Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 10 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 10 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 10 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 10 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP10IKP-IIIh-1310Naipahahayagang pananaw sa pagpapahintulot ng same-sex marriage sa bansaAP
AP10ICC-IVj-1110Naipahahayagang saloobin sa mahahalagang isyung pampulitika na kinakaharap ng sariling pamayanan at bansaAP
AP10IKP-IIIh-1110Naipahahayagang sariling saloobin sa Reproductive Health LawAP
AP10IPE-Ic-810Naipaliliwanagang aspektong politikal, pang-ekonomiya, at panlipunan ng Climate ChangeAP
AP10IPP-Iib--210Naipaliliwanagsa aspektong panlipunan, pampulitika, at pangkabuhayanang epekto ng migrasyonAP
AP10IPE-Ib-310Naipaliliwanagang iba’t ibang uri ng kalamidad na nararanasan sa komunidad at sa bansaAP
AP10ICC-IVi-1010Naipaliliwanagang kahalagahan ng pagkakaroon ng kooperasyon ng mamamayan at pamahalaan sa paglutas sa mga suliraning panlipunanAP
AP10IPE-Ii-2210Naipaliliwanagang kaugnayan ng mga gawain at desisyon ng tao sa pagbabagong pangkapaligiranAP
AP10IPE-Ig-1710Naipaliliwanagang konsepto ng globalisasyonAP
AP10IPE-Ia-110Naipaliliwanagang konsepto ng Kontemporaryong IsyuAP
AP10IPP-IIc-510Naipaliliwanagang konsepto ng political dynastiesAP
AP10IPE-Ih-2010Naipaliliwanagang konsepto ng sustainable developmentAP
AP10IPP-Iid-710Naipaliliwanagang konsepto, uri at pamamaraan ng graft and corruptionAP
AP10IKP-IIIg-1010Naipaliliwanagang mahahalagang probisyon ng Reproductive Health LawAP
AP10IPE-If-1410Naipaliliwanagang mga dahilan ng pagkakaroon ng unemploymentAP
AP10IPE-Ih-1810Naipaliliwanagang pangkasaysayan, pampulitikal, pang-ekonomiya, at sosyo-kultural na pinagmulan ng globalisasyonAP
AP10IPE-Ib-410Naiuugnayang gawain at desisyon ng tao sa mga kalamidadAP
AP10IKP-IIIc-610Nakabubuong dokyumentaryo na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kasarian at sekswalidadAP
AP10IPE-Ig-1610Nakabubuong mga mungkahi upang malutas ang sulliranin ng unemploymentAP
AP10IPE-If-1310Nakagagawang case study tungkol sa sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayananAP
AP10ICC-IVd-510Nakapagmumungkahing mga pamamaraan na makatutulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa pamayanan at bansaAP
AP10IKP-IIIb-410Nakapagmumungkahing mga pamamaraan sa pangangalaga ng karapatang pantaoAP
AP10IKP-IIIc-510Nakapagmumungkahing mga paraan ng paglutas sa mga paglabag ng karapatang pantaoAP
AP10IKP-IIIj-1610Nakapagmumungkahing mga paraan sa ikalulutas ng suliranin ng prostitusyon at pang-aabuso sa sariling pamayanan at bansaAP
AP10IPP-Iif-1010Nakapagmumungkahing mga paraan upang maiwasan ang graft and corruption sa lipunanAP
AP10IKP-IIIa-110Nakapagpaplanong symposium na tumatalakay sa kaugnayan ng karapatang pantao at pagtugon sa responsibilidad bilang mamamayan tungo sa pagpapanatili ng isang pamayanan at bansa na kumikilala sa karapatang pantaoAP
AP10IPE-Ij-2510Nakasusulatng isang case study na nakatuon sa pagtatamo ng sustainable development ng kinabibilangang pamayananAP
AP10IPE-Ij-2410Napaghahambingang iba’t ibang istratehiya at polisiya na may kaugnayan sa pagtamo ng sustainable development na ipinatutupad sa loob at labas ng bansaAP
AP10IKP-IIIe-910Napaghahambingang katayuan ng kababaihan, lesbians, gays, bisexuals, at transgender sa iba’t ibang bansa at rehiyonAP
AP10IPE-Ic-710Napahahalagahanang pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan at pamahalaan sa panahon ng kalamidadAP
AP10IPP-IIc-410Nasusurisa aspektong panlipunan, pampulitika, pangkabuhayan, at pangkapayapaan ng mga mamayanang epekto ng mga suliraning teritoryal at hangganan (territorial and border conflicts)AP
AP10IKP-IIIa-210Nasusuriang epekto ng paglabag sa karapatang pantaoAP
AP10ICC-IVh-910Nasusuriang epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawain at usapin pampulitikaAP
AP10ICC-IVg-810Nasusuriang epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, pulitika, at lipunanAP
AP10IKP-IIIj-1510Nasusuriang epekto ng prostitusyon at pang-aabuso sa buhay ng tao sa pamayanan at bansaAP
AP10IKP-IIIi-1210Nasusuriang epekto ng same-sex marriage sa mga bansang pinahihintulutan itoAP
AP10IKP-IIId-710Nasusuriang iba’t ibang salik na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng diskriminasyon sa kasarianAP
AP10IPE-Ia-210Nasusuriang kahalagahan ng pagiging mulat sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdigAP
AP10ICC-IVb-310Nasusuriang kalidad ng edukasyon sa bansaAP
AP10IPP-IIe-910Nasusuriang kaugnayan ng graft and corruption sa aspektong pangkabuhayan at panlipunanAP
AP10IKP-IIIb-310Nasusuriang mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa pamayanan, bansa, at daigdigAP
AP10IPE-Ii-2310Nasusuriang mga kasalukuyang hamon sa pagtamo ng sustainable development (hal.: consumerism, energy sustainability, poverty, at health inequalities)AP
AP10IPE-Ih-1910Nasusuriang mga pangunahing institusyon na may bahaging ginagampanan sa globalisasyon (pamahalaan, paaralan, mass media, multinational na korporasyon, NGO at mga internasyonal na organisasyon)AP
AP10ICC-IVa-110Nasusuriang mga programa ng pamahalaan na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa edukasyonAP
AP10ICC-IVa-210Nasusuriang mga programa ng pamahalaan na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa edukasyonAP
AP10IPP-IId-610Nasusuriang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaanAP
AP10ICC-IVa-110Nasusuriang sistema ng edukasyon sa bansaAP
AP10IKP-IIIi-1410Natatalakayang dahilan ng prostitusyon at pang-aabusoAP
AP10ICC-IVf-710Natatalakayang iba’t ibang gawaing pansibiko sa pamayanan at bansaAP
AP10IPE-Id-910Natatalakayang iba’t ibang programa, polisiya, at patakaran ng pamahalaan at ng mga pandaigdigang samahan tungkol sa Climate ChangeAP
AP10IPP-Ii-2110Natatalakayang kasaysayan ng pagkabuo ng konsepto ng sustainable developmentAP
AP10IPP-IIb-310Natatalakayang mga dahilan ng mga suliraning teritoryal at hangganan (territorial and border conflicts)AP
AP10IPE-Ie-1210Natatalakayang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga sulliraning pangkapaligiran sa sariling pamayananAP
AP10ICC-IVc-410Natatalakayang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansaAP
AP10IKP-IIId-810Natatayaang bahaging ginagampanan ng kasarian (gender roles) sa iba’t bang larangan at institusyong panlipunan (trabaho, edukasyon, pamilya, pamahalaan, at relihiyon)AP
AP10IPE-Id-1010Natatayaang epekto ng Climate Change sa kapaligiran, lipunan, at kabuhayan ng tao sa bansa at sa daigdigAP
AP10IPP-IIe-810Natatayaang epekto ng graft and corruption sa pagtitiwala at partisipasyon ng mga mamayan sa mga programa ng pamahalaanAP
AP10IPE-Ig-1510Natatayaang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at pag-unlad ng ekonomiya ng bansaAP
AP10IPE-Ic-610Natutukoyang mga ahensiya ng pamahalaan na responsable sa kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng kalamidadAP
AP10IPP-IIa-110Natutukoyang mga dahilan ng migrasyon sa loob at labas ng bansaAP
AP10ICC-IVe-610Natutukoyang mga katangiang dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibikoAP
AP10IPE-Ib-510Natutukoyang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidadAP
AP10IPE-Ie-1110Natutukoyang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayananAP
A10EL-Ib-110Analyzesart elements and principles in the production of work following a specific art style from the various art movementsArts-Music
A10EL-IVa-210Analyzesbased on theatrical forms, and elements of art; as applied to performanceexamples of playsArts-Music
MU10AP-IIa-h-510Analyzesmusical characteristics of Afro-Latin American and popular musicArts-Music
A10PR-IVh-310Analyzesthe uniqueness of the group that was given recognition for its performanceArts-Music
A10PR-IIb-e-310Appliesto communicate ideas, experiences, and stories showing the characteristics of 21st-century artdifferent media techniques and processes (e.g., the use of graphic software like Photoshop, InDesign, etc.)Arts-Music
A10PR-IIIc-e-310Appliesto communicate ideas, experiences, and storiesdifferent media techniques and processes (the use of software to enhance/animate images like Flash, Movie Maker, Dreamweaver, etc.)Arts-Music
A10PR-Ic-e-310Appliesto communicate ideas, experiences, and storiesdifferent media techniques and processes showing the characteristics of the various art movements (e.g., the use of industrial materials or found objects, Silkscreen Printing, etc.)Arts-Music
A10PR-IVh-210Assumesthe role of a character as an actor/performance staffArts-Music
A10PR-IVh-210Assumesthe role of a character as production staff (director, choreography, light designer, stage manager)Arts-Music
MU10AP-IIb-d-910Choreographsa chosen dance musicArts-Music
A10PR-IVf-g-510Choreographswith the use of mediathe movements and gestures needed in the effective delivery of an original performanceArts-Music
A10PL-IIh-410Comparesthe characteristics of artworks in the 21st centuryArts-Music
A10PL-Ih-410Comparesthe characteristics of artworks produced in the various art movementsArts-Music
A10PR-IVd-410Contributesto the conceptualization of an original performanceArts-Music
MU10CM-IIIg-h-710Createsa musical on the life of a selected contemporary Philippine composerArts-Music
A10PR-IIIc-e-110Createsartworks that can be assembled with local materialsArts-Music
A10PR-IIc-e-110Createsguided by 21st-century techniquesartworks that can be locally assembled with local materials,Arts-Music
MU10TC-Ic-h-710Createsusing knowledge of 20th century styles.short electronic and chance music piecesArts-Music
MU10MM-IIIc-h-410Creates/improvisesfor a selected part of a musical play; using media and technologyappropriate sounds, music, gestures, movements, and costumeArts-Music
MU10AP-IIa-h-410Dancesto different selected styles of Afro-Latin American and popular musicArts-Music
A10PL-IVh-110Definesthe uniqueness of each original performanceArts-Music
A10PR-Ic-e-210Describesthe influence of iconic artists belonging to the various art movementsArts-Music
MU10CM-IIIa-h-210Describescharacteristics of traditional and new musicArts-Music
MU10TC-Ia-h-210Describesdistinctive musical elements of given pieces in 20th century stylesArts-Music
MU10MM-IIIa-h-110Describeshow an idea or story in a musical play is presented in a live performance or videoArts-Music
A10PR-IIIc-e-210Describesthe characteristics of media-based arts and design in the PhilippinesArts-Music
MU10AP-IIa-g-210Describesthe historical and cultural background of Afro-Latin American and popular musicArts-Music
