Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 9 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 9 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 9 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 9 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP9MSP-IVd-89Nabibigyang-halagaang mga patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong sa sektor ng agrikultura (industriya ng agrikultura , pangingisda, at paggugubat)AP
AP9MSP-IVe-119Nabibigyang-halagaang mga patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong sa sektor ng industriyaAP
AP9MKE-Ih-189Nagagampananbilang isang mamimiliang mga tungkulinAP
AP9MKE-Ii-199Naibibigayang kahulugan ng produksyonAP
AP9MYK-IIa-19Nailalapatsa pang araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyaang kahulugan ng demandAP
AP9MKE-Ia-19Nailalapatsa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, at kasapi ng pamilya at lipunanang kahulugan ng ekonomiksAP
AP9MYK-IIc-59Nailalapatbatay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyaang kahulugan ng suplayAP
AP9MAK-IIIa-19Nailalarawanang paikot na daloy ng ekonomiyaAP
AP9MYK-IIg-109Naimumungkahiang paraan ng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisanAP
AP9MKE-Ih-189Naipagtatanggolbilang isang mamimiliang mga karapatanAP
AP9MAK-IIIi-199Naipahahayagang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiyaAP
AP9MAK-IIIc-69Naipahahayagang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpokAP
AP9MKE-Ia-39Naipakikitaang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhayAP
AP9MKE-Id-89Naipakikitaang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusanAP
AP9MYK-IIe-99Naipaliliwanagang interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng presyo at ng pamilihanAP
AP9MYK-IIh-119Naipaliliwanagang kahulugan ng pamilihanAP
AP9MKE-Ig-159Naipaliliwanagang konsepto ng pagkonsumoAP
AP9MAK-IIIh-189Naipaliliwanagang layunin ng patakarang pananalapiAP
AP9MAK-IIIf-139Naipaliliwanagang layunin ng patakarang piskalAP
AP9MKE-Ih-179Naipamamalassa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimiliang talino sa pagkonsumoAP
AP9MYK-IId-89Naiuugnayang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkodAP
AP9MYK-IIb-49Naiuugnayang elastisidad ng demand sa presyo ng kalakal at paglilingkodAP
AP9MAK-IIIh-179Naiuugnayang mga epekto ng patakarang piskal sa katatagan ng pambansang ekonomiyaAP
AP9MAK-IIIg-169Nakababalikatsa pamamagitan ng wastong pagbabayad ng buwisng pananagutan bilang mamamayanAP
AP9MKE-Ib-59Nakabubuong konklusyon na isang pangunahing suliraning panlipunan ang ang kakapusanAP
AP9MKE-Ie-109Nakabubuobatay sa mga hirarkiya nitong sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailanganAP
AP9MSP-IVg-149Nakapagbibigayng sariling pakahulugan sa konsepto ng impormal na sektorAP
AP9MSP-IVa-19Nakapagbibigayng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaranAP
AP9MKE-Ic-69Nakapagmumungkahing mga paraan upang malabanan ang kakapusanAP
AP9MSP-IVc-59Nakapagsasagawang isang pagpaplano kung paano makapagaambag bilang mamamayan sa pag-unlad ng bansaAP
AP9MYK-IIb-39Nakatutugonnang matalinosa mga pagbabago ng salikna nakaaapekto sa demandAP
AP9MYK-IId-79Nakatutugonnang matalinosa mga pagbabago ng salikna nakaaapekto sa suplayAP
AP9MAK-IIIf-129Nakikilahoknang aktibosa paglutas ng mga suliraning kaugnay ng implasyonAP
AP9MAK-IIIb-59Nakikilalaang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produktoAP
AP9MSP-IVb-49Napahahalagahanang sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino para sa pambansang kaunlaranAP
AP9MSP-IVi-209Napahahalagahanang kontribusyon ng kalakalang panlabas sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansaAP
AP9MAK-IIIe-119Napahahalagahanang mga paraan ng paglutas ng implasyonAP
AP9MSP-IVf-139Napahahalagahanang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkodAP
AP9MSP-IVh-179Napahahalagahanang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkodAP
AP9MKE-Ii-199Napahahalagahanang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhayAP
AP9MKE-If-139Napahahalagahanang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailanganAP
AP9MAK-IIIg-149Napahahalagahanang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinatutupad nitoAP
AP9MYK-IIj-139Napangangatwirananang kinakailangang pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t ibang istraktura ng pamilihan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayanAP
AP9MSP-IVa-29Nasisiyasatang mga palatandaan ng pambansang kaunlaranAP
AP9MAK-IIIg-159Nasusuriang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaanAP
AP9MSP-IVc-69Nasusuriang bahaging ginagampanan ng agrikultura, pangingisda, at paggugubat sa ekonomiya at sa bansaAP
AP9MSP-IVe-99Nasusuriang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya, tulad ng pagmimina, tungo sa isang masiglang ekonomiyaAP
AP9MSP-IVf-129Nasusuriang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkodAP
AP9MKE-Id-99Nasusuriang hirarkiya ng pangangailangan.AP
AP9MAK-IIIe-109Nasusuriang iba’t ibang epekto ng implasyonAP
AP9MYK-IIi-129Nasusuriang iba’t ibang Istraktura ng PamilihanAP
AP9MAK-IIIc-69Nasusuriang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiyaAP
AP9MKE-Ic-79Nasusuribilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyonang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs)AP
AP9MAK-IIIc-79Nasusuriang katuturan ng consumption at savings sa pag-iimpokAP
AP9MKE-If-129Nasusuriang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhanAP
AP9MAK-IIId-89Nasusuriang konsepto at palatandaan ng ImplasyonAP
AP9MKE-Ig-149Nasusuriang mekanismo ng alokasyon sa iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya bilang sagot sa kakapusanAP
AP9MSP-IVd-79Nasusuriang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura, pangingisda, at paggugubat sa bawat PilipinoAP
AP9MSP-IVg-159Nasusuriang mga dahilan ng pagkakaroon ng impormal na sectorAP
AP9MYK-IIf-99Nasusuriang mga epekto ng shortage at surplus sa presyo at dami ng kalakal at paglilingkod sa pamilihanAP
AP9MSP-IVj-219Nasusuriang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming PilipinoAP
AP9MKE-Ih-169Nasusuriang mga salikna nakakaapekto sa pagkonsumo.AP
AP9MYK-IIa-29Nasusuriang mga salikna nakaaapekto sa demandAP
AP9MYK-IIc-69Nasusuriang mga salikna nakaaapekto sa suplayAP
AP9MKE-Ie-119Nasusuriang mga salik na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at kagustuhanAP
AP9MKE-Ij-209Nasusuriang mga tungkulin ng iba’t- ibang organisasyon ng negosyoAP
AP9MSP-IVe-109Nasusuriang pagkakaugnay ng sektor agrikultural at industriya tungo sa pag-unlad ng kabuhayanAP
AP9MAK-IIIb-49Nasusuriang pambansang produkto (Gross National Product-Gross Domestic Product) bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiyaAP
AP9MSP-IVi-199Nasusuriang ugnayan ng Pilipinas para sa kalakalang panlabas nito sa mga samahan tulad ng World Trade Organization at Asia-Pacific Economic Cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdigAP
AP9MAK-IIIa-39Nasusuriang ugnayan sa isa’t isa ng mga bahaging bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiyaAP
AP9MAK-IIIa-29Natatayaang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiyaAP
AP9MAK-IIIi-209Natatayaang bumubuo ng sektor ng pananalapiAP
AP9MKE-Ia-29Natatayaang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunanAP
AP9MSP-IVi-189Natatayaang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansaAP
AP9MAK-IIId-99Natatayaang mga dahilan sa pagkaroon ng implasyonAP
AP9MSP-IVh-169Natatayaang mga epekto ng impormal na sektor ng ekonomiyaAP
AP9MSP-IVj-229Natitimbangang epekto ng mga patakaran pang-ekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming PilipinoAP
AP9MSP-IVb-39Natutukoyang iba’t ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaranAP
AP9MKE-Ib-49Natutukoyang mga palatandaan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay.AP
A9EL-IIb-19Analyzesart elements and principles in the production of work following a specific art styleArts-Music
A9EL-IIIb-19Analyzesart elements and principles in the production of work following a specific art style from the Neoclassic and Romantic periodsArts-Music
A9EL-Ib-19Analyzesart elements and principles in the production of work following the style of western and classical artArts-Music
MU9CL-IIe-h-69Analyzessonata allegro formArts-Music
A9PR-IVh-29Analyzesthe uniqueness  of each group’s performance of its selected Western classical theater play and operaArts-Music
A9PR-IIIc-e-39Appliesto communicate ideas, experiences, and storiesdifferent media techniques and processes showing the characteristics of the Neoclassic and Romantic periodsArts-Music
A9PR-IIc-e-39Appliesto communicate ideas, experiences, and storiesdifferent media techniques and processes showing the characteristics of the Renaissance and the Baroque periods (e.g., fresco, sfumato, etc.)Arts-Music
A9PR-Ic-e-39Appliesto communicate experiencesdifferent media techniques and processes showing the characteristics of Western Classical art traditionsArts-Music
A9PR-IVe-f-39Choreographsthe movements and gestures needed in the effective delivery of a selected piece from Western Classical plays and operaArts-Music
A9PL-Ih-49Comparesthe characteristics of artworks produced in the different art periodsArts-Music
A9PL-IIh-49Comparesthe characteristics of artworks produced in the different art periodsArts-Music
A9PL-IIIh-49Comparesthe characteristics of artworks produced in the Neoclassic and Romantic periodsArts-Music
A10PR-Ic-e-19Createsguided by techniques of the various art movements (e.g., impasto.)artworksArts-Music
A9PR-Ic-e-19Createsguided by techniques and styles of Western Classical art traditionsartworksArts-Music
A9PR-IIc-e-19Createsguided by techniques and styles of the Renaissance and the Baroque periodsartworksArts-Music
A9PR-IIIc-e-19Createsguided by techniques and styles of the Neoclassic and Romantic periods (e.g., linear style and painterly style)artworksArts-Music
MU9MRB-Ib-h-89Creates and/or performsin Gregorian and troubadour stylessongsArts-Music
MU9OP-IVb-h-59Creates/improvisesfor a chosen operaappropriate sounds, music, gestures, movements, and costumesArts-Music
A9PL-IVc-19Definesthrough visual representationwhat makes selected western classical plays and operas uniqueArts-Music
MU9CL-IIb-g-59Describesmusical elements of given Classical period piecesArts-Music
MU9MRB -Ib-f-59Describesmusical elements of given Medieval, Renaissance and Baroque musicArts-Music
MU9RO-IIIb-h-59Describesmusical elements of given Romantic period piecesArts-Music
A9PR-IIIc-e-29Describesthe influence of iconic artists belonging to the Neoclassic and Romantic periodsArts-Music
A9PR-IIc-e-29Describesthe influence of iconic artists belonging to the Renaissance and Baroque periodsArts-Music
A9PR-Ic-e-29Describesthe influence of iconic artists belonging to Western Classical art on the evolution of art formsArts-Music
A9PR-IVd-19Designsthrough costumes, props, etc.the visual elements and components of the selected Western classical theater play and operaArts-Music
A9PL-Ih-29Determinesby evaluating their utilization and combination of art elements and principles the use or function of artworksArts-Music
A9PL-IIh-29Determinesby evaluating their utilization and combination of art elements and principles the use or function of artworksArts-Music
A9PR-If-49Evaluatesin terms of artistic concepts and ideas; using criteria from the Western Classical art traditionsworks of artArts-Music
A9PR-IIf-49Evaluatesin terms of artistic concepts and ideas; using criteria from the Renaissance and Baroque periodsworks of artArts-Music
