intervention ang mga mag-aaral na bagsak sa isa o dalawang learning areas at dapat na pasado ang Recomputed Final Grade (RCF), ang average ng Final Grade at Remedial Class Mark, upang mapromote sa next grade level. Pinahihintulutan din ang remedial and advancement classes sa panahon ng bakasyon lalo na sa mga Senior High School students upang makapasa sa mga failed subjects o makumpleto ang mga deficiencies bunga ng paglipat ng mga specialization. Hindi man sinabi sa guidelines ang “grade retention”, malinaw naman na nakasaad na kailangang dumaan at makapasa sa remedial classes sa failed competencies ang mga SHS students bago sila pahintulutan na maka enroll sa susunod na semester. Malaya silang makakapili kung dadaanin sa pag attend ng remedial class o pag ulit ng learning area bilang back subject sa susunod na semester ang kanilang gagawin upang makapasa sa kulang na competencies. Ang makakagraduate sa Senior High School ay dapat nakapasa sa lahat ng subject o learning areas. Ang mga patakarang ito ng DepEd ay sumusuporta sa mga extensive research sa buong mundo na may alternatibong pamamaraan upang matulungan na makamit pa rin ng mga mag-aaral ang mga competencies na hindi nila nakamit sa regular na klase. Ang Grade retention at social promotion ay parehong hindi kasagutan sa problema upang makamit ang quality education dahil ang mga ito ay pag-iwas sa responsibilidad na matulungan at mabigyan ng tamang edukasyon ang mag-aaral.

Ang Grade Retention

Ang grade retention ay isang pamamaraan na kung saan ang mag-aaral na hindi nakapasa ay pauulitin ng kasalukuyang grade level sa susunod na pasukan. Ang pumapabor sa grade retention ay naniniwalang kailangan ang patakarang ito upang mapangalagaan ang mataas na standard ng guro at ng paaralan. Ayon din sa mga pag-aaral, may mga gurong nagtatakda ng pansariling standard sa kanilang pagtuturo. Gaya ng mga tinaguriang terror na teachers noong unang panahon, kabilang sila sa mga nagnanais na maituring na isa sa pinakamagagaling sa paaralan, malimit na marami silang ibinabagsak sa kanilang klase.

Karaniwang ang mga bumabagsak na mag-aaral ay galing sa mahirap na pamilya, mga lalaki, may mga attention problems, nanggaling sa mga problematic o single-parent households, at ang mga palipat lipat ng paaralan. Pinaniniwalaan ng marami na ang grade retention ay makabubuti sa kapakanan ng mga mag-aaral upang mabigyan sila ng panahon na mag mature at mas lalong makamit ang kasanayan na hindi nila natugunan sa kanilang mga learning areas kung saan sila ay bumagsak. Maaaring hindi pa nila kaya ang makipagsabayan sa kanilang mga kaklase at mga kaedad. Sa pamamagitan ng grade retention pinaniniwalaan na magiging matagumpay ang mag-aaral sa kanilang pagharap sa mga susunod na grade levels. Ngunit kahit pala mabuti ang intensyon ng mga guro, nagdudulot pala ito ng maraming negatibong epekto sa mag-aaral habang tumatagal. Ayon sa mga longitudinal studies: mas tumataas ang posibilidad ng pag dropout; problema sa pakikisalamuha; depresyon at anxiety; mababang self-esteem; mas nagiging self-conscious; at nagkakaroon ng mga problema sa pag-uugali.

Sa mga resultang nabanggit, isang importanteng tanong ang dapat masagot: Makatwiran bang paulitin ng grade level ang mga batang hindi pa marunong magbasa?