A10PR-IIc-e-210Describesthe influence of technology in the 21st century on the evolution of various forms of artArts-Music
A10PR-IVe-110Designswith a groupthe visual components of a school play (stage design, costume, props)Arts-Music
A10PL-Ih-210Determinesby evaluating their utilization and combination of art elements and principles the role or function of artworksArts-Music
A10PL-IIh-210Determinesby evaluating their utilization and combination of art elements and principles the role or function of artworksArts-Music
A10PL-IIIh-210Determinesby evaluating their utilization and combination of art elements and principles the role or function of artworksArts-Music
MU10AP-IIa-h-1010Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
MU10CM-IIIh-810Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
A10PR-If-410Evaluatesin terms of artistic concepts and ideas; using criteria from the various art movementsworks of artArts-Music
A10PR-IIf-410Evaluatesin terms of artistic concepts and ideas; using criteria appropriate for the style or formworks of artArts-Music
A10PR-IIIf-410Evaluatesin terms of artistic concepts and ideas; using criteria appropriate for the style or form of media-based arts and designworks of artArts-Music
A10EL-IVb-410Explainshow an idea or theme is communicated in a selected performancethrough the integration of musical sounds, songs, dialogue and danceArts-Music
MU10MM-IIIa-h-210Explainshow theatrical elements in a selected part of a musical play are combined with music and mediato achieve certain effectsArts-Music
MU10TC-Ib-g-410Explainsthe performance practices (setting, composition, role of composers/performers, and audience) of 20th century musicArts-Music
A10PR-IVh-310Explainswhat component contributed to the group's selectionArts-Music
MU10TC-Ic-h-610Exploresthrough video films or live performancesother arts and media that portray 20th century elementsArts-Music
MU10AP-IIa-710Exploresways of creating soundson a variety of sources suitable to chosen vocal and instrumental selectionsArts-Music
MU10CM-IIId-e-510Exploresways of creating soundson a variety of sourcesArts-Music
MU10CM-IIIc-g-310Givesa brief biography of selected contemporary Philippine composer/sArts-Music
MU10MM-IIIg-h-510Highlightsthe excerpt's similarities and differences to a western musicalArts-Music
A10EL-IIb-110Identifiesart elements in technology-based production artsArts-Music
A10EL-IIIb-110Identifiesart elements in the various media-based arts in the PhilippinesArts-Music
A10EL-IIa-310Identifiesartworks produced by technology from other countries and their adaptation by Philippine artistsArts-Music
A10EL-IIa-210Identifiesin terms of: production, functionality range of audience reachdistinct characteristics of arts during in the 21st centuryArts-Music
A10EL-Ia-210Identifiesdistinct characteristics of arts of the various art movementsArts-Music
A10EL-Ia-310Identifiesrepresentative artists and Filipino counterparts of the various art movementsArts-Music
A10EL-IIIa-210Identifiesrepresentative artists as well as distinct characteristics of media-based arts and design in the PhilippinesArts-Music
A10EL-IVc-310Illustrateshow the different elements are used to communicate the meaningArts-Music
A10PR-IVf-g-610Improvisesaccompanying sounds and rhythms needed in the effective delivery of an original performance with the use of different mediaArts-Music
MU10AP-IIe-f-810Improvisessimple vocal/instrumental accompaniments to selected songsArts-Music
MU10CM-IIId-e-510Improvisessimple vocal/instrumental accompaniments to selected songsArts-Music
MU10AP-IIa-h-310ListensperceptivelyAfro-Latin American and popular musicArts-Music
MU10CM-IIIa-h-110Listensperceptivelyto excerpts from major contemporary worksArts-Music
MU10TC-Ia-h-110Listensperceptivelyto selected 20th century musicArts-Music
A10PR-IIIg-510Mountsa media-based exhibit of completed artworksArts-Music
A10PR-I-g-610Mountsusing completed artworks influenced by the Modern Art movementan exhibitArts-Music
MU10AP-IIa-g-110Observesthrough video, movies and live performancesdance styles, instruments, and rhythms of Afro Latin American and popular musicArts-Music
MU10MM-IIIg-h-510Presentsan excerpt from a 20th or 21st century Philippine musicalArts-Music
A10PL-IIIh-110Realizesthat Filipino ingenuity is distinct, exceptional, and on par with global standardsArts-Music
MU10TC-Ia-g-310Relates20th century music to its historical and cultural backgroundArts-Music
MU10TC-Ib-510Singsmelodic fragments from given Impressionism period piecesArts-Music
MU10MM-IIIc-h-310Singsexpressivelyselections from musical plays and operaArts-Music
MU10AP-IIa-h-610Singsin appropriate pitch, rhythm, style, and expressionselections of Afro-Latin American and popular musicArts-Music
MU10CM-IIIb-h-410Singsin appropriate pitch, rhythm, style, and expressionselections of contemporary musicArts-Music
EN10SS-IId-1.6.310Acknowledgesby preparing a bibliographycitationsEnglish
EN10SS-IIIf-1.6.310Acknowledgesby preparing a bibliographysourcesEnglish
EN10SS-IVc-1.6.310Acknowledgesby preparing a bibliographysourcesEnglish
EN10SS-IVg-1.6.310Acknowledgesby preparing a bibliographysourcesEnglish
EN10VC-IVc-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of characterization in a material viewedEnglish
EN10VC-IVd-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of characterization in a material viewedEnglish
EN10VC-IVh-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of characterization in a material viewedEnglish
EN10VC-IVc-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of plot in a material viewedEnglish
EN10VC-IVd-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of plot in a material viewedEnglish
EN10VC-IVh-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of plot in a material viewedEnglish
EN10VC-IVc-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of setting in a material viewedEnglish
EN10VC-IVd-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of setting in a material viewedEnglish
EN10VC-IVh-2910Appraisesto achieve the writer’s purposethe unity of setting in a material viewedEnglish
EN10VC-IVe-3010Assessesone’s viewing behaviorEnglish
EN10VC-IVi-3010Assessesone’s viewing behaviorEnglish
EN10LC-IIb-15.110Assessesthe effectiveness of a material listened to taking into account the speaker’s purposeEnglish
EN10VC-IIa-3.810Assessesthe effectiveness of the ideas presented in the material viewed taking into account its purposeEnglish
EN10VC-IIb-3.810Assessesthe effectiveness of the ideas presented in the material viewed taking into account its purposeEnglish
EN10VC-IIc-3.810Assessesthe effectiveness of the ideas presented in the material viewed taking into account its purposeEnglish
EN10LC-IIc-15.210Assesseswhether the speaker’s purpose is achievedEnglish
EN10LC-IIc-15.210Assesseswhether the speaker’s purpose is not achievedEnglish
EN10RC-If-2110Comparesnew insights with previous learningsEnglish
EN10RC-Ig-2110Comparesnew insights with previous learningsEnglish
EN10RC-Ih-2110Comparesnew insights with previous learningsEnglish
EN10RC-Ii-2110Comparesnew insights with previous learningsEnglish
EN10VC-IVa-1510Compares and contrastsin terms of accessibility and effectivenessthe contents of the materials viewed with outside sources of informationEnglish
EN10VC-IVb-1510Compares and contrastsin terms of accessibility and effectivenessthe contents of the materials viewed with outside sources of informationEnglish
EN10VC-IVg-1510Compares and contrastsin terms of accessibility and effectivenessthe contents of the materials viewed with outside sources of informationEnglish
EN10SS-IVe-2.310Composesa research reporton a relevant social issueEnglish
EN10SS-IVh-2.310Composesa research reporton a relevant social issueEnglish
EN10SS-IVi-2.310Composesa research reporton a relevant social issueEnglish
EN10WC-IIh-1310Composesan argumentative essayEnglish
EN10WC-IIi-1310Composesan argumentative essayEnglish
EN10WC-IIIg-1410Composesan independent critique of a chosen selectionEnglish
EN10WC-IIIh-1410Composesan independent critique of a chosen selectionEnglish
EN10WC-IIIi-1410Composesan independent critique of a chosen selectionEnglish
EN10WC-Ie-12.310Composespersuasive text expressing one’s stand on an issuea three paragraphEnglish
EN10WC-If-12.310Composespersuasive text expressing one’s stand on an issuea three paragraphEnglish
EN10WC-Ig-12.310Composespersuasive text expressing one’s stand on an issuea three paragraphEnglish
EN10WC-Ih-12.310Composespersuasive text expressing one’s stand on an issuea three paragraphEnglish
EN10WC-Ii-1210Composesusing a variety of persuasive techniques and devicesshort persuasive textsEnglish
EN10F-IVh-1.1610Deliversself-composed campaign speeches on advocacies, social issues, concernsEnglish
EN10F-IVi-1.1610Deliversself-composed campaign speeches on advocacies, social issues, concernsEnglish
EN10OL-IIIg-1.1010Deliverseffectively; in varied speech situationsspecial speeches like toast and roast speeches, tributes, welcome and closing remarks, speeches to introduce guest speakers/resource persons etc.English
EN10OL-IIIi-1.1010Deliverseffectively; in varied speech situationsspecial speeches like toast and roast speeches, tributes, welcome and closing remarks, speeches to introduce guest speakers/resource persons etc.English
EN10F-IIg-3.710Demonstratesconfidence and ease of deliveryEnglish
EN10F-IIh-3.710Demonstratesconfidence and ease of deliveryEnglish
EN10OL-IVc-3.810Demonstratesthe appropriate stage stance and behavior when persuading others in a campaign speechEnglish
EN10OL-Ib-3.1510Describes and interpretsthe ethics of public speakingEnglish
EN10VC-IIf-2610Detectsbias and prejudice in the material viewedEnglish
EN10VC-IId-2610Detectsbias and prejudice in the material viewedEnglish
EN10VC-IIe-2610Detectsbias and prejudice in the material viewedEnglish
EN10LC-IIg-13.310Detectsbiases and prejudicesEnglish
EN10VC-Ia-1.4/2.410Determineshow connected events contribute to the totality of a material viewedEnglish
EN10VC-Ib-1.4/2.410Determineshow connected events contribute to the totality of a material viewedEnglish
EN10VC-Ic-1.4/2.410Determineshow connected events contribute to the totality of a material viewedEnglish
EN10RC-Ia-2.15.210Determinesthe effect of textual aids like advance organizers, titles, non-linear illustration, etc.on the understanding of a textEnglish
EN10RC-Ib-2.15.210Determinesthe effect of textual aids like advance organizers, titles, non-linear illustration, etc.on the understanding of a textEnglish
EN10RC-Ic-2.15.210Determinesthe effect of textual aids like advance organizers, titles, non-linear illustration, etc.on the understanding of a textEnglish