A9PR-IIIf-49Evaluatesin terms of artistic concepts and ideas; using criteria from the Neoclassic and Romantic periodsworks of artArts-Music
MU9CL-IIa-f-39Explainsthe performance practices (setting, composition, role of composers/performers, and audience) of the Classical periodArts-Music
MU9MRB -Ia-h-29Explainsthe performance practices (setting, composition, role of composers/performers, and audience) of the Medieval, Renaissance and Baroque periodsArts-Music
MU9RO-IIIb-h-39Explainsthe performance practices (setting, composition, role of composers/performers, and audience) of the Romantic periodArts-Music
MU9OP-IVb-h-49Exploresother arts and media that portray Romantic period elementsArts-Music
MU9RO-IIIc-h-79Exploresother arts and media that portray Romantic period elementsArts-Music
MU9CL-IIb-h-89Exploresother arts and media that portray Classical elementsArts-Music
MU9MRB -Ib-f-69Exploresother arts and media that portray Medieval, Renaissance and Baroque elementsArts-Music
A9EL-IIIa-29Identifiesdistinct characteristics of arts during the Neoclassic and Romantic periodsArts-Music
A9EL-IIa-29Identifiesdistinct characteristics of arts during the Renaissance and Baroque periodArts-Music
A9EL-IIa-39Identifiesrepresentative artists from the Renaissance and Baroque periodsArts-Music
A9EL-IIIa-39Identifiesrepresentative artists from the Neoclassic and Romantic periodArts-Music
A9EL-Ia-39Identifiesrepresentative artists from various art periodsArts-Music
A9EL-IVa-19Identifiesselected theatrical forms from different art periodsArts-Music
A9EL-IVc-39Identifiesthe elements and principles as manifested in Western Classical plays and operaArts-Music
A9PR-IVe-f-39Improvisesaccompanying sounds and rhythms needed in the effective delivery of a selected piece from Western Classical plays and operasArts-Music
MU9MRB -Ib-d-79Improvisesappropriate accompaniment to given Medieval and Renaissance songsArts-Music
MU9CL-IIe-99Improvisesappropriate accompaniment to given short and simple Classical piecesArts-Music
MU9RO-IIIc-h-89Improvisesappropriate accompaniment to given short and simple Romantic period piecesArts-Music
MU9OP-IVa-g-29Listensperceptivelyto selected art songs and excerpts of operaArts-Music
MU9CL-IIb-g-49Listensperceptivelyto selected Classical period musicArts-Music
MU9RO-IIIb-h-49Listensperceptivelyto selected Romantic period musicArts-Music
MU9MRB-Ia-h-19Listensperceptivelyto selected vocal and instrumental music of the Medieval, Renaissance and Baroque periodArts-Music
A9PR-Ig-69Mountsusing completed artworks influenced by the Western Classical art traditionan exhibitArts-Music
A9PR-IIg-69Mountsusing completed Renaissance and Baroque-inspired arts and crafts an exhibitArts-Music
A9PR-III-g -79Mountsusing completed artworks with the characteristics of the Neoclassic and Romantic periodsan exhibitArts-Music
MU9CL-IIa-f-19Narratesafter video and movie showingthe life and works of classical composersArts-Music
MU9RO-IIIa-h-19Narratesafter video and movie showingthe life and works of romantic composersArts-Music
MU9OP-IVa-g-19Narratesafter video and movie showingthe plot, musical and theatrical elements of an operaArts-Music
A9PR-IVg-59Performsin a group showcase of the selected piece from Western Classical plays and operasArts-Music
MU9MRB-Ib-h-99Playssimple melodies of a choraleArts-Music
MU9MRB-Ib-h-99ProvidesaccompanimentArts-Music
A9PL-Ih-19Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artworksArts-Music
A9PL-IIh-19Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artworksArts-Music
MU9CL-IIa-f-29RelatesClassical music to its historical and cultural backgroundArts-Music
MU9MRB -Ic-f-39Relatesthrough dramatizationMedieval, Renaissance and Baroque music to its historical and cultural backgroundArts-Music
MU9RO-IIIa-29RelatesRomantic period music to its historical and cultural backgroundArts-Music
A9EL-IVb-29Researcheson the history and evolution of theatrical formsArts-Music
A9PR-IVh-69Showsthe influences of selected Western Classical plays or operason Philippine theatrical performance; in terms of content of storyArts-Music
A9PR-IIIf-49Showsthe influences of the Neoclassic and Romantic periodson Philippine art formsArts-Music
A9PR-IIf-59Showsthe influences of the Renaissance and Baroque periods on Philippine art formsArts-Music
A9PR-If-59Showsthe influences of Western Classical art traditions on Philippine art formArts-Music
MU9MRB -Ib-h-49Singswith a chorale; with correct pitch, rhythm, expression and stylea Medieval chant, troubadour song, madrigal, with a chorale and selections from an oratorioArts-Music
MU9CL-IIb-h-79Singsthemes or melodic fragments from given Classical period piecesArts-Music
MU9RO-IIIe-h-69Singsthemes or melodic fragments from given Romantic period piecesArts-Music
MU9OP-IVb-h-39Singsthemes or melodic fragments from given selected songsArts-Music
A9PL-Ih-39Usesto derive the traditions/history of an art periodartworksArts-Music
A9PL-IIh-39Usesto derive the traditions/history of an art periodartworksArts-Music
EN9LC-Id-8.59Accepts or rejectsideas mentionedEnglish
EN9LC-Id-8.49Agrees or disagreeswith the ideas of the speakerEnglish
EN9VC-IId-229Agrees or disagreeswith the ideas presented in the material viewedEnglish
EN9VC-IIe-229Agrees or disagreeswith the ideas presented in the material viewedEnglish
EN9RC-IIIa-209Analyzesa one-act playEnglish
EN9RC-IIIb-209Analyzesa one-act playEnglish
EN9RC-IIIc-209Analyzesa one-act playEnglish
EN9RC-IIId-209Analyzesa one-act playEnglish
EN9RC-IIIe-209Analyzesa one-act playEnglish
EN9RC-IIIf-209Analyzesa one-act playEnglish
EN9LT-IIIa-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIIb-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIIc-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIId-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIIe-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIIf-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIIg-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIIh-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-IIIi-169Analyzesliterature as a means of connecting to the worldEnglish
EN9LT-Ia-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-Ib-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-Ic-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-Id-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-Ie-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-If-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-Ig-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-Ih-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-Ii-149Analyzesliterature as a means of discovering the selfEnglish
EN9LT-IVa-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVb-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVc-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVd-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVe-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVf-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVg-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVh-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IVi-179Analyzesliterature as a means of understanding unchanging values in a changing worldEnglish
EN9LT-IIa-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IIb-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IIc-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IId-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IIe-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IIf-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IIg-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IIh-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LT-IIi-159Analyzesliterature as a means of valuing other people and their various circumstances in lifeEnglish
EN9LC-IIh-12.19Analyzesthe content and feeling levels of utterancesin persuasive textsEnglish
EN9LC-IIIh-12.19Analyzesthe content and feeling levels of utterancesin persuasive textsEnglish
EN9VC-IIId-4.3/5.39Analyzesthe information containedin the material viewedEnglish
EN9VC-IIIe-4.3/5.39Analyzesthe information containedin the material viewedEnglish
EN9VC-IIIf-4.3/5.39Analyzesthe information containedin the material viewedEnglish
EN9LC-IVd-7.29Analyzesbased on the explicit statement madethe stand of the speakerEnglish
EN9LC-IId-11.29Anticipatesbased on the speaker’s purposethe points that will be madeEnglish
EN9V-Ie-119Arrives atthrough word formation (clipping, blending, acronym, compounding, folk etymology, etc.)meaning of wordsEnglish
EN9V-If-119Arrives atthrough word formation (clipping, blending, acronym, compounding, folk etymology, etc.)meaning of wordsEnglish
EN9VC-If-199Assessesthe relevance of ideas presented in the material viewedEnglish
EN9VC-Ig-199Assessesthe relevance of ideas presented in the material viewedEnglish
EN9VC-If-199Assessesthe worth of ideas presented in the material viewedEnglish
EN9VC-Ig-199Assessesthe worth of ideas presented in the material viewedEnglish
EN9G-IVf-19Changesto indirect speech; and vice versadirect speechEnglish
EN9G-IVg-19Changesto indirect speech; and vice versadirect speechEnglish
EN9LC-IVe-8.89Compares and contrastsideas listened toEnglish
EN9LC-Ih-8.89Compares and contrastsinformation listened toEnglish
EN9RC-IIa-3.2.79Compares and contrastssimilar information presented in different textsEnglish
EN9WC-IVa-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVb-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVc-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVd-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVe-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVf-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVg-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVh-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-IVi-119Composesa play reviewEnglish
EN9WC-Ie-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIf-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIg-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIh-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIi-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIa-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIb-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIc-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIId-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIe-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIf-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIg-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIh-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9WC-IIIi-99Composesforms of literary writingEnglish
EN9VC-IVa-109Determinesthe relevance and the truthfulness of the ideas presented in the material viewedEnglish
EN9VC-IVb-109Determinesthe relevance and truthfulness of the ideas presented in the material viewedEnglish
EN9VC-IVc-109Determinesthe relevance and truthfulness of the ideas presented in the material viewedEnglish
EN9V-IIf-289Determinesthe vocabulary and jargon expected of a communicative styleEnglish
EN9V-IIg-289Determinesthe vocabulary and jargon expected of a communicative styleEnglish
EN9V-IIh-289Determinesthe vocabulary and jargon expected of a communicative styleEnglish
EN9V-IIi-289Determinesthe vocabulary and jargon expected of a communicative styleEnglish
EN9LT-IVf-2.2.39Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN9LT-IVg-2.2.39Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN9LT-If-2.2.39Determinestone, mood, technique, and purposes of the authorEnglish