Ayon sa pag-aaral ni Martin West ng Harvard Graduate School of Education, sa mga sitwasyon na hindi pa nakakabasa ang mag-aaral at kung kinakailangan talagang magkaroon ng grade retention, ito ay mas mabuting gawin sa mga pinakamababang grade levels upang hindi gaanong magkaroon ng negatibong epekto. Napapabuti ang paghahanda sa secondary at mas nagkakaroon ng kasiguraduhan na makakapagtapos ang dumaan sa grade retention para sya ay matutong magbasa bago mag grade four. Kapag nakarating na sa ikaapat na baiting, ang pag apply ng grade retention, ito raw ay wala nang mabuting maidudulot sa bata. Kung ating susuriin, makatwiran ang mga research kaugnay dito dahil sa Grades 1-3 ang tamang panahon upang sila ay maturuang magbasa. Mas makabubuti na sila ay nakababasa na bago pa sila makarating sa mas mataas na grade levels. Kapag ang bata ay nakakabasa na, mayroon na silang sandata sa hamon ng pag-aaral hanggang sa sila ay makarating sa pinakamataas na antas.

Ang Mass Promotion

Sa mass promotion o social promotion naman, pikit-matang ipinapasa ang mga mag-aaral kahit hindi pa sila karapatdapat. Sila ang mga nagpapakita lamang kapag may pagsusulit, may kakulangan sa skills na maghahanda sa kanila sa pagtatrabaho o pag-aaaral sa kolehiyo.Sa mababang paaralan, kalimitang sila ang mga sakitin at may mga problema sa mga pamilya na binibigyang unawa o awa ng kanilang mga guro. Karaniwang may kakulangan pa sila sa oral at written communication skills dahil hindi pa sila gaanong marunong magbasa. Ginagawa ito ng nakararaming guro dahil na rin sa pressure ng mga reports na dapat ipasa sa mga division offices sa pinakamadaling panahon dahil ginagamit daw itong katibayan sa performance incentives. Sa anim na oras ng pagtuturo, paghahanda ng leksyon, pag check ng mga output at marami pang iba, hindi na rin nahaharap ng guro ang remdiation at personalized teaching-learning activities para maagapan ang mga learners at-risk-of-failing. Samakatuwid, sariling desisyon ng guro ang ipasa na lamang ang bata kahit pa sila ay hindi nya napag-ukulan ng panahon at ito ay bunga ng mga kumplikadong konsiderasyon na hindi kayang unawain ng mga kritiko ng departamento. Bilang pagsuporta ng ilang tao sa gobyerno, kinikilala din daw ito bilang cost-effective measure sa halip na gastusan pa ang karagdagang taon na ilalagi ng mag-aaral sa isang grade level. Pinaniniwalaan din ng ilan na matututo na lamang ang mga bata at makakaadjust sa susunod na grade level dahil sa kanilang maturity level. Nagkakaroon tuloy ng pagkukumpara at pagkalito kung ano nga ba ang kaibahan nila sa mg totoong nagpakahirap para makapasasa sa grade level. Nawawalan din tuloy ng tiwala sa edukasyon at pagpapahalaga ang mga bata sa hardwork.

Mga Alternatibo Upang Matulungang Umunlad ang mga Mag-aaral

Grade retention o maging mass promotion man ang gawin, naglalaho ang inaasahang kalidad sa edukasyon. Ngunit dapat nating unawain na may mga inilabas nang mga patakaran ang departamento. Hindi maaaring ibasak o ipasa na lamang ang mga batang nangangailangan ng tulong. May mga alternatibongpamamaraan na dapat gawin upang maiangat ang kalidad ng edukasyon. Ang pagbigay ng mga remediation at intervention ang pinakamahalagang salik upang maiangat ang kinasadlakan ng ating edukasyon. Huwag nating pabayaan na parusahan ang mga bata sa pamamagitan ng bagsak na grado. Mas lalong huwagnating ipasa ang mga bata na walang natutunan sa paaralan. Kailangan nila ang ating interbensyon. Pasanin ito ng mga guro, oo, ngunit hindi nararapat na ipaubaya na lamang sa guro na mag-isang pasanin ang problemang ito. Hindi ito matutugunan kung hindi magtutulungan ang buong lipunan. Kailangang itigil na natin ang denial at blame game.