EN10RC-Id-2.15.210Determinesthe effect of textual aids like advance organizers, titles, non-linear illustration, etc.on the understanding of a textEnglish
EN10RC-Ie-2.15.210Determinesthe effect of textual aids like advance organizers, titles, non-linear illustration, etc.on the understanding of a textEnglish
EN10LC-Ib-410Determinesthe implicit and explicit signals, verbal and non-verbal, used by the speaker to highlight significant pointsEnglish
EN10LC-Ic-410Determinesthe implicit and explicit signals, verbal and non-verbal, used by the speaker to highlight significant pointsEnglish
EN10LC-If-14.210Determinesthe roles of discourse markers (e.g. Conjunctions, gambits, adverbs) in signaling the functions of statements madeEnglish
EN10LT-Ie-2.2.310Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN10LT-If-2.2.310Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN10LT-IIe-2.2.310Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN10LT-IIf-2.2.310Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN10LT-IIIc-2.2.310Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN10LT-IVc-2.2.310Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN010LC-IIh-15.310Determinesunsupported generalizations and exaggerationsEnglish
EN010LC-IIi-15.310Determinesunsupported generalizations and exaggerationsEnglish
EN10V-Ia-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-Ib-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-Ic-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-Id-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-Ie-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-If-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-Ig-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-Ih-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10V-Ii-13.910Differentiatesformal and informal definitions of wordsEnglish
EN10VC-IIId-2810Disclosesthe personal significance of a material viewedEnglish
EN10VC-IIIh-2810Disclosesthe personal significance of a material viewedEnglish
EN10VC-IIIi-2810Disclosesthe personal significance of a material viewedEnglish
EN10RC-IVi-10.210Distinguishesbetween general and specific statementsEnglish
EN10RC-IVd-2.1310Distinguishesfacts from beliefsEnglish
EN10LC-IIIb-16.110Distinguishesthe important points from less important ones in a text listened toEnglish
EN10LC-IVb-16.110Distinguishesthe important points from less important ones in any listening textEnglish
EN10LC-IVc-16.110Distinguishesthe important points from less important ones in any listening textEnglish
EN10RC-IVf-2.1210Drawsfrom the set of detailsconclusionsEnglish
EN10RC-IVg-2.1210Drawsfrom the set of detailsconclusionsEnglish
EN10VC-Ig-2.510Drawsbased on the materials viewedconclusionsEnglish
EN10VC-Ih-2.510Drawsbased on the materials viewedconclusionsEnglish
EN10VC-Ii-2.510Drawsbased on the materials viewedconclusionsEnglish
EN10VC-Ig-1.510Drawsbased on the materials viewedgeneralizationsEnglish
EN10VC-Ih-1.510Drawsbased on the materials viewedgeneralizationsEnglish
EN10VC-Ii-1.510Drawsbased on the materials viewedgeneralizationsEnglish
EN10LT-Ih-2.310Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN10LT-IIg-2.310Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN10LT-IIIh-2.310Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN10-LT-IVd-2.310Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN10-LT-IVh-2.310Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN10LC-IIe-13.210Employsin problem solvinganalytical listeningEnglish
EN10LC-IIf-13.210Employsin problem solvinganalytical listeningEnglish
EN10OL-IIa-510Employsappropriate pitch, stress, juncture, and intonation, etc.English
EN10OL-IIb-510Employsappropriate pitch, stress, juncture, and intonation, etc.English
EN10OL-IIIc-510Employsthe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN10OL-Id-3.16.110Employsin a sample public speaking situationthe techniques in public speakingEnglish
EN10OL-Ie-3.16.110Employsin a sample public speaking situationthe techniques in public speakingEnglish
EN10OL-If-3.16.110Employsin a sample public speaking situationthe techniques in public speakingEnglish
EN10OL-Ig-3.16.110Employsin a sample public speaking situationthe techniques in public speakingEnglish
EN10OL-Ih-3.16.110Employsin a sample public speaking situationthe techniques in public speakingEnglish
EN10OL-Ii-3.16.110Employsin a sample public speaking situationthe techniques in public speakingEnglish
EN10OL-IIe-2.6.210Establisheseye contactEnglish
EN10OL-IIf-2.6.210Establisheseye contactEnglish
EN10VC-IVf-6.110Evaluateshow the elements that make up reality and fanatasy affect viewing habitEnglish
EN10LC-IId- 3.1510Evaluatesin terms of accuracy, validity, adequacy, and relevancelistening textsEnglish
EN10LT-IIi-1910Evaluatesas a vehicle of expressing and resolving conflicts between and among individuals or groupsliteratureEnglish
EN10LT-IIIg-2010Evaluatesliterature as a source of wisdom in expressing and resolving conflicts between individuals or groups and natureEnglish
EN10LT-IIIi-2010Evaluatesliterature as a source of wisdom in expressing and resolving conflicts between individuals or groups and natureEnglish
EN10LT-Ii-1810Evaluatesliterature as a way of expressing and resolving one’s personal conflictsEnglish
EN10LT-IVe-2110Evaluatesliterature as an instrument to express and resolve conflicts within, between, and among societiesEnglish
EN10LT-IVi-2110Evaluatesliterature as an instrument to express and resolve conflicts within, between, and among societiesEnglish
EN10RC-IIh-2.2210Evaluatesusing a set of criteriatext content, elements, features, and propertiesEnglish
EN10RC-IIi-2.2210Evaluatesusing a set of criteriatext content, elements, features, and propertiesEnglish
EN10RC-IVe-15.110Evaluatesthe accuracy of given informationEnglish
EN10VC-IIIc-1010Evaluatesin terms of accuracy and effectivenessthe information contained in the material viewedEnglish
EN10VC-IIIg-1010Evaluatesin terms of accuracy and effectivenessthe information contained in the material viewedEnglish
EN10RC-IIIi-3.1.1210ExaminesbiasesEnglish
EN10LC-Ii-1410Examineshow spoken communication may be repaired and enhancedEnglish
EN10WC-IIIa-14.1.110Expandsusing principles of cohesion and coherenceideasEnglish
EN10WC-IVa-14.1.110Expandsusing principles of cohesion and coherenceideasEnglish
EN10WC-IVf-14.1.110Expandsusing principles of cohesion and coherenceideasEnglish
EN10LT-Ig-310Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IIh-310Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IIIa-2.210Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IIIb-2.210Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IIIe-310Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IIIf-310Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IVa-2.210Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IVb-2.210Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-IVg-310Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN10LT-Ib-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-Ic-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-Id-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-Ie-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-If-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-IIc-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-IId-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-IIe-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-IIf-2.210Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN10LT-Ia-14.210Explainshow the elements specific to a selection build its themeEnglish
EN10LT-IIa-14.210Explainshow the elements specific to a selection build its themeEnglish
EN10LT-IIb-14.210Explainshow the elements specific to a selection build its themeEnglish
EN10LT-IIId-14.210Explainshow the elements specific to full-length plays build its themeEnglish
EN10LT-IVf-14.210Explainshow the elements specific to full-length plays build its themeEnglish
EN10LT-Ic-2.2.210Explainsthe literary devices usedEnglish
EN10LT-Id-2.2.210Explainsthe literary devices usedEnglish
EN10LT-IId-2.2.210Explainsthe literary devices usedEnglish
EN10LT-IIIb-2.2.210Explainsthe literary devices usedEnglish
EN10LT-IV-b-2.2.210Explainsthe literary devices usedEnglish
EN10LT-Ib-2.2.110Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN10LT-IIc-2.2.110Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN10LT-IIIa-2.2.110Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN10LT-IVa-2.2.110Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN10VC-Id-2510Expressesbased on the ideas presented in the material viewedinsightsEnglish
EN10VC-Ie-2510Expressesbased on the ideas presented in the material viewedinsightsEnglish
EN10VC-If-2510Expressesbased on the ideas presented in the material viewedinsightsEnglish
EN10WC-Ic-12.210Formulatesa statement of opinion or assertionEnglish
EN10WC-Id-12.210Formulatesa statement of opinion or assertionEnglish
EN10WC-Ie-12.210Formulatesa statement of opinion or assertionEnglish
EN10WC-IIb-13.210Formulatesclaims of fact, policy, and valueEnglish
EN10LC-IIId-3.1810Getsdifferent viewpointson various local or global issuesEnglish
EN10LC-IVb-3.1810Getsdifferent viewpointson various local or global issuesEnglish
EN10LC-IVc-3.1810Getsdifferent viewpointson various local or global issuesEnglish
EN10V-IVd-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10V-IVe-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10V-IVf-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10V-IVg-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10V-IVh-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10V-IVi-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10V-IVb-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10V-IVc-3010Getsfamiliar with technical termsused in researchEnglish
EN10LC-Ia-11.110Getsfrom news reports, speeches, informative talks, panel discussions, etc.information that can be used in everyday lifeEnglish
EN10SS-IVb-1.710Getsfrom various websites on the internetvital informationEnglish
EN10V-IIIa-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIIb-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIIc-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIId-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIIe-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIIf-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIIg-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIIh-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIIi-13.910Givesexpanded definitions of wordsEnglish