EN9LT-Ig-2.2.39Determinestone, mood, technique, and purposes of the authorEnglish
EN9LT-IIf-2.2.39Determinestone, mood, technique, and purposes of the authorEnglish
EN9LT-IIg-2.2.39Determinestone, mood, technique, and purposes of the authorEnglish
EN9LC-IVf-13.39Differentiatesbiases from prejudicesEnglish
EN9WC-Ia-89Distinguishesbetween and among informative, journalistic, and literary writingEnglish
EN9WC-Ib-89Distinguishesbetween and among informative, journalistic, and literary writingEnglish
EN9WC-Ic-89Distinguishesbetween and among informative, journalistic, and literary writingEnglish
EN9WC-IIa-109Distinguishesthe features present in poetry and in proseEnglish
EN9WC-IIb-109Distinguishesthe features present in poetry and in proseEnglish
EN9VC-Ih-2.59Drawsfrom the material viewedconclusionsEnglish
EN9VC-Ii-2.59Drawsfrom the material viewedconclusionsEnglish
EN9LC-IIf-8.79Drawsconclusions based on the text listened toEnglish
EN9VC-Ih-1.59Drawsfrom the material viewedgeneralizationsEnglish
EN9VC-Ii-1.59Drawsfrom the material viewedgeneralizationsEnglish
EN9LC-Ig-8.79Drawsfrom the material listened togeneralizations and conclusionsEnglish
EN9LT-Ih-2.39Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN9LT-IIh-2.39Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN9LT-IIId-2.39Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN9LT-IIIe-2.39Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN9LT-IIIf-2.39Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN9LT-IVh-2.39Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN9LC-IVc-13.29Employsanalytical listening to make predictions and projectionsEnglish
EN9LC-IIIa-69Employsappropriate listening strategiessuited to type of textEnglish
EN9OL-IIg-2.69Employsto convey meaning in a Readers or Chamber Theatreeffective and appropriate non-verbal communicationEnglish
EN9OL-IVc-29Employsto convey meaning in a Readers or Chamber Theatreeffective and appropriate non-verbal communicationEnglish
EN9OL-IVd-29Employsto convey meaning in a Readers or Chamber Theatreeffective and appropriate non-verbal communicationEnglish
EN9OL-IVe-29Employsto convey meaning in a Readers or Chamber Theatreeffective and appropriate non-verbal communicationEnglish
EN9OL-IIIa-3.79Employswhile performing in a one-act playvaried verbal and non-verbal strategiesEnglish
EN9OL-IIa-3.79Employsto create impact on the audience; while delivering lines in a Readers Theatre or in a Chamber Theatrevarious verbal and non-verbal strategiesEnglish
EN9OL-IIb-3.79Employsto create impact on the audience; while delivering lines in a Readers Theatre or in a Chamber Theatrevarious verbal and non-verbal strategiesEnglish
EN9VC-IIa-1.49Establishesconnections of events and how these events lead to the ending of a materialEnglish
EN9WC-Id-8.19Examinessample texts representative of each typeEnglish
EN9LT-Ii-39Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN9LT-IIi-39Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN9LT-IIIg-39Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN9LT-IIIh-39Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN9LT-IIIi-39Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN9LT-IVi-39Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN9LT-Ic-2.29Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN9LT-IIc-2.29Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN9LT-Ib-14.29Explainshow the elements specific to a selection build its themeEnglish
EN9LT-II0-14.29Explainshow the elements specific to a selection build its themeEnglish
EN9LT-IVa-17.19Explainshow the elements specific to full-length plays build its themeEnglish
EN9LT-IVb-17.19Explainshow the elements specific to full-length plays build its themeEnglish
EN9V-Ic-159Explainshow words are derived from names of persons and placesEnglish
EN9V-Id-159Explainshow words are derived from names of persons and placesEnglish
EN9LT-Ie-2.2.29Explainsthe literary devices usedEnglish
EN9LT-IIe-2.2.29Explainsthe literary devices usedEnglish
EN9LT-IVd-2.2.29Explainsthe literary devices usedEnglish
EN9LT-IVe-2.2.29Explainsthe literary devices usedEnglish
EN9LT-Id-2.2.19Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN9LT-IId-2.2.19Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN9LT-IVc-2.2.19Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN9G-IVc-239Expressespermission, obligation, prohibitionEnglish
EN9G-IVd-239Expressespermission, obligation, prohibitionEnglish
EN9G-IVe-239Expressespermission, obligation, prohibitionEnglish
EN9LC-IIIa-6.19Extractsimportant informationfrom argumentative/persuasive textsEnglish
EN9LC-IIIi-8.69Formsbased on the ideas mentioneddecisionsEnglish
EN9VC-IVd-1.3/2.39Formulatesbased on the material viewedpredictionsEnglish
EN9VC-IVe-1.3/2.39Formulatesbased on the material viewedpredictionsEnglish
EN9VC-IVf-1.3/2.39Formulatesbased on the material viewedpredictionsEnglish
EN9V-IVa-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theater (like stage directions)English
EN9V-IVb-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theater (like stage directions)English
EN9V-IVc-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theater (like stage directions)English
EN9V-IVf-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theater (like stage directions)English
EN9V-IVg-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theater (like stage directions)English
EN9V-IVh-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theater (like stage directions)English
EN9V-IVi-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theater (like stage directions)English
EN9V-IIIa-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9V-IIIb-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9V-IIIc-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9V-IIIe-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9V-IIIf-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9V-IIIg-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9V-IIIh-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9V-IIIi-299Getsfamiliar with the technical vocabularyfor drama and theatre (like stage directions)English
EN9RC-IIb-199Getsfrom various print media like brochures, pamphlets, periodicals, and audio-video recordings.informationEnglish
EN9RC-IIc-199Getsfrom various print media like brochures, pamphlets, periodicals, and audio-video recordings.informationEnglish
EN9RC-IId-199Getsfrom various print media like brochures, pamphlets, periodicals, and audio-video recordings.informationEnglish
EN9RC-IIe-199Getsfrom various print media like brochures, pamphlets, periodicals, and audio-video recordings.informationEnglish
EN9LC-IVb-13.19Getsthe different sides of social, moral and economic issues affecting the nationEnglish
EN9V-IIa-279Givesthe appropriate communicative styles for various situations (intimate, casual, conversational, consultative, and frozen)English
EN9V-IIb-279Givesthe appropriate communicative styles for various situations (intimate, casual, conversational, consultative, and frozen)English
EN9V-IIc-279Givesthe appropriate communicative styles for various situations (intimate, casual, conversational, consultative, and frozen)English
EN9V-IId-279Givesthe appropriate communicative styles for various situations (intimate, casual, conversational, consultative, and frozen)English
EN9V-IIe-279Givesthe appropriate communicative styles for various situations (intimate, casual, conversational, consultative, and frozen)English
EN9RC-Ii-189Identifiesadvance organizers, titles, sub-titles, illustrations, etc. given in a textEnglish
EN9LT-IIIa-16.19Identifiesthe distinguishing features of Anglo-American one-act playsEnglish
EN9LT-IIIb-16.19Identifiesthe distinguishing features of Anglo-American one-act playsEnglish
EN9LT-IIIc-16.19Identifiesthe distinguishing features of Anglo-American one-act playsEnglish
EN9LT-Ia-14.19Identifiesthe distinguishing features of notable Anglo-American lyric poetry, songs, poems, sermons, and allegoriesEnglish
EN9LT-IIa-15.19Identifiesthe distinguishing features of notable Anglo-American lyric poetry, songs, poems, sermons, and allegoriesEnglish
EN9WC-IIIa-9.49Identifiestypes and features of a play synopsisEnglish
EN9WC-IIIb-9.49Identifiestypes and features of a play synopsisEnglish
EN9WC-IIIc-9.49Identifiestypes and features of a play synopsisEnglish
EN9WC-IIId-9.49Identifiestypes and features of a play synopsisEnglish
EN9WC-If-9.19Identifiestypes and features of poetryEnglish
EN9WC-Ig-9.19Identifiestypes and features of poetryEnglish
EN9WC-IIf-9.29Identifiestypes and features of short proseEnglish
EN9WC-IIg-9.29Identifiestypes and features of short proseEnglish
EN9VC-Ia-3.89Infersthoughts, feelings, and intentions in the material viewedEnglish
EN9VC-Ib-3.89Infersthoughts, feelings, and intentions in the material viewedEnglish
EN9VC-Ic-3.89Infersthoughts, feelings, and intentions in the material viewedEnglish
EN9RC-IIg-59Interpretsinformation found in non-linear texts such as diagrams, maps, charts, etcEnglish
EN9LC-IIIc-6.49Interpretsthe information listened toEnglish
EN9VC-IIIa-1.2/2.29Interpretsthe message conveyed in a material viewedEnglish
EN9VC-IIIb-1.2/2.29Interpretsthe message conveyed in a material viewedEnglish
EN9VC-IIIc-1.2/2.29Interpretsthe message conveyed in a posterEnglish
EN9LC-IIi-8.29Judgesthe relevance and worth of ideas presentedEnglish
EN9LC-IVg-13.49Judgesthe relevance and truthfulness of the ideas listened toEnglish
EN9LC-If-8.29Judgesthe relevance and worth of ideas presentedEnglish
EN9VC-IIh-199Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the material viewedEnglish
EN9VC-IIi-199Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the material viewedEnglish
EN9RC-IVf-2.229Judgesthe relevance and worth of ideas, , soundness of author’s reasoning, and the effectiveness of the presentationEnglish
EN9RC-IVg-2.229Judgesthe relevance and worth of ideas, , soundness of author’s reasoning, and the effectiveness of the presentationEnglish
EN9RC-IVh-2.229Judgesthe relevance and worth of ideas, , soundness of author’s reasoning, and the effectiveness of the presentationEnglish
EN9LC-IIIi-8.29Judgesthe relevance and worth of information/ideasEnglish
EN9LC-IVh-2.159Judgesthe validity of the evidence listened toEnglish
EN9LC-IIb-11.19Listensto get important informationfrom argumentative/ persuasive textsEnglish
EN9LC-IVa-139Listensto lay value judgment on critical issues that demand sound analysis and call for prompt actionsEnglish
EN9LC-IIc- 3.129Listensto paraphrase informationfrom persuasive textsEnglish
EN9LC-IIc- 3.149Listensto summarize informationfrom persuasive textsEnglish
EN9RC-Ig-179Makesa connection between the present text and previously read textsEnglish
EN9RC-Ih-179Makesa connection between the present text and previously read textsEnglish
EN9LC-IIe-129Makesbased on the text listened toa standEnglish
EN9LC-Ie-8.69Makesdecisions based on what is listened toEnglish
EN9LC-IVi-8.79MakesgeneralizationsEnglish
EN9LC-IIb-2.89Makesinferences from what was saidEnglish
EN9RC-IIh-11.1.19Matchesdiagrams with their corresponding write-ups.English
EN9V-Ig-12.39Notestypes of context clue (restatement, definition, synonyms, antonyms, restatement, definition) used for a given word and expressionEnglish
EN9V-Ih-12.39Notestypes of context clue (restatement, definition, synonyms, antonyms, restatement, definition) used for a given word and expressionEnglish
EN9V-Ii-12.39Notestypes of context clue (restatement, definition, synonyms, antonyms, restatement, definition) used for a given word and expressionEnglish
EN9G-IVi-259Observesin writing an evaluationtense consistencyEnglish
