Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 7 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 7 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 7 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 7 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP7TKA-IIIa-1.27Nabibigyang-halagaang papel ng kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7KIS-IVc- 1.67Nabibigyang-halagaang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7TKA-IIIc-1.77Nabibigyang-halagaang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7KSA-IIb-1.37Nabibigyang-kahuluganang konsepto ng kabihasnanAP
AP7KSA-IIe-1.67Nabibigyang-kahuluganang konsepto ng pilosopiyaAP
AP7KSA-IIe-1.67Nabibigyang-kahuluganang konsepto ng relihiyonAP
AP7KSA-IIe-1.67Nabibigyang-kahuluganang konsepto ng tradisyonAP
AP7KIS-IVj-1.277Nahihinuhabatay sa mga kontribusyon nitoang pagkakakilanlan ng kulturang AsyanoAP
AP7TKA-IIIj-1.257Nahihinuhabatay sa mga kontribusyon nitoang pagkakakilanlan ng kulturang AsyanoAP
AP7KIS-IVg- 1.197Naihahambingang kalagayan at papel ng kababaihan sa iba’t ibang bahagi ng Timog at Kanlurang Asya at ang kanilang ambag sa bansa at rehiyonAP
AP7KIS-IVb-1.57Naihahambingang mga karanasan sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperyalismong kanluraninAP
AP7TKA-IIIc-1.67Naihahambingang mga karanasan sa Timog at Kanlurang Asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperyalismong kanluraninAP
AP7KIS-IV- 1.167Naihahambingang mga pagbabago sa mga bansang bumubuo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7KIS-IVd- 1.97Naihahayagang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismoAP
AP7KSA-IIb-1.37Nailalahadang mga katangian ng kabihasnanAP
AP7HAS-Ij-1.107Nailalarawanang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa AsyaAP
AP7HAS-Ib-1.27Nailalarawanang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya tulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands)AP
AP7HAS-Ie-1.57Nailalarawanang mga yamang likas ng AsyaAP
AP7HAS-Ig-1.77Naipahahayagang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyonAP
AP7KIS-IVf-1.157Naipahahayagang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismoAP
AP7TKA-IIIh-1.167Naipahahayagang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7TKA-IIId-1.107Naipahahayagang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismoAP
AP7TKA-IIId-1.97Naipaliliwanagang iba’t ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7HAS-Ia-1.17Naipaliliwanagang konsepto ng Asya tungo sa paghahating–heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga-Gitnang AsyaAP
AP7KIS-IVc-1.87Naipaliliwanagang mga iba’t ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7KIS-IVa-1.37Naipaliliwanagang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismoAP
AP7TKA-IIIb-1.37Naipaliliwanagang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismoAP
AP7TKA-IIIh- 1.227Naiuugnayang mga kasalukuyang pagbabagong pang-ekonomiya na naganap/nagaganap sa kalagayan ng mga bansaAP
AP7KIS-IVh- 1.227Naiuugnayang mga kasalukuyang pagbabagong pang-ekonomiya na naganap/nagaganap sa kalagayan ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7KSA-IIa-1.27Nakabubuong mga kongklusyon hinggil sa kalagayan, pamumuhay at pag-unlad ng mga sinaunang pamayananAP
AP7HAS-Id-1.47Nakagagawang pangkalahatang profile ng heograpiya ng AsyaAP
AP7HAS-Ic-1.37Nakapaghahambingng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng AsyaAP
AP7TKA-IIIg- 1.197Napaghahambingang kalagayan at papel ng mga kababaihan sa iba’t ibang bahagi ng Timog at Kanlurang Asya at ang kanilang ambag sa bansa at rehiyonAP
AP7KSA-IIc-1.47Napaghahambingang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Tsina)AP
AP7KSA-IIh-1.117Napahahalagahanang bahaging ginampanan ng kababaihan sa pagtataguyod at pagpapanatili ng mga Asyanong pagpapahalaga.AP
AP7KSA-IId-1.57Napahahalagahanang mga bagay at kaisipang pinagbatayan (sinocentrism, divine origin, devajara) sa pagkilala sa sinaunang kabihasnanAP
AP7KSA-IIa-j-17Napahahalagahanang mga kaisipang Asyano, pilosopiya at relihiyon na nagbigay-daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya at sa pagbuo ng pagkakilanlang AsyanoAP
AP7KSA-IIh-1.127Napahahalagahanang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa AsyaAP
AP7KIS-IVj- 1.267Napahahalagahanang mga kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa larangan ng sining, humanidades at palakasanAP
AP7TKA-IIIj- 1.257Napahahalagahanang mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa larangan ng sining, humanidades at palakasanAP
AP7KIS-IVa-j-17Napahahalagahanang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon ika-16 hanggang ika-20 Siglo)AP
AP7TKA-IIIa-j-17Napahahalagahanang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)AP
AP7HAS-Ia-17Napahahalagahanang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang AsyanoAP
AP7HAS-Ih-1.87Napahahalagahanang yamang tao ng AsyaAP
AP7KSA-IIf-1.97Nasusuriang bahaging ginampanan ng mga pananaw, paniniwala at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga AsyanoAP
AP7TKA-IIIh-1.177Nasusuriang balangkas ng mga pamahalaan sa mga bansa sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7KIS-IVe- 1.147Nasusuriang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitikaAP
AP7KIS-IVd- 1.107Nasusuriang epekto ng nasyonalismo sa sigalot etniko sa AsyaAP
AP7TKA-IIIe-1.117Nasusuriang epekto ng nasyonalismo sa sigalot etniko sa Asya katulad ng partisyon/paghahati ng India at PakistanAP
AP7TKA-IIIf-1.147Nasusuriang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya (ideolohiya ng malayang demokrasya , sosyalismo at komunismo) sa mga malawakang kilusang nasyonalistaAP
AP7KIS-IVe- 1.137Nasusuriang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya (ideolohiya ng malayang demokrasya, sosyalismo at komunismo) sa mga malawakang kilusang nasyonalistaAP
AP7HAS-Ij-1.117Nasusuriang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga AsyanoAP
AP7HAS-Ii-1.97Nasusuribatay sa: 10.1 dami ng tao; 10.2 komposisyon ayon sa gulang; 10.3 inaasahang haba ng buhay; 10.4 kasarian; 10.5 bilis ng paglaki ng populasyon; 10.6 uri ng hanapbuhay; 10.7 bilang ng may hanapbuhay; 10.8 kita ng bawat tao; 10.9 bahagdan ng marunong bumasaang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahonAP
AP7KIS-IVh-1.207Nasusuriang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga AsyanoAP
AP7TKA-IIIe-1.137Nasusuriang matinding epekto ng mga digmaang pandaidig sa pag-aangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista ( hal: epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng sistemang mandato sa Kanlurang Asya)AP
AP7KIS-IVe- 1.127Nasusuriang matinding epekto ng mga digmaang pandaidig sa pag-aangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista ( hal: epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng sistemang mandato sa Silangan at Timog-Silangang Asya )AP
AP7KIS-IVi- 1.247Nasusuriang mga anyo at tugon sa neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7TKA-IIIh-1.247Nasusuriang mga anyo at tugon sa neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7TKA-IIIa-1.17Nasusuriang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa unang yugto (ika-16 at ika-17 siglo) pagdating nila sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7KIS-IVa- 1.17Nasusuriang mga dahilan, paraan at epekto ng pagpasok ng mga Kanlurang bansa hanggang sa pagtatag ng kanilang mga kolonya o kapangyarihan sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7KSA-IIg-1.107Nasusuriang mga kalagayang legal at tradisyon ng mga kababaihan sa iba’t ibang uri ng pamumuhayAP
AP7KSA-IIf-1.77Nasusuriang mga mahahalagang pangyayari mula sa sinaunang kabihasnan hanggang sa ika-16 na siglo sa: pamahalaan , kabuhayan, teknolohiya, lipunan, edukasyon, paniniwala, pagpapahalaga, at sining at kulturaAP
AP7KIS -IVd- 1.117Nasusuriang mga pamamaraang ginamit sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismoAP
AP7TKA-IIIe-1.127Nasusuriang mga pamamaraang ginamit sa Timog at Kanlurang Asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismoAP
AP7TKA-IIId-1.87Nasusuriang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismoAP
AP7KIS-IVc- 1.77Nasusuriang mga salik at pangyayaring nagbigay –daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7KSA-IIa-1.17Nasusuriang paghubog, pag-unlad at kalikasan ng mga mga pamayanan at estadoAP
AP7KIS-IVi- 1.237Nasusurigamit ang estadistika at kaugnay na datos.ang pagkakaiba-iba ng antas ng pagsulong at pag-unlad ng Timog at Timog-Silangang AsyaAP
AP7KIS-Iva-1.27Nasusurisa larangan ng: pamamahala, kabuhayan, teknolohiya, lipunan, paniniwala, pagpapahalaga, at sining at kulturaang transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa pagpasok ng mga isipan at impluwensiyang kanluraninAP
AP7TKA-IIIb-1.57Nasusurisa larangan ng: pamamahala, kabuhayan, teknolohiya, lipunan, paniniwala, pagpapahalaga, at sining at kulturaang transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa Timog at Kanlurang Asya sa pagpasok ng mga kaisipan at impluwensiyang kanluraninAP
AP7KIS-IVg-1.177Nasusuri at naihahambingang balangkas ng pamahalaan ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangangn AsyaAP
AP7KIS-IVg- 1.187Nasusuri at naihahambingang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mamamayan sa pangkalahatan, at ng mga kababaihan, mga grupong katutubo, mga kasapi ng caste sa India at iba pang sektor ng lipunanAP
AP7KIS-IVh-1.217Natatayaang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhayAP
AP7TKA-IIIg- 1.217Natatayaang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhayAP
AP7KIS-IVj- 1.257Natatayaang epekto ng kalakalan sa pagbabagong pang-ekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
AP7TKA-IIIi- 1.257Natatayaang epekto ng kalakalan sa pagbabagong pang-ekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7TKA–IIIf-1.157Natatayaang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampulitikaAP
AP7KSA-IIf-1.87Natatayaang impluwensiya ng mga paniniwala sa kalagayang panlipunan, sining at kultura ng mga AsyanoAP
AP7TKA-IIIg-1.207Natatayaang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga AsyanoAP
AP7TKA-IIIb-1.47Natatayaang mga epekto ng kolonyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAP
AP7HAS-If-1.67Natatayasa larangan ng: Agrikultura, Ekonomiya, Pananahanan, Kulturaang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayonAP
AP7TKA-IIIi- 1.187Natatayaang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mamamayan sa pangkalahatan, at ng mga kababaihan, mga grupong katutubo, mga kasapi ng caste sa India at iba pang sektor ng lipunanAP
AP7TKA-IIIh- 1.237Natatayagamit ang estadistika at kaugnay na datos.ang pagkakaiba-iba ng antas ng pagsulong at pag-unlad ng Timog at Timog-Kanlurang AsyaAP
AP7KIS-IVb- 1.47Natatayang mga epekto ng kolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaAP
A7EL-Ib-17Analyzeselements and principles of art in the production of one’s arts and crafts inspired by the arts of Luzon (highlands and lowlands)Arts-Music
A7EL-IIb-17Analyzeselements and principles of art in the production one’s arts and crafts inspired by the arts of MIMAROPA and the VisayasArts-Music
A7EL-IIIb-17Analyzeselements and principles of art in the production one’s arts and crafts inspired by the arts of MindanaoArts-Music
MU7LU-Ia-27Analyzesthe musical elements of some lowland vocal and instrumental music selectionsArts-Music
MU7MN-IIIa-g-27Analyzesthe musical elements of some Mindanao vocal and instrumental musicArts-Music
MU7LV-IIa-f-27Analyzesafter listeningthe musical elements of some vocal and instrumental selections from Cordillera, Mindoro, Palawan and of the VisayasArts-Music
A7PR-IVh-27Analyzesthe uniqueness of each group’s performance of their selected festival or theatrical formArts-Music
A7PL-Ih-27Appreciatesin terms of its utilization and its distinct use of art elements and principlesartifacts and art objectsArts-Music
A7PL-IIh-27Appreciatesin terms of its utilization and its distinct use of art elements and principlesartifacts and art objectsArts-Music
A7PL-IIIh-27Appreciatesin terms of its utilization and its distinct use of art elements and principlesartifacts and art objectsArts-Music
A7PR-IVe-f-37Choreographsthe movements and gestures reflecting the mood of the selected Philippine festival/theatrical formArts-Music
MU7LU-Ia-h-87Createsto accompany the music selections of the lowlands of Luzonappropriate movements or gesturesArts-Music
MU7LV-IIc-h-97Createsto accompany music from the Cordillera, Mindoro, Palawan and the Visayasappropriate movements or gesturesArts-Music
MU7LV-IIIc-87Createsto accompany the music selections of Mindanaoappropriate movements or gesturesArts-Music
A7PR-Ic-e-17Createsguided by local traditional techniques (e.g., habi, lilip, etc.)crafts that can be locally assembled with local materials,Arts-Music