Narito ang ilang pamamaraan upang unti-unti nating maalis sa sistema ang pangit na imahe na may mass promotion daw sa ating mga paaralan:

  1. Ang pinakamahuhusay na guro sa numeracy at literacy ang dapat na nagtuturo sa Kindergarten hanggang Grade 3. Sa bansang Japan, Germany, Sweden, Switzerland at Finland, may continuous relationship ang guro sa kanyang mag-aaral. Nananatili ang mga guro sa pagtuturo sa parehong mag-aaral sa loob ng dalawa o higit pang taon dahil kilala na nila at mas alam na nila ang pangangailangan ng bawat mag-aaral.
  2. Kinakailangang bawasan ang class size sa primary level upang mabigyan ng individualized instruction at matutukan sa reading, arithmetic at writing ang mag-aaral sa kanilang pangangalaga.
  3. Mas malimit na nabibigyan ng pagsasanay sa pagtugon sa pangangailangan ng mga struggling students ang mga Master Teachers. Sila ay mas angkop na ilagay sa mga klaseng ito. Sa ganitong pamamaraan mas madaling matututo ang mga Teachers I – III sa actual na patotoo kung ano ang mga dapat gawin.
  4. Ang pagbigay ng remediation at intervention ay hindi na gaanong nahaharap ng mga guro dahil sa kakulangan ng oras. Kung ito ay kabilang sa actual classroom teaching load, mas maisasaayos ng mga guro ang pagseserbisyo sa mga mag-aaral. Bigyan ng angkop na remuneration ang mga gurong nagbibigay ng interbensyon sa mga bumagsak na mag-aaral.
  5. Sanayin ang mga guro sa pagbibigay ng motibasyon sa pag-aaral, pagsusuri sa resulta ng mga assessment, at mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo na angkop sa henerasyon ng mag-aaral.
  6. Magkaroon ng redesigned school structures and facilities at supports and services gaya ng guidance counselors, community and professional volunteers sa bawat paaralan para sa iba’t-ibang pangangailangan ng mga mag-aaral.

Ang DepEd Order No. 13, s. 2018, DepEd Order No. 8, s. 2015, DepEd Order 73, s. 2012 na ginagamit ng mga kritiko at itinuturong batayan ng interpretasyon ng mass promotion ay mga polisiya na sumusunod sa mga rekomendasyon ng mga evidence-based research sa buong mundo. Hindi pinahihintulutan ng DepEd ang hindi makatarungang Grade Retention at Mass Promotion.

Sa pamamagitan ng mga alternatibong pamamaraan mas mapagtutuunan natin ng pansin ang mga kaya pa nating gawin upang masagip at mabigyan ng de kalidad at pantay-pantay na edukasyon ang mga bata na nasa ating pangangalaga.

References:

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/07/when-kids-are-held-back-gains-can-follow?fbclid=IwAR21-SW5reYDUKeuqVOw5hwkJY5IfB_J0gsnHPyZpr-dSBSJ23o6EmrzRIU

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701161/

https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/01/22/pass-or-fail-how-can-the-world-do-its-homework

https://www.thoughtco.com/essential-questions-concerning-grade-retention-3194685

https://www.readingrockets.org/article/beyond-social-promotion-and-retention-five-strategies-help-students-succeed?fbclid=IwAR0st5wEW4NcXOccN6rJJvd5Fo4tk6KZUG6pVG7J8z_XvHvtIMG9k8GfALc

https://www.aasa.org/SchoolAdministratorArticle.aspx?id=15030

https://www.researchgate.net/publication/262196555_Third-grade_retention_and_reading_achievement_in_Texas_A_nine_year_panel_study

http://closup.umich.edu/publications/workingpapers/papers/closup-wp-12-retention-hs-completion.pdf

DepEd Order No. 13, s. 2018

DepEd Order No. 8, s. 2015

DepEd Order 73, s. 2012

Share with your friends!

Margarita Lucero Galias

Margarita L. Galias began her career in education as a high school math and physics teacher in Immanuel Lutheran High School in Malabon City and Manila Central University, Caloocan City before serving as a public school teacher in Sorsogon City in 1995. She was a university scholar and graduated cum laude with a bachelor’s degree in Education, major in Math-Physics from De La Salle Araneta University. She also holds a master’s degree in Management, major in Administration and Supervision from Sorsogon State College. She is now currently employed in Mercedes B. Peralta Senior High School as a classroom teacher and a guidance counselor designate.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.