Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 5 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 5 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 5 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 5 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP5PKB-IVh-65Nababalangkasang pagkakaisa o pagkakawatak-watak ng mga Pilipino sa mga mahahalagang pangyayari at mga epekto nito sa naunang mga pag-aalsa laban sa kolonyalismong EspanyolAP
AP5PLP-Ih-95Naihahambingupang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyanang mga paniniwala noon at ngayonAP
AP5PLP-Ib-c-25Nailalarawanbilang isang bansang tropikal ayon sa lokasyon nito sa mundoang klima ng PilipinasAP
AP5PLP-Ia-15Nailalarawanang lokasyon ng Pilipinas sa mapaAP
AP5KPK-IIId-e-45Naipaghahambingang istruktura ng pamahalaang kolonyal sa uri pamamahala ng mga sinaunang PilipinoAP
AP5KPK-IIId-e-45Naipaghahambingang sistema ng kalakalan ng mga sinaunang Pilipino at sa panahon ng kolonyalismoAP
AP5PLP-If-65Naipagmamalakiang lipunan ng sinaunang PilipinoAP
AP5PKB-IVj-85Naipahahayagang saloobin sa kahalagahan ng pagganap ng sariling tungkulin sa pagsulong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyonAP
AP5KPK-IIIg-i65Naipaliliwanagang di matagumpay na pananakop sa mga katutubong pangkat ng kolonyalismong EspanyolAP
AP5KPK-IIIc-35Naipaliliwanagang inpluwensya ng kulturang Espanyol sa kulturang PilipinoAP
AP5PLP-Ic-35Naipaliliwanagang katangian ng Pilipinas bilang bansang archipelagoAP
AP5PKE-IIa-25Naipaliliwanagang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong EspanyolAP
AP5PKE-IIg-h-85Naipaliliwanagang mga naging reaksyon ng mga Pilipino sa pamamahala ng mga prayle.AP
AP5PLP-Ig-85Naipaliliwanagang mga sinaunang paniniwala at tradisyon at ang impluwensiya nito sa pang-araw-araw na buhayAP
AP5PLP-Ib-c-25Naipaliliwanagang pagkakaiba ng panahon at klima sa iba’t ibang bahagi ng mundoAP
AP5PKB-IVe-35Naipaliliwanagang pananaw at paniniwala ng mga Sultanato (Katutubong Muslim) sa pagpapanatili ng kanilang kalayaanAP
AP5PLP-Id-45Naipaliliwanagbatay sa teoryang Bulkanismo at “Continental Shelf”ang teorya sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng PilipinasAP
AP5PLP-If-65Naipaliliwanagang ugnayan ng mga tao sa iba’t ibang antas na bumubuo ng sinaunang lipunanAP
AP5PKE-IIe-f-65Naiuugnayang Kristiyanisasyon sa reduccionAP
AP5PLP-Ib-c-25Naiuugnayayon sa lokasyon nito sa mundoang uri ng klima at panahon ng bansaAP
AP5PLP-Ij-125Nakabubuong konklusyon tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkabuo ng lipunang at pagkakakilanlang PiliipinoAP
AP5KPK-IIIg-i65Nakabubuong konklusyon tungkol sa mga dahilan ng di matagumpay na armadong pananakop ng mga Espanyol sa ilang piling katutubong pangkatAP
AP5PLP-Ie-55Nakabubuong pansariling paninindigan sa pinakapani-paniwalang teorya ng pinagmulan ng lahing Pilipino batay sa mga ebidensiyaAP
AP5PKE-IIb-35Nakabubuong timeline ng mga paglalakbay ng Espanyol sa Pilipinas hanggang sa pagkakatatag ng Maynila at mga unang engkwentro ng mga Espanyol at PilipinoAP
AP5KPK-IIIf-55Nakapagbibigayng sariling pananaw tungkol sa naging epekto ng kolonyalismo sa lipunan ng sinaunang PilipinoAP
AP5PKE-IIi-95Nakapagbibigayng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa lipunan ng pamamahala ng mga prayleAP
AP5PKB-IVi-75Nakapagbibigay-katuwiransa mga naging epekto ng mga unang pag-aalsa ng mga makabayang Pilipino sa pagkamit ng kalayaang tinatamasa ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahonAP
AP5PLP-Ie-55Nakasusulatng maikling sanaysay (1-3 talata) ukol sa mga teoryang natutunanAP
AP5KPK-IIIb-25Napaghahambingang antas ng katayuan ng mga Pilipino sa lipunan bago dumating ang mga Espanyol at sa Panahon ng KolonyalismoAP
AP5KPK-IIIb-25Napaghahambingang mga tradisyunal at di-tradisyunal na papel ng babae sa lipunan ng sinaunang Pilipino at sa panahon ng kolonyalismoAP
AP5KPK-IIIi-75Nasusuriang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga PilipinoAP
AP5KPK-IIIc-35Nasusuriang ginawang pag-aangkop ng mga Pilipino sa kulturang ipinakilala ng EspanyolAP
AP5PKE-IIb-45Nasusuriang iba-ibang perspektibo ukol sa pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa PilipinasAP
AP5PLP-Ig-75Nasusuriang kabuhayan ng sinaunang PilipinoAP
AP5PKB-IVe-35Nasusuriang mga naunang pag-aalsa ng mga makabayang PilipinoAP
AP5KPK-IIId-e-45Nasusuriang mga pagbabagong pampulitika at ekonomiya na ipinatupad ng kolonyal na pamahalaanAP
AP5KPK-IIIg-i65Nasusuriang mga paraang armado ng pananakop ng mga EspanyolAP
AP5PKE-IIe-f-65Nasusuriang mga patakaran, papel at kahalagahan ng sapilitang paggawa sa pagkakatatag ng kolonya sa PilipinasAP
AP5PKE-IIg-75Nasusuriang naging reaksyon ng mga Pilipino sa KristiyanismoAP
AP5KPK-IIIc-35Nasusuriang pagbabago sa kultura ng mga Pilipino sa Panahon ng EspanyolAP
AP5KPK-IIIa-15Nasusuriang pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Español (pagkakaroon ng organisadong poblasyon, uri ng tahanan, nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan, at iba pa.)AP
AP5PLP-Ii-115Nasusuriang pagkakapareho at pagkakaiba ng kagawiang panlipunan ng sinaunang Pilipino sa kasalukuyanAP
AP5PKE-IIg-h-85Nasusuriang pamamalakad ng mga prayle sa pagpapaunlad ng sinaunang PilipinoAP
AP5PKE-IIe-f-65Nasusuriang relasyon ng mga paraan ng pananakop ng Espanyol sa mga katutubong populasyon sa bawat isa.