A7PR-IIIc-e-17Createsguided by local traditional techniques (e.g., habi, lilip, etc.)crafts that can be locally assembled with local materials,Arts-Music
MU7FT-IVa-d-37Createsmovements to music of a particular Philippine festivalArts-Music
A7PL-IVh-17Definesthrough a visual presentationwhat makes each of the Philippine festivals uniqueArts-Music
A7PR-If-27Derivesfor one’s artworkelements from traditions/history of a communityArts-Music
A7PR-IIf-27Derivesfor one’s artworkelements from traditions/history of a communityArts-Music
A7PR-IIIf-27Derivesfor one’s artworkelements from traditions/history of a communityArts-Music
MU7FT-IVe-h-67Describeshow a specific idea or story is communicated through music in a particular Philippine musical theaterArts-Music
MU7FT-IVe-h-47Describeshow the music contributes to the performance of the musical productionArts-Music
A7EL-IVb-27Describeshow the townspeople participate and contribute to the eventArts-Music
A7PR-IVd-17Designsthrough costumes, props, etc.the visual elements and components of the selected festival or theatrical formArts-Music
MU7LU-Ic-h-107Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
MU7LV-IIc-h-107Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
MU7LV-IIIb-h-107Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music selections and music performancesArts-Music
MU7LV-IIb-f-37Explainsin relation to its culture and geographythe distinguishing characteristics of representative music from Cordillera, Mindoro, Palawan and the VisayasArts-Music
MU7MN-IIIa-g-37Explainsin relation to its culture and geographythe distinguishing characteristics of representative music selections from MindanaoArts-Music
MU7FT-IVa-h-57Explainsthe distinguishing characteristics of representative Philippine festivals and theatrical formsArts-Music
MU7LU-Ib-37Explainsin relation to its culture and geographythe distinguishing characteristics of representative Philippine music selections from LuzonArts-Music
MU7LU-Ib-f-47Exploresways of producing soundson a variety of sources that is similar to the instruments being studiedArts-Music
MU7LV-IIb-g-47Exploresways of producing soundson a variety of sources similar to instruments being studiedArts-Music
MU7MN-IIIb-h-47Exploresways of producing soundson a variety of sources that is similar to the instruments being studiedArts-Music
MU7LU-Ia-17Identifiesafter listeningthe musical characteristics of representative music selections from the lowlands of LuzonArts-Music
A7EL-Ia-27Identifiescharacteristics of arts and crafts in specific areas in Luzon (e.g., papier mâché [taka] from Paete, Ifugao wood sculptures [bul’ul], Cordillera jewelry and pottery, tattoo, and Ilocos weaving and pottery [burnay], etc.)Arts-Music
A7EL-IIa-27Identifiescharacteristics of arts and crafts in specific areas in MIMAROPA and the Visayas—namely, Marinduque (Moriones masks), Palawan (Manunggul Jar), Mindoro (Hanunuo-Mangyan writing, basketry, and weaving), Bohol (churches), Cebu (furniture), and Iloilo (culinaArts-Music
A7EL-IIIa-27Identifiescharacteristics of arts and crafts in specific areas in Mindanao—namely, the balanghay and vinta (maritime vessels) from Butuan and Zamboanga, respectively; Maranao’s malong, brasswares, okir, panolong, torogan, and sarimanok; Yakan’s fabric and face makArts-Music
MU7FT-IVa-g-17Identifiesthrough video or live performancesmusical characteristics of selected Philippine festivals and theatrical formsArts-Music
A7EL-IVc-37Identifiesthe elements and principles as seen in Philippine FestivalsArts-Music
A7EL-IVa-17Identifiesthe festivals and theatrical forms celebrated all over the country throughout the yearArts-Music
MU7MN-IIIa-g-17Identifiesafter listeningthe musical characteristics of representative music selections from MindanaoArts-Music
MU7LV-IIa-f-17Identifiesafter listeningthe musical characteristics of representative selections from Cordillera, Mindoro, Palawan and the VisayasArts-Music
A7PR-IVe-f-47Improvisesaccompanying sounds and rhythms of a Philippine festival/theatrical formArts-Music
MU7LV-IIb-g-57Improvisessimple rhythmic/melodic accompaniments to selected music from Cordillera, Mindoro, Palawan and the VisayasArts-Music
MU7LV-IIIc-h-57Improvisessimple rhythmic/melodic accompaniments to selected music from MindanaoArts-Music
MU7LU-Ic-f-57Improvisessimple rhythmic/melodic accompaniments to selected music from the lowlands of LuzonArts-Music
A7PL-IIh-37Incorporatesthe design, form and spirit of artifacts and art objects from MIMAROPA and the VisayasArts-Music
A7PL-IIIh-37Incorporates in one’s creationthe design, form, and spirit of artifacts and objects from MindanaoArts-Music
A7PL-Ih-37Incorporates in one’s creationthe design, form, and spirit of the highland/lowland artifact and objectArts-Music
A7PR-Ig-57Mountsusing completed Luzon (highlands and lowlands) inspired arts and crafts; in an organized manneran exhibitArts-Music
A7PR-IIg-57Mountsusing completed MIMAROPA-Visayan-inspired arts and crafts; in an organized manneran exhibitArts-Music
A7PR-IIIg-57Mountsusing completed Mindanao-inspired arts and crafts; in an organized manneran exhibitArts-Music
MU7FT-IVa-d-27Narratesthe origins and cultural background of selected Philippine festival/sArts-Music
MU7LU-Ig-h-67Performswith musical instruments/improvised instruments from Luzon lowlandsArts-Music
MU7LV-IIb-g-67Performswith musical instruments /improvised instruments from Cordillera, Mindoro, Palawan and the Visayas; alone and/or with othersArts-Music
MU7LV-IIIc-h-67Performswith musical instruments/improvised instruments from Mindanao; alone and/or with othersArts-Music
A7PR-IVg-57Performsin a group showcase of the selected Philippine festival/theatrical formArts-Music
MU7LV-IIb-g-77Providesaccompaniment to selected music from Cordillera, Mindoro, Palawan and the VisayasArts-Music
MU7LV-IIIc-h-97Providesaccompaniment to selected music from MindanaoArts-Music
MU7LU-Id-97Providesharmonic accompaniments to selected music of the lowlands of LuzonArts-Music
A7PL-Ih-17Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artifacts and art objectsArts-Music
A7PL-IIh-17Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artifacts and art objectsArts-Music
A7PL-IIIh-17Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artifacts and art objects Arts-Music
A7EL-IVb-27Researcheson the history and evolution of the festival and theatrical formsArts-Music
A7PR-If-37Showsthe development of crafts in specific areas of the country (e.g. pottery, weaving, jewelry, baskets)according to functionality, traditional specialized expertise, and availability of resourcesArts-Music
A7PR-IIIf-37Showsthe development of crafts in specific areas of the country (e.g., pottery, weaving, jewelry, and basketry)according to functionality, traditional specialized expertise, and availability of resourcesArts-Music
A7PR-Ih-47Showsthe relationship of Luzon (highlands and lowlands) arts and crafts to Philippine culture, traditions, and history (Islamic influences, Spanish heritage, and American legacies in education, business, modernization, and entertainment, as well as in indigenoArts-Music
A7PR-Ih-47Showsthe relationship of Luzon arts and crafts to Philippine culture, traditions, and history (Islamic influences, Spanish heritage, and American legacies in education, business, modernization, and entertainment, as well as in indigenous practices, fiestas, anArts-Music
A7PR-IIIh-47Showsthe relationship of Mindanao’s arts and crafts to Philippine culture, traditions, and history, particularly with Islamic influences and indigenous (Lumad) practicesArts-Music
MU7FT-IVe-h-77Sings(a) selection/s from chosen Philippine musical theaterArts-Music
MU7LU-Ia-h-77Singsfolksongs from the lowlands of LuzonArts-Music
MU7LV-IIId-h-77Singssongs from MindanaoArts-Music
MU7LV-IIa-f-87Singssongs from the Cordillera, Mindoro, Palawan and the VisayasArts-Music
A7PL-Ih-47Tracesthe external (foreign) influencesreflected in the design of an artwork and in the making of a craft or artifactArts-Music
A7PL-IIh-47Tracesthe external (foreign) influencesthat are reflected in the design of an artwork or in the making of a craft or artifactArts-Music
A7PL-IIIh-47Tracesthe external (foreign) influencesthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craft or artifactArts-Music
A7PL-Ih-47Tracesthe internal (indigenous) influencesreflected in the design of an artwork and in the making of a craft or artifactArts-Music
A7PL-IIh-47Tracesthe internal (indigenous) influencesthat are reflected in the design of an artwork or in the making of a craft or artifact Arts-Music
A7PL-IIIh-47Tracesthe internal (indigenous) influencesthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craft or artifactArts-Music
EN7V-IVc-237Analyzesrelationshipspresented in analogiesEnglish
EN7V-IVd-237Analyzesrelationshipspresented in analogiesEnglish
EN7VC-IIc-117Arrangeslogically; based on a material viewedideasEnglish
EN7VC-IId-117Arrangeslogically; based on a material viewedideasEnglish
EN7VC-IIe-117Arrangeslogically; based on a material viewedideasEnglish
EN7V-IIIa-13.117Categorizesaccording to shades of meaningexpressionsEnglish
EN7V-IIIa-13.117Categorizesaccording to shades of meaningwordsEnglish
EN7RC-IVg-10.47Citesevidence to support a general statementEnglish
EN7V-IIa-10.1.17Classifiessample texts into literal or figurativeEnglish
EN7V-IIb-10.1.17Classifiessample texts into literal or figurativeEnglish
EN7RC-IVa-3.27Classifiestext types (explanation)English
EN7RC-IVa-3.27Classifiestext types (expository)English
EN7RC-IVa-3.27Classifiestext types (narrative)English
EN7RC-IVa-3.27Classifiestext types (persuasive)English
EN7RC-IVa-3.27Classifiestext types (recount)English
EN7VC-IVc-157Comparescontent of materials viewed to other sources of information (print and radio)English
EN7VC-IVd-157Comparescontent of materials viewed to other sources of information (print and radio)English
EN7VC-IVe-157Comparescontent of materials viewed to other sources of information (print and radio)English
EN7WC-IVg-2.8.6.27Composesa biographical sketchbased on a personal interview and background researchEnglish
EN7WC-IVh-2.8.6.27Composesa biographical sketchbased on a personal interview and background researchEnglish
EN7WC-IVi-2.8.6.27Composesa biographical sketchbased on a personal interview and background researchEnglish
EN7WC-IVe-2.8.6.17Composesa capsule biography of a person interviewedEnglish
EN7WC-IVf-2.8.6.17Composesa capsule biography of a person interviewedEnglish
EN7WC-IIIh-2.2.157Composesa personal letter to a friend, relative, and other peopleEnglish
EN7WC-IIIi-2.2.157Composesa personal letter to a friend, relative, and other peopleEnglish
EN7WC-IIIc-2.8.57Composesa series of journal entriesEnglish
EN7WC-IIIf-2.2.147Composesa travelogueEnglish
EN7WC-IIIg-2.2.147Composesa travelogueEnglish
EN7WC-IIId-2.2.137Composesan anecdotebased on a significant personal experienceEnglish
EN7WC-IIIe-2.2.137Composesan anecdotebased on a significant personal experienceEnglish
EN7WC-IIIb-2.17Composespersonal and factual recountsEnglish
EN7WC-IVa-2.27Composessimple informative textsEnglish
EN7WC-IIIa-2.27Composessimple narrative textsEnglish
EN7V-IVh-23.27Creates or expandsword clinesEnglish
EN7V-IVi-23.27Creates or expandsword clinesEnglish
EN7LC-IVa-8.17Determinesby focusing on their unique verbal and non-verbal cuesthe intentions of speakersEnglish
EN7LC-IVb-8.17Determinesby focusing on their unique verbal and non-verbal cuesthe intentions of speakersEnglish
EN7VC-IIIa-137Determinesthe key message conveyed in the material viewedEnglish
EN7VC-IIIb-137Determinesthe key message conveyed in the material viewedEnglish
EN7VC-IIIc-137Determinesthe key message conveyed in the material viewedEnglish
EN7VC-IIId-137Determinesthe key message conveyed in the material viewedEnglish
EN7LC-IIId- 3.187Determinesthe order of ideas as signaled by cuesEnglish
EN7LC-IIf-2.137Determinesthe tone and mood of the speakerin the narrative listened toEnglish
EN7VC-Ih-107Determinesthe truthfulness and accuracy of the material viewedEnglish
EN7VC-Ii-107Determinesthe truthfulness and accuracy of the material viewedEnglish
EN7LC-IVg-8.27Determinesthe worth of ideas mentioned in the text listened toEnglish
EN7LT-If-2.2.37Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN7LT-IIf-2.2.37Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN7LT-IIIf-2.2.37Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN7LT-IVe-2.2.37Determinestone, mood, technique, and purpose of the authorEnglish
EN7V-IIId-13.87Determineswords and expressions with genus-species (hyponymous) relations in a selectionEnglish
EN7V-IIIe-13.87Determineswords and expressions with genus-species (hyponymous) relations in a selectionEnglish
EN7V-IIIf-13.87Determineswords and expressions with genus-species (hyponymous) relations in a selectionEnglish