EN9RC-IIi-2.159Organizesin various ways (outlining, graphic, representations, etc.)informationEnglish
EN9LC-Ic-3.129Paraphrasesthe text listened toEnglish
EN9LC-Ia-3.69Performsby following instructionsa taskEnglish
EN9LC-Ia-89Processesinformation mentioned in the text listened toEnglish
EN9F-Ib-3.19Producesin delivering jazz chants and rapsthe correct beat and rhythmEnglish
EN9F-Ic-3.19Producesin delivering jazz chants and rapsthe correct beat and rhythmEnglish
EN9F-IIIa-3.119Produceswhen delivering lines in a one-act playthe English sounds correctly and effectivelyEnglish
EN9F-IIIb-3.119Produceswhen delivering lines in a one-act playthe English sounds correctly and effectivelyEnglish
EN9F-IVa-3.119Produceswhen delivering lines in a full-length playthe sounds of English effectivelyEnglish
EN9LC-IIIe-3.139Providesappropriate and critical feedback/reactionto a specific context or situationEnglish
EN9LC-IIIf-3.139Providesappropriate and critical feedback/reactionto a specific context or situationEnglish
EN9LC-IIIf-3.139Providesappropriate and critical feedback/reactionto a specific context or situationEnglish
EN9VC-IIIg-249Providescritical feedback to the idea presented in the material viewedEnglish
EN9VC-IIIh-249Providescritical feedback to the idea presented in the material viewedEnglish
EN9VC-IIIi-249Providescritical feedback to the idea presented in the material viewedEnglish
EN9V-Ia-19Provideswords and expressions appropriate for a given situationEnglish
EN9V-Ib-19Provideswords and expressions appropriate for a given situationEnglish
EN9LC-IIg-3.139Reacts and sharespersonal opinion about the ideas listened toEnglish
EN9LC-IIId-6.59Recognizesfaulty logic, unsupported facts and emotional appealEnglish
EN9LC-IIIb-6.39Reflectson the ideas of the speakerEnglish
EN9RC-IVa-2.189Relatesto particular social issues, concerns, or dispositions in real lifetext contentEnglish
EN9RC-IVb-2.189Relatesto particular social issues, concerns, or dispositions in real lifetext contentEnglish
EN9RC-IVc-2.189Relatesto particular social issues, concerns, or dispositions in real lifetext contentEnglish
EN9RC-IVd-2.189Relatesto particular social issues, concerns, or dispositions in real lifetext contentEnglish
EN9RC-IVe-2.189Relatesto particular social issues, concerns, or dispositions in real lifetext contentEnglish
EN9RC-Id-13.29Scansto determine patterns of idea developmentsequence signals or connectorsEnglish
EN9RC-IIf-11.19Sensesthe difference between linear and non-linear textsEnglish
EN9LC-IIIg-2.109Sharespersonal opinion about the ideas listened toEnglish
EN9VC-IIf-239Sharespersonal opinion about the ideas presented in the material viewedEnglish
EN9VC-IIg-239Sharespersonal opinion about the ideas presented in the material viewedEnglish
EN9RC-Ia-169Sharesprior knowledge about a text topicEnglish
EN9RC-Ib-169Sharesprior knowledge about a text topicEnglish
EN9LC-IIa-119Shiftsbased on topic, purpose, and level of difficulty of the argumentative or persuasive textfrom one listening strategy to anotherEnglish
EN9SS-Ie-1.5.19Skimsto determine key ideas and author’s purposeEnglish
EN9SS-If-1.5.19Skimsto determine key ideas and author’s purposeEnglish
EN9LC-Ii-3.149Summarizesinformation from the text listened toEnglish
EN9VC-Id-219Summarizesthe contents of the material viewedEnglish
EN9VC-Ie-219Summarizesthe contents of the material viewedEnglish
EN9VC-IIb-219Summarizesthe information contained in the material viewedEnglish
EN9VC-IIc-219Summarizesthe information contained in the material viewedEnglish
EN9VC-IVg-149Takesa stand on critical issues brought up in the material viewedEnglish
EN9VC-IVh-149Takesa stand on critical issues brought up in the material viewedEnglish
EN9VC-IVi-149Takesa stand on critical issues brought up in the material viewedEnglish
EN9RC-Ic-13.29Takes noteto determine patterns of idea development given in a textof sequence signals or connectorsEnglish
EN9G-IVa-229Usesactive and passive constructionswith 5-6 sentencesEnglish
EN9G-IVb-229Usesactive and passive constructionswith 5-6 sentencesEnglish
EN9G-IIa-199Usesin narrationadverbsEnglish
EN9G-IIb-199Usesin narrationadverbsEnglish
EN9G-IId-199Usesin narrationadverbsEnglish
EN9G-Ia-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-Ib-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-Ic-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-Id-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-Ie-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-If-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-Ig-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-Ih-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9G-Ii-1.79Usesto convey meaningappropriate capitalizationEnglish
EN9OL-IIIh-3.109Usesto accompany the oral delivery of linesappropriate multi-media resourcesexpressing fantasyEnglish
EN9OL-IIIi-3.109Usesto accompany the oral delivery of linesappropriate multi-media resourcesEnglish
EN9OL-IVh-3.109Usesappropriately, effectively and efficientlyappropriate multi-media resourcesa 3-paragraphEnglish
EN9OL-IVi-3.109Usesappropriately, effectively and efficientlyappropriate multi-media resourcesa 3-line or 4-stanzaEnglish
EN9G-Ia-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-Ib-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-Ic-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-Id-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-Ie-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-If-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-Ig-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-Ih-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-Ii-1.69Usesto convey meaningappropriate punctuation marksEnglish
EN9G-IIe-209Usesin expressing argumentsconditionalsEnglish
EN9G-IIf-209Usesin expressing argumentsconditionalsEnglish
EN9G-IIg-209Usesin expressing argumentsconditionalsEnglish
EN9G-IIi-209Usesin expressing argumentsconditionalsEnglish
EN9OL-IIIf-29Useseffective and appropriate non-verbal communication strategies2-3 stepEnglish
EN9OL-IIIg-29Useseffective and appropriate non-verbal communication strategiesabout the characters in a literary text listened to or readEnglish
EN9G-I0-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-Ia-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-Ib-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-Ic-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-Id-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-Ie-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-If-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-Ih-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9G-Ii-189Usesto convey meaninginterjectionsEnglish
EN9WC-Ih-3.69Usesto craft poetic formsliterary devices and techniquesEnglish
EN9WC-Ii-3.69Usesto craft poetic formsliterary devices and techniquesEnglish
EN9WC-IIh-9.39Usesto craft short prose formsliterary devices and techniquesEnglish
EN9WC-IIi-9.39Usesto craft short prose formsliterary devices and techniquesEnglish
EN9WC-IIIe-9.59Usesto craft a play synopsisliterary devices and techniquesEnglish
EN9WC-IIIf-9.59Usesto craft a play synopsisliterary devices and techniquesEnglish
EN9WC-IIIg-9.59Usesto craft a play synopsisliterary devices and techniqueswith its complete elementsEnglish
EN9WC-IIIh-9.59Usesto craft a play synopsisliterary devices and techniquesexpressing realityEnglish
EN9WC-IIIi-9.59Usesto craft a play synopsisliterary devices and techniquesEnglish
EN9G-Ia-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-Ib-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-Ic-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-Id-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-Ie-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-If-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-Ig-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-Ih-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-Ii-179Usesin creative writingnormal and inverted word orderEnglish
EN9G-IIh-209Usesin expressing argumentspast conditionalsEnglish
EN9F-Ih-3.149Usesthe appropriate and effective speech conventions expected of speech choir presentationsEnglish
EN9F-Ii-3.149Usesthe appropriate and effective speech conventions expected of speech choir presentationsEnglish
EN9OL-If-2.6.29Usesthe appropriate gestures (hand, face, body)English
EN9OL-Ig-2.6.29Usesthe appropriate gestures (hand, face, body)English
EN9OL-IIe-59Useswhen delivering lines in a Readers Theatre or Chamber Theatrethe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IIf-59Useswhen delivering lines in a Readers Theatre or Chamber Theatrethe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IIh-59Useswhen delivering lines in a Readers Theatre or Chamber Theatrethe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IIi-59Useswhen delivering lines in a Readers Theatre or Chamber Theatrethe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IIIc-59Useswhen delivering lines in a one-act playthe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IIId-59Useswhen delivering lines in a one-act playthe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IIIe-59Useswhen delivering lines in a one-act playthe appropriate prosodic features of speech2–3English
EN9OL-Ia-1.159Useswhen delivering lines of poetry and prose in a speech choir, jazz chants and rapsthe appropriate segmentals (sounds of English) and the suprasegmentals or prosodic features of speechEnglish
EN9OL-Ib-1.159Useswhen delivering lines of poetry and prose in a speech choir, jazz chants and rapsthe appropriate segmentals (sounds of English) and the suprasegmentals or prosodic features of speechEnglish
EN9OL-Ic-1.159Useswhen delivering lines of poetry and prose in a speech choir, jazz chants and rapsthe appropriate segmentals (sounds of English) and the suprasegmentals or prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IVf-1.149Usesthe appropriate suprasegmentals: pitch, stress, juncture, intonation, etc.with two to three paragraphsEnglish
EN9OL-IVg-1.149Usesthe appropriate suprasegmentals: pitch, stress, juncture, intonation, etc.English
EN9OL-Id-1.149Useswhen delivering lines of poetry and prose in dramatic and conventional speech choirsthe correct pitch, juncture, stress, intonation, rate of speech, volume, projectionEnglish
EN9OL-Ie-1.149Useswhen delivering lines of poetry and prose in dramatic and conventional speech choirsthe correct pitch, juncture, stress, intonation, rate of speech, volume, projectionEnglish
EN9F-IIc-3.11.19Usesthe correct production of English sounds: vowels sounds, consonant sounds, diphthongs, etc.English
EN9F-IId-3.11.19Usesthe correct production of English sounds: vowels sounds, consonant sounds, diphthongs, etc.English
EN9OL-Ib-1.159Useswhen delivering lines of poetry and prose in a speech choir, jazz chants and rapsthe prosodic features of speechEnglish
EN9OL-Ic-1.159Useswhen delivering lines of poetry and prose in a speech choir, jazz chants and rapsthe prosodic features of speechEnglish
EN9OL-IVa-3.79Useswhen performing in a full-length playvaried verbal and non-verbal communication strategieswith 5-6 sentencesEnglish
EN9G-IIIa-219UsesverbalsEnglish
EN9G-IIIb-219UsesverbalsEnglish
EN9G-IIIc-219UsesverbalsEnglish
EN9G-IIId-219UsesverbalsEnglish
EN9G-IIIe-219Usesverbals2-3 stepEnglish
EN9G-IIIf-219Usesverbalsabout the characters in a literary text listened to or readEnglish
EN9G-IIIg-219Usesverbalsabout one’s personal experienceEnglish
EN9G-IIIh-219Usesverbalsdescribing persons, places, things, and animalsEnglish