EN10V-IIa-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IIb-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IIc-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IId-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IIe-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IIf-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IIg-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IIh-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10V-IIi-13.910Givestechnical and operational definitionsEnglish
EN10WC-Ia-12.110Identifiesfeatures of persuasive textsEnglish
EN10WC-Ib-12.110Identifiesfeatures of persuasive textsEnglish
EN10WC-IIa-13.110Identifiesparts and features of argumentative essaysEnglish
EN10RC-IIIh-23.110Identifiestextual details that affirm and refute a claimEnglish
EN10OL-Ia-3.1410Identifiesthe factors of public speakingEnglish
EN10LC-IVa-1610Listensto simplify, reorganize, synthesize and evaluate information to expand, review, or update knowledgeEnglish
EN10LC-IIIa-1610Listensto simplify, reorganize, synthesize, and evaluate information to expand, review, or update knowledgeEnglish
EN10LC-Ig-8.710MakesgeneralizationsEnglish
EN10F-IIi-1.1510Makes and deliverswith ease and confidenceimpromptu and extemporaneous speechesEnglish
EN10G-IIa-2910Observesin making definitionscorrect grammarEnglish
EN10G-IIb-2910Observesin making definitionscorrect grammarEnglish
EN10G-IIc-2910Observesin making definitionscorrect grammarEnglish
EN10G-IId-2910Observesin making definitionscorrect grammarEnglish
EN10OL-IIe-3.810Observesthe correct stance and proper stage behavior as deemed necessaryEnglish
EN10OL-IIf-3.810Observesthe correct stance and proper stage behavior as deemed necessaryEnglish
EN10G-IVa-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVb-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVc-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVd-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVe-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVf-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVg-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVh-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10G-IVi-3210Observesthe language of research, campaigns, and advocaciesEnglish
EN10LC-Ie-14.110Point outsto attract and hold the attention of the listenerthe effectiveness of the devices used by the speakerEnglish
EN10SS-IVh-1.8.110Points outrelationships among statementsEnglish
EN10OL-IIIh-3.1110Producesthe sounds of English correctly and effectivelyEnglish
EN10OL-IVd-3.1110Producesthe sounds of English correctly and effectivelyEnglish
EN9F-IVa-3.1210Produceswhen delivering lines in a full-length playthe sounds of English effectivelyEnglish
EN10LC-IIId-3.210Raisesquestionson issues discussed in the text listened toEnglish
EN10LC-IVf-3.210Raisesquestionson issues discussed in the text listened toEnglish
EN10VC-IIIa-1210Raisesto clarify issues covered in the material viewedquestionsEnglish
EN10VC-IIIe-1210Raisesto clarify issues covered in the material viewedquestionsEnglish
EN10LC-IIIf-3.1310Reactsto the falsity and soundness of an argumentEnglish
EN10LC-IVg-16.210Reactsto the falsity and soundness of an argumentEnglish
EN10LC-IIIe-2.910Reactsintelligently and creativelyto the text listened toEnglish
EN10LC-IIIi-2.910Reactsintelligently and creativelyto the text listened toEnglish
EN10LC-IVe-2.910Reactsintelligently and creativelyto the text listened toEnglish
EN10RC-IIe-7.310Readscloselyto get the author’s purposeEnglish
EN10RC-IIf-13.110Readscloselyto get the author’s purposeEnglish
EN10RC-IIg-13.110Readscloselyto get the author’s purposeEnglish
EN10LC-IIId-3.210Seeksclarificationson issues discussed in the text listened toEnglish
EN10LC-IVf-3.210Seeksclarificationson issues discussed in the text listened toEnglish
EN10VC-IIIb-2310Sharesviewpointsbased on the ideas presented in the materials viewedEnglish
EN10VC-IIIf-2310Sharesviewpointsbased on the ideas presented in the materials viewedEnglish
EN10LC-Ih-14.310Showsappreciation for songs, poems, and other listening textsEnglish
EN10LC-IIIg-14.310Showsappreciation for songs, poems, plays, etc.English
EN10LC-IVh-14.310Showsappreciation for songs, poems, plays, etc.English
EN10OL-IVb-3.8.110Showswhen delivering campaign speechescourtesy and politenessEnglish
EN10SS-IIIc-1.610Showsby acknowledging citations made in the critiquerespect for intellectual property rightsEnglish
EN10SS-IIId-1.610Showsby acknowledging citations made in the critiquerespect for intellectual property rightsEnglish
EN10SS-IIIe-1.610Showsby acknowledging citations made in the critiquerespect for intellectual property rightsEnglish
EN10LC-Id-4.110Singles outdirect and indirect signals used by a speakerEnglish
EN10LC-IIIc-3.1410Summarizesimportant points discussed in the text listened toEnglish
EN10LC-IVd-3.1410Summarizesimportant points discussed in the text listened toEnglish
EN10LC-IVi-3.1410Summarizesimportant points discussed in the text listened toEnglish
EN10LC-IIa-1110Switchesto extract meaning from the listening textfrom one listening strategy to anotherEnglish
EN10SS-IVc-1.810Synthesizesessential information about a chosen issueEnglish
EN10WC-IIIb-14.1.210Usesa variety of informative, persuasive, and argumentative writing techniquesEnglish
EN10WC-IVb-14.1.210Usesa variety of informative, persuasive, and argumentative writing techniquesEnglish
EN10WC-IVf-14.1.210Usesa variety of informative, persuasive, and argumentative writing techniquesEnglish
EN10OL-IVa-3.910Useswhen delivering campaign speechesappropriate languageEnglish
EN10OL-IVg-3.1010Usesappropriate multimedia resources that accompany languageEnglish
EN10SS-IIf-1.6.610Useshanging indentations for direct quotesEnglish
EN10SS-IIg-1.6.510Usesin-text citationsEnglish
EN10SS-IIIe-1.6.510Usesin-text citationsEnglish
EN10SS-IVa-1.510Usesto gather information from primary and secondary sources of informationlocational skillsEnglish
EN10G-If-3.610UsesmodalsEnglish
EN10G-Ig-3.610UsesmodalsEnglish
EN10G-Ih-3.610UsesmodalsEnglish
EN10G-Ii-3.610UsesmodalsEnglish
EN10WC-IIc-13.310Usespatterns and techniques of developing an argumentative claimEnglish
EN10OL-IIId-1.410Useswhen giving a roastpolite expressionsEnglish
EN10VC-IIg-2710Usesas a scaffold to the message conveyed by a material viewedprevious experiencesEnglish
EN10VC-IIh-2710Usesas a scaffold to the message conveyed by a material viewedprevious experiencesEnglish
EN10VC-IIi-2710Usesas a scaffold to the message conveyed by a material viewedprevious experiencesEnglish
EN10G-IIIa-3110UseseffectivelypronounsEnglish
EN10G-IIIb-3110UseseffectivelypronounsEnglish
EN10G-IIIc-3110UseseffectivelypronounsEnglish
EN10G-IIId-3110UseseffectivelypronounsEnglish
EN10SS-IIf-1.6.610Usesquotation marks for direct quotesEnglish
EN10SS-IIId-1.6.610Usesquotation marks or hanging indentations for direct quotesEnglish
EN10G-Ia-2710Usesreflexive and intensive pronounsa 4-paragraphEnglish
EN10G-Ib-2710Usesreflexive and intensive pronounsa 4 paragraphEnglish
EN10G-IIIe-3010Usesstructures of modificationEnglish
EN10G-IIIf-3010Usesstructures of modificationEnglish
EN10G-IIIg-3010Usesstructures of modificationEnglish
EN10G-IIIh-3010Usesstructures of modificationEnglish
EN10G-IIIi-3010Usesstructures of modificationEnglish
EN10OL-IIIe-3.910Useswhen giving a toast or a tribute to someone and when delivering welcome and closing remarksthe correct and appropriate languageEnglish
EN10OL-IIIf-3.910Useswhen giving a toast or a tribute to someone and when delivering welcome and closing remarksthe correct and appropriate languageEnglish
EN10OL-IVe-510Usesthe correct prosodic features of speechEnglish
EN10OL-IVf-510Usesthe correct prosodic features of speechEnglish
EN10OL-IIc-3.1110Useswhen delivering impromptu and extemporaneous speechthe correct sound of EnglishEnglish
EN10OL-IId-3.1110Useswhen delivering impromptu and extemporaneous speechthe correct sound of EnglishEnglish
EN10OL-IIIa-3.810Useswhen giving a roast and a toast and when paying tribute to someone in a eulogythe correct stage stance and behaviorEnglish
EN10OL-IIIb-3.810Useswhen giving a roast and a toast and when paying tribute to someone in a eulogythe correct stage stance and behaviorEnglish
EN10G-Ie-2610Useswords and expresions that emphasize a pointEnglish
EN10G-IIe-2810Useswords and expressions that affirm and negateEnglish
EN10G-IIf-2810Useswords and expressions that affirm and negateEnglish
EN10G-IIg-2810Useswords and expressions that affirm and negateEnglish
EN10G-II-h-2810Useswords and expressions that affirm and negateEnglish
EN10G-IIi-2810Useswords and expressions that affirm and negateEnglish
EN10G-Ic-2610Useswords and expressions that emphasize a pointa 3 paragraphEnglish
EN10G-Id-2610Useswords and expressions that emphasize a pointEnglish
EN10SS-IIe-1.6.410Usesto indicate acknowledgement of resourceswriting conventionsEnglish
EN10SS-IIIc-1.6.410Usesto acknowledge sourceswriting conventionsEnglish
EN10SS-IVd-1.6.410Usesto acknowledge sourceswriting conventionsEnglish
EN10SS-IVg-1.6.410Usesto acknowledge sourceswriting conventionsEnglish
EsP10MK-IIc-6.110Naipaliliwanagang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasyaEsP
EsP10MK-IIe-7.110Naipaliliwanagang bawat yugto ng makataong kilosEsP
EsP10MP-Id-3.110Naipaliliwanagang tunay na kahulugan ng kalayaanEsP
EsP10MK-IIf-7.310Naipaliliwanagna ang bawat yugto ng makataong kilos ay dumadaan sa masusing deliberasyon ng isip at kilos-loob para sa paggawa ng moral na pasya at aksyonEsP
EsP10PI-IVd-14.310Naipaliliwanagna maisusulong ang pagkakaroon ng kaayusan, kaunlaran at kabutihang panlahat kung may paninindigan ang lahat ng tao sa tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kapaligiranEsP
EsP10MK-IIa-5.110Naipaliliwanagna may pagkukusa sa makataong kilos kung mula sa kalooban at malayang isinagawa sa pamamatnubay ng isip/kaalamanEsP
EsP10MK-IIg-8.110Naipaliliwanagng mag-aaral ang layunin, paraan at mga sirkumstansya ng makataong kilosEsP
EsP10PI-IVh-16.410Nakabubuong mga hakbang upang maisabuhay ang paggalang sa katotohananEsP
EsP10MP-Ic-2.410Nakagagawang angkop na kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawaEsP
EsP10PB-IIId-10.410Nakagagawang angkop na kilos upang maipamalas ang paggalang sa buhay. Hal. maituwid ang “culture of death” na umiiral sa lipunanEsP
EsP10PB-IIIf-11.410Nakagagawang angkop na kilos upang maipamalas ang pagmamahal sa bayan (Patriyotismo)EsP
EsP10PB-IIIh-12.410Nakagagawang angkop na kilos upang maipamalas ang pangangalaga sa kalikasanEsP