EN7WC-Ib-4.27Differentiatesliterary writing from academic writingEnglish
EN7WC-Ic-4.27Differentiatesliterary writing from academic writingEnglish
EN7VC-IVa-6.17Differentiatesbased on a material viewedreality from fantasyEnglish
EN7VC-IVb-6.17Differentiatesbased on a material viewedreality from fantasyEnglish
EN7LT-Ia-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-Ib-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-Ic-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-Id-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-Ie-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-If-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-Ig-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-Ih-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-Ii-17Discoversliterature as a means of connecting to a significant pastEnglish
EN7LT-IIIa-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIIb-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIIc-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIId-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIIe-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIIf-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIIg-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIIh-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIIi-57Discoversliterature as a tool to assert one’s unique identity and to better understand other peopleEnglish
EN7LT-IIa-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IIb-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IIc-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IId-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IIe-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IIf-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IIg-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IIh-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IIi-47Discoversthe conflicts presented in literary selections and the need to resolve those conflicts in non-violent waysEnglish
EN7LT-IVa-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVb-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVc-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVd-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVe-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVf-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVg-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVh-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7LT-IVi-67Discoversthrough Philippine literaturethe need to work cooperatively and responsibly in today’s global villageEnglish
EN7V-IIa-10.17Discriminatesbetween literal and figurative languageEnglish
EN7WC-IVb-2.8.67Distinguishesa capsule biography, biographical sketch, and feature articleEnglish
EN7RC-IVd-10.27Distinguishesbetween general and specific statementsEnglish
EN7WC-Ia-47Distinguishesbetween oral and written language useEnglish
EN7V-Ia-227Distinguishesbetween slang and colloquial expressions in conversationsEnglish
EN7RC-IIIg-2.137Distinguishesfact from opinionin the textEnglish
EN7RC-IIIh-2.137Distinguishesfact from opinionin the textEnglish
EN7RC-IIIg-2.137Distinguishesfantasy from realityin the textEnglish
EN7RC-IIIh-2.137Distinguishesfantasy from realityin the textEnglish
EN7V-Ia-22.17Distinguishesfeatures of colloquial language (fillers, contractions, etc.) and slangEnglish
EN7V-Ib-22.17Distinguishesfeatures of colloquial language (fillers, contractions, etc.) and slangEnglish
EN7LT-Ig-2.37Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN7LT-Ih-2.37Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN7LT-IIg-2.37Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN7LT-IIIg-2.37Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN7LT-IVg-2.37Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN7OL-IIc-2.77Employscorrect turn-taking, turn-giving, and topic control strategies in conversations and dialoguesEnglish
EN7OL-IId-2.77Employscorrect turn-taking, turn-giving, and topic control strategies in conversations and dialoguesEnglish
EN7OL-IIIb-37Employsthe appropriate oral language and stance in an interview, panel discussion, forum, and debateEnglish
EN7OL-IIIc-37Employsthe appropriate oral language and stance in an interview, panel discussion, forum, and debateEnglish
EN7OL-IIId-37Employsthe appropriate oral language and stance in an interview, panel discussion, forum, and debateEnglish
EN7OL-IIIe-37Employsthe appropriate oral language and stance in an interview, panel discussion, forum, and debateEnglish
EN7LT-II-0-37Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN7LT-Ii-37Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN7LT-IIh-37Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN7LT-IIIh-37Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN7LT-IIIi-37Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN7LT-IVh-37Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN7LT-Ib-2.27Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN7LT-IIc-2.27Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN7LT-IId-2.27Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN7LT-IIIc-2.27Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN7LT-IVb-2.27Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN7LT-IV0-77Explainsthe contributions of national artists for literature in elevating Philippine Literature in English in the global villageEnglish
EN7LT-IVd-2.2.27Explainsthe literary devices usedEnglish
EN7LT-Id-2.2.27Explainsthe literary devices usedEnglish
EN7LT-Ie-2.2.27Explainsthe literary devices usedEnglish
EN7LT-IIId-2.2.27Explainsthe literary devices usedEnglish
EN7LT-IIIe-2.2.27Explainsthe literary devices usedEnglish
EN7V-I-g22.37Explainsthe predominance of colloquial and idiomatic expressions in oral communicationEnglish
EN7V-Ih-22.37Explainsthe predominance of colloquial and idiomatic expressions in oral communicationEnglish
EN7V-Ii-22.37Explainsthe predominance of colloquial and idiomatic expressions in oral communicationEnglish
EN7LC-IVh-8.37Expressesappreciation for entertaining texts (anecdotes, jokes, fables, myths, and tales) by recognizing the punch linesEnglish
EN7LC-IVi-8.37Expressesappreciation for entertaining texts (anecdotes, jokes, fables, myths, and tales) by recognizing the punch linesEnglish
EN7LT-Ic-2.2.17Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN7LT-IId-2.2.17Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN7LT-IVc-2.2.17Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN7OL-IIIf-3.4.17Expressesbased on text listened toideas and opinionsEnglish
EN7OL-IIIg-3.4.17Expressesbased on text listened toideas and opinionsEnglish
EN7OL-IIIa-1.37Expressesduring interviews, group/panel discussions, forums/fora, debates, etc.ideas, opinions, feelings, and emotionsEnglish
EN7VC-IVf-167Expressesbased on a material viewedone’s beliefs and convictionsEnglish
EN7VC-IVg-167Expressesbased on a material viewedone’s beliefs and convictionsEnglish
EN7VC-IVh-167Expressesbased on a material viewedone’s beliefs and convictionsEnglish
EN7VC-IVi-167Expressesbased on a material viewedone’s beliefs and convictionsEnglish
EN7WC-IIa-57Extractsusing a summary, precis, and paraphraseinformation from a textEnglish
EN7WC-IIb-57Extractsusing a summary, precis, and paraphraseinformation from a textEnglish
EN7WC-IIc-57Extractsusing a summary, precis, and paraphraseinformation from a textEnglish
EN7LC-IIa-6.17Extractsinformation from different viewpointson various local or global issuesEnglish
EN7RC-Ii-147Followsusing a mapdirectionsEnglish
EN7LC-IIIe-3.67Followssteps in a processEnglish
EN7GS-IVf-67Formulatesmeaningful expressionsEnglish
EN7LC-IIIi-2.57Formulatespredictions about the contents of the textEnglish
EN7G-IVh-6.17Formulatesshort repliesEnglish
EN7G-IVi-6.17Formulatesshort repliesEnglish
EN7G-IVf-6.27Formulateswho, what, when, where, why, and how questionsEnglish
EN7G-IVg-6.27Formulateswho, what, when, where, why, and how questionsEnglish
EN7SS-IIg-2.17Gathersfrom newspapers and other print and non-print mediacurrent informationEnglish
EN7SS-IId-1.3/1.47Getsfrom the different parts of a book and from general references in the libraryinformationEnglish
EN7SS-IIe-1.3/1.47Getsfrom the different parts of a book and from general references in the libraryinformationEnglish
EN7SS-IIf-1.3/1.47Getsfrom the different parts of a book and from general references in the libraryinformationEnglish
EN7OL-IVa-1.267Givesin various oral communication situationsclear precise and concise information, explanations and instructionsEnglish
EN7OL-IVb-1.267Givesin various oral communication situationsclear precise and concise information, explanations and instructionsEnglish
EN7SS-Ig-1.27Givesthe meaning of given signs and symbols (road signs, prohibited signs, etc.)English
EN7SS-Ih-1.27Givesthe meaning of given signs and symbols (road signs, prohibited signs, etc.)English
EN7VC-Ic-3.1.37Givesthe meaning of given signs and symbols (road signs, prohibited signs, etc.)English
EN7V-IVf-97Givesthe various meanings of identified homonymous or polysemous words or expressionsEnglish
EN7RC-IVb-10.17Gives and followsinstructions and directionsEnglish
EN7WC-Id-4.37Identifiesbasic features and kinds of paragraphEnglish
EN7WC-Ie-4.37Identifiesbasic features and kinds of paragraphEnglish
EN7V-IIIa-13.11.17Identifiescollocations used in a selectionEnglish
EN7V-IIIb-13.11.17Identifiescollocations used in a selectionEnglish
EN7V-IIIc-13.11.17Identifiescollocations used in a selectionEnglish
EN7WC-IIIa-2.2.127Identifiesfeatures of narrative writingEnglish
EN7WC-IVa-2.8.47Identifiesfeatures of personal essaysEnglish
EN7V-IIc-10.1.27Identifiesfigures of speech that show comparison (simile, metaphor, personification)English
EN7V-IId-10.1.27Identifiesfigures of speech that show comparison (simile, metaphor, personification)English
EN7V-IIe-10.1.27Identifiesfigures of speech that show comparison (simile, metaphor, personification)English
EN7V-IIf-10.1.37Identifiesfigures of speech that show contrast (irony, oxymoron, paradox)English
EN7V-IIg-10.1.37Identifiesfigures of speech that show contrast (irony, oxymoron, paradox)English
EN7V-IIh-10.1.37Identifiesfigures of speech that show contrast (irony, oxymoron, paradox)English
EN7WC-IId-5.17Identifieskey ideasEnglish
EN7WC-IIe-5.17Identifieskey ideasEnglish
EN7WC-IIf-5.27Identifiessupporting detailsEnglish
EN7WC-IIg-5.27Identifiessupporting detailsEnglish
EN7RC-IIIg-97Identifiesthe author’s intentions for writingEnglish
EN7LT-IIa-4.17Identifiesthe distinguishing features of literature during the Period of ApprenticeshipEnglish
EN7LT-IIIa-5.17Identifiesthe distinguishing features of literature during the Period of EmergenceEnglish
EN7LT-II0-4.27Identifiesthe distinguishing features of poems and short storiesEnglish
EN7LT-Ia-2.17Identifiesthe distinguishing features of proverbs, myths and legendsEnglish
EN7LT-IIIb-5.27Identifiesthe distinguishing features of revolutionary poemsEnglish
EN7LT-IIIb-5.27Identifiesthe distinguishing features of revolutionary songs, poems, short stories and novelsEnglish
EN7LT-IVa-6.17Identifiesthe distinguishing features of selected literary genres of the Contemporary PeriodEnglish
EN7VC-Id-67Identifiesthe genre of a material viewed (such as movie clip, trailer, news flash, internet-based program, documentary, video, etc.)English
EN7VC-Ie-67Identifiesthe genre of a material viewed (such as movie clip, trailer, news flash, internet-based program, documentary, video, etc.)English
EN7LC-IIIg-7.17Identifiesbased on explicit statements madethe persons speaking and addressed, and the stand of the speakerEnglish
EN7LC-IIIh-7.17Identifiesbased on explicit statements madethe persons speaking and addressed, and the stand of the speakerEnglish
EN7V-IIIg-13.11.27Identifieswords and expressionswith part-whole (partitive) relationsEnglish
EN7V-IIIh-13.11.27Identifieswords and expressionswith part-whole (partitive) relationsEnglish
EN7V-IIIi-13.11.27Identifieswords and expressionswith part-whole (partitive) relationsEnglish
EN7V-IVg-3.117Identifieswords and expressions used in a selection that show varying shades of meaning (gradients)English
EN7LC-IIg-2.8.37Infersthe purpose of the text listened toEnglish
EN7LC-IIi-6.27Infersthoughts and feelings expressed in the text listened toEnglish
EN7LC-IIIc-6.27Infersthoughts and feelings expressed in the text listened toEnglish
EN7G-IIIa-1:7Linksusing logical connectors that signal chronological and logical sequence and summationsentencesEnglish
EN7G-IIIb-17Linksusing logical connectors that signal chronological and logical sequence and summationsentencesEnglish