EN9G-IIIi-219UsesverbalsEnglish
EN9G-IVh-249Usesto express evaluationwordsa 3-line and 4-stanzaEnglish
EsP9PL-Ih-4.39Nahihinuhana: b. Ang pagpapalutang ng katotohanang kailangan ng mga mamamayan sa pagpapasya ang layunin ng mediaEsP
EsP9PL-Ih-4.39Nahihinuhana: c. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan ang mga materyal na pangangailangang tinatamasa natin sa tulong ng estado at sariling pagkukusaEsP
EsP9PL-Ih-4.39NahihinuhaNahihinuha na: a. Layunin ng Lipunang Sibil ang likas-kayang pag-unlad, ang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad (economic viability), pakikilahok ng mamamayan, pangaEsP
EsP9PK-IVd-14.39Nahihinuhangdapat sumasalamin ang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat ang kanyang Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEsP
EsP9TT-IId-6.39Nahihinuhangmahalaga ang pagsunod sa batas na nakabatay sa Likas na Batas Moral (Natural Law) dahil gumagaratiya ito sa pagtugon sa pangangailangan at sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi ng tamang katwiran na mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahatEsP
EsP9TT-IId-6.49Naipahahayagbatay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahatang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batasEsP
EsP9TT-IIe-7.19Naipaliliwanagang kahalagahan ng paggawa at paglilingkod bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng taoEsP
EsP9KP-IIIe-12.19Naipaliliwanagang kahalagahan ng pamamahala ng paggamit ng orasEsP
EsP9PK-IVg-16.19Naipaliliwanagang kahalagahan ng sistematikong pagpili ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhayEsP
EsP9PL-Ic-2.19Naipaliliwanagang: a. dahilan kung bakit may lipunang pulitikalEsP
EsP9PL-Ic-2.19Naipaliliwanagang: b. Prinsipyo ng SubsidiarityEsP
EsP9PL-Ic-2.19Naipaliliwanagang: c. Prinsipyo ng PagkakaisaEsP
EsP9KP-IIIh-10.39Naipaliliwanagna kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong Kanyang kaloobEsP
EsP9PL-Ib-1.49Naisasagawaang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaanEsP
EsP9TT-IIb-5.49Naisasagawaang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, baranggay/pamayanan, o lipunan/bansaEsP
EsP9TT-IIg-8.19Naiuugnaysa pag-unlad ng mamamayan at lipunanang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismoEsP
EsP9PK-IVa-13.19Naiuugnayang mga pagbabago sa sariling talento, kakayahan at hilig (mula Baitang 7) sa pipiliing kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at palakasan o negosyoEsP
EsP9KP-IIIg-10.29Nakabubuong mga hakbang upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produktoEsP
EsP9PK-IVf-15.49Nakabubuong profile ng mga trabahong mataas ang lokal at global na demand na angkop sa taglay na mga talento at kakayahan, pagpapahalaga at tunguhinEsP
EsP9TT-IIf-7.49Nakabubuogamit ang panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong nangangailangan (marginalized) na nasa iba’t ibang kurso o trabahong teknikal-bokasyonalng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawaEsP
EsP9KP-IIIb-11.49Nakagagawaupang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyaging chart ng pagsunod sa hakbangEsP
EsP9KP-IIIa-11.29Nakagagawaayon sa pamantayan; at may motibasyon sa paggawang journal ng mga gawaing natapos nang pinaghandaanEsP
EsP9TT-IIh-8.49Nakalalahoksa isang proyekto o gawain sa baranggay o mga sektor na may partikular na pangangailanganEsP
EsP9PK-IVd-14.49Nakapagbubuong Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEsP
EsP9PK-IVc-14.19Nakapagpapaliwanagng kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEsP
EsP9PK-IVh-16.49Nakapagpapasyaayon sa sariling kagustuhan na angkop sa mga pansariling salik at demand na lokal at globalng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhayEsP
EsP9PL-Ih-4.49Nakapagsasagawaupang matukoy kung may lipunang sibil na kumikilos dito, matukoy ang adbokasiya ng lipunang sibil sa pamayanan, at matasa ang antas ng pagganap nito sa pamayananng mga pananaliksik sa pamayananEsP
EsP9TT-IIe-7.29Nakapagsusurikung nakapagtataguyod ng dignidad ng tao ang paggawang nasasaksihan sa pamilya, paaralan o baranggay/pamayananEsP
EsP9TT-IIg-8.29Nakapagsusuring kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pagboboluntaryo. Hal. Efren Peñaflorida, greenpeach volunteers, atbp.EsP
EsP9PL-Ie-3.29Nakapagsusuring maidudulot ng magandang ekonomiyaEsP
EsP9PL-Ia-1.29Nakapagsusuring mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunanEsP
EsP9KP-IIIc-9.29Nakapagsusuring mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayanEsP
EsP9PK-IVg-16.29Nakapagsusuriupang makabuo ng pasiya sa pipiliing kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhayng pagkakatugma ng mga pansariling salik sa lokal at global na demandEsP
EsP9KP-IIIe-12.29Nakapagtatalasa journal ng mga pagkakataong napamahalaan ang orasEsP
EsP9KP-IIIh-10.49Nakapagtataposng isang gawain o produkto na may kalidad o kagalingan sa paggawaEsP
EsP9PL-Id-2.49Nakapagtataya o nakapaghuhusgakung umiiral ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa o nilalabag ito sa pamilya, paaralan, pamayanan (baranggay), at lipunan/bansaEsP
EsP9PL-If-3.49Nakatatayagamit ang dokumentaryo o photo/video journal (hal.YouScoop)ng lipunang ekonomiya sa isang baranggay /pamayanan, at lipunan/bansaEsP
EsP9PL-Ie-3.19Nakikilalaang mga katangian ng mabuting ekonomiyaEsP
EsP9PK-IVe-15.29Nakikilalaang mga mapamimiliang kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay na angkop sa sariling talento, kakayahan at hiligEsP
EsP9PK-IVa-13.19Nakikilalaang mga pagbabago sa sariling talento, kakayahan at hilig (mula Baitang 7)EsP
EsP9KP-IIIc-9.19Nakikilalaang mga palatandaan ng katarungang panlipunanEsP
EsP9PK-IVa-13.29Napagninilayanang mga mahahalagang hakbang na ginawa upang mapaunlad ang kanyang talento at kakayahan ayon sa kanyang hilig at mithiinEsP
EsP9PL-Ib-1.39Napangangatwirananna mga puwersang magpapatatag sa lipunan ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalagaEsP
EsP9PK-IVh-16.39Napangangatwirananna: a. Mahalaga ang pagtutugma ng pansariling salik sa lokal at global na demand upang makamit ang mga itinakdang tunguhin sa pagpapaunlad ng sarili at pakikibahagi sa lipunan; b. Nagsisimula sa mabuting pagpili ng track at stream sa senior high school anEsP
EsP9PK-IVb-13.39Napatutunayanna ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan (requirements) sa napiling kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at isports o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produEsP
EsP9TT-IIb-5.39Napatutunayanna magkakaroon ng tunay na kabuluhan ang karapatan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkuling kilalanin at unawain ang pagkakapantay-pantay ng dignidad ng lahat ng taoEsP
EsP9PK-IVf-15.39Napatutunayanna makatutulong ang sapat (updated and accurate) na impormasyon tungkol sa mga trabahong kailangan sa Pilipinas at sa ibang bansa upang mapili at mapaghandaan ang kursong akademiko o teknikal-bokasyonal na maaaring maging susi ng sariling tagumpay at ng pEsP
EsP9KP-IIId-9.39Napatutunayanna may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanyaEsP
EsP9TT-IIf-7.39Napatutunayanna sa pamamagitan ng paggawa, nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga sa kanyang paglilingkod na makatutulong upang patuloy na maiangat ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit ang kaganapan ng kanyang pagkataoEsP
EsP9KP-IIIb-11.39Napatutunayanna: a. Kailangan ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin upang umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa; b. Nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin ang mga hirEsP
EsP9PL-If-3.39Napatutunayanna: a. Napauunlad ng mabuting ekonomiya ang lahat – walang taong sobrang mayaman at maraming mahirapEsP
EsP9TT-IIh-8.39Napatutunayanna: a. Makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat ang pakikilahok at bolunterismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan, panlipunan/pambansa, batay sa kanyang talento, kakayahan, at papel sa lipunan; b. Bilang obligasyong likas sa dignidad nEsP
EsP9PL-Id-2.39Napatutunayanna: a. May mga pangangailangan ang tao na hindi niya makakamtan bilang indibidwal na makakamit niya lamang sa pamahalaan o organisadong pangkat tulad ng mga pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaanEsP
EsP9PL-If-3.39Napatutunayanna: b. Hindi para lamang sa sariling pag-unlad kundi sa pag-unlad ng lahat ang ekonomiyaEsP
EsP9PL-Id-2.39Napatutunayanna: b. Kung umiiral ang Prinsipyo ng Subsidiarity, mapananatili ang pagkukusa, kalayaan at pananagutan ng pamayanan o pangkat na nasa mababang antas at maisasaalang-alang ang dignidad ng bawat kasapi ng pamayananEsP
EsP9PL-Id-2.39Napatutunayanna: c. Kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan/bansa, lalo na sa pag-angat ng kahirapan, dahil nakasalalay ang kaniyang pag-unlad sa pag-unlad ng lipunan (Prinsipyo ng Pagkakaisa).EsP
EsP9KP-IIIf-12.39Napatutunayangkailangan ang pamamahala ng oras sa kaayusan ng paggawa upang magampanan ang mga tungkulin nang may prayoritisasyon (prioritization)EsP
EsP9PL-Ig-4.29Nasusuriang mga adhikaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahatEsP
EsP9TT-IIc-6.29Nasusuribatay sa pagsunod nito sa Likas na Batas Moralang mga batas at panukalang umiiral tungkol sa mga kabataanEsP
EsP9TT-IIa-5.29Nasusuriang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, baranggay/pamayanan, o lipunan/bansaEsP
EsP9PL-Ih-4.49Natatayabatay sa kontribusyon ng mga ito sa katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad (economic viability), pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan (gender equality) at ispiritwalidadang adbokasiya ng iba’t ibang lipunang sibilEsP
EsP9PL-Ic-2.29Natatayaang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, baranggay, pamayanan, o lipunan/bansa ng: a. Prinsipyo ng SubsidiarityEsP
EsP9PL-Ic-2.29Natatayaang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, baranggay, pamayanan, o lipunan/bansa ng: b. Prinsipyo ng PagkakaisaEsP
EsP9KP-IIIf-12.49Natatayabatay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyulang sariling kakayahan sa pamamahala sa orasEsP
EsP9KP-IIId-9.49Natutugunansa mga angkop na pagkakataonang pangangailangan ng kapwa o pamayananEsP
EsP9TT-IIc-6.19Natutukoyang mga batas na nakaayon sa Likas na Batas MoralEsP
EsP9PL-Ia-1.19Natutukoyang mga elemento ng kabutihang panlahatEsP
EsP9PK-IVc-14.29Natutukoyang mga hakbang sa pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEsP
EsP9PL-Ig-4.19Natutukoyang mga halimbawa ng lipunang sibil at ang kani-kaniyang papel na ginagampanan ng mga ito upang makamit ang kabutihang panlahatEsP
EsP9KP-IIIg-10.19Natutukoyang mga indikasyon na may kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produktoEsP
EsP9KP-IIIa-11.19Natutukoyang mga indikasyon ng taong masipag, mapunyagi sa paggawa, matipid at mapamahala sa naimpokEsP
EsP9TT-IIa-5.19Natutukoyang mga karapatan at tungkulin ng taoEsP
EsP9PK-IVb-13.49Natutukoyang mga paghahandang gagawin upang makamit ang piniling kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at palakasan o negosyo (hal., pagkuha ng impormasyon at pag-unawa sa mga tracks sa Senior High School)EsP
EsP9PK-IVe-15.19Natutukoyang mga trabahong may mataas na lokal at global na demandEsP
F9PS-Ig-h-459Nabibigkasnang may paglalapat sa sariling katauhanang ilang diyalogo ng napiling tauhan sa binasang dulaFilipino
F9PS-IIa-b-479Nabibigkasnang may wastong antala/hinto, at damdaminang isinulat na tanka at haikuFilipino
F9PS-Ie-439Nabibigkasnang maayos at may damdaminang isinulat na sariling taludturanFilipino
F9PS-IVc-599Nabibigkasnang madamiang nabuong monologotungkol sa isang tauhanFilipino