EsP10MP-Ie-3.410Nakagagawang angkop na kilos upang maisabuhay ang paggamit ng tunay na kalayaan: tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkodEsP
EsP10PB-IIIb-9.410Nakagagawang angkop na kilos upang mapaunlad ang pagmamahal sa DiyosEsP
EsP10PI-IVf-15.410Nakagagawang malinaw na posisyon tungkol sa isang isyu sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidadEsP
EsP10MP-Ib-1.410Nakagagawang mga angkop na kilos upang maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan at maglingkod at magmahalEsP
EsP10MP-Ig-4.410Nakagagawang mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwang itinuturing na mababa ang sarili na bukod-tangi siya dahil sa kanyang taglay na dignidad bilang taoEsP
EsP10MK-IId-6.410Nakagagawaupang mahubog ang kanyang kakayahan sa pagpapasyang mga hakbangEsP
EsP10MP-Ia-1.210Nakagagawaupang malagpasan ang mga itong mga kongkretong hakbangEsP
EsP10MK-IIb-5.410Nakagagawaupang maging mapanagutan sa pagkilosng paraanEsP
EsP10MK-IIf-7.410Nakagagawaupang maitama ang kilos o pasyang planoEsP
EsP10PI-IVd-14.410Nakagagawang posisyon tungkol sa isang isyu sa paggamit ng kapangyarihan o pangangalaga sa kapaligiranEsP
EsP10PI-IVb-13.310Nakagagawang posisyon tungkol sa mga isyung may kinalaman sa kasagraduhan ng buhay at kahalagahan ng taoEsP
EsP10PI-IVb-13.410Nakagagawang sariling pahayag tungkol sa mga gawaing taliwas sa kasagraduhan ng buhayEsP
EsP10PB-IIIc-10.110Nakapagpapaliwanagng kahalagahan ng paggalang sa buhayEsP
EsP10PB-IIIe-11.110Nakapagpapaliwanagng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan (Patriyotismo)EsP
EsP10PB-IIIa-9.110Nakapagpapaliwanagng kahalagahan ng pagmamahal sa DiyosEsP
EsP10PB-IIIg-12.110Nakapagpapaliwanagng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasanEsP
EsP10MP-If-4.110Nakapagpapaliwanagng kahulugan ng dignidad ng taoEsP
EsP10MP-If-4.210Nakapagsusurikung bakit paglabag sa dignidad ng mga mahirap at indigenous groups ang kahirapanEsP
EsP10MK-IIc-6.210Nakapagsusuring isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, gawiEsP
EsP10MK-IIg-8.210Nakapagsusuribatay sa layunin, paraan at sirkumstansya nitong kabutihan o kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyonEsP
EsP10MP-Ic-2.210Nakapagsusuribatay sa paghusga ng konsiyensiyang mga pasyang ginagawa sa araw-arawEsP
EsP10MK-IId-6.410Nakapagsusuribatay sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasyang sariliEsP
EsP10MK-IIf-7.410Nakapagsusuribatay sa mga yugto ng makataong kilos at pasyang sariling kilosEsP
EsP10MK-IIb-5.410Nakapagsusuring sariling kilos na dapat panagutanEsP
EsP10MK-IIh-8.410Nakapagtatayabatay sa layunin, paraan at sirkumstansya nitong kabutihan o kasamaan ng pasya o kilos sa isang sitwasyong may dilemmaEsP
EsP10MP-Ia-1.210Nakikilalaang mga sariling kahinaan sa pagpapasyaEsP
EsP10PB-IIIh-12.310Napangangatwirananna: a. Mamamayan tayong lahat ng iisang mundo, dahil nabubuhay tayo sa iisang kalikasan (Mother Nature); b. Inutusan tayo ng Diyos na alagaan ang kalikasan (stewards) at hindi maging tagapagdomina para sa susunod na henerasyon; c. Binubuhay tayo ng kalikaEsP
EsP10PB-IIIb-9.310Napangangatwirananna: Ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa.EsP
EsP10PB-IIId-10.310Napangangatwirananna: Mahalaga ang buhay dahil kung wala ang buhay, hindi mapahahalagahan ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa buhay; di makakamit ang higit na mahalaga kaysa buhay.EsP
EsP10PI-IVf-15.310Napangangatwirananna: Makatutulong sa pagkakaroon ng posisyon tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa pagkatao at sa tunay na layunin nito ang kaalaman sa mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad ng tao.EsP
EsP10PB-IIIf-11.310Napangangatwirananna: Nakaugat ang pagkakakilanlan ng tao sa pagmamahal sa bayan. (“Hindi ka global citizen pag di ka mamamayan.”)EsP
EsP10MP-Ib-1.310Napatutunayanna ang isip at kilos-loob ay ginagamit para lamang sa paghahanap ng katotohanan at sa paglilingkod/pagmamahalEsP
EsP10MP-Ie-3.310Napatutunayanna ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod ang tunay na kalayaanEsP
EsP10MP-Ic-2.310Napatutunayanna ang konsiyensiyang nahubog batay sa Likas na Batas Moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at pagkilosEsP
EsP10MK-IIh-8.310Napatutunayanna ang layunin, paraan at sirkumstansya ang nagtatakda ng pagkamabuti o pagkamasama ng kilos ng taoEsP
EsP10MK-IIb-5.310Napatutunayanna gamit ang katwiran, sinadya (deliberate) at niloob ng tao ang makataong kilos; kaya pananagutan niya ang kawastuhan o kamalian nitoEsP
EsP10MK-IId-6.310Napatutunayanna nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at ugali sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kanyang mga pasya at kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa sa kilosEsP
EsP10MP-Ig-4.310Napatutunayanna nakabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkabukod-tangi (hindi siya nauulit sa kasaysayan) at sa pagkakawangis niya sa Diyos (may isip at kalooban)EsP
EsP10PI-IVh-16.310Napatutunayangdaan upang isulong at isabuhay ang pagiging mapanagutan at tapat na nilalang ang pagiging mulat sa mga isyu tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohananEsP
EsP10PI-IVa-13.210Nasusuriang mga gawaing taliwas sa kasagraduhan ng buhayEsP
EsP10PI-IVc-14.210Nasusuriang mga isyu na kaugnay sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kapaligiranEsP
EsP10PI-IVe-15.210Nasusuriang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidadEsP
EsP10PI-IVg-16.210Nasusuriang mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa katotohananEsP
EsP10MP-Ia-1.110Natutukoyang mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loobEsP
EsP10PI-IVa-13.110Natutukoyang mga gawaing taliwas sa kasagraduhan ng buhayEsP
EsP10PI-IVc-14.110Natutukoyang mga isyu na kaugnay sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kapaligiranEsP
EsP10PI-IVe-15.110Natutukoyang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidadEsP
EsP10PI-IVg-16.110Natutukoyang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa katotohananEsP
EsP10MK-IIe-7.210Natutukoyang mga kilos at pasyang nagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilosEsP
EsP10MK-IIa-5.210Natutukoyang mga kilos na dapat panagutanEsP
EsP10PB-IIIa-9.210Natutukoyang mga pagkakataong nakatulong ang pagmamahal sa Diyos sa kongkretong pangyayari sa buhayEsP
EsP10PB-IIIc-10.210Natutukoyang mga paglabag sa paggalang sa buhayEsP
EsP10PB-IIIe-11.210Natutukoyang mga paglabag sa pagmamahal sa bayan (Patriyotismo) na umiiral sa lipunanEsP
EsP10PB-IIIg-12.210Natutukoyang mga paglabag sa pangangalaga sa kalikasan na umiiral sa lipunanEsP
EsP10MP-Id-3.210Natutukoyang mga pasya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaanEsP
EsP10MP-Ic-2.110Natutukoyang mga prinsipyo ng Likas na Batas MoralEsP
F10PS-Ie-f-6710Nababasanang paawitang ilang piling saknong ng binasang akdaFilipino
F10PT-IVi-j-8610Nabibigyanng kaukulang pagpapakahulugan ang mahahalagang pahayag ng awtor/mga tauhanFilipino
F10PB-IIIc-8210Nabibigyang-kahuluganang iba’t ibang simbolismo at matatalinghagang pahayagsa tulaFilipino
F10PT-IIf-7410Nabibigyang-kahuluganang mahihirap na salitakabilang ang mga terminong ginagamit sa panunuring pampanitikanFilipino
F10PT-If-g-6610Nabibigyang-kahuluganbatay sa konteksto ng pangungusapang mahihirap na salita o ekspresyong ginamit sa akdaFilipino
F10PT-IVd-e-8410Nabibigyang-kahulugansa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawaang matatalinghagang pahayagFilipino
F10PT-IVb-c-8310Nabibigyang-kahuluganang matatalinghagang pahayag na ginamit sa binasang kabanata ng nobelaFilipino
F10PT-IIg-h-6910Nabibigyang-kahulugansa tulong ng word associationang mga salitang di-lantad ang kahuluganFilipino
F10PT-IIIb-7710Nabibigyang-kahuluganbatay sa ginamit na panlapiang salitaFilipino
F10PB-IVi-j-9410Nabibigyang-pansinsa tulong ng mga tiyak na bahagiang ilang katangiang klasiko sa akdaFilipino
F10PT-Ie-f-6410Nabibigyang-punaang bisa ng paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng matinding damdaminFilipino
F10PT-Ib-c-6210Nabibigyang-punabatay sa mga salita at ekspresyong ginamit sa akdaang estilo ng may-akdaFilipino
F10PB-IIi-j-7910Nabibigyang-punaang mga nababasa sa mga social media (pahayagan, TV, internet tulad ng fb, e-mail, at iba pa)Filipino
F10PD-IIId-e-7710Nabibigyang-punaang napanood na teaser o trailer ng pelikula na may paksang katulad ng binasang akdaFilipino
F10PD-IIIa-7410Nabibigyang-punaang napanood na video clipFilipino
F10WG-IIIj-7710Nabibigyang-punagamit ang mga ekspresyong naghahayag ng sariling pananawang pagtatanghalFilipino
F10PB-Ic-d-6410Nabibigyang-reaksiyonang mga kaisipan o ideya sa tinalakay na akdaFilipino
F10PB-IIe-7610Nabibigyang-reaksiyonang pagiging makatotohanan at di-makatotohanan ng mga pangyayari sa maikling kuwentoFilipino
F10PB-Ii-j-6910Nabubuodsa isang critique ang sariling panunuring alinmang akdang pampanitikang MediterraneanFilipino
F10PN-Ii-j-6310Nagagamitsa paggamit ng wikang Filipino sa isang simposyumang komunikatibong kasanayanFilipino
F10WG-IIf-6910Nagagamitsa pagsasagawa ng suring–basa o panunuring pampanitikanang angkop at mabisang mga pahayagFilipino
F10WG-IVg-h-8210Nagagamitang angkop at masining na paglalarawan ng tao, pangyayari at damdaminFilipino
F10WG-Ie-f-6010Nagagamitsa pagsusunod-sunod ng mga pangyayariang angkop na mga hudyatFilipino
F10WG-Ig-h-6210Nagagamitsa pagsusunod-sunod ng mga pangyayariang angkop na mga hudyatFilipino
F10WG-Ic-d-5910Nagagamitsa pagbibigay ng sariling pananawang angkop na mga pahayagFilipino
F10WG-If-g-6110Nagagamitang angkop na mga panghalip bilang panuring sa mga tauhanFilipino
F10WG-IIIh-i-7610Nagagamitsa pagpapaliwanag ng panunuring pampelikula nang may kaisahan at pagkakaugnay ng mga talataang angkop na mga pang-ugnayFilipino
F10WG-Ib-c-5810Nagagamitsa pagsasalaysay (pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, pagwawakas)ang angkop na mga piling pang-ugnayFilipino
F10WG-IVg-h-8110Nagagamitang angkop na mga salitang naghahambingFilipino
F10WG-IIIf-g-7510Nagagamitsa paghahatid ng mensaheang angkop na mga tuwiran at di-tuwirang pahayagFilipino
F10WG-Ia-b-5710Nagagamitang angkop na pandiwa bilang aksiyon, pangyayari at karanasanFilipino
F10EP-IIf-3110Nagagamitsa pananaliksik tungkol sa mga teoryang pampanitikanang iba’t ibang batis ng impormasyonFilipino
F10EP-IIf-3210Nagagamitang iba’t ibang batis ng impormasyontungkol sa magagandang katangian ng bansang Africa at/o PersiaFilipino
F10EP-IIf-3310Nagagamitsa pananaliksikang iba-ibang reperensya/batis ng impormasyonFilipino
F10WG-IIi-j-7010Nagagamitang kahusayan sa gramatikal at diskorsal na pagsulat ng isang organisado at makahulugang akdaFilipino