EN7LC-Ia-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-Ib-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-Ic-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-Id-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-Ie-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-If-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-Ig-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-Ih-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7LC-Ii-5.17Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN7VC-IIIe-147Makesa stand on the material viewedEnglish
EN7VC-IIIf-147Makesa stand on the material viewedEnglish
EN7VC-IIIg-147Makesa stand on the material viewedEnglish
EN7VC-IIIh-147Makesa stand on the material viewedEnglish
EN7VC-IIIi-147Makesa stand on the material viewedEnglish
EN7RC-IVc-2.127Makesgeneralizationsfrom different text typesEnglish
EN7LC-IIh-2.57Makespredictions about the contents of the texts listened toEnglish
EN7RC-IIIe-2.87Makespredictions about the textEnglish
EN7RC-IIIf-2.87Makespredictions about the textEnglish
EN7LC-IVf-2.87Makessimple inferences about thoughts and feelings expressed in the text listened toEnglish
EN7RC-IVi-10.57NarrateseventsEnglish
EN7VC-IIc-117NarrateschronologicallyeventsEnglish
EN7VC-IId-117NarrateschronologicallyeventsEnglish
EN7VC-IIe-117NarrateschronologicallyeventsEnglish
EN7VC-IIa-17Notesdetails of ideas and eventsEnglish
EN7VC-IIb-17Notesdetails of ideas and eventsEnglish
EN7VC-IIa-27Notessequence and relationship of ideas and eventsEnglish
EN7VC-IIb-27Notessequence and relationship of ideas and eventsEnglish
EN7LC-IIc- 2.17Notesspecific details of the text listened toEnglish
EN7LC-IId- 2.17Notesspecific details of the text listened toEnglish
EN7LC-IIIa- 2.17Notesspecific details of the text listened toEnglish
EN7LC-IIc- 3.17Notesspecific elements of the text listened toEnglish
EN7LC-IId- 3.17Notesspecific elements of the text listened toEnglish
EN7LC-IIIa- 3.17Notesspecific elements of the text listened toEnglish
EN7LC-Ia-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-Ib-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-Ic-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-Id-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-Ie-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-If-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-Ig-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-Ih-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7LC-Ii-5.27Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN7G-Ia-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-Ib-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-Ic-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-Id-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-Ie-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-If-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-Ig-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-Ih-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7G-Ii-117Observescorrect subject-verb agreementEnglish
EN7OL-Ic-1.14.27Observeswhen reading lines of poetry, sample sentences and paragraphsthe correct pitch levels (high, medium, low)English
EN7F-Ia-3.117Observesthe correct production of vowel and consonant sounds, diphthongs, blends, glides, etc.English
EN7OL-Ih-1.14.57Observes and useswhen reading sample passages (prose or poetry)correct juncture, phrasing, and rate of speechEnglish
EN7OL-Ii-1.14.57Observes and useswhen reading sample passages (prose or poetry)correct juncture, phrasing, and rate of speechEnglish
EN7OL-IIg-2.6.27Observes and usesthe appropriate gestures (hand-body) that accompany oral languageEnglish
EN7OL-IVa 37Observes and useswhen giving information, instructions, making explanations, and narrating events in factual and personal recountsthe appropriate oral language, stance, and behaviorEnglish
EN7WC-IVc-1.37Organizesusing a graphic organizerinformation about a chosen subjectEnglish
EN7WC-IVd-1.1.67Organizesusing a one step topic outlineinformation about a chosen subjectEnglish
EN7VC-If-97Organizesinformation from a material viewedEnglish
EN7VC-Ig-97Organizesinformation from a material viewedEnglish
EN7RC-IVh-2.15.17Organizesinformation read into an outlineEnglish
EN7VC-IIg-1.37Predictsbased on the title, pictures, and excerpts of the material viewedthe gist of the material viewedEnglish
EN7LC-IVc-2.57Predictsthe outcomes of a verbal exchange listened to and their possible effects on the speakerEnglish
EN7LC-IVa-87Processesinformation mentioned in the text listened toEnglish
EN7LC-IVb-87Processesinformation mentioned in the text listened toEnglish
EN7VC-IIh-127Raisesquestions about a material viewedEnglish
EN7VC-IIi-127Raisesquestions about a material viewedEnglish
EN7OL-IIIh-1.3.17Raisesin public forums/panel discussions, etc.sensible questions, challenging thought provokingEnglish
EN7OL-IIIi-1.3.17Raisesin public forums/panel discussions, etc.sensible questions, challenging thought provokingEnglish
EN7RC-IIIi-2.1.77Reactsto assertions made by the author in the textEnglish
EN7RC-Ic-7.17Readsintensivelyto find answers to specific questionsEnglish
EN7RC-Id-7.17Readsintensivelyto find answers to specific questionsEnglish
EN7F-Ia-3.11.17Readsusing the correct production of vowel and consonant sounds, diphthongs, blends and glideswords, phrases, clauses, sentences, and paragraphsEnglish
EN7LC-IIIb- 3.37Recognizesmain points in the text listened toEnglish
EN7LC-IIb-3.37Recognizesmain/key ideasEnglish
EN7LC-Ia-57Recognizesprosodic features: volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and speech rate that serve as carriers of meaningEnglish
EN7LC-IIe-47Recognizessignals/cues to determine the order of ideas and eventsEnglish
EN7LC-IIIb-3.3.17Recognizessupporting ideas in the text listened toEnglish
EN7WC-Ia-4.17Recognizesthe common purposes for writingEnglish
EN7WC-Ie-2.8.17Recognizesthe parts of a simple paragraphEnglish
EN7WC-If-2.8.17Recognizesthe parts of a simple paragraphEnglish
EN7WC-Ih-2.27Retellsa chosen myth or legendEnglish
EN7WC-Ii-2.27Retellsin a series of simple paragraphsa chosen myth or legendEnglish
EN7SS-Ia-1.5.27Scansfor  specific informationEnglish
EN7V-Ie-22.27Selectsas a substitute for another word or expressionan appropriate colloquial or idiomatic word or expressionEnglish
EN7V-If-22.27Selectsas a substitute for another word or expressionan appropriate colloquial or idiomatic word or expressionEnglish
EN7LC-IIIf-2.77Sequencesa series of events mentioned in the listened toEnglish
EN7LC-IVd-2.77Sequencesa series of events mentioned in the text listened toEnglish
EN7LC-IVe-2.77Sequencesa series of events mentioned in the text listened toEnglish
EN7RC-IVf-10.37Sequencessteps in a processEnglish
EN7WC-Ig-4.47Sequencessteps in writing a simple paragraphEnglish
EN7RC-IVe-2.107Sequences/ recognizesideas or informationEnglish
EN7WC-IIh-5.37SimplifiesideasEnglish
EN7WC-IIi-5.37SimplifiesideasEnglish
EN7SS-Ib-1.5.17Skimsusing headings as guidefor major ideasEnglish
EN7V-IVc-23.17Suppliesother words and expressions that complete an analogyEnglish
EN7V-IVd-23.17Suppliesother words and expressions that complete an analogyEnglish
EN7SS-Ie-1.27Transcodesorally and in writingthe information presented in diagrams, charts, table, graphs, etc.English
EN7SS-If-1.27Transcodesorally and in writingthe information presented in diagrams, charts, table, graphs, etc.English
EN7V-Ic-10.27Usesappropriate idiomatic expressions in a variety of basic interpersonal communicative situationsEnglish
EN7V-Id-10.27Usesappropriate idiomatic expressions in a variety of basic interpersonal communicative situationsEnglish
EN7SS-IIa-17Usesappropriate mechanisms and tools in the library for locating resourcesEnglish
EN7OL-Ib-1.147Usesappropriate prosodic features of speech like pitch, stress, juncture, intonation, volume and projection and rate/speed of speech in differing oral communication situationsEnglish
EN7RC-IVb-107Usesfor various text typesappropriate reading strategiesEnglish
EN7OL-IIe-3.77Useswhen asking questions and eliciting answersappropriate techniques and strategiesEnglish
EN7OL-IIa-4.17Useswhen developing, maintaining and ending conversations and dialogsappropriate verbal and non-verbal cuesEnglish
EN7OL-IIb-4.17Useswhen developing, maintaining and ending conversations and dialogsappropriate verbal and non-verbal cuesEnglish
EN7LC-IIIa-77Usesbased on purpose, topic and levels of difficulty of simple informative and short narrative textsdifferent listening strategiesEnglish
EN7G-IIIe-37Usesappropriately; in various contextsdirect and reported speechEnglish
EN7G-IIIf-37Usesappropriately; in various contextsdirect and reported speechEnglish
EN7G-IIIg-37Usesappropriately; in various contextsdirect and reported speechEnglish
EN7G-IVa-47Useswhen giving instructionsimperatives and prepositionsEnglish
EN7G-IVb-47Useswhen giving instructionsimperatives and prepositionsEnglish
EN7RC-IVa-12.37Usesin understanding unfamiliar words and expressionslexical and contextual cuesEnglish
EN7RC-IVb-12.37Usesin understanding unfamiliar words and expressionslexical and contextual cuesEnglish
EN7LC-IIa-67Usesbased on purpose, familiarity with the topic and levels of difficulty of short texts listened tolistening strategiesEnglish
EN7RC-Ie-2.157Usesin content textsnon-linear visuals as comprehensive aidsEnglish
EN7RC-IIIa-87Usesto better understand a textone’s schemaEnglish
EN7RC-IIIa-8.17Usesas basis for conjectures made about a textone’s schemaEnglish
EN7RC-IIIb-8.17Usesas basis for conjectures made about a textone’s schemaEnglish
EN7G-IIa-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7G-IIb-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7G-IIc-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7G-IId-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7G-IIe-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7G-IIf-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7G-IIg-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7G-IIi-17Usesappropriately and meaningfullyphrases, clauses, and sentencesEnglish
EN7VC-Ia-87Usesto determine the meaning of unfamiliar words or expressions from the material viewedstructural analysisEnglish
EN7OL-IIIa-57Usesduring interviews, discussions and forumsthe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN7RC-Ia-77Usesthe appropriate reading style (scanning, skimming, speed reading, intensive reading etc.) for one’s purposeEnglish
EN7SS-IIa-1.5.37Usesto locate specific resourcesthe card catalog, the online public access catalog, or an electronic search engineEnglish
EN7SS-IIb-1.5.37Usesto locate specific resourcesthe card catalog, the online public access catalog, or an electronic search engineEnglish
EN7SS-IIc-1.5.37Usesto locate specific resourcesthe card catalog, the online public access catalog, or an electronic search engineEnglish
EN7OL-IIh-1.147Usesin conversations and dialogsthe correct pitch, juncture, stress, volume, projection, rate/speed of speechEnglish
EN7OL-IIi-1.147Usesin conversations and dialogsthe correct pitch, juncture, stress, volume, projection, rate/speed of speechEnglish
EN7OL-Ie-1.14.37Usesthe correct stress (primary, secondary, tertiary, and weak) when reading passagesEnglish
EN7OL-Id-1.14.37Usesthe correct stress (primary, secondary, tertiary, weak) when reading passagesEnglish
EN7G-IIIc-27Usesmeaningfully; in various contextsthe passive and active voiceEnglish
EN7G-IIId-27Usesmeaningfully; in various contextsthe passive and active voiceEnglish
EN7G-IIIh-37Usescorrectly; in various contextsthe past and past perfect tenseEnglish
EN7G-IIIi-37Usescorrectly; in various contextsthe past and past perfect tenseEnglish
EN7OL-If-1.14.47Useswith Yes-No and tag questionsthe rising intonation patternEnglish
EN7OL-Ig-1.14.47Useswith Yes-No and tag questionsthe rising intonation patternEnglish
EN7OL-If-1.14.47Useswith information-seeking questions, option questions and with statementsthe rising-falling intonationEnglish
EN7OL-Ig-1.14.47Useswith information-seeking questions, option questions, and with statementsthe rising-falling intonationEnglish
EN7RC-IIIc-8.27Usesto activate one’s schemathe universe of the textEnglish
EN7RC-IIId-8.27Usesto activate one’s schemathe universe of the textEnglish
EN7VC-Ib-87Usesto determine the meaning of unfamiliar words or expressions from the material viewedvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideasEnglish
EN7OL-IIa-47Usesverbal and non-verbal cues in conversations, dialogues, and interviewsEnglish
EN7G-IVc-57Useswhen giving information and making explanationsverbsEnglish
EN7G-IVd-57Useswhen giving information and making explanationsverbsEnglish
EN7G-IVe-57Useswhen giving information and making explanationsverbsEnglish
EsP7PB-IVb-13.37Nahihinuhana ang pagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarapEsP
EsP7PT-IIf-7.37Nahihinuhana likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama; ngunit may kakambal na pananagutan para sa kabutihan ang kalayaanEsP