F9PS-Ic-d-429Nabibigkasnang madamiang palitang-diyalogo ng napiling bahagi ng binasang nobelaFilipino
F9PT-Ic-d-409Nabibigyanng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akdaFilipino
F9PN-IIIf-539Nabibigyang-kahuluganbatay sa usapang napakingganang kilos, gawi, at karakter ng mga tauhan(Alamat)Filipino
F9PT-IIi-j-499Nabibigyang-kahuluganbatay sa konteksto ng pangungusapang mahihirap na salitaFilipino
F9PT-IVg-h-609Nabibigyang-kahuluganbatay sa kasingkahulugan at kasalungat na kahuluganang mahihirap na salitaFilipino
F9PT-Ii-j-449Nabibigyang-kahuluganang mahihirap na salitang nakitasa alinmang akda ng Timog-Silangang Asya na napiling basahin sa isinagawang book fairFilipino
F9PT-Ia-b-399Nabibigyang-kahuluganbatay sa denotatibo o konotatibong kahuluganang mahirap na salitang ginamit sa akdaFilipino
F9PT-IIIa-509Nabibigyang-kahuluganang matatalinghagang pahayagsa parabulaFilipino
F9PT-IVc-579Nabibigyang-kahuluganang matatalinghagang pahayagFilipino
F9PT-IIa-b-459Nabibigyang-kahuluganang matatalinghagang salitangginamit sa tanka at haikuFilipino
F9PT-IIe-f-489Nabibigyang-kahuluganang mga imahe at simbolosa binasang kuwentoFilipino
F9PT-IIIg-h-549Nabibigyang-kahuluganbatay sa kontekstong pinaggamitanang mga salitaFilipino
F9PT-IIIi-j-559Nabibigyang-kahulugansa tulong ng word associationang mga salitang may kaugnayan sa kulturaFilipino
F9PT-IIIb-c-519Nabibigyang-kahuluganang mga salitang may natatagong kahuluganFilipino
F9PS-IIIg-h-569Nabibigyang-katangianang isa sa mga itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa Kanlurang AsyaFilipino
F9PD-IId-479Nabibigyang-punasa isang talumpatiang paraan ng pagsasalita ng taong naninindigan sa kanyang mga saloobin o opinyonFilipino
F9PB-IIc-469Nabibigyang-punaang kabisaan ng paggamit ng hayop bilang mga tauhan na parang taong nagsasalita at kumikilosFilipino
F9PD-IIIb-c-509Nabibigyang-punaang nakitang paraan ng pagbigkas ng elehiya o awitFilipino
F9PN-Ig-h-439Nabubuobatay sa napakinggang mga pahayagang kritikal na paghusga sa karakterisasyon ng mga tauhan at sa epekto nito sa pagiging masining ng akdaDulaFilipino
F9PB-Ia-b-399Nabubuoang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akdaFilipino
F9WG-IIIa-539Nagagamitnang wasto sa pangungusapang matatalinghagang pahayagFilipino
F9WG-IVc-599Nagagamitsa pagbibigay-katangianang tamang pang-uriFilipino
F9WG-IId-499Nagagamitsa pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahiang angkop na mga pahayagFilipino
F9WG-IIId-e-549Nagagamitsa lilikhaing kuwentoang angkop na pang-ugnay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayariFilipino
F9WG-IIc-489Nagagamitsa pagpapahayag ng damdaminang iba’t ibang ekspresyonFilipino
F9WG-IIi-j-529Nagagamitsa pagsulat ng sariling akdaang linggwistikong kahusayanna nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging isang AsyanoFilipino
F9WG-Ivd-609Nagagamitsa pagpapahayag ng damdaminang mga angkop na ekspresyonFilipino
F9WG-Ivd-609Nagagamitsa pagpapahayag ng: -matibay na paninindiganang mga angkop na ekspresyonFilipino
F9WG-Ivd-609Nagagamitsa pagpapahayag ng ordinaryong pangyayariang mga angkop na ekspresyonFilipino
F9WG-IVg-h-629Nagagamitsa pagpapaliwanagang mga angkop na ekspresyonFilipino
F9WG-IVg-h-629Nagagamitsa paghahambingang mga angkop na ekspresyonFilipino
F9WG-IVg-h-629Nagagamitsa pagbibigay ng opinyonang mga angkop na ekspresyonFilipino
F9WG-IIg-h-519Nagagamitsa pagsulat ng maikling dulaang mga angkop na pang-ugnayFilipino
F9WG-IIIb-c-539Nagagamitsa pagpapahayag ng masidhing damdaminang mga angkop na pang-uriFilipino
F9PS-IIIg-h-569Nagagamitsa paglalarawan ng kulturang Asyano at bayani ng Kanlurang Asyaang mga angkop na salitaFilipino
F9WG-Iva-b-579Nagagamitsa paglalarawanang mga angkop na salita/ekspresyonFilipino
F9WG-Iva-b-579Nagagamitsa paglalahad ng sariling pananawang mga angkop na salita/ekspresyonFilipino
F9WG-Iva-b-579Nagagamitsa pag-iisa-isaang mga angkop na salita/ekspresyonFilipino
F9WG-Iva-b-579Nagagamitsa pagpapatunayang mga angkop na salita/ekspresyonFilipino
F9PS-Ig-h-459Nagagamitang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan (sa totoo, talaga, tunay, iba pa)Filipino
F9WG-Ii-j-469Nagagamitsa malikhaing pagtatanghal ng book fairang mga ekspresyong nanghihikayatFilipino
F9WG-IVi-j-639Nagagamitsa lahat ng mga gawain sa klaseang mga kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik)Filipino
F9WG-I-cd-429Nagagamitsa pagbibigay-opinyonang mga pahayag (sa tingin / akala / pahayag / ko, iba pa)Filipino
F9WG-IIe-f-509Nagagamitang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kuwentoFilipino
F9WG-IIIf-559Nagagamitsa pagbuo ng alamatang mga pang-abay na pamanahon , panlunan at pamaraanFilipino
F9WG-If-449Nagagamitsa pagpapahayag ng sariling pananawang mga pang-ugnayFilipino
F9WG-Ia-b-419Nagagamitang mga pang-ugnay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayariFilipino
F9WG-IIa-b-479Nagagamitsa pagbigkas ng tanka at haikuang suprasegmental na antala/hinto, diin at tonoFilipino
F9PN-IIc-469Nahihinuhabatay sa diyalogong napakingganang damdamin ng mga tauhanPabulaFilipino
F9PB-IVc-579Nahihinuhaang katangian ng mga tauhan at natutukoy ang kahalagahan ng bawat isa sa nobelaFilipino
F9PB-IIe-f-489Nahihinuhaang kulturang nakapaloob sa binasang kuwento na may katutubong kulayFilipino
F9PN-IIIa-509Nahihinuhabatay sa napakinggang diskusyon sa klaseang mga katangian ng parabulaParabulaFilipino
F9PD-IVc-569Nahuhulaanbatay sa napanood na parade of charactersang maaaring maging wakas ng buhay ng bawat tauhanFilipino
F9PN-IIIg-h-549Nahuhulaanbatay sa ilang pangyayaring napakingganang maaaring mangyari sa akdaEpikoFilipino
F9PT-IIc-469Naiaantasbatay sa digri ng emosyon o damdaminang mga salita (clining)Filipino
F9PN-IVd-589Naibabahagiang sariling damdaminsa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhanFilipino
F9PN-IVg-h-609Naibabahagiang sariling damdamintungkol sa narinig na naging kapalaran ng tauhan sa nobela at ng isang kakilalang may gayon ding karanasanFilipino
F9PN-IVi-j-619Naibabahagibatay sa napakinggang talakayanang sariling damdamin sa naging kapalaran ng tauhan sa akda at ang pag-unawa sa damdamin ng tauhanFilipino
F9PB-Ii-j-449Naibabahagiang sariling pananawsa resulta ng isinagawang sarbey tungkol sa tanong na: ”Alin sa mga babasahin ng Timog-Silangang Asya ang iyong nagustuhan?”Filipino
F9PD-Ia-b-399Naihahambingang ilang piling pangyayari sa napanood na telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyanFilipino
F9PD-IVg-h-599Naihahambingbatay sa napanood na dulang pantelebisyon o pampelikulaang mga katangian ng isang ina noon at sa kasalukuyanFilipino
F9PD-IIi-j-499Naihahayagang sariling pananaw tungkolsa ibinahaging sariling akda sa napanood na kumperensiya Filipino
F9PB-IIIi-j-559Naiisa-isaat napahahalagahan ang kulturang Asyano bunga ng nabasang mga akdang pampanitikang Kanlurang AsyanoFilipino
F9Pd-IVe-f-589Nailalahadbatay sa naririnig/nababasa sa multimediaang mga hinaing ng mga piling tauhan na hinaing rin ng mamamayan sa kasalukuyanFilipino
F9PD-IIIi-j-549Nailalahadang mga puna at mungkahitungkol sa napanood na pagtatanghalFilipino
F9PB-IVd-589Nailalahadang sariling pananawsa kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayanFilipino
F9PB-IVi-j-619Nailalahadang sariling pananawtungkol sa pag-ibigFilipino
F9PB-Ie-419Nailalahadang sariling pananaw at naihahambing ito sa pananaw ng ibatungkol sa pagkakaiba-iba o pagkakatulad ng paksa sa mga tulang AsyanoFilipino
F9PS-IVa-b-589Nailalahadang sariling pananaw, kongklusyon, at bisa ng akda sa sarili at sa nakararamiFilipino
F9PB-Ig-h-439Nailalapatsa sarili, bilang isang Asyano ang pangunahing kaisipan ng dulang binasaFilipino
F9PS-IVd-609Nailalarawanmatapos mabasa ang akdaang mga pagbabagong nagaganap sa sariliFilipino
F9PB-IIIg-h-549Nailalarawanang natatanging kulturang Asyanona masasalamin sa epikoFilipino
F9PU-IIe-f-509Nailalarawansa anyo ng maikling salaysayang sariling kulturaFilipino
F9PT-Ii-j-449Naililistaang mahihirap na salitang nakitasa alinmang akda ng Timog-Silangang Asya na napiling basahin sa isinagawang book fairFilipino
F9PN-IIIi-j-559Naipadaramadahil sa mga napakingganang pagmamalaki sa pagiging AsyanoFilipino
F9PN-IIi-j-499Naipahahayagang damdamin at pag-unawasa napakinggang akdang orihinalFilipino
F9PN-IIIb-c-519Naipahahayagang sariling damdaminkapag nakita ang sarili sa katauhan o katayuan ng may- akda o persona sa narinig na elehiya at awit (Elehiya/Awit)Filipino
F9WG-Ie-439Naipahahayagsa iba’t ibang paraan at pahayagang sariling emosyon/damdaminFilipino
F9PS-IId-499Naipahahayagang sariling pananawtungkol sa isang napapanahong isyu sa talumpating nagpapahayag ng matibay na paninindiganFilipino
F9PS-IVi-j-639Naipahahayagkung paano nakatulong ang karanasan ng mga tauhan upang mapabuti ang sariling ugali, pagpapahalaga at pagkataoFilipino
F9PD-IIIg-h-539Naipakikitasa iba’t ibang larawang-guhitang kakaibang katangian ng epikobatay sa mga pangyayari at tunggaliang naganap ditoFilipino
F9PS-IIc-489Naipakikitasa pamamagitan ng isahang pasalitang pagtatanghalang kakaibang katangian ng pabulaFilipino
F9PS-IIIi-j-579Naipakikitasa isang masining na pagtatanghalang kulturang Asyano na masasalamin sa binasang mga akdang pampanitikan ng Kanlurang AsyanoFilipino
F9PD-IIc-469Naipakikitabatay sa pagbabagong pisikal, emosyonal, intelektuwalang transpormasyong nagaganap sa tauhanFilipino
F9PT-IVe-f-599Naipaliliwanagang iba’t ibang paraan ng pagbibigay-pahiwatig sa kahuluganFilipino
F9PS-IVg-h-629Naipaliliwanagang kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ng ina at anakFilipino
F9PT-Ig-h-439Naipaliliwanagang kahulugan ng salitahabang nababago ang estruktura nitoFilipino
F9PT-IVi-j-609Naipaliliwanagsa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawaang kahulugan ng salitaFilipino
F9PT-Ie-419Naipaliliwanagang magkakasingkahulugang pahayagsa ilang taludturanFilipino
F9PB-IId-479Naipaliliwanagang mga kaisipan, layunin, paksa, at paraan ng pagkakabuo ng sanaysayFilipino
F9PB-IVg-h-609Naipaliliwanagang mga kaisipang nakapaloob sa aralin gaya ng pamamalakad ng pamahalaan, paniniwala sa Diyos, kalupitan sa kapuwa, kayamanan, kahirapan at iba paFilipino
F9PS-IIId-e-549Naipaliliwanagbatay sa pagkakabuo nitoang mga katangian ng binasang kuwento na may uring pangkatauhanFilipino
F9PB-IVe-f-599Naipaliliwanagang mga kaugaliang binanggit sa kabanata na nakatutulong sa pagpapayaman ng kulturang AsyanoFilipino
F9PT-IId-479Naipaliliwanagbatay sa konteksto ng pangungusapang mga salitang di-lantad ang kahuluganFilipino
F9PB-IIi-j-499Naipaliliwanagang naging bisa ng nabasang akda sa sariling kaisipan at damdaminFilipino
F9PT-IIIf-539Naipaliliwanagang pagbabago ng mga salita dahil sa paglalapiFilipino
F9PN-IId-479Naipaliliwanagang pananaw ng may-akdatungkol sa paksa batay sa napakingganFilipino
F9PT-If-429Naipaliliwanagang salitang may higit sa isang kahuluganFilipino
F9PT-IIg-h-489Naipaliliwanagang salitang may higit sa isang kahuluganFilipino
F9PS-IIg-h-519Naisasadulanang madamdamin sa harap ng klaseang nabuong maikling dulaFilipino
F9PS-IIIa-539Naisasadulaang nabuong orihinal na parabulaFilipino
F9PS-IIi-j-529Naisasalaysaysa isang kumperensiyaang naisulat na sariling akdaFilipino
F9PS-IIe-f-509Naisasalaysayang sariling karanasan na may kaugnayan sa kulturang nabanggit sa nabasang kuwentoFilipino
F9PU-If-449Naisusulatang sariling opinyontungkol sa mga dapat o hindi dapat taglayin ng kabataang AsyanoFilipino
F9PU-IIc-489Naisusulat na muliang isang pabula sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nitoFilipino