F10WG-IIIb-7210Nagagamitsa pagsulat at pagsasalaysay ng orhinal na anekdotaang kahusayang gramatikal, diskorsal at estratikalFilipino
F10PS-IIc-d-7210Nagagamitang kasanayan at kakayahan sa malinaw at mabisang pagbigkas ng tulaFilipino
F10PB-IVi-j-9510Nagagamitang malalim at mapanuring pag-unawa sa akda upang mapahalagahan at kalugdan ito nang lubosFilipino
F10WG-IIc-d-6510Nagagamitsa pagsulat ng tulaang matatalinghagang pananalitaFilipino
F10WG-IIIa-7110Nagagamitnang angkopang mga pamantayan sa pagsasaling-wikaFilipino
F10WG-IIc-d-6810Nagagamitsa isinulat na sariling kuwentoang pokus ng pandiwa: tagaganap at layonFilipino
F10WG-IVb-c-7910Nagagamitsa pagbubuodang tamang mekaniks sa pagsulat (baybay, bantas, at iba pa), gayundin ang wastong pag-uugnay ng mga pangungusap/ talataFilipino
F10WG-IIId-e-7410Nagagamitsa pagbibigay-kahulugan sa damdaming nangingibabaw sa akdaang wastong mga pahayagFilipino
F10WG-IIa-b-6710Nagagamitsa pagsulat ng sariling damdamin at saloobin tungkol sa sariling kultura kung ihahambing sa kultura ng ibang bansanang wasto ang pokus ng pandiwa (pinaglalaaanan at kagamitan)Filipino
F10WG-IIa-b-6610Nagagamitsa pagsulat ng paghahambingnang wasto ang pokus ng pandiwa: tagaganap at layonFilipino
F10PD-Ib-c-6210Nahihinuhagamit ang mga estratehiyang binuo ng guro at mag-aaralang nilalaman, elemento at kakanyahan ng pinanood na akdaFilipino
F10PN-Ie-f-6510Nahihinuhabatay sa napakinggang usapan/diyalogokung bakit itinuturing na bayani sa kanilang kapanahunan ang piling tauhan sa epiko– Epiko/TulaFilipino
F10PN-Ie-f-6510Nahihinuhabatay sa napakinggang usapan/diyalogokung bakit itinuturing na bayani sa kanilang lugar ang piling tauhan sa epiko–Epiko/TulaFilipino
F10PD-IIe-7110Nahihinuhasa mga bahaging pinanood ang pakikipag-ugnayang pandaigdigFilipino
F10PT-IIIc-7810Naiaantasayon sa antas ng damdaming ipinahahayag ng bawat isaang mga salitaFilipino
F10PS-IVb-c-8610Naibabahagibatay sa katangian ng mga tauhanang ginawang pagsusuri sa napakinggang buod ng binasang akdaFilipino
F10PS-IVb-c-8610Naibabahagibatay sa pagkamakato-tohanan ng mga pangyayariang ginawang pagsusuri sa napakinggang buod ng binasang akdaFilipino
F10PS-IVb-c-8610Naibabahagibatay sa tunggalian sa bawat kabanataang ginawang pagsusuri sa napakinggang buod ng binasang akdaFilipino
F10PS-IIa-b-7410Naibabahagiang sariling damdamin at saloobin sa isang pangkatang talakayantungkol sa sariling kultura kung ihahambing sa kultura ng ibang bansa batay sa nabasang dulaFilipino
F10PN-Ii-j-6810Naibabahagibatay sa napakingganang sariling opinyon o pananawFilipino
F10PS-Ic-d-6610Naibabahagisa pamamagitan ng brain stormingang sariling reaksiyonsa ilang mahahalagang ideyang nakapaloob sa binasang akdaFilipino
F10PS-IIi-j-7710Naibabahaginang buong sigla ang inilathalang sariling akdaFilipino
F10PT-IIIf-g-8010Naibibigayang analohiya ng salita sa ibang salita sa akda (analohiya)Filipino
F10PT-IIc-d-7010Naibibigayang kahulugan ng matatalinghagang pananalitana ginamit sa tulaFilipino
F10PN-Ig-h-6710Naibibigaybatay sa napakinggang diyalogoang katangian ng isang tauhan– Nobela (4 na sesyon)Filipino
F10PT-Iij-6810Naibibigayang kaugnay na mga konsepto ng piling salitang critique at simposyumFilipino
F10PT-IIIa-7610Naibibigayang pinagmulan ng salita (etimolohiya)Filipino
F10PN-IIc-d-7010Naibibigayang puna sa estilo ng napakinggang tula– Tula (5 sesyon)Filipino
F10PB-Ie-f-6510Naibibigayang sariling interpretasyon kung bakit ipinararanas ng may-akda sa pangunahing tauhan ng epiko ang mga suliraninFilipino
F10PD-IIIb-7510Naibibigayang sariling opinyontungkol sa anekdotang napanood sa youtubeFilipino
F10PB-IIi-j-7110Naibibigaybatay sa binasang anyo ng sanaysay (talumpati o editoryal)ang sariling pananaw o opinyonFilipino
F10PD-IIIf-g-7810Naibibigayang sariling reaksiyonsa pinanood na video na hinango sa youtubeFilipino
F10PB-IIf-7810Naihahambingbatay sa tiyak na mga elemento nitoang akda sa iba pang katulad na genreFilipino
F10PD-Ig-h-6610Naihahambingang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga pangyayari sa binasang kabanata ng nobelaFilipino
F10PB-IIa-b-7510Naihahambingang kultura ng bansang pinagmulan ng akda sa alinmang bansa sa daigdigFilipino
F10PB-IIIf-g-8410Naihahambingang pagkakaiba at pagkakatulad ng sanaysay sa ibang akdaFilipino
F10PT-IIId-e-7910Naihahanayang mga salita batay sa kaugnayan ng mga ito sa isa’t isaFilipino
F10PS-IIId-e-8110Naihahayagnang mapanuriang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa pandaigdigFilipino
F10PS-IIId-e-8110Naihahayagnang mapanuriang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa panlipunanFilipino
F10PS-IIId-e-8110Naihahayagnang mapanuriang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa sariliFilipino
F10PN-IIa-b-7210Nailalahadang kultura ng lugar na pinagmulan ng kuwentong-bayan sa napakinggang usapan ng mga tauhanDulaFilipino
F10PS-Ii-j-7010Nailalahadnang malinaw sa isang simposyumang nabuong critiqueng alinmang akdang pampanitikang MediterraneanFilipino
F10PN-IIa-b-7110Nailalahadbatay sa napakinggang usapan ng mga tauhanng mga pangunahing paksa at ideyaMitolohiyaFilipino
F10PS-Ig-h-6910Nailalarawanang kultura ng mga tauhan na masasalamin sa kabanataFilipino
F10PB-IVi-j-8310Nailalarawansa tulong ng mga pang-uring umaakit sa imahinasyon at mga pandamaang mga tauhan at pangyayariFilipino
F10PD-Ii-j-6710Naimumungkahibatay sa nakita sa aklat o iba pang batis ng impormasyonang mga dapat isaalang-alang sa pagagsasagawa ng isang simposyumFilipino
F10PS-IIa-b-7310Naipahahayagang mahahalagang kaisipan at pananawtungkol sa mitolohiyaFilipino
F10PN-Ia-b-6210Naipahahayagang mahalagang kaisipan sa napakingganMitolohiyaFilipino
F10PS-IIg-h-7110Naipahahayagnang may katalinuhanang sariling kaalaman at opinyontungkol sa isang paksa sa isang talumpatiFilipino
F10PS-Ia-b-6410Naipahahayagnang malinawang sariling opinyonsa paksang tinalakayFilipino
F10PS-IVd-e-8710Naipahahayagang sariling paniniwala at pagpapahalagatungkol sa mga kaisipang namayani sa akdaFilipino
F10WG-IVd-e-8010Naipahahayaggamit ang angkop na mga salitang hudyat sa paghahayag ng saloobin/ damdaminang sariling paniniwala at pagpapahalagaFilipino
F10PS-Ib-c-6510Naipakikitaang kakayahan sa pagsasalita at paggamit ng mga berbal at di-berbal na estratehiyaFilipino
F10PB-IVi-j-9610Naipakikitaang pakikiisa at pakikisangkot ng mga tauhan sa mga kaganapan o pangyayari sa akda sa pamamagitan ng pagiging pagkamahabaginFilipino
F10PB-IVi-j-9610Naipakikitaang pakikiisa at pakikisangkot ng mga tauhan sa mga kaganapan o pangyayari sa akda sa pamamagitan ng pagiging sensitiboFilipino
F10PN-If-g-6610Naipaliliwanagang ilang pangyayaring napakinggan na may kaugnayan sa kasalukuyang mga pangyayari sa daigdigMaikling KuwentoFilipino
F10PN-IVf-9010Naipaliliwanagang kabuluhan ng mga kaisipang lutang sa akda kaugnay ng: karanasang pansarili, gawaing pangkomunidad, isyung pambansa, pangyayaring pandaigdigFilipino
F10PT-IVg-h-8510Naipaliliwanagang kahulugan ng mga salitang hiram sa wikang EspanyolFilipino
F10PT-IIa-b-7210Naipaliliwanagang kahulugan ng salita batay sa pinagmulan nito (etimolohiya)Filipino
F10PD-IIa-b-7010Naipaliliwanagbatay sa napanood na bahagi nitoang katangian ng mga tao sa bansang pinagmulan ng kuwentong-bayanFilipino
F10PT-Ie-f-6510Naipaliliwanagang mga alegoryang ginamit sa binasang akdaFilipino
F10PD-IVg-h-8410Naipaliliwanagang pagkakatulad ng mga pangyayari sa napanood na pelikula sa ilang pangyayari sa nobelaFilipino
F10PN-Ic-d-6410Naipaliliwanagang pangunahing paksa at pantulong na mga ideyasa napakinggang impormasyon sa radyo o iba pang anyo ng mediaFilipino
F10WG-IVa-b-7810Naipamamalasang kahusayang magtala ng mahahalagang impormasyon mula sa iba’t ibang pinagkukunang sanggunianFilipino
F10PU-Ig-h-6910Naisasadulaang isang pangyayari sa tunay na buhay na may pagkakatulad sa mga piling pangyayari sa kabanata ng nobelaFilipino
F10PS-IVi-j-9010Naisasadulanang pangkatanang nobela na isinasaalang-alang ang sumusunod: paggamit ng wikang nauunawaan ng kabataan sa makabagong panahon, pag-uugnay ng mga isyung panlipunan nang panahon ni Jose Rial na makatotohanan pa rin sa kasalukuyan ng iba’t ibang makabagong paraan ng pagsaFilipino
F10PS-IVi-j-8910Naisasagawaang angkop na pagsasatao ng mga tauhan ng nobelaFilipino
F10PS-IIIf-g-8210Naisasagawaang isang radyong pantanghalantungkol sa SONA ng Pangulo ng PilipinasFilipino
F10EP-Ia-b-2710Naisasagawaang sistematikong pananaliksiksa iba’t ibang pagkukunan ng impormasyon (internet, silid-aklatan, at iba pa)Filipino
F10PS-IIe-7510Naisasalaysaynang masining at may damdaminang isinulat na maikling kuwentoFilipino
F10PS-IVa-b-8510Naisasalaysayang magkakaugnay na mga pangyayarisa pagkakasulat ng El FilibusterismoFilipino
F10PN-IIf-7410Naisasalaysaybatay sa kanilang mga pananalitaang mga tunggalian sa pagitan ng mga tauhanNobelaFilipino
F10PS-IIIb-7910Naisasalaysaysa isang diyalogo, soliloquy o monologang nabuong anekdotaFilipino
F10PT-IIa-b-7110Naisasamaang salita sa iba pang salita upang makabuo ng ibang kahulugan (collocation)*Filipino
F10PU-IVa-b-8510Naisusulatang buod ng kaligirang pangkasaysayan ng EL Filibusterismobatay sa ginawang timelineFilipino
F10PU-IVb-c-8610Naisusulatang buod ng binasang mga kabanataFilipino
F10PU-Ib-c-6510Naisusulatnang may maayos na paliwanagang collage na may kaugnayan sa paksaFilipino
F10PU-IVi-j-8910Naisusulatna isinaalang-alang ang artistikong gamit ng may-akda sa mga salitang panlarawanang paglalarawan ng mahahalagang pangyayari sa nobelaFilipino
F10PU-IIa-b-7410Naisusulatnang wastoang sariling damdamin at saloobintungkol sa sariling kultura kung ihahahambing sa kultura ng ibang bansa batay saFilipino
F10PS-IIf-7610Naisusulatang suring-basa ng nobelang nabasa o napanoodFilipino
F10PU-Ic-d-6610Naitatalaang mga impormasyontungkol sa isa sa napapanahong isyung pandaigdigFilipino
F10PT-IIe-7310Naitatalaang mga salitang magkakatulad at magkakaugnay sa kahuluganFilipino
F10PS-IIIh-i-8310Naitatanghalang iskripng nabuong puppet showFilipino
F10PS-IIIj-8410Naitatanghalnang may panghihikayatang nabuong iskripFilipino
F10PU-IIf-7610Naitatanghalang pinakamadulang bahagi ng nobelaFilipino
F10PN-IIg-h-6910Naiuugnaynang may panunuri sa sariling saloobin at damdaminang naririnig na balita, komentaryo, talumpati, at iba paSanaysayFilipino
F10PT-Ia-b-6110Naiuugnaybatay sa kayarian nitoang kahulugan ng salitaFilipino
F10PT-IVa-b-8210Naiuugnaybatay sa kaligirang pangkasaysayan nitoang kahulugan ng salitaFilipino
F10PD-IVd-e-8310Naiuugnayang kaisipang namayani sa pinanood na bahagi ng binasang akda sa mga kaisipang namayani sa binasang akdaFilipino
F10PB-IIg-h-7010Naiuugnayang mga argumentong nakuha sa mga artikulo sa pahayagan, magasin, at iba pa sa nakasulat na akdaFilipino
F10PB-Ia-b-6210Naiuugnayang mga kaisipang nakapaloob sa akda sa nangyayari sa: -sarili, pamilya, pamayanan, lipunan, daigdigFilipino
F10PB-IIId-e-8310Naiuugnayang mga pahayag sa lugar, kondisyon ng panahon at kasaysayan ng akdaFilipino
F10PB-IIa-b-7410Naiuugnayang sariling karanasan sa mahahalagang kaisipang binasaFilipino
F10PD-IVb-c-8210Naiuugnaysa kasalukuyang mga pangyayaring napanood sa video clip ang pangyayari sa panahon ng pagkakasulat ng akdaFilipino
F10PS-IVg-h-8810Naiuulatgamit ang napiling graphic organizerang ginawang paghahambing ng binasang akda sa ilang katulad na akdaFilipino
F10PD-IIf-7210Nakabubuong sariling wakas ng napanood na bahagi ng teleserye na may paksang kaugnay ng binasaFilipino
F10PD-IIa-b-6910Nakabubuong sistematikong panunuri sa mitolohiyang napanoodFilipino
F10EP-If-g-2910Nakagagamitng internet para sa pananaliksikFilipino
F10PU-Ii-j-7010Nakasusulatng isang critiqueng alinmang akdang pampanitikang MediterraneanFilipino
F10PU-IIIb-7910Nakasusulatng isang orihinal na komik stripng anekdotaFilipino
F10PU-IIa-b-7310Nakasusulatng isang paghahambing ng mitolohiyamula sa bansang kanluranin sa mitolohiyang PilipinoFilipino
F10PU-IIId-e-8110Nakasusulatng isang pagsusuri sa damdaming nakapaloob sa akdang binasa at ng alinmang social mediaFilipino
F10PU-IIg-h-7110Nakasusulatng isang talumpatitungkol sa isang kontrobersyal na isyuFilipino
F10PU-IIIf-g-8210Nakasusulatng isang talumpatina pang-SONAFilipino
F10PU-IIIh-i-8310Nakasusulatng iskripng isang puppet show na naglalarawan sa tradisyong kinamulatan sa Africa at/o PersiaFilipino
F10PU-IIIj-8410Nakasusulatng iskripng isang pagtatanghal tungkol sa kultura at kagandahan ng bansang Africa at PersiaFilipino
F10PU-IVg-h-8810Nakasusulatng maayos na paghahambing ng binuong akda sa iba pang katulad na akdang binasaFilipino
F10PU-Ie-f-6710Nakasusulatng paglalahad na nagpapahayag ng pananawtungkol sa pagkakaiba-iba, pagkakatulad ng mga epikong pandaigdigFilipino
F10PU-IVd-e-8710Nakasusulatng pagpapaliwanag ng sariling mga paniniwala at pagpapahalagakaugnay ng mga kaisipang namayani sa akdaFilipino
F10PU-IIIa-7810Nakasusulatng pagsusuri ng akdang binasa sa naging impluwensya nito sa sarili at sa mga kamag-aral na kinapanayamFilipino
F10PU-If-g-6810Nakasusulatng paliwanagtungkol sa isyung pandaigdig na iniuugnay sa buhay ng mga PilipinoFilipino
F10PU-IIi-j-7710Nakasusulatng sariling akda at nailalathala ito sa alinmang social mediaFilipino
F10PU-IIe-7510Nakasusulatng sariling maikling kuwentotungkol sa nangyayari sa kasalukuyang may kaugnayan sa mga kaganapan sa binasang kuwentoFilipino
F10PU-Ia-b-6410Nakasusulatbatay sa paksa ng akdang binasang sariling mitolohiyaFilipino
F10PU-IIc-d-7210Nakasusulatng sariling tulana may hawig sa paksa ng tulang tinalakayFilipino
F10PU-IIIc-8010Nakasusulatng sariling tulana lalapatan din ng himigFilipino
F10PS-If-g-6810Nakikibahagisa round table discussionkaugnay ng mga isyung pandaigdigFilipino
F10PS-IIIc-8010Nakikilahoknang masigasig at matalinosa mga talakayanFilipino
F10PT-Ig-h-6710Nakikilalaayon sa antas o tindi ng kahulugang ipinahahayag nito (clining)ang pagkakaugnay-ugnay ng mga salitaFilipino
F10PN-IIg-h-7510Nakikinignang matalino upang makalahok sa mapanuring talakayan sa klase – Pangwakas na Gawain (7 sesyon)Filipino
F10PT-IIIh-i-8110Napag-uugnayang mga salitang nag-aagawan ng kahuluganFilipino
F10PD-IVa-b-8110Napahahalagahansa pamamagitan ng pagbubuod nito gamit ang timelineang napanood na pagpapaliwanag na kaligirang pangkasaysayan ng pagkakasulat ng El FilibusterismoFilipino
F10PD-If-g-6510Napahahalagahansa pamamagitan ng paghanap ng simbolong nakapaloob ditoang napanood na pagtatanghal ng isang akdaFilipino
F10PB-Ie-f-6610Napangangatuwirananang mga dahilan kung bakit mahalagang akdang pandaigdig na sumasalamin ng isang bansa ang epikoFilipino
F10PS-IIIa-7810Napangangatuwiranansa pamamagitan ng debate/ pagtatalo)ang sariling reaksiyontungkol sa akdang binasaFilipino
F10PB-If-g-6710Napapatunayangmaaaring maganap sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa akdaFilipino
F10EP-Ia-b-2810Nasasaliksikgamit ang silid-aklatan, internet, at iba pang batis ng mga impormasyonang mahahalagang impormasyonFilipino
F10PD-IVi-j-8510Nasusuriang aestetikong katangianng napanood na bahagi ng isinapelikulang nobelaFilipino
F10PB-IIIb-8110Nasusuribatay sa paksa, tauhan, tagpuan, motibo ng awtor, paraan ng pagsulat, at iba paang binasang anekdotaFilipino
F10PB-IIIh-i-8510Nasusuribatay sa pananaw/teoryang pampanitikan na angkop ditoang binasang kabanata ng nobelaFilipino
F10PB-Ig-h-6810Nasusuriang binasang kabanata ng nobela bilang isang akdang pampanitikan sa pananaw humanismo o alinmang angkop na pananawFilipino
F10WG-IIg-h-6410Nasusuriang kasanayan at kaisahan sa pagpapalawak ng pangungusapFilipino
F10PN-IIe-7310Nasusurisa diyalogo ng mga tauhanang kasiningan ng akdaMaikling KuwentoFilipino
F10PB-IIc-d-7210Nasusuriang mga elemento ng tulaFilipino
F10PB-IVd-e-8810Nasusuriang mga kaisipang lutang sa akda (Diyos, bayan, kapwa-tao, magulang)Filipino
F10PB-IIIa-8010Nasusuribatay sa suliranin ng akda, kilos at gawi ng tauhan, desisyon ng tauhanang mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiyaFilipino
F10PD-IIIh-i-7910Nasusuriang napanood na excerptng isang isinapelikulang nobelaFilipino
F10PD-IIg-h-6810Nasusuribatay sa paksa, paraan ng pagbabalita, at iba paang napanood na pagbabalitaFilipino
F10PD-IIIc-7610Nasusuribatay sa kasiningan ng akdang binigkas, kahusayan sa pagbigkas, at iba paang napanood na sabayang pagbigkas o kauri nitoFilipino
F10PB-IIa-b-7310Nasusuriang nilalaman, elemento at kakanyahanng binasang mitolohiyaFilipino
F10PB-Ib-c-6310Nasusurigamit ang mga ibinigay na tanongang nilalaman, elemento, at kakanyahan ng binasang akdaFilipino
F10PB-IVi-j-9310Nasusuribatay sa pananaw/teoryang, romantisismo, humanismo, naturalismo, at iba paang nobelaFilipino
F10PB-IIf-7710Nasusuriang nobela bilang akdang pampanitikan sa pananaw realismo o alinmang angkop na pananaw/teoryang pampanitikanFilipino
F10PN-Ib-c-6310Nasusuriang tiyak na bahagi ng napakinggang parabula na naglalahad ng katotohanan, kabutihan, at kagandahang-asalParabulaFilipino
F10PD-Ic-d-6310Natatalakayang mga bahagi ng pinanoodna nagpapakita ng mga isyung pandaigdigFilipino
F10PB-IVd-e-8910Natatalakayang mga kaisipang ito: kabuluhan ng edukasyon, pamamalakad sa pamahalaan, pagmamahal sa Diyos, bayan, pamilya, kapwa-tao, kabayanihan, karuwagan, paggamit ng kapangyarihan, kapangyarihan ng salapi, kalupitan at pagsasamantala sa kapwa, kahirapan, karapataFilipino
F10PD-IIIj-8010Natatayabatay sa napagkaisahang mga pamantayanang napanood na pagtatanghalFilipino
F10PB-IVa-b-8610Natitiyaksa pamamagitan ng pagtukoy sa mga kondisyon sa panahong isinulat ang akda, pagpapatunay ng pag-iral ng mga kondisyong ito sa kabuuan o ilang bahagi ng akda, pagtukoy sa layunin ng may-akda sa pagsulat ng akdaang kaligirang pangkasaysayan ng akdaFilipino
F10PB-IVh-i-9210Natitiyaksa pamamagitan ng pag-uugnay ng ilang pangyayari sa kasalukuyanang pagkamakatotohanan ng akdaFilipino
F10PD-Ia-b-6110Natutukoyang mensahe at layuninng napanood na cartoon ng isang mitolohiyaFilipino
F10PD-Ie-f-6410Natutukoyang mga bahaging napanood na tiyakang nagpapakita ng ugnayan ng mga tauhan sa puwersa ng kalikasanFilipino
F10PD-IIg-h-7310Natutukoyang mga popular na anyo ng panitikan na karaniwang nakikita sa mga social mediaFilipino
F10Pt-Ic-d-6310Natutukoyang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahuluganFilipino
F10PB-IVb-c-8710Natutukoysa pamamagitan ng pagtunton sa mga pangyayari, pagtukoy sa mga tunggaliang naganap, pagtiyak sa tagpuan, pagtukoy sa wakasang papel na ginampanan ng mga tauhan sa akdaFilipino
F10PT-IIg-h-7510Natutukoyat nabibigyang-kahulugan ang mga salitana karaniwang nakikita sa social mediaFilipino
F10WG-IIIc-7310Nauuriang iba’t ibang tula at ang mga elemento nitoFilipino
PE10PF-Ib-4610Analyzesthe effects of media and technologyon fitness and physical activityHealth-PE
PE10PF-IIb-4610Analyzesthe effects of media and technologyon fitness and physical activityHealth-PE
PE10PF-IIIb-4610Analyzesthe effects of media and technologyon fitness and physical activityHealth-PE
PE10PF-IVb-4610Analyzesthe effects of media and technologyon fitness and physical activityHealth-PE
H10HC-IIc-d-410Analyzescriticallythe impact of current health trends, issues and concernsHealth-PE
H10HC-IIIb-c-310Analyzesthe issues in the implementation of global health initiativesHealth-PE
PE10PF-Ib-h-5610Appliesto minimize risk of injuriescorrect techniquesHealth-PE
PE10PF-IIc-h-5610Appliesto minimize risk of injuriescorrect techniquesHealth-PE
PE10PF-IIIc-h-5610Appliesto minimize risk of injuriescorrect techniquesHealth-PE
PE10PF-IVc-h-5610Appliesto minimize risk of injuriescorrect techniquesHealth-PE
PE10PF-Ia-h-3910Assessesphysical activities, exercises and eating habitsHealth-PE
PE10PF-IIa-h-3910Assessesphysical activities, exercises and eating habitsHealth-PE
PE10PF-IIIa-h-3910Assessesphysical activities, exercises and eating habitsHealth-PE
PE10PF-IVa-h-3910Assessesphysical activities, exercises and eating habitsHealth-PE
PE10PF-Ib-4710Critiques (verifies and validates)media informationon fitness and physical activity issuesHealth-PE
PE10PF-IIb-4710Critiques (verifies and validates)media informationon fitness and physical activity issuesHealth-PE
PE10PF-IIIb-4710Critiques (verifies and validates)media informationon fitness and physical activity issuesHealth-PE
PE10PF-IVb-4710Critiques (verifies and validates)media informationon fitness and physical activity issuesHealth-PE
H10PC-IVc-d-410Decideson an appropriate health career path Health-PE
H10HC-IIIb-c-210Describeshow global health initiatives positively impact people’s health in various countriesHealth-PE
PE10PF-Ia-4010Determinesrisk factors related to lifestyle diseases (obesity, diabetes, heart disease)Health-PE
PE10PF-IIa-4010Determinesrisk factors related to lifestyle diseases (obesity, diabetes, heart disease)Health-PE
PE10PF-IIIa-4010Determinesrisk factors related to lifestyle diseases (obesity, diabetes, heart disease)Health-PE
PE10PF-IVa-4010Determinesrisk factors related to lifestyle diseases (obesity, diabetes, heart disease)Health-PE
H10CH-Ia-b-1910Differentiatesreliable from unreliable health information, products, and servicesHealth-PE
H10HC-IIa-110Discussesexisting health-related lawsHealth-PE
H10PC-Iva-b-110Discussesthe components and steps in making a personal health career planHealth-PE
H10HC-IIIa-110Discussesthe significance of global health initiativesHealth-PE
H10CH-Ia-b-2110Discussesthe various forms of health service providers and healthcare plansHealth-PE
PE10PF-Ib-h-4510Engages infor at least 60 minutes a day; in and out of schoolphysical activitiesmoderate to vigorousHealth-PE
PE10PF-IIc-h-4510Engages infor at least 60 minutes a day; in and out of schoolphysical activitiesmoderate to vigorousHealth-PE
PE10PF-IIIc-h-4510Engages infor at least 60 minutes a day; in and out of schoolphysical activitiesmoderate to vigorousHealth-PE
PE10PF-IVc-h-4510Engages infor at least 60 minutes a day; in and out of schoolphysical activitiesmoderate to vigorousHealth-PE
H10CH-Id-2510Explainsthe different kinds of complementary and alternative healthcare modalitiesHealth-PE
H10CH-Ia-b-2010Explainsthe guidelines and criteria in the selection and evaluation of health information, products, and servicesHealth-PE
H10CH-Id-2610Explainsthe importance of consumer laws to protect public healthHealth-PE
H10CH-Ic-2310Explainsthe nature and dangers of quackeryHealth-PE
H10HC-IIb-210Explainsthe significance of the existing health-related laws in safeguarding public healthHealth-PE
H10PC-IVc-d-310Exploresthe various health-career pathsHealth-PE
PE10PF-Ib-h-4810Expressesby participating in physical activity-related community services and programsa sense of purpose and belongingHealth-PE
PE10PF-IIc-h-4810Expressesby participating in physical activity-related community services and programsa sense of purpose and belongingHealth-PE
PE10PF-IIIc-h-4810Expressesby participating in physical activity-related community services and programsa sense of purpose and belongingHealth-PE
PE10PF-IVc-h-4810Expressesby participating in physical activity-related community services and programsa sense of purpose and belongingHealth-PE
H10HC-IIc-d-310Followsexisting health-related lawsHealth-PE
H10CH-Ie-f-2710Identifiesnational and international government agencies and private organizations that implement programs for consumer protectionHealth-PE
H10PC-IVc-d-310Participatesin a health-career orientation programHealth-PE
H10CH-Ig-h-2810Participatesin programs for consumer welfare and protectionHealth-PE
H10PC-Iva-b-210Preparesfollowing the prescribed components and stepsa personal health careerHealth-PE
PE10PF-IIIc-h-4910Recognizesin meaningful waysthe needs of othersin real lifeHealth-PE
PE10PF-IIIc-h-4910Recognizesin meaningful waysthe needs of othersin real lifeHealth-PE
H10HC-IIId-e-410Recommendsways of adopting global health initiatives to local or national contextHealth-PE
H10HC-IIe-g-510Recommendsways of managing health issues, trends and concernsHealth-PE
H10CH-Ic-2410Reportsfraudulent health servicesHealth-PE
H10PC-IVc-d-310Selectsbased on personal competence and interesta particular health-career pathHealth-PE
H10CH-Ic-2210Selectswiselyhealth professionals, specialists, and health care servicesHealth-PE
M10AL-Ic-210Addsthe terms of a given arithmetic sequence.Math
M10AL-Ie-210Addsthe terms of a given finite geometric sequence.Math
M10AL-Ie-210Addsthe terms of a given infinite geometric sequence.Math
M10GE-IIg-210Appliesto prove some geometric propertiesthe distance formulaMath
M10SP-IVb-110Calculatesa specified measure of position (e.g. 90th percentile) of a set of dataMath
M10GE-IIc-110DerivesinductivelyarcsMath
M10GE-IIc-110Derivesinductivelycentral anglesMath
M10GE-IIc-110DerivesinductivelychordsMath
M10GE-IIc-110Derivesinductivelyinscribed anglesMath
M10GE-IIg-110Derivesthe distance formula.Math
M10SP-IIId-110Derivesthe formula for finding the number of combinations of n objects taken r at a timeMath
M10SP-IIIa-210Derivesthe formula for finding the number of permutations of n objects taken r at a timeMath
M10AL-Ib-c-110Determinesarithmetic means of an arithmetic sequence.Math
M10AL-Ie-110Determinesgeometric means of a geometric sequence.Math
M10AL-Ie-110Determinesnth term of a geometric sequence.Math
M10AL-Ib-c-110Determinesnth term of an arithmetic sequence.Math
M10GE-IIh-110Determinesthe center of a circle given its equation and vice versa.Math
M10GE-IIh-110Determinesthe radius of a circle given its equation and vice versa.Math
M10AL-Id-310Differentiatesa finite geometric sequenceMath
M10AL-Id-310Differentiatesan infinite geometric sequence.Math
M10SP-IIIc-210Differentiatescombination of n objects taken r at a timeMath
M10SP-IIIc-210Differentiatespermutation of n objects taken r at a timeMath
M10AL-Ig-110Dividesusing long division and synthetic divisionpolynomialsMath
M10AL-Ih-110FactorspolynomialsMath
M10SP-IIIg-h-110Findsthe probability of (A U B)Math
M10SP-IVf-g-110Formulatesstatistical mini-research.Math
M10AL-Ia-110GeneratespatternsMath
M10GE-IIi-110Graphson the coordinate planea circleMath
M10GE-IIi-110Graphson the coordinate planegeometric figuresMath
M10AL-IIa-b-110Graphspolynomial functions.Math
M10SP-IIIg-110Illustratesthe probability of a union of two events.Math
M10AL-Ib-110Illustratesan arithmetic sequenceMath
M10SP-IIIf-110Illustratesevents, and union and intersection of events.Math
M10SP-IIIi-110Illustratesmutually exclusive events.Math
M10AL-If-110Illustratesother types of sequences (e.g. Fibonacci).Math
M10AL-If-110Illustratesother types of sequences (e.g., harmonic).Math
M10AL-Ii-110Illustratespolynomial equations.Math
M10AL-IIa-110Illustratespolynomial functions.Math
M10GE-IIe-110Illustratessecants of a circle.Math
M10GE-IIe-110Illustratessectors of a circle.Math
M10GE-IIe-110Illustratessegments of a circle.Math
M10GE-IIe-110Illustratestangents of a circle.Math
M10SP-IIIc-110Illustratesthe combination of objects.Math
M10SP-IVa-110Illustratesthe following measures of position: deciles.Math
M10SP-IVa-110Illustratesthe following measures of position: percentiles.Math
M10SP-IVa-110Illustratesthe following measures of position: quartiles.Math
M10SP-IIIa-110Illustratesthe permutation of objects.Math
M10SP-IVc-110Interpretsmeasures of position.Math
M10AL-Ii-210ProvesRational Root Theorem.Math
M10AL-Ig-210Provesthe Factor Theorem.Math
M10AL-Ig-210Provesthe Remainder TheoremMath
M10GE-IIe-f-110Provestheorems on secantsMath
M10GE-IIe-f-110Provestheorems on segmentsMath
M10GE-IIe-f-110Provestheorems on tangentsMath
M10GE-IIi-j-110Solveson the coordinate plane.problems involving geometric figuresMath
M10SP-IIIi-j-110Solvesproblems involving probability.Math
M10AL-Ij-110Solvespolynomial equations.Math
M10SP-IVd-e-110Solvesproblems involving measures of position.Math
M10SP-IIIb-110Solvesproblems involving permutations.Math
M10AL-IIb-210Solvesproblems involving polynomial functions.Math
M10AL-Ij-210Solvesproblems involving polynomials and polynomial equationsMath
M10AL-If-210Solvesproblems involving sequences.Math
M10GE-IIf-210Solvesproblems on circlesMath
M10SP-IVh-j-110Usesin analyzing and interpreting research data.appropriate measures of position and other statistical methodsMath
S10FE-IIg-5110Appliesin describing the characteristics and positions of images formed by lensesray diagramming techniquesScience
S10MT-IVe-g-2310Appliesto chemical reactionsthe principles of conservation of massScience
S10FE-IIc-d-4810Citesexamples of practical applications of the different regions of EM waves, such as the use of radio waves in telecommunicationsScience
S10FE-IIa-b-4710Comparesthe relative wavelengths of different forms of electromagnetic wavesScience
S10FE-IIi-5310Demonstratesthe generation of electricityby movement of a magnet through a coilScience
S10LT-IIIc-3610Describeshow the nervous system coordinates these feedback mechanismsto maintain homeostasisScience
S10LT-IIIc-3610Describeshow the nervous system regulates these feedback mechanismsto maintain homeostasisScience
S9ES –Ia-j-36.210Describesthe different types of plate boundariesScience
S9ES –Ia-j-36.110Describesthe distribution of active volcanoes, earthquake epicentres, and major mountain beltsScience
S10LT-IIIc-3510Describesthe feedback mechanisms involved in regulating processes in the female reproductive system (e.g., menstrual cycle)Science
S9ES –Ia-j-36.410Describesthe internal structure of the EarthScience
S10LT-IIIa-3310Describesthe parts of the reproductive system and their functionsScience
S9ES –Ia-j-36.510Describesthe possible causes of plate movementScience
S9ES –Ia-j-36.610Enumeratesthe lines of evidence that support plate movementScience
S10LT-IIIf-3910Explainshow comparative anatomy provides evidence for evolutionScience
S10LT-IIIf-3910Explainshow fossil records provide evidence for evolutionScience
S10LT-IIIf-3910Explainshow genetic information provides evidence for evolutionScience
S10LT-IIIe-3810Explainshow mutations may cause changes in the structure and function of a proteinScience
S10LT-IIId-3710Explainsusing information from DNAhow protein is madeScience
S10LT-IIIh-4110Explainshow species diversity increases the probability of adaptation and survival of organisms in changing environmentsScience
S10MT-IVh-j-2410Explainshow the factors affecting rates of chemical reactions are applied in food preservation and materials production, control of fire, pollution, and corrosion.Science
S9ES –Ia-j-36.310Explainsthe different processes that occur along the plate boundariesScience
S10FE-IIe-f-4910Explainsthe effects of EM radiation on living things and the environmentScience
S10LT-IIIg-4010Explainsthe occurrence of evolutionScience
S10FE-IIj-5410Explainsthe operation of a simple electric motor and generatorScience
S10LT-IIIi-4210Explainsthe relationship between population growth and carrying capacityScience
S10MT-IVa-b-2110Explainsusing the kinetic molecular theorythe relationships between pressure and temperatureScience
S10LT-IIIb-3410Explainsthe role of hormones involved in the female reproductive systemScience
S10LT-IIIb-3410Explainsthe role of hormones involved in the male reproductive systemScience
S10FE-IIh-5210Identifiesways in which the properties of mirrors and lenses determine their use in optical instruments (e.g., cameras and binoculars)Science
S10MT-IVa-b-2110Investigatesthe relationship between volume and pressureat constant temperature of a gasScience
S10MT-IVa-b-2110Investigatesthe relationship between volume and temperatureat constant pressure of a gasScience
S10FE-IIg-5010Predictsthe qualitative characteristics (orientation, type and magnification) of images formed by plane and curved mirrors and lensesScience
S10MT-IVc-d-2210Recognizesthe major categories of biomolecules such as carbohydrates, lipids, nucleic acids, and proteinsScience
S10LT-IIIj-4310Suggestsways to minimize human impact on the environmentScience

K to 12 Grade Levels:

Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.