Home » DepEd Resources » DepEd Parent’s Consent Form for Milk Feeding Program

DepEd Parent’s Consent Form for Milk Feeding Program

In the Department of Education (DepEd), the Bureau of Learner Support Services-School Health Division (BLSS-SHD), shall lead in the implementation of the School-Based Feeding Program (SBFP)-Milk Feeding Program Component, to contribute to the improvement of nutritional status, classroom attendance and school performance of target beneficiaries to more than 85% per annum. In addition to the hot meals being given to the beneficiaries, pasteurized fresh milk or sterilized milk will also be served.

Two weeks before the distribution of milk, the identified beneficiaries shall be encouraged to drink milk in their homes to ensure that lactose intolerance will not be experienced in schools. In any case, schools shall have secured signed consent slip from parents prior to the milk feeding activity enclosed as Annex “E.”

DepEd Order No. 36, s. 2019

Pangalan ng Paaralan
Division
School ID
Rehiyon

Mahal na magulang/ tagapangalaga,

Bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa mataas na bilang ng mga batang mababa ang timbang, ang Kagawaran ng Edukasyon ay magsasagawa ng Milk Feeding Program sa mga mag-aaral na mababa ang timbang mula Kindergarten hanggang sa Baitang Anim (6) sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ang gatas na ibibigay ay libre at walang bayad, hindi maaring iuwi, at ito ay dapat lamang inumin sa loob ng paaralan.

Kaugnay nito, hinihiling namin ang inyong pakikiisa na ibigay sa amin ang mga sumusunod na impormasyon patungkol sa inyong anak upang ang inyong anak/alaga ay mapabilang sa mga batang bibigyan ng gatas sa loob ng () araw. Ngunit ang inyong anak/alaga ay maaring makaranas ng pagsakit panandalian ng tiyan at pagdumi pagkatapos uminom dulot ng tinatawag na “Lactose Intolerance” sa mga unang araw ng paginom ng gatas. Arning tinitiyak na ang gatas na ibibigay sa inyong mga anak/alaga ay bago at ligtas inumin.

Gumagalang,

Punongguro ng Paaralan

PAGSANG-AYON AT PAHINTULOT NG MAGULANG

Pangalan ng Bata
Kapanganakan
Age
LRN
Class Adviser
Baitang
Pangalan ng Magulang o Tagapangalaga

KASAYSAYAN NG SAKIT AT PAG INOM NG GATAS

1. Anong gulang o edad huling uminom ng gatas ng inyong anak/alaga?
Taong gulang o edad

2. Sa inyong obserbasyon, sumakit ang tiyan, dumumi o mga kakaibang naramdaman ang inyong anak pagka inom ng gatas?

[] Oo – mga sintomas
[] Hindi

3.Ang inyong anak ay mayroong allergy sa gatas?

[] Meron
[] Wala

PAGBIBIGAY NG PAHINTULOT SA PAGSALI NG INYONG ANAK O ALAGA SA MILK FEEDING PROGRAM

(Lagyan ng tsek ang kahon sa ibaba)

Oo, sumasang-ayon ako na mapasali ang aking anak sa Milk Feeding Program sa loob ng () araw. Nauunawaan ko ang impormasyon tungkol sa gatas at ang kahalagahan ng paginom ng gatas ay makakabuti sa kalusugan at nutrisyon ng aking anak/alaga. Naipaliwanag nang mabuti ang mga impormasyon tungkol sa libreng gatas na isasagawa ng Kagawaran ng Edukasyon.

Hindi ako sumasang-ayon na mapasali ang aking anak sa Milk Feeding Program.

Dahilan:

Buong Pangalan at Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.