F9PU-IIId-e-549Naisusulat na muliang maikling kuwento nang may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhanFilipino
F9EP-IVd-229Naitatalaang mga impormasyonna nakuha sa isinagawang panayam sa mga taong may lubos na kaalaman tungkol sa aralinFilipino
F9PU-IVa-b-589Naitatalaang nalikom na datos sa pananaliksikFilipino
F9PS-IIIg-h-569Naitatanghalsa anyo ng informanceang isang itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa Kanlurang Asya sa kasalukuyanFilipino
F9PU-IVi-j-639Naitatanghalang dulang panteatrona pumapaksa sa ilang napapanahong isyung panlipunan sa kasalukuyanFilipino
F9PU-Ii-j-469Naitatanghalsa isang book fair;batay sa isang iskrip na nabuo ng pangkat;ang malikhaing panghihikayat na basahin ang alinmang akda sa Timog-Silangang AsyaFilipino
F9PU-IVd-609Naitatanghalsa tulong ng isinulat na iskrip ng Mock Trialang mga tunggaliang naganap sa mga tauhanFilipino
F9PS-IIIf-559Naitatanghalsa isang pagbabalitaang nabuong sariling wakasFilipino
F9PU-IVg-h-629Naitatanghalang scenario buildingtungkol kay Sisa sa makabagong panahonFilipino
F9PN-Ie-419Naiuugnayang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula(Tula)Filipino
F9PD-IIId-e-519Naiuugnaysa kasalukuyan ang mga tunggaliang (tao vs. tao at tao vs. sarili) napanood na programang pantelebisyonFilipino
F9PD-IIIf-529Nakabubuong balangkas ng pinanood na alamatFilipino
F9PS-IIIi-j-579Nakabubuong plano at kaukulang iskriptungkol sa isasagawang pagtatanghal ng kulturang AsyanoFilipino
F9EP-Ic-d-129Nakapananaliksiktungkol sa iba pang nobela ng Timog-Silangang AsyaFilipino
F9EP-IIIa-209Nakapananaliksiktungkol sa mga pagpapahalagang kultural sa Kanlurang AsyaFilipino
F9PU-Ie-439Nakasusulatng ilang taludtodtungkol sa pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng bansang AsyaFilipino
F9PU-IIg-h-519Nakasusulatng isang maikling dulatungkol sa karaniwang buhay ng isang grupo ng AsyanoFilipino
F9PU-IVc-599Nakasusulatng isang makahulugan at masining na monologotungkol sa isang piling tauhanFilipino
F9PU-Ic-d-429Nakasusulatng isang pangyayarina nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sariliFilipino
F9PU-IId-499Nakasusulatng isang talumpating naglalalahad ng sariling pananawtungkol sa napapanahong isyu o paksaFilipino
F9PU-IIa-b-479Nakasusulatsa tamang anyo at sukatng payak na tanka at haikuFilipino
F9PU-IIi-j-529Nakasusulatng sariling akdana nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging AsyanoFilipino
F9PU-IIIb-c-539Nakasusulatng sariling elehiya para sa isang mahal sa buhayFilipino
F9PU-IIIa-539Nakasusulatng sariling parabulatungkol sa isang pagpapahalagang kultural sa Kanlurang AsyaFilipino
F9PS-IIIf-559Nakasusulatng sariling wakassa naunang alamat na binasaFilipino
F9PU-IVe-f-619Nakikibahagisa pagsulat at pagtatanghal ng pagsasadula ng ilang isyung binanggit sa akda na makatotohanan pa rin sa kasalukuyanFilipino
F9PS-If-449Nakikilahoksa isasagawang debate o kauri nitoFilipino
F9PN-IVc-579Nakikilalabatay sa napakinggang pahayag ng bawat isaang mga tauhanFilipino
F9EP-IVa-b-219Nalalagomang mahahalagang impormasyong nasaliksik para sa sariling pagpapakahulugan at gamitFilipino
F9PS-IIIb-c-539Nalalapatanng himig ang isinulat na elehiyang orihinalFilipino
F9PD-IVd-579Napaghahambingbatay sa sariling karanasan at sa napapanood sa telebisyon at /o pelikulaang kalagayan ng lipunan noon at ngayonFilipino
F9PD-IIe-f-489Napaghahambingbatay sa napanood na bahagi ng teleserye o pelikulaang kultura ng ilang bansa sa Silangang AsyaFilipino
F9PN-Ii-j-449Napaghahambingang mga napakinggang pasalitang panghihikayatna isinagawa ng bawat pangkat sa isang book fairFilipino
F9PD-IIg-h-489Napaghahambingbatay sa mga katangian at elemento ng bawat isaang mga napanood na dulaFilipino
F9PD-IIa-b-459Napaghahambingbatay sa napanood na paraan ng pagbigkas ng tanka at haikuang sariling damdamin at ang damdamin ng bumibigkasFilipino
F9PU-Ia-b-419Napagsusunod-sunodang mga pangyayariFilipino
F9PD-Ig-h-439Napahahalagahansa pamamagitan ng pagpili at pagpapaliwanag ng bahagingang napanood na dulaFilipino
F9PT-IVd-589Napapangkatayon sa antas ng pormalidad ng gamit nito (level of formality)ang mga salitaFilipino
F9PB-IIIf-539Napatutunayanang pagiging makatotohanan/di makatotohanan ng akdaFilipino
F9PB-IIIa-509Napatutunayangmaaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan ang mga pangyayari sa binasang parabulaFilipino
F9PB-IIId-e-529Napatutunayangmaaaring mangyari sa tunay na buhay ang mga pangyayari at/o transpormasyong nagaganap sa tauhanFilipino
F9PD-IVa-b-559Napatutunayangmay pagkakatulad/pagkakaiba sa ilang napanood na telenobela ang akdaFilipino
F9EP-IId-179Nasasaliksikang ibat ibang halimbawa ng talumpatiFilipino
F9EP-IIIg-h-219Nasasaliksiksa iba’t ibang reperensiyaang kinakailangang mga impormasyon/datosFilipino
F9EP-IIg-h-199Nasasaliksikang kulturang nakapaloob sa alinmang dula sa Silangang AsyaFilipino
F9EP-IIa-b-159Nasasaliksikang kulturang nakapaloob sa tanka at haikung Silangang AsyaFilipino
F9EP-Ii-j-149Nasasaliksikang mga hakbang sa pagsasagawa ng malikhaing panghihikayat sa isang book fairFilipino
F9EP-IVe-f-259Nasasaliksikang mga pagkukunan ng impormasyon upang mapagtibay ang paninindigan at makabuo ng matibay na kongklusyon at rekomendasyonFilipino
F9EP-IIc-169Nasasaliksikang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pabula sa alinmang bansa sa AsyaFilipino
F9EP-IIe-f-189Nasasaliksikbatay sa maikling kuwento ng bawat isaang tradisyon, paniniwala at kaugalian ng mga AsyanoFilipino
F9EP-Ie-139Nasasaliksiksa internet ang ilang halimbawang tula sa Timog-Silangang AsyaFilipino
F9PS-Ia-b-419Nasusuribatay sa paksa, mga tauhan, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, estilo sa pagsulat ng awtor, at iba paang maikling kuwentoFilipino
F9PS-Ii-j-469Nasusurinang pasalitaang alinmang akda sa Timog-Silangang Asya na kabilang sa isinagawang book fairFilipino
F9PB-IIg-h-489Nasusuribatay sa pagkakabuo at mga elemento nitoang binasang dulaFilipino
F9PN-IIe-f-489Nasusuribatay sa estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng napakinggang salaysayang maikling kuwentoFilipino
F9PB-IIIb-c-519Nasusuribatay sa tema, mga tauhan, tagpuan, mga mahihiwa-tigang kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, pahiwatig o simbolo, damdaminang mga elemento ng elehiyaFilipino
F9PS-IIId-e-549Nasusuribatay sa pagkakabuo nitoang mga katangian ng binasang kuwento na may uring pangkatauhanFilipino
F9PN-Ia-b-399Nasusuribatay sa napakinggang akdaang mga pangyayari at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang AsyanoMaikling KuwentoFilipino
F9PN-IIId-e-529Nasusuribatay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhanang mga tunggalian (tao vs. tao, at tao vs. sarili) sa kuwentoMaikling KuwentoFilipino
F9PD-Ii-j-449Nasusurisa pamamagitan ng pagpili at pagpapaliwanag ng bahaging naibiganang napanood na halimbawa ng pasalitang panghihikayatFilipino
F9PB-If-429Nasusuriang padron ng pag-iisip (thinking pattern) sa mga ideya at opinyong inilahadsa binasang sanaysayFilipino
F9PUIg-h-459Nasusuriang pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari sa isang dulaFilipino
F9PB-IIa-b-459Nasusuriang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanka at haikuFilipino
F9PD-If-429Nasusuriang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya at opinyonsa napanood na debate o kauri nitoFilipino
F9PD-IVi-j-609Nasusuriang pinanood na dulang panteatro na naka-video clipFilipino
F9PD-Ic-d-409Nasusuribatay sa itinakdang pamantayanang pinanood na teleseryeng AsyanoFilipino
F9PN-If-429Nasusuriang sariling ideya at ideya ng iba kapag nakikita ang sarili sa katauhan ng nagsasalitaSanaysayFilipino
F9PN-IIa-b-459Nasusuriang tono ng pagbigkas ng napakinggang tanka at haikuFilipino
F9PB-Ic-d-409Nasusuriang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobelaFilipino
F9PS-IVe-f-619Nasusurikung nagbibigay ng opinyon o nagpapahayag ng damdamin ang pahayagFilipino
F9PN-IVa-b-569Natitiyaksa pamamagitan ng pagtukoy sa layunin ng may-akda sa pagsulat nito, pag-isa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ito, pagpapatunay sa pag-iral pa ng mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon sa lipunang Pilipinoang kaligirang pangkasaysayan ng akdang napakingganFilipino
F9PN-IVe-f-599Natitiyaksa pamamagitan ng pag-uugnay sa ilang pangyayari sa kasalukuyanang pagkamakatotohanan ng akdang napakinggan nFilipino
F9PS-IIIg-h-569Natutukoyang isa sa mga itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa Kanlurang AsyaFilipino
F9PT-Ie-419Natutukoyang magkakasingkahulugang pahayag sa ilang taludturanFilipino
F9PT-IVa-b-569Natutukoyang mga kontekstuwal na pahiwatig sa pagbibigay-kahuluganFilipino
F9PT-IIId-e-529Natutukoyang pinagmulan ng salita (etimolohiya)Filipino
F9PD-IIIa-509Natutukoy at naipaliliwanagang mensahe ng napanood na parabulang isinadulaFilipino
F9PN-IIg-h-489Nauuribatay sa napakinggang diyalogo o pag-uusapang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dulaDulaFilipino
F9PN-Ic-d-409Nauuribatay sa napakinggang bahagi ng nobelaang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita pinakamataas ng katotohanan, kabutihan at kagandahanNobelaFilipino
PE9PF-IVb-h-439Advocatescommunity efforts to increase participation in physical activities and improve nutrition practicesHealth-PE
H9S-IIb-179Analyzesfor the use and non-use of psychoactive substancessituationsHealth-PE
H9CE-Ib-d-129Analyzesthe effects of environmental issues on people’s healthHealth-PE
H9IS-IVe-h-339Analyzesthe risk factors related to intentional injuriesHealth-PE
H9S-IIg-h-249Appliesto prevent substance use and abusedecision-making and resistance skillsHealth-PE
PE9PF-Ia-399Assessesbased on the Philippine Food Pyramid/My Food Plateeating habitsHealth-PE
PE9PF-IIa-399Assessesbased on the Philippine Food Pyramid/My Food Plateeating habitsHealth-PE
PE9PF-IIIa-399Assessesbased on the Philippine Food Pyramid/My Food Plateeating habitsHealth-PE
H9IS-IIIb-389Assessesfor unintentional injuries emergency situationHealth-PE
H9S-IId-199Correctsmyths and misconceptions about substance use and abuseHealth-PE
H9CE-Ia-89Definescommunity and environmental healthHealth-PE
H9IS-IIIc-d-419Demonstratesappropriate bandaging techniques for unintentional injuriesHealth-PE
H9IS-IIIg-h-439Demonstratesproper First Aid procedures for common unintentional injuriesHealth-PE
H9IS-IIIe-f-429Demonstratesin carrying and transporting the victim of unintentional injuriesproper techniquesHealth-PE
H9CE-Ia-99Describesa healthy communityHealth-PE
H9S-IIa-149Describesthe drug-abuse situation in the PhilippinesHealth-PE
PE9RD-IIb-19Describesthe nature and backgroundof the danceHealth-PE
PE9RD-IIIb-19Describesthe nature and backgroundof the danceHealth-PE
H9IS-IVa-d-329Describesthe types of intentional injuriesHealth-PE
PE9PF-Ia-409Determinesrisk factors (obesity, physical inactivity, poor nutrition, smoking) for lifestyle-related, major non-communicable diseases (e.g. diabetes, heart disease, stroke, cancer)Health-PE
PE9PF-IIa-409Determinesrisk factors related to lifestyle diseases (obesity, diabetes, heart disease)Health-PE
PE9PF-IIIa-409Determinesrisk factors related to lifestyle diseases (obesity, diabetes, heart disease)Health-PE
H9IS-IVa-d-319Differentiatesintentional injuries from unintentional injuriesHealth-PE
H9IS-IIIa-369Discussesbasic information about First Aid (principles, roles, responsibilities, and characteristics of a good aider)Health-PE
H9S-IIb-169Discussesrisk and protective factors in substance use and abuseHealth-PE
H9S-IIe-f-239Discussesstrategies in the prevention and control of substance use and abuseHealth-PE
H9IS-IIIc-d-399Discussesthe function of dressing and bandagesHealth-PE
H9S-IIe-f-219Discussesthe harmful effects of substance use and abuse on the individual, family, school, and communityHealth-PE
H9S-IId-209Discussesthe harmful short- and long-term effects of substance use and abuse on the bodyHealth-PE
PE9GS-IVa-69Discussesthe nature and backgroundof indoor and outdoor recreational activitiesHealth-PE
H9CE-Ib-d-119Discussesthe nature of environmental issuesHealth-PE
PE9PF-Ia-299Distinguishesfacts from myths and misinformationassociated with eating habitsHealth-PE
PE9PF-IIb-299Distinguishesfacts from myths and misinformationassociated with eating habitsHealth-PE
PE9PF-IIIb-299Distinguishesfacts from myths and misinformationassociated with eating habitsHealth-PE
PE9RD-IIb-h-49Executesskillsinvolved in the danceHealth-PE
PE9RD-IIIb-h-49Executesskillsinvolved in the danceHealth-PE
H9CE-Ib-d-109Explainshow a healthy environment positively impacts the health of people and communities (less disease, less healthcare cost, etc.)Health-PE
H9S-IIa-159Explainsthe concept of substance use, misuse, abuse, and dependenceHealth-PE
H9S-IIIe-f-229Explainsthe health, sociocultural, psychological, legal, and economic dimensions of substance use and abuseHealth-PE
H9IS-IIIc-d-409Explainsthe principles of wound dressingHealth-PE
H9IS-IVe-h-349Identifiesprotective factors related to intentional injuriesHealth-PE
H9S-IIc-189Identifiesthe types of drugs/substances of abuseHealth-PE
PE9PF-Ie-h-419Involvesin community service; through sports and physical activity programsoneselfHealth-PE
PE9PF-IIg-h-419Involvesin community service; through dance activities in the communityoneselfHealth-PE
PE9PF-IIIg-h-419Involvesin community service; through dance activities in the communityoneselfHealth-PE
H9IS-IVe-h-359Knowshow to prevent and control intentional injuriesHealth-PE
PE9PF-Ib-h-289Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE9PF-IIb-h-289Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE9PF-IIIb-h-289Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE9GS-Ib-h-59Officiatespractice and competitive gamesHealth-PE
PE9GS-IVb-h-79Participatesin active recreationHealth-PE
H9CE-Ig-h-149Participatesin implementing an environmental project such as building and maintaining a school garden or conducting a war-on-waste campaign (depending on feasibility)Health-PE
PE9PF-Ib-309Performsfor injuries and emergency situations in physical activity and sports settings (e.g. cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
PE9PF-IIb-h-309Performsfor injuries and emergency situations in physical activity and dance settings (cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
PE9PF-IIIb-h-309Performsfor injuries and emergency situations in physical activity and dance settings (cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
PE9PF-IVb-h-449Practicesduring participation in recreational activities of the communityenvironmental ethics (e.g Leave No Trace)Health-PE
PE9PF-Ie-h-429Recognizesin meaningful waysthe needs of othersin real lifeHealth-PE
PE9PF-IIa-h-429Recognizesin meaningful waysthe needs of othersin real lifeHealth-PE
PE9PF-IIIa-h-429Recognizesin meaningful waysthe needs of othersin real lifeHealth-PE
H9S-IId-209Recognizeswarning signs of substance use and abuseHealth-PE
H9S-IIg-h-259Suggestshealthy alternatives to substance use and abuseHealth-PE
H9CE-Ie-f-139Suggestsways to prevent and manage environmental health issuesHealth-PE
PE9PF-Ia-h-239Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE9PF-IIa-h-239Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE9PF-IIIa-h-239Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
M9AL-Ii-29Analyzesthe effects of changing the values of a, h and k in the equation y = a(x – h)2 + k of a quadratic function on its graphMath
M9GE-IIIf-29Appliesto solve problems involving proportions.the fundamental theorems of proportionalityMath
M9AL-IId-19Appliesthe laws involving positive integral exponents to zero and negative integral exponentsMath
M9GE-IIIi-19Appliesto show that given triangles are similarthe theoremsMath
M9AL-Ic-19Characterizesusing the discriminant.the roots of a quadratic equationMath
M9AL-IIf-29Derivesthe laws of radicals.Math
M9GE-IIIf-19Describesa proportion.Math
M9AL-Ic-29Describescoefficients of a quadratic equationMath
M9AL-Ic-29Describesroots of a quadratic equationMath
M9GE-IIIa-29Determinesthe conditions that guarantee a quadrilateral a parallelogram.Math
M9AL-Ij-19Determinesgiven: (a) a table of values; (b) graph; (c) zeros.the equation of a quadratic functionMath
M9GE -IVb-c-19Findsthe trigonometric ratios of special angles.Math
M9AL-Ig-h-i-19Graphsa quadratic function: (a) domain; (b) range; (c) intercepts; (d) axis of symmetry; (e) vertex; (f) direction of the opening of the parabolaMath
M9GE-IIIa-19Identifiesquadrilaterals that are parallelograms.Math
M9AL-Ia-19Illustratesquadratic equations.Math
M9GE-IVd-19Illustratesangles of elevation and angles of depressionMath
M9AL-IId-29Illustratesexpressions with rational exponents.Math
M9GE-IVf-g-19Illustrateslaws of sine and cosinesMath
M9AL-If-19Illustratesquadratic inequalitiesMath
M9GE-IIIg-19Illustratessimilarity of figures.Math
M9AL-IIa-19Illustratessituations that involve the following variations: (a) direct; (b) inverse; (c) joint; (d) combinedMath
M9GE-IVa-19Illustratesthe six trigonometric ratios: cosecant, cosine, cotangent, secant, sine, tangentMath
M9AL-Ig-29Modelsusing quadratic functionssituationsreal-lifeMath
M9AL-IIh-19Performsoperations on radical expressions.Math
M9GE-IIIg-h-19Provesthe conditions for similarity of triangles: SAS similarity theorem, SSS similarity theorem, AA similarity theorem, right triangle similarity theorem, special right triangle theoremsMath
M9GE-IIId-19Provesthe Midline Theorem.Math
M9GE-IIIi-29Provesthe Pythagorean Theorem.Math
M9GE-IIId-29Provestheorems on kites.Math
M9GE-IIIc-19Provestheorems on the different kinds of parallelogram ( square).Math
M9GE-IIIc-19Provestheorems on the different kinds of parallelogram (rectangle).Math
M9GE-IIIc-19Provestheorems on the different kinds of parallelogram (rhombus).Math
M9GE-IIId-29Provestheorems on trapezoidsMath
M9AL-Ig-39Representsusing: (a) table of values; (b) graph; and (c) equationa quadratic functionMath
M9AL-IIe-19Simplifiesexpressions with rational exponentsMath
M9AL-IIg-19Simplifiesusing the laws of radicals.radical expressionsMath
M9AL-IIi-19Solvesequations involving radical expressions.Math
M9AL-Ic-d-19Solvesequations transformable to quadratic equations (including rational algebraic equations).Math
M9GE-IVh-j-19Solvesproblems involving oblique triangles.Math
M9GE-IIIe-19Solvesproblems involving parallelograms, trapezoids and kitesMath
M9AL-Ie-19Solvesproblems involving quadratic equations and rational algebraic equationsMath
M9AL-Ii-j-29Solvesproblems involving quadratic functions.Math
M9AL-If-g-19Solvesproblems involving quadratic inequalities.Math
M9AL-IIj-19Solvesproblems involving radicalsMath
M9AL-IIb-c-19Solvesproblems involving variation.Math
M9GE-IIIj-19Solvesproblems that involve triangle similarity and right trianglesMath
M9AL-Ia-b-19Solvesby: (a) extracting square roots; (b) factoring; (c) completing the square; and (d) using the quadratic formula.quadratic equationsMath
M9AL-If-29Solvesquadratic inequalities.Math
M9AL-Ih-19Transformsthe quadratic function defined by y = ax2 +b x + n to the form y = a(x – h)2 + k.Math
M9AL-IIa-b-19Translatesinto variation statement a relationship between two quantitiesgiven by: (a) a table of values; (b) a mathematical equation; (c) a graph, and vice versa.Math
M9GE-IVe-19Usesto solve real-life problems involving right trianglestrigonometric ratiosMath
M9GE-IIIb-19Usesto find measures of angles, sides and other quantities involving parallelograms.propertiesMath
M9AL-IIf-19Writesexpressions with rational exponents as radicals and vice versaMath
S9FE-IVe-429Constructsto demonstrate that heat can do worka modelScience
S9ES-IIIf-319Describescertain climatic phenomenathat occur on a global levelScience
S9ES -IIIa-259Describesthe different types of volcanoesScience
S9FE-IVa-349Describesthe horizontal and vertical motions of a projectileScience
S9LT-Id-289Describesthe location of genes in chromosomesScience
S9MT-IIj-209Determinesthe percentage composition of a compound given its chemical formula and vice versaScience
S9ES -IIIa-279Differentiatesactive and inactive volcanoesScience
S9LT-lg-j-319Differentiatesthe basic features and importance of photosynthesis and respirationScience
S9FE-IVc-389Examineseffects of collision-related damages and injuriesScience
S9FE-IVc-399Explainsenergy transformation in various activities/events (e.g. waterfalls, archery, amusement rides)Science
S9ES-IIIe-309Explainshow different factors affect the climate of an areaScience
S9FE-IVh-j-469Explainshow electrical energy is generated, transmitted, and distributedScience
S9FE-IVg-459Explainshow energy transformation and heat transfer makes heat engines like geothermal plants workScience
S9MT-IIe-f-169Explainshow ions are formedScience
S9LT-la-b-269Explainshow the respiratory and circulatory systems work togetherto transport nutrients, gases, and other molecules to and from the different parts of the bodyScience
S9MT-IIg-179Explainshow the structure of the carbon atom affects the type of bonds it formsScience
S9MT-IIc-d-159Explainsin terms of their structureproperties of metalsScience
S9LT-Id-299Explainsthe different patterns of non-Mendelian inheritanceScience
S9MT-IIa-139Explainsthe formation of covalent and ionic bondsScience
S9ES -IIIb-289Explainswhat happens when volcanoes eruptScience
S9FE-IVf-449Explainswhy machines are never 100-percent efficientScience
S9ES –IIIc-d-299illustrateshow energy from volcanoes may be tapped for human useScience
S9LT-lc-279Infershow one’s lifestyle can affect the functioning of the circulatory and respiratory systemScience
S9FE-IVf-439Infersthat heat transfer can be used to do work, and that work involves the release of heatScience
S9ES-IIIh-339Infersthat the arrangement of stars in a group (constellation) does not changeScience
S9FE-IVe-419Infersthat the total mechanical energy remains the same during any processScience
S9FE-IVb-379Infersthat the total momentum before and after collision is equalScience
S9ES-IIIg-329Infersbased on the characteristics of the Sunthe characteristics of starsScience
S9FE-IVa-359Investigatesthe relationship between the angle of release and the height and range of the projectileScience
S9ES-IIIi-349Observesthe position of a constellation when it changes in the course of a nightScience
S9FE-IVd-409Performsto demonstrate conservation of mechanical energyactivitiesScience
S9FE-IVc-389Predictscauses of collision-related damages and injuriesScience
S9MT-IIb-149Recognizesbased on their properties such as melting point, hardness, polarity, and electrical and thermal conductivitydifferent types of compounds (covalent and ionic)Science
S9MT-IIh-189Recognizesthe general classes and uses of organic compoundsScience
S9FE-IVb-369Relatesimpulse and momentum to collision of objects (e.g., vehicular collision)Science
S9LT-Ie-f-309Relatesspecies extinction to the failure of populations of organisms to adapt to abrupt changes in the environmentScience
S9ES-IIIj-359Showsusing modelswhich constellations may be observed at different times of the yearScience
S9MT-IIi-199Usesto express mass of substancesthe mole conceptScience

K to 12 Grade Levels:

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.