EsP7PS-Id-6.37Nahihinuhana nalalaman agad ng tao ang mabuti o masamasa kongkretong sitwasyon; batay sa sinasabi ng konsiyensiyaEsP
EsP7PB-IIIf-11.37Nahihinuhanggabay sa paggawa ng mapanagutang pasya at kilos ang paglalapat ng mga panloob na salik sa pang-araw-araw na buhayEsP
EsP7PB-IVd-14.37Nahihinuhanggabay sa tamang pagpapasiya ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay upang magkaroon ng tamang direksyon at matupad ang mga pangarapEsP
EsP7PB-IIIg-12.17Naiisa-isaang mga panlabas na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalagaEsP
EsP7PB-IVb-13.47Nailalapatang pansariling plano sa pagtupad ng mga pangarapEsP
EsP7PS-Ic-6.27Nailalapatang wastong paraan upang baguhin ang mga pasya at kilos na taliwas sa unang prinsipyo ng Likas na Batas MoralEsP
EsP7PB-IVc-14.17Naipaliliwanagang kahalagahan ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhayEsP
EsP7PS-Ib-5.37Naipaliliwanagna ang isip at kilos-loob ang nagpapabukod-tangi sa tao kaya dapat na patungo sa katotohanan at kabutihan ang kanyang mga pagpapasiyaEsP
EsP7PS-Ib-1.37Naipaliliwanagna ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata ay nakatutulong sa: a. pagkakaroon ng tiwala sa sarili, at b. paghahanda sa limang inaasahang kakayahan at kilos na nasa mataas nEsP
EsP7PB-IVf-15.37Naipaliliwanagna mahalaga ang pagtutugma ng mga personal na salik at mga kailanganin (requirements) sa pinaplanong kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, sining o isports, negosyo o hanapbuhay upang magkaroon ng makabuluhang negosyo o hanapbuhay, maging produktibo atEsP
EsP7PS-If-3.37Naipaliliwanagna makatutulong sa pagtupad ng mga tungkulin, pagpili ng propesyon, kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay, pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa pamayanan ang pagpapaunlad ng mga hiligEsP
EsP7PB-IVh-16.37Naipaliliwanagna sa pag-aaral nalilinang ang mga kasanayan, pagpapahalaga, talento at mga kakayahang makatutulong sa pagtatagumpay sa pinaplanong buhay, negosyo o hanapbuhayEsP
EsP7PB-IIIb-9.47Naisasabuhayang mga pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinataEsP
EsP7PS-Ib-1.47Naisasagawaang mga angkop na hakbang sa paglinang ng limang inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinataEsP
EsP7PS-Ih-4.47Naisasagawaang mga gawaing angkop sa maayos na pagtupad ng mga tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga/nagbibinataEsP
EsP7PS-If-3.47Naisasagawaang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng mga hiligEsP
EsP7PS-Id-2.47Naisasagawaang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahanEsP
EsP7PT-IIh-8.47Naisasagawaang mga konkretong paraan upang ipakita ang paggalang at pagmamalasakit sa mga taong kapus-palad o higit na nangangailanganEsP
EsP7PB-IIIh-12.47Naisasagawasa gitna ng mga nagtutunggaliang impluwensya ng mga panlabas na salik na nakaaapekto sa paghubog ng mga pagpapahalagaang pagiging mapanuri at mapanindigan sa mga pasya at kilosEsP
EsP7PS-Ib-5.47Nakabubuogamit ang isip at kilos-loobng angkop na pagpapasiya tungo sa katotohanan at kabutihanEsP
EsP7PT-IIg-8.27Nakabubuong mga paraan upang mahalin ang sarili at kapwa na may pagpapahalaga sa dignidad ng taoEsP
EsP7PB-IVd-14.47Nakabubuobatay sa mga hakbang sa mabuting pagpapasiyang Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEsP
EsP7PS-Id-6.47Nakabubuobatay sa Likas na Batas Moral; upang magkaroon ng angkop na pagpapasya at kilos araw-arawng tamang pangangatwiranEsP
EsP7PB-IIIc-10.27Nakagagawabatay sa Hirarkiya ng mga Pagpapahalaga ni Max Schelerng hagdan ng sariling pagpapahalagaEsP
EsP7PT-IIf-7.47Nakagagawang mga hakbang upang baguhin o paunlarin ang paggamit ng kalayaanEsP
EsP7PB-IVg-16.27Nakapagbabalangkasupang magamit ang mga kalakasan sa ikabubuti at malagpasan ang mga kahinaanng mga hakbangEsP
EsP7PB-IVh-16.47Nakapaghahandabatay sa pamantayan sa pagbuo ng Career Planpara sa minimithing kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhayEsP
EsP7PB-IIIf-11.47Nakapaglalapatng mga hakbang sa pagpapaunlad ng mga panloob na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalagaEsP
EsP7PB-IIId-10.47Nakapaglalapatng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng mga pagpapahalagaEsP
EsP7PB-IVa-13.27Nakapagtatakdaupang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarapng malinaw at makatotohanang mithiinEsP
EsP7PB-IVf-15.47Nakapagtatakdagamit ang Goal Setting at Action Planning Chartng mithiinEsP
EsP7PS-Ie-3.27Nakasusuriayon sa larangan at tuon ng mga itong mga sariling hiligEsP
EsP7PB-IVg-16.17Nakikilalaang (a) mga kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay at ang (b) mga hakbang sa paggawa ng Career PlanEsP
EsP7PT-IIe-7.17Nakikilalaang mga indikasyon / palatandaan ng pagkakaroon o kawalan ng kalayaanEsP
EsP7PB-IIIe-11.17Nakikilalaang mga panloob na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalagaEsP
EsP7PS-Ic-2.27Nakikilalaang mga paraan kung paano lalampasan ang mga aspekto ng sarili kung saan kulang ng tiwala sa sariliEsP
EsP7PB-IIIa-9.17Nakikilalaang pagkakaiba at pagkakaugnay ng birtud at pagpapahalagaEsP
EsP7PB-IVa-13.17Nakikilalana ang mga pangarap ang batayan ng mga pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhayEsP
EsP7PT-IIg-8.17Nakikilalana may dignidad ang bawat tao anuman ang kanyang kalagayang panlipunan, kulay, lahi, edukasyon, relihiyon at iba paEsP
EsP7PS-Ic-6.17Nakikilalana natatangi sa tao ang Likas na Batas Moral dahil may kamalayan at kalayaan ang pagpili sa kabutihan. Likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama, bilang unang prinsipyo nito.EsP
EsP7PS-Ih-4.37Napatutunayanna ang pag-unawa ng kabataan sa kanyang mga tungkulin sa sarili, bilang anak, kapatid, mag-aaral, mamamayan, mananampalataya, kosyumer ng media at tagapangalaga ng kalikasan ay isang paraan upang maging mapanagutan at makapaghanda sa susunod na yugto ng bEsP
EsP7PB-IIIh-12.37Napatutunayanna nakatutulong ang pag-unawa sa mga panlabas na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga upang maging mapanuri at mapanindigan ang tamang pasya at kilos sa gitna ng mga nagtutunggaliang impluwensyaEsP
EsP7PB-IIIb-9.37Napatutunayanna patungo sa paghubog ng mga birtud (acquired virtues) ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng mga mabubuting gawi batay sa mga moral na pagpapahalagaEsP
EsP7PT-IIh-8.37Napatutunayanna: a. ang paggalang sa dignidad ng tao ang nagsisilbing daan upang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili at b. ang paggalang sa dignidad ng tao ay nagmumula sa pagiging pantay at magkapareho nilang taoEsP
EsP7PB-IIId-10.37Napatutunayanggabay sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao ang piniling uri ng pagpapahalaga batay sa hirarkiya ng mga pagpapahalagaEsP
EsP7PS-Id-2.37Napatutunayangmahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan sapagkat kaloob ang mga ito na kung pauunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at paglilingEsP
EsP7PB-IVc-14.27Nasusurikung may pagsasaalang-alang ito sa tama at matuwid na pagpapasyaang ginawang Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEsP
EsP7PB-IIIe-11.27Nasusuribatay sa isang panloob na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalagaang isang kilosEsP
EsP7PB-IIIg-12.27Nasusuribatay sa impluwensya ng isang panlabas na salik (na nakaiimpluwensya sa paghubog ng pagpapahalaga) sa kilos o gawi na itoang isang kilos o gawiEsP
EsP7PS-Ia-5.27Nasusuribatay sa gamit at tunguhin ng isip at kilos-loobang isang pasyang ginawaEsP
EsP7PT-IIe-7.27Nasusurikung nakikita sa mga gawi ng kabataan ang kalayaanEsP
EsP7PB-IVe-15.27Natatanggapang kawalan o kakulangan sa mga personal na salik na kailangan sa pinaplanong kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhayEsP
EsP7PS-Ia-1.27Natatanggapang mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinataEsP
EsP7PS-Ig-4.27Natatayaang mga kilos tungo sa maayos na pagtupad ng kanyang mga tungkulin bilang nagdadalaga/nagbibinataEsP
EsP7PB-IIIa-9.27Natutukoya. ang mga birtud at pagpapahalaga na isasabuhay; b. ang mga tiyak na kilos na ilalapat sa pagsasabuhay ng mga itoEsP
EsP7PB-IIIc-10.17Natutukoyang iba’t ibang antas ng pagpapahalaga at ang mga halimbawa nitoEsP
EsP7PS-Ie-3.17Natutukoyang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhayEsP
EsP7PS-Ic-2.27Natutukoyang mga aspekto ng sarili kung saan kulang ng tiwala sa sariliEsP
EsP7PS-Ia-5.17Natutukoyang mga katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos-loobEsP
EsP7PS-Ia-1.17Natutukoysa aspetong: a. pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan (more mature relations) sa mga kasing edad (Pakikipagkaibigan); b. pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan; c. pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mang mga pagbabago sa sarili mula sa gulang na 8 o 9 hanggang sa kasalukuyanEsP
EsP7PB-IVe-15.17Natutukoyang mga personal na salik na kailangang paunlarin kaugnay ng pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhayEsP
EsP7PB-IVg-16.27Natutukoyang mga sariling kalakasan at kahinaanEsP
EsP7PS-Ic-2.17Natutukoyang mga talento at kakayahanEsP
EsP7PS-Ig-4.17Natutukoyang mga tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga/nagbibinataEsP
F7PS-IIIa-c-137Nabibigkasnang may wastong ritmoang ilang halimbawa ng tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipanFilipino
F7PT-IVc-d-197Nabibigyang-kahuluganang mga di-pamilyar na salitamula sa akdaFilipino
F7PT-IIId-e-147Nabibigyang-kahuluganayon sa digri ng pagpapakahuluganang mga salitaFilipino
F7PT-IIIh-i-167Nabibigyang-kahuluganbatay sa konteksto ng pangungusapang mga salitaFilipino
F7PT-IIIj-177Nabibigyang-kahuluganang mga salitana ginamit sa ulat-balitaFilipino
F7PT-IIi-117Nabibigyang-kahuluganbatay sa a) kontekstuwal na pahiwatig, at b) denotasyon at konotasyonang mga salitang ginamit sa kuwentoFilipino
F7PT-IIe-f-97Nabibigyang-kahuluganang mga salitang iba-iba ang digri o antas ng kahulugan (pagkiklino)Filipino
F7PT-IVc-d-207Nabibigyang-kahuluganang mga salitang nagpapahayag ng damdaminFilipino
F7PT-IIi-127Nabibigyang-kahuluganang mga talinghaga at ginamit na wika ng kabataansa awiting-bayanFilipino
F7PN-IVe-f-217Nabibigyang-kahuluganang napakinggang mga pahayag ng isang tauhan na nagpapakilala ng karakter na ginampanan nilaFilipino
F7PT-IVc-d-217Nabibigyang-kahuluganbatay sa kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan nitoang salitaFilipino
F7PT-IVc-d-197Nabibigyang-linawang mga di-pamilyar na salita mula sa akdaFilipino
F7PB-IVh-i-257Nabibigyang-mungkahiang nabuong iskrip na gagamitin sa pangkatang pagtatanghalFilipino
F7PB-IVh-i-257Nabibigyang-punaang nabuong iskrip na gagamitin sa pangkatang pagtatanghalFilipino
F7PT-IVc-d-227Nabubuosa pamamagitan ng paglalapi, pag-uulit at pagtatambalang iba’t ibang anyo ng salitaFilipino
F7PB-IIa-b-77Nabubuoang sariling paghahatol o pagmamatuwid sa ideyang nakapaloob sa akdana sumasalamin sa tradisyon ng mga taga-BisayaFilipino
F7PB-IIIf-g-177Nabubuodsa tulong ng pangunahin at mga pantulong na kaisipanang tekstong binasaFilipino
F7WG-Ij-67Nagagamitnang wasto at angkop;sa pagsasagawa ng isang makatotohanan at mapanghikayat na proyektong panturismoang wikang FilipinoFilipino
F7WG-IIId-e-147Nagagamitnang wastoang angkop na mga pahayag sa panimula, gitna at wakas ng isang akdaFilipino
F7WG-IIe-f-97Nagagamitnang wasto; sa pagbuo ng editoryal na nanghihikayatang angkop na mga pang-ugnay (totoo/tunay, talaga, pero/subalit, at iba pa)Filipino
F7EP-IIIa-c-87Nagagamitsa pananaliksikang kasanayan sa paggamit ng bagong teknolohiyatulad ng kompyuterFilipino
F7WG-IIc-d-87Nagagamitnang maayosang mga pahayag sa paghahambing (higit/mas, di-gaano, di-gasino, at iba pa)Filipino
F7WG-IIi-117Nagagamitnang wasto; sa pagsasalaysay at pagsusunod-sunod ng mga pangyayariang mga pang-ugnay (isang araw, samantala, at iba pa)Filipino
F7PT-IVc-d-237Nagagamitsa pagsulat ng iskripang angkop na mga salita at simboloFilipino
F7PU-IIIj-177Nagagamitang angkop na mga salita sa pag-uulattungkol sa sariling lugar/bayanFilipino
F7PS-IVc-d-217Nagagamitsa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa akdaang dating kaalaman at karanasanFilipino
F7PD-IVc-d-207Nagagamitsa paglalarawan ng kanilang mga katangianang karikatyur ng tauhanbatay sa napanood na bahagi ng akdaFilipino
F7EP-IIIh-i-87Nagagamitsa pagbabalitaang kasanayan sa paggamit ng makabagong teknolohiyagaya ng kompyuter, at iba paFilipino
F7WG-I-cd-27Nagagamitang mga ekspresyong naghahayag ng posibilidad (maaari, baka, at iba pa)Filipino
F7WG-IIj-127Nagagamitang mga kumbensyon sa pagsulat ng awitin (sukat, tugma, tayutay, talinghaga, at iba pa)Filipino
F7PD-IVa-b-177Nagagamitsa pagpapaliwanag ng pag-unawa sa mahahalagang kaisipang nasasalamin sa napanood na bahagi ng akdaang mga larawanFilipino
F7WG-Ia-b-17Nagagamitnang wasto;sa pagbibigay ng mga patunayang mga pahayagFilipino
F7WG-IIIj-177Nagagamitnang wastoang mga pahayag na pantugon sa anumang mensaheFilipino
F7WG-Id-e-37Nagagamitnang wastoang mga pang-ugnay na ginagamit sa pagbibigay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari (sapagkat, dahil, kasi, at iba pa)Filipino
F7WG-Ih-i-57Nagagamitsa pagbuo ng patalastasang mga pangungusap na walang tiyak na paksaFilipino
F7EP-IIIa-c-77Nagagamitnang wastoang mga primarya at sekundaryang pinagkukunan ng mga impormasyonFilipino
F7WG-If-g-47Nagagamitnang wastoang mga retorikal na pang-ugnay na ginamit sa akda (kung, kapag, sakali, at iba pa)Filipino
F7WG-IVj-237Nagagamitnang may kaisahan at pagkakaugnay-ugnay sa mabubuong iskripang mga salita at pangungusapFilipino
F7WG-IIIh-i-167Nagagamitang wastong mga panandang anaporik at kataporik ng pangngalanFilipino
F7PN-IIg-h-107Nagagamitnang maayossa paglalahad (una, ikalawa, halimbawa, at iba pa)Filipino
F7PT-Ih-i-57Nagagamitsa sariling pangungusap ang mga salitang hiramFilipino
F7PN-IVc-d-197Nagmumungkahing mga angkop na solusyon sa mga suliraning narinig mula sa akda– Ang Nilalaman ng Ibong Adarna (6 na sesyon)Filipino
F7EP-Id-e-37Nagsasagawang panayam sa mga taong may malawak na kaalaman tungkol sa paksaFilipino
F7PN-IIIf-g-157Nahihinuhabatay sa napakingganang kaalaman at motibo/pakay ng nagsasalitaSanaysayFilipino
F7PB-IIIh-i-187Nahihinuhaang kahihinatnan ng mga pangyayari sa kuwentoFilipino
F7PN-Ic-d-27Nahihinuhabatay sa akdang napakingganang kalalabasan ng mga pangyayariPabulaFilipino
F7PB-IIc-d-87Nahihinuhaang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat ng KabisayaanFilipino
F7PN-Ia-b-17Nahihinuhabatay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhanang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kuwentong bayanKuwentong-bayanFilipino
F7PN-IVe-f-227Nahihinuhabatay sa napakinggang bahagi ng akdaang maaaring mangyari sa tauhanFilipino
F7WG-IIIa-c-137Naiaangkopang wastong tono o intonasyon sa pagbigkas ng mga tula/awiting panudyo, tulang de gulong at palaisipanFilipino
F7PD-IIIh-i-157Naiaangkopgamit ang mimicrysa sariling katauhan ang kilos, damdamin at saloobin ng tauhan sa napanood na dulaFilipino
F7PS-IIIf-g-157Naibabahagiang ilang piling diyalogo ng tauhan na hindi tuwirang ibinibigay ang kahuluganFilipino
F7PD-Ij-67Naibabahagiang isang halimbawa ng napanood na video clip mula sa youtube o ibang website na maaaring magamitFilipino
F7PN-IVe-f-207Naibabahagiang sariling damdamin at saloobin sa damdamin ng tauhansa napakinggang bahagi ng akdaFilipino
F7PSIVa-b-187Naibabahagiang sariling ideyatungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong AdarnaFilipino
F7PS-Ic-d-27Naibabahagiang sariling pananaw at saloobinsa pagiging karapat-dapat/di-karapat-dapat ng paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabulaFilipino
F7PS-Ia-b-17Naibabalitaang kasalukuyang kalagayan ng lugar na pinagmulan ng alinman sa mga kuwentong-bayang nabasa, napanood o napakingganFilipino
F7PT-IVa-b-187Naibibigayang kahulugan at mga katangian ng “korido”Filipino
F7PT-Ia-b-17Naibibigayayon sa gamit sa pangungusapang kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng salitaFilipino
F7PD-IVc-d-227Naibibigayang mga mungkahisa napanood na pangkatang pagtatanghalFilipino
F7PN-IIi-127Naibibigayang mga mungkahi sa napakinggang awiting-bayan na isinulat ng kapuwa mag-aaral (peer evaluation)Filipino
F7PB-IIe-f-97Naibibigayang sariling interpretasyonsa mga tradisyunal na pagdiriwang ng KabisayaanFilipino
F7PT-IIc-d-87Naibibigayang sariling interpretasyon sa mga salitang paulit-ulit na ginamit sa akdaFilipino
F7PD-IIc-d-87Naihahambingayon sa mga elemento nitoang binasang alamat sa napanood na alamatFilipino
F7PN-IIc-d-87Naihahayagang mensaheng napakinggang alamatFilipino
F7PB-If-g-47Naiisa-isaang mga elemento ng maikling kuwentomula sa MindanaoFilipino
F7PS-Ij-67Naiisa-isaang mga hakbang at panuntunan na dapat gawin upang maisakatuparan ang proyektoFilipino
F7PN-Ij-67Naiisa-isamula sa napakinggang mga pahayagang mga hakbang na ginawa sa pananaliksikFilipino
F7PD-IVc-d-217Nailalahadsa pamamagitan ng mga larawang mula sa diyaryo, magasin, at iba paang gagawing pagtalakay sa napanood na napapanahong isyuFilipino
F7PB-IIi-117Nailalahadang mga elemento ng maikling kuwentong KabisayaanFilipino
F7EP-Ia-b-17Nailalahadang mga hakbang na ginawa sa pagkuha ng datoskaugnay ng isang proyektong panturismoFilipino
F7PB-IIIa-c-137Nailalahadang pangunahing ideya ng tekstong nagbabahagi ng bisang pandamdamin ng akdaFilipino
F7PS-IVc-d-197Nailalahadang sariling interpretasyonsa isang pangyayari sa akda na maiuugnay sa kasalukuyanFilipino
F7PB-IVa-b-207Nailalahadang sariling pananawtungkol sa mga motibo ng may-akdaFilipino
F7PD-IVc-d-187Nailalahadang sariling saloobin at damdaminsa napanood na bahagi ng telenobela o serye na may pagkakatulad sa akdang tinalakayFilipino
F7PD-Ic-d-27Nailalarawanang isang kakilala na may pagkakatulad sa karakter ng isang tauhansa napanood na animationFilipino
F7PD-Ih-i-57Nailalarawanang mga gawi at kilos ng mga kalahoksa napanood na dulang panlansanganFilipino
F7PN-IIg-h-107Nailalarawanang mga natatanging aspetong pangkultura na nagbibigay-hugis sa panitikan ng Kabisayaan (halimbawa: heograpiya, uri ng pamumuhay, at iba pa)Filipino
F7PN-Ih-i-57Nailalarawanbatay sa dulang napakingganang paraan ng pagsamba o ritwal ng isang pangkat ng mga taoDulaFilipino
F7PD-IIIj-167Naimumungkahibatay sa balitang napanood sa telebisyonang karagdagang impormasyontungkol sa mga hakbang sa pagsulat ng balitaFilipino
F7PU-Ic-d-27Naipahahayagnang pasulatang damdamin at saloobintungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhang nagsasalita at kumikilos na parang tao o vice versaFilipino
F7PD-Id-e-37Naipahahayagang sariling pakahulugan sa kahalagahan ng mga tauhansa napanood na pelikula na may temang katulad ng akdang tinalakayFilipino
F7PS-IVc-d-227Naipahahayagang sariling saloobin, pananaw at damdamintungkol sa ilang napapanahong isyu kaugnay ng isyung tinalakay sa akdaFilipino
F7PN-IIIa-c-137Naipaliliwanagang kahalagahan ng paggamit ng suprasegmental (tono, diin, antala), at mga di-berbal na palatandaan (kumpas, galaw ng mata/ katawan, at iba pa) sa tekstong napakingganMga Tulang Panudyo, Tugmang de Gulong, Palaisipan/ BugtongFilipino
F7PT-Id-e-37Naipaliliwanagang kahulugan ng mga simbolong ginamit sa akdaFilipino
F7PT-IIIa-c-137Naipaliliwanagsa pamamagitan ng pagpapangkatang kahulugan ng salitaFilipino
F7PT-IIIf-g-157Naipaliliwanagang kahulugan ng salitang nagbibigay ng hinuhaFilipino
F7PN-IIa-b-77Naipaliliwanagang kaisipang nais iparating ng napakinggang bulong at awiting-bayanMga Bulong at Awiting BayanFilipino
F7PT-Id-e-47Naipaliliwanagbatay sa kahulugan ng isang tiyak na salitaang kawastuan/kamalian ng pangungusapFilipino
F7PB-Ic-d-27Naipaliliwanagang mahahalagang kaisipan sa binasang akdaFilipino
F7PT-Ij-67Naipaliliwanagang mga salita ginamit sa paggawa ng proyektong panturismo (halimbawa ang paggamit ng acronym sa promosyon)Filipino
F7PS-Ih-i-57Naipaliliwanagang nabuong patalastastungkol sa napanood na dulang panlansanganFilipino
F7PN-IIg-h-107Naipaliliwanagang pinagmulan ng salita (etimolohiya)Filipino
F7PB-Id-e-37Naipaliliwanagang sanhi at bunga ng mga pangyayariFilipino
F7PD-IIId-e-147Naipaliliwanagbatay sa napanood na mga halimbawa nitoang tema at iba pang elemento ng mito/alamat/ kuwentong-bayanFilipino
F7PS-IIa-b-77Naisasagawaang dugtungang pagbuo ng bulong at/o awiting-bayanFilipino
F7PN-IIg-h-107Naisasagawaang isahan/pangkatang pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epikoFilipino
F7PS-IIe-f-97Naisasagawaang isang panayam o interbyukaugnay ng paksang tinalakayFilipino
F7PS-IIIj-177Naisasagawaang komprehensibong pagbabalita (newscasting)tungkol sa sariling lugar/ bayanFilipino
F7PS-IIIh-i-167Naisasagawaang mimicry ng tauhang pinili sa nabasa o napanood na dulaFilipino
F7EP-Ic-d-27Naisasagawaang sistematikong pananaliksiktungkol sa pabula sa iba’t ibang lugar sa MindanaoFilipino
F7EP-If-g-47Naisasagawaang sistematikong pananaliksiktungkol sa paksang tinalakayFilipino
F7EP-IVh-i-107Naisasagawaang sistematikong pananaliksiktungkol sa mga impormasyong kailangan sa pagsasagawa ng iskrip ng pangkatang pagtatanghalFilipino
F7PS-Id-e-47Naisasalaysaynang maayos at wastoang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayariFilipino
F7PN-If-g-47Naisasalaysayang buod ng mga pangyayari sa kuwentong napakingganMaikling KuwentoFilipino
F7PS-IVc-d-207Naisasalaysaynang masiningang isang pagsubok na dumating sa buhay na napagtagumpayan dahil sa pananalig sa Diyos at tiwala sa sariling kakayahanFilipino
F7PS-IIId-e-147Naisasalaysaynang maayos at magkakaugnayang mga pangyayarisa nabasa o napanood na mitoFilipino
F7PS-IIId-e-147Naisasalaysaynang maayos at magkakaugnayang mga pangyayarisa nabasa o napanood alamatFilipino
F7PS-IIId-e-147Naisasalaysaynang maayos at magkakaugnayang mga pangyayarisa nabasa o napanood na kuwentong-bayanFilipino
F7PS-IIi-117Naisasalaysaynang maayosang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayariFilipino
F7PU-If-g-47Naisusulatnang maayos at may kaisahan ang mga pangungusapang buod ng binasang kuwentoFilipino
F7PU-IIId-e-147Naisusulatnang may maayos na pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayariang buod ng isang mito/alamat/ kuwentong-bayanFilipino
F7PU-IIIh-i-167Naisusulatgamit ang kompyuterang buod ng piling tagpoFilipino
F7PU-IVa-b-187Naisusulatnang sistematikoang mga nasaliksik na impormasyonkaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong adarnaFilipino
F7PU-Ia-b-17Naisusulatang mga patunay na salamin ng tradisyon o kaugalian ng lugar na pinagmulan ng kwentong-bayanFilipino
F7PU-IVe-f-207Naisusulatang sariling damdamin na may pagkakatulad sa naging damdamin ng isang tauhan sa akdaFilipino
F7PS-Id-e-37Naitatanghalang nabuong iskripng informance o mga kauri nitoFilipino
F7PS-IIj-127Naitatanghalgamit ang wika ng kabataanang orihinal na awiting-bayanFilipino
F7PT-IIa-b-77Naiuugnayang konotatibong kahulugan ng salita sa mga pangyayaring nakaugalian sa isang lugarFilipino
F7PB-Ia-b-17Naiuugnayang mga pangyayari sa binasa sa mga kaganapan sa iba pang lugar ng bansaFilipino
F7PB-IVc-d-227Naiuugnayang mga karanasang nabanggit sa binasasa sariling karanasanFilipino
F7PU-Ij-67Nakabubuong isang makatotohanang proyektong panturismoFilipino
F7PU-Ih-i-57Nakabubuong patalastastungkol sa napanood na dulang panlansanganFilipino
F7PN-IIg-h-107Nakasusulatang isang tekstong naglalahadtungkol sa pagpapahalaga ng mga taga-Bisaya sa kinagisnang kulturaFilipino
F7PU-IIc-d-87Nakasusulatsa anyong komiksng isang alamatFilipino
F7PU-IIe-f-97Nakasusulatng isang editoryal na nanghihikayatkaugnay ng paksaFilipino
F7PU-IIi-117Nakasusulatgamit ang mga elemento ng isang maikling kuwentong isang orihinal na akdang nagsasalaysayFilipino
F7PU-IIIf-g-157Nakasusulatng isang talatang naghihinuha ng ilang pangyayari sa tekstoFilipino
F7PU-IVe-f-227Nakasusulatnang may kaisahan at pagkakaugnay-ugnayng isang talatang naglalahad ng sariling saloobin, pananaw at damdaminFilipino
F7PU-Id-e-37Nakasusulatng iskripng informance na nagpapakita ng kakaibang katangian ng pangunahing tauhan sa epikoFilipino
F7PU-IVe-f-237Nakasusulatng orihinal na iskripna gagamitin sa pangkatang pangtatanghalFilipino
F7PU-IIj-127Nakasusulatgamit ang wika ng kabataanng orihinal na liriko ng awiting-bayanFilipino
F7PU-IIa-b-77Nakasusulatgamit ang wika ng kabataanng sariling bersiyon ng isang awiting-bayan sa sariling lugarFilipino
F7PU-IIIa-c-137Nakasusulatbatay sa itinakdang mga pamantayanng sariling tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipanFilipino
F7PU-IVe-f-217Nakasusulatng tekstong naglalarawan sa isa sa mga tauhan sa akdaFilipino
F7PU-IVc-d-197Nakasusulatng tekstong nagmumungkahi ng solusyon sa isang suliraning panlipunan na may kaugnayan sa kabataanFilipino
F7PS-IVj-237Nakikilahoksa malikhaing pagtatanghal ng ilang saknong ng korido na naglalarawan ng pagpapahalagang PilipinoFilipino
F7PN-Id-e-37Nakikilalabatay sa tono at paraan ng kanilang pananalitaang katangian ng mga tauhanEpikoFilipino
F7PN-IVe-f-237Nakikinignang mapanuri upang makabuo ng sariling paghatolsa napanood na pagtatanghalFilipino
F7EP-IIc-d-67Nalilikomang angkop na pagkukunan ng mga impormasyon upang mapagtibay ang mga paninindigan, mabigyang-bisa ang mga pinaniniwalaan, at makabuo ng sariling kongklusyonFilipino
F7EP-IIIh-i-97Nananaliksiksa silid-aklatan/internettungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong AdarnaFilipino
F7PS-IIc-d-87Nanghihikayatna pahalagahan ang aralna nakapaloob sa binasang alamatFilipino
F7PN-IIIh-i-167Napaghahambingang mga katangian ng mga tauhan sa napakinggang maikling kuwentoMaikling Kuwento/ DulaFilipino
F7PB-IIId-e-157Napaghahambingbatay sa paksa, mga tauhan, tagpuan, kaisipan at mga aspetong pangkultura (halimbawa: heograpiya, uri ng pamumuhay, at iba pa) na nagbibigay-hugis sa panitikan ng Luzonang mga katangian ng mito/alamat/ kuwentong-bayanFilipino
F7PB-IIIa-c-147Napaghahambingang mga katangian ng tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipanFilipino
F7PD-IIe-f-97Napanonoodsa youtube at natatalakay ang isang halimbawang pagdiriwang/festivalFilipino
F7PT-Ic-d-27Napatutunayangnagbabago ang kahulugan ng mga salitang naglalarawan batay sa ginamit na panlapiFilipino
F7WG-IIa-b-77Nasusuribatay sa pormalidad na ginagamit sa pagsulat ng awiting-bayan (balbal, kolokyal, lalawiganin, pormal)ang antas ng wikaFilipino
F7PD-IVc-d-197Nasusuriang damdaming namamayani sa mga tauhansa pinanood na dulang pantelebisyon/pampelikulaFilipino
F7PB-Ij-67Nasusuriang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong panturismo (halimbawa: pagsusuri sa isang promo coupon o brochure)Filipino
F7PD-Id-e-47Nasusuriang isang dokyu-film o freeze storyFilipino
F7PD-IIi-117Nasusuribatay sa ibinigay na mga pamantayanang isang dokyu-film o freeze storyFilipino
F7PN-IIg-h-107Nasusuribatay sa mga elemento nitoang isang indie filmng KabisayaanFilipino
F7PD-IIi-127Nasusurigamit ang wika ng kabataanang kasiningan ng napanood na awiting-bayanFilipino
F7PB-IIi-127Nasusuriang kulturang nakapaloob sa awiting-bayanFilipino
F7PD-IIa-b-77Nasusuriang mensahe sa napanood na pagtatanghalFilipino
F7PD-IIIf-g-157Nasusuriang mga elemento at sosyo-historikal na konteksto ng napanood na dulang pantelebisyonFilipino
F7PB-IIId-e-167Nasusuriang mga katangian at elemento ng mito, alamat, at kuwentong-bayanFilipino
F7PB-IVg-h-237Nasusuriang mga katangian at papel na ginampanan ng pangunahing tauhan at mga pantulong na tauhanFilipino
F7WG-IIIf-g-157Nasusuriang mga pahayagna ginamit sa paghihinuha ng pangyayariFilipino
F7PB-IVc-d-217Nasusuriang mga pangyayari sa akdana nagpapakita ng mga suliraning panlipunan na dapat mabigyang solusyonFilipino
F7PN-IIIj-177Nasusuriayon sa napakinggang halimbawaang mga salitang ginamit sa pagsulat ng balitaFilipino
F7PD-IIIa-c-137Nasusuriang nilalaman ng napanood na dokumentaryo kaugnay ng tinalakay na mga tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipanFilipino
F7PN-IIi-117Nasusuriang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayarisa napakinggang maikling kuwento – Maikling KuwentoFilipino
F7PB-Ih-i-57Nasusuribatay sa sariling karanasanang pagka-makatotohanan ng mga pangyayariFilipino
F7PD-Ia-b-17Nasusurigamit ang graphic organizerang ugnayan ng tradisyon at akdang pampanitikanbatay sa napanood na kuwentong-bayanFilipino
F7PB-IIIj-197Natutukoybatay sa materyal na binasaang datos na kailangan sa paglikha ng sariling ulat-balitaFilipino
F7PT-Id-e-47Natutukoybatay sa kahulugan ng isang tiyak na salitaang kawastuan/kamalian ng pangungusapFilipino
F7PN-IIId-e-147Natutukoyang magkakasunod at magkakaugnay na mga pangyayari sa tekstong napakingganMito/Alamat/Kuwentong-bayanFilipino
F7PN-IVa-b-187Natutukoyang mahahalagang detalye at mensahe ng napakinggang bahagi ng akdaAng Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong AdarnaFilipino
F7PN-IIg-h-107Natutukoyang mahahalagang detalye sa napakinggang tekstotungkol sa epiko sa Kabisayaan – EpikoFilipino
F7PB-Ic-d-27Natutukoyang mahahalagang kaisipansa binasang akdaFilipino
F7PN-IIe-f-97Natutukoybatay sa napakinggang dulaang mga tradisyong kinagisnan ng mga taga-BisayaDulaFilipino
F7PB-IVh-i-247Natutukoyang napapanahong mga isyung may kaugnayan sa mga isyung tinalakay sa napakinggang bahagi ng akdaFilipino
PE7PF-IIb-337Addressesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
PE7PF-IIIb-337Addressesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
PE7PF-IVb-337Addressesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
PE7PF-IVh-357Analyzesthe effect of exercise and physical activity participationon fitnessHealth-PE
H7GD-Ib-147Analyzesthe interplay among the health dimensions in developing holistic healthHealth-PE
H7GD-Ii-j-257Appliesin dealing with health concerns during adolescencecoping skillsHealth-PE
H7N-IIg-h-277Appliesto prevent nutritional problems in adolescentsdecision-making and critical-thinking skillsHealth-PE
PE7PF-Id-h-317Assumesresponsibilityfor achieving personal fitnessHealth-PE
PE7PF-IId-h-317Assumesresponsibilityfor achieving personal fitnessHealth-PE
PE7PF-IIId-h-317Assumesresponsibilityfor achieving personal fitnessHealth-PE
PE7PF-IVd-h-317Assumesresponsibilityfor achieving personal fitnessHealth-PE
H7GD-Ii-j-247Availshimself/herself; to appraise one’s healthof health services in the school and communityHealth-PE
H7DD-IVe-267Correctsmyths and fallacies about noncommunicable diseasesHealth-PE
H7PH-IIId-e-387Demonstratesin managing loss and griefcoping skillsHealth-PE
H7GD-Ii-j-237Demonstratesduring adolescence; to achieve holistic healthhealth appraisal proceduresHealth-PE
H7DD-IVg-h-287Demonstratesto prevent noncommunicable diseasesself-monitoring skillsHealth-PE
H7PH-IIId-e-367Demonstratesto deal with everyday stressvarious stress-management techniquesHealth-PE
H7GD-Id-e-187Describeschanges in different aspects of growth that happen to boys and girls during adolescenceHealth-PE
H7GD-Id-e-167Describesdevelopmental milestones as one growsHealth-PE
H7N-IId-f-237Describesthe characteristics and symptoms of malnutrition and micronutrient deficiencyHealth-PE
PE7GS-Id-57Describesthe nature and backgroundof the sportHealth-PE
PE7GS-IId-57Describesthe nature and backgroundof the sportHealth-PE
PE7RD-IIId-17Describesthe nature and backgroundof the danceHealth-PE
PE7RD-IVc-17Describesthe nature and backgroundof the danceHealth-PE
H7PH-IIIa-b-307Differentiateseustress from distressHealth-PE
H7PH-IIId-e-357Differentiateshealthful from unhealthful coping strategiesHealth-PE
H7GD-Ia-127Discussesthe concept of holistic healthHealth-PE
H7DD-IVa-247Discussesthe nature of noncommunicable diseasesHealth-PE
H7PH-IIIf-h-407Discussesthe prevention of common mental health disordersHealth-PE
H7PH-IIIf-h-407Discussesthe professional care in managing common mental health disordersHealth-PE
H7PH-IIIf-h-407Discussesthe signs of common mental health disordersHealth-PE
H7PH-IIIf-h-407Discussesthe symptoms of common mental health disordersHealth-PE
H7PH-IIIf-h-407Discussesthe types of common mental health disordersHealth-PE
H7PH-IIIf-h-407Discussestreatment of common mental health disordersHealth-PE
H7N-IId-f-267Discussesways of preventing and controlling eating disordersHealth-PE
H7N-IId-f-247Discussesways of preventing and controlling malnutrition and micronutrient deficiencyHealth-PE
PE7PF-Id-297Distinguishesfrom fallacies and misconceptionsabout the physical activity participationHealth-PE
PE7GS-Id-h-47Executesskillsinvolved in the sportHealth-PE
PE7GS-IId-h-47Executesskillsinvolved in the sportHealth-PE
PE7RD-IIId-h-47Executesskillsinvolved in the danceHealth-PE
PE7RD-IVd-h-47Executesskillsinvolved in the danceHealth-PE
H7GD-Ii-j-217Explainsproper health appraisal proceduresHealth-PE
H7GD-Ii-j-227Explainsproper health appraisal proceduresHealth-PE
H7PH-IIIa-b-297Explainsthat stress is normal and inevitableHealth-PE
H7GD-If-h-207Explainsthat the pattern of change during adolescence is similar but the pace of growth and development is unique to each adolescentHealth-PE
H7N-IId-f-257Explainsthe characteristics, signs and symptoms of eating disordersHealth-PE
H7GD-Ib-137Explainsthe dimensions of holistic health (physical, mental/intellectual, emotional, social, and moral-spiritual)Health-PE
H7PH-IIIa-b-287Explainsthe factors affecting the promotion of good mental healthHealth-PE
H7PH-IIId-e-377Explainsthe importance of grievingHealth-PE
H7DD-IVb-d-257Explainsbased on cause and effect, signs and symptoms, risk factors and protective factors, and possible complicationsthe nature of noncommunicable diseasesHealth-PE
H7N-IIb-c-217Explainsthe need to select food based on the nutritional needs during adolescenceHealth-PE
H7N-IIb-c-217Followsthe appropriate nutritional guidelines for adolescents for healthful eating.Health-PE
H7N-IIb-c-217Followsin choosing food productsthe Food Pyramid guide for adolescentsHealth-PE
H7N-IIb-c-217Followsin choosing food productsthe nutritional guidelines for FilipinosHealth-PE
H7DD-IVg-h-307Identifiesagencies responsible for noncommunicable-disease prevention and controlHealth-PE
H7PH-IIIc-327Identifiescommon stressors that affect adolescentsHealth-PE
H7N-IId-f-227Identifiesnutritional problems of adolescentsHealth-PE
H7PH-IIIc-347Identifiespeople who can provide support in stressful situationsHealth-PE
H7PH-IIIc-337Identifiesphysical responses of the body to stressHealth-PE
H7PH-IIIa-b-317Identifiessituations that cause feelings of anxiety or stressHealth-PE
H7N-IIa-207Identifiesthe right foods during adolescenceHealth-PE
PE7PF-Ib-257Identifiestraining guidelines and (Frequency, Intensity, Time, Type) FITT principlesHealth-PE
PE7PF-Id-h-327Keepsin perspectivethe importance of winning and losingHealth-PE
PE7PF-IId-h-327Keepsin perspectivethe importance of winning and losingHealth-PE
PE7PF-IIId-h-327Keepsin perspectivethe importance of winning and losingHealth-PE
PE7PF-IVd-h-327Keepsin perspectivethe importance of winning and losingHealth-PE
H7GD-If-h-197Knowsthat changes in different dimensions are normal during adolescenceHealth-PE
H7GD-Id-e-177Knowsthat changes in different health dimensions are normal during adolescenceHealth-PE
PE7PF-Id-h-287Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE7PF-IId-h-287Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE7PF-IIId-h-287Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE7PF-IVd-h-287Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE7PF-Id-307Performsfor sports-related injuries (e.g. cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
PE7PF-IId-307Performsfor sports-related injuries (e.g. cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
PE7PF-IIId-307Performsfor dance-related injuries (e.g. cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
PE7PF-IVd-307Performsfor dance-related injuries (e.g. cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
H7GD-Ic-157Practicesto achieve holistic healthhealth habitsHealth-PE
H7DD-IVf-277Practicesways to prevent and control noncommunicable diseasesHealth-PE
PE7PF-Ic-277Preparesa physical activity programHealth-PE
H7DD-IVg-h-297Promotesto prevent and control noncommunicable and lifestyle diseasesPrograms and policiesHealth-PE
PE7PF-Ib-267Recognizesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
PE7PF-Ia-247Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
PE7PF-IIa-247Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
PE7PF-IIIa-347Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
PE7PF-IVa-347Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
PE7PF-Ia-h-237Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE7PF-IIa-h-237Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE7PF-IIIa-h-237Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE7PF-IVa-h-237Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
M7ME-IIa-37Approximatesmeasures of quantities particularly length.Math
M7ME-IIa-37Approximatesthe measures of quantities particularly angle.Math
M7ME-IIa-37Approximatesthe measures of quantities particularly temperature.Math
M7ME-IIa-37Approximatesthe measures of quantities particularly rate.Math
M7ME-IIa-37Approximatesthe measures of quantities particularly time.Math
M7ME-IIa-37Approximatesthe measures of quantities particularly volume.Math
M7ME-IIa-37Approximatesthe measures of quantities particularly weight/mass.Math
M7NS-Ie-27Arrangeson a number linerational numbersMath
M7NS-Ih-27Arrangesin increasing or decreasing orderreal numbersMath
M7SP-IVf-g-17Calculatesthe measures of central tendency of grouped data.Math
M7SP-IVf-g-17Calculatesthe measures of central tendency of ungrouped data.Math
M7SP-IVh-i-17Calculatesthe measures of variability of grouped data.Math
M7SP-IVh-i-17Calculatesthe measures of variability of ungrouped data.Math
M7AL-IId-17Classifiesaccording to degree and number of terms.algebraic expressions which are polynomialsMath
M7GE-IIIa-37Classifiesthe different kinds of angles.Math
M7SP-IVb-17Collectsstatistical data.Math
M7ME-IIb-17Convertsin both Metric and English systems.measurements from one unit to anotherMath
M7SP-IVa-27Createsproblems that can be solved using Statistics.Math
M7NS-Ii-27Createsreal-life situations which involve real numbers.Math
M7GE-IIIf-17Derivesinductivelyexterior angles of a convex polygon.Math
M7GE-IIIf-17Derivesinductivelyinterior angles of a convex polygon.Math
M7GE-IIIc-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships among angles formed by parallel lines cut by a transversalMath
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures ; adjacent angles.Math
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures ; congruent angles.Math
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures ; linear pairs.Math
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures ; perpendicular lines.Math
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures; parallel lines.Math
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures; complementary angles.Math
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures; supplementary angles.Math
M7GE-IIIb-17Derivesusing measurements; and by inductive reasoningrelationships of geometric figures; vertical angles.Math
M7ME-IIa-27Describesthe development of measurement from the primitive to the present international system of units.Math
M7NS-Ia-17Describeswell-defined cardinality of sets.Math
M7NS-Ia-17Describeswell-defined null set.Math
M7NS-Ia-17Describeswell-defined sets.Math
M7NS-Ia-17Describeswell-defined subsets.Math
M7NS-Ia-17Describeswell-defined universal sets.Math
M7NS-Ig-27Determinesbetween what two integers the square root of a number is.Math
M7AL-IIh-37Differentiatesinequalities.Math
M7AL-IIh-17Differentiatesalgebraic equationsMath
M7AL-IIh-17Differentiatesalgebraic expressionsMath
M7AL-IIc-37Differentiatesconstants in a given algebraic expression.Math
M7AL-IIh-37Differentiatesequations.Math
M7AL-IIc-37Differentiatesvariables in a given algebraic expression.Math
7AL-IId-27Dividespolynomials.Math
M7SP-IVj-27Drawsconclusions from graphic data.Math
M7SP-IVj-27Drawsconclusions from measures of central tendency.Math
M7SP-IVj-27Drawsconclusions from measures of variability.Math
M7SP-IVj-27Drawsconclusions from tabular data.Math
M7NS-Ig-37Estimatesto the nearest hundredth.the square root of a whole numberMath
M7AL-IIc-47Evaluatesalgebraic expressions for given values of the variables.Math
M7SP-IVa-17Explainsthe importance of StatisticsMath
M7NS-Ie-17Expressesrational numbers from fraction form to decimal form and vice versa.Math
M7AL-IIi-17Findsthe solution of linear equation in one variable.Math
M7AL-IIi-17Findsthe solution of linear inequality in one variable.Math
M7SP-IVa-37Formulatessimple statistical instruments.Math
M7AL-IIh-47Illustrateslinear equation in one variable.Math
M7AL-IIh-47Illustrateslinear inequality in one variable.Math
M7SP-IVh-17Illustratesthe measures of variability (average deviation) of a statistical data.Math
M7SP-IVh-17Illustratesthe measures of variability (variance) of a statistical data.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle and the terms related to it: arc.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle and the terms related to it: center.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle and the terms related to it: central angle.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle and the terms related to it: chord.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle and the terms related to it: diameter chord.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle and the terms related to it: inscribed angle.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle and the terms related to it: radius.Math
M7GE-IIIg-17Illustratesa circle.Math
M7GE-IIIe-27Illustratespolygons: (a) convexity.Math
M7GE-IIIe-27Illustratespolygons: (b) angles.Math
M7GE-IIIe-27Illustratespolygons: (c) sides.Math
M7GE-IIIa-27Illustratessubsets of a line.Math
M7NS-Ia-27Illustratesthe difference of two sets.Math
M7NS-Id-27Illustrateson the set of integers.the different properties of operationsMath
M7NS-Ih-17Illustratesthe different subsets of real numbers.Math
M7NS-Ia-27Illustratesthe intersection of two sets.Math
M7SP-IVf-17Illustratesthe measures of central tendency (mean) of a statistical data.Math
M7SP-IVf-17Illustratesthe measures of central tendency (median) of a statistical data.Math
M7SP-IVf-17Illustratesthe measures of central tendency (mode) of a statistical data.Math
M7SP-IVh-17Illustratesthe measures of variability (range) of a statistical data.Math
M7SP-IVh-17Illustratesthe measures of variability (standard deviation) of a statistical data.Math
M7NS-Ia-27Illustratesthe union of two sets.Math
M7ME-IIa-17Illustrateswhat it means to measure.Math
M7AL-IIc-27Interpretsthe meaning of an where n is a positive integer.Math
7AL-IId-27Multipliespolynomials.Math
M7SP-IVc-17Organizesin a frequency distribution table.dataMath
M7SP-IVd-e-17Organizesin a frequency distribution table.dataMath
M7NS-Ic-d-17Performsfundamental operations on integers.Math
M7NS-If-17Performsoperations on rational numbersMath
M7NS-Ig-47Plotson a number line.irrational numbersup to square rootsMath
M7NS-Ic-17Representson a number linethe absolute value of a number as the distance of a number from 0.Math
M7GE-IIIa-17Representsusing concrete and pictorial models.lineMath
M7GE-IIIa-17Representsusing concrete and pictorial models.planeMath
M7GE-IIIa-17Representsusing concrete and pictorial models.pointMath
M7AL-IIi-j-17Solvesby: (a) graphing; and (b) algebraic methods.linear equation in one variable involving absolute valueMath
M7AL-IIi-j-17Solvesby: (a) graphing; and (b) algebraic methods.linear inequality in one variable involving absolute valueMath
M7AL-IIg-27Solvesproblems involving algebraic expressions.Math
M7GE-IIIj-17Solvesproblems involving angles of a polygon.Math
M7ME-IIb-27Solvesproblems involving conversion of units of measurement.Math
M7AL-IIj-27Solvesproblems involving equations in one variable.Math
M7AL-IIj-27Solvesproblems involving inequalities in one variable.Math
M7NS-Ij-17Solvesproblems involving real numbers.Math
M7NS-Ib-27Solvesproblems involving sets.Math
M7GE-IIIj-17Solvesproblems involving sides of a polygon.Math
M7AL-IIc-17TranslatesEnglish phrasesMath
M7AL-IIh-27TranslatesEnglish sentencesMath
M7AL-IIc-17Translatesmathematical phrasesMath
M7AL-IIh-27Translatesmathematical sentencesMath
M7GE-IIId-e-17Usesto bisect line segments and angles and construct perpendiculars and parallels.a compassMath
M7GE-IIId-e-17Usesto bisect line segments and angles and construct perpendiculars and parallels.a straightedgeMath
M7AL-IIe-g-17Usesalgebraic methods to find the: (a) product of two binomialsMath
M7AL-IIe-g-17Usesalgebraic methods to find the: (b) product of the sum and difference of two termsMath
M7AL-IIe-g-17Usesalgebraic methods to find the: (c) square of a binomialMath
M7AL-IIe-g-17Usesalgebraic methods to find the: (d) cube of a binomialMath
M7AL-IIe-g-17Usesalgebraic methods to find the: (e) product of a binomial and a trinomialMath
M7SP-IVj-17Usesin analyzing and interpreting statistical data.appropriate statistical measuresMath
M7SP-IVd-e-17Usesto represent organized databar graphMath
M7SP-IVd-e-17Usesto represent organized datahistogramMath
M7SP-IVd-e-17Usesto represent organized dataline graphMath
M7AL-IIe-g-17Usesmodels to find the: (a) product of two binomialsMath
M7AL-IIe-g-17Usesmodels to find the: (b) product of the sum and difference of two termsMath
M7AL-IIe-g-17Usesmodels to find the: (c) square of a binomialMath
M7AL-IIe-g-17Usesmodels to find the: (d) cube of a binomialMath
M7AL-IIe-g-17Usesmodels to find the: (e) product of a binomial and a trinomialMath
M7SP-IVd-e-17Usesto represent organized dataogiveMath
M7SP-IVd-e-17Usesto represent organized datapie chartMath
M7NS-Ib-17Usesto represent sets, subsets, and set operationsVenn DiagramsMath
M7NS-Ii-17Writesnumbers in scientific notation and vice versa.Math
S7ES-IVe-77Accounts forthe occurrence of land breezes.Science
S7ES-IVe-77Accounts forthe occurrence of monsoonsScience
S7ES-IVe-77Accounts forthe occurrence of sea breezesScience
S7ES-IVe-77Accounts forthe occurrence of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ)Science
S7ES-IVj-137Collects, records and reportsdata on the beliefs and practices of the communityin relation to eclipsesScience
S7FE-IIIb-37Createsvisual representation of the motion of objects such as motion graphs and tape chartsScience
S7ES-IVa-17Demonstrateshow places on Earth may be locatedusing a coordinate systemScience
S7LT-IIIe-97Describeshow organisms produce sound of various frequencies (infrasonic, audible, and ultrasonic sound)Science
S7LT-IIIe-97Describeshow organisms receive sound of various frequencies (infrasonic, audible, an ultrasonic sound)Science
S7LT-IIIe-97Describeshow organisms transmit sound of various frequencies (infrasonic, audible, and ultrasonic sound)Science
S7MT-Ij-77Describessome properties of metals and non-metals such as luster, malleability, ductility, and conductivityScience
S7LT-IIId-77Describesusing the concepts of wavelength, velocity, and amplitudethe characteristics of soundScience
S7MT-Ia-17Describesthe components of a scientific investigationScience
S7LT-IIh-107Describesthe different ecological relationships found in an ecosystemScience
S7LT-IIc-37Describesthe different levels of biological organization from cell to biosphereScience
S7LT-IIIj-137Describesthe different types of charging processesScience
S7ES-IVe-87Describesthe effects of certain weather systems in the PhilippinesScience
S7ES-IVa-27Describesthe location of the Philippineswith respect to the continents and oceans of the worldScience
S7FE-IIIa-17Describesin terms of distance or displacement, speed or velocity, and accelerationthe motion of an objectScience
S7LT-IIg-87Describesthe process of fertilizationScience
S7ES-IVb-47Describesways of using Earth's resources sustainablyScience
S7LT-IIh-97Differentiatesabiotic and biotic components of an ecosystemScience
S7LT-IIg-77Differentiatesin terms of 7. 1 number of individuals involved, and 7. 2 similarities of offspring to parentsasexual from sexual reproductionScience
S7LT-IIIc-57Differentiateselectromagnetic and longitudinal wavesScience
S7LT-IIIc-57Differentiatesmechanical and transverse wavesScience
S7LT-IId-47Differentiatesaccording to presence or absence of certain organellesplant and animal cellsScience
S7FE-IIIa-27Differentiatesin terms of magnitude and directionquantitiesScience
S7ES-IVd-57Discusseshow energy from the Sun interacts with the layers of the atmosphereScience
S7MT-Ie-f-47Distinguishesbased on a set of propertiesmixtures and substancesScience
S7ES-IVj-127Explainshow solar and lunar eclipses occurScience
S7ES-IVd-67Explainshow some human activities affect the atmosphereScience
S7LT-IIIe-87Explainssound production in the human voice box, and how pitch, loudness, and quality of sound vary from one person to anotherScience
S7LT-IIIj-147Explainsthe importance of earthing or groundingScience
S7LT-IIe-57Explainswhy the cell is considered the basic functional and structural unit of all organismsScience
S7MT-Id-37Expressesby preparing different concentrations of mixtures according to uses and availability of materials concentrations of solutions quantitativelyScience
S7LT-IIb-27Focusesusing the compound microscopeon specimensScience
S7LT-IIf-67Identifiesbeneficial and harmful microorganismsScience
S7LT-IIa-17Identifiesparts of the microscope and their functionsScience
S7LT-IIIg-117Infersthat light travels in a straight lineScience
S7LT-IIIc-47Infersthat waves carry energyScience
S7LT-IIIh-i-127Infersthe conditions necessary for heat transfer to occurScience
S7FE-IIIb-37Interpretsvisual representation of the motion of objects such as motion graphs and tape chartsScience
S7MT-Ii-67Investigatesusing natural indicatorsproperties of acidic and basic mixturesScience
S7MT-Ic-27Investigatesproperties of saturated and unsaturated solutionsScience
S7LT-IIj-127Predictsthe effect of changes in abiotic factors on the ecosystemScience
S7LT-IIi-117Predictsthe effect of changes in one population on other populations in the ecosystemScience
S7ES-IVb-37Recognizesthat soil, water, rocks, coal, and other fossil fuels are Earth materials that people use as resourceScience
S7MT-Ig-h-57Recognizesthat substances are classified into elements and compoundsScience
S7LT-IIIf-107Relatescharacteristics of light such as color to frequency, color to wavelength, intensity to frequency, and intensity to wavelengthScience
S7LT-IIId-67Relatesthe characteristics of wavesScience
S7ES-IVe-9 / S7ES-IVe-107Relatesusing modelsthe following: the height of the Sun in the sky to the amount of energy receivedScience
S7ES-IVe-9 / S7ES-IVe-107Relatesusing modelsthe following: the latitude of an area to the amount of energy the area receivesScience
S7ES-IVe-9 / S7ES-IVe-107Relatesusing modelsthe following: the length of daytime to the amount of energy receivedScience
S7ES-IVe-9 / S7ES-IVe-107Relatesusing modelsthe following: the position of the Earth in its orbit to the height of the Sun in the skyScience
S7ES-IVe-9 / S7ES-IVe-107Relatesusing modelsthe following: the tilt of the Earth to the length of daytimeScience
S7ES-IVi-117Showsusing modelswhat causes change in the seasons in the PhilippinesScience

K to 12 Grade Levels:

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

1 thought on “DepEd Database of Grade 7 Curriculum Competencies”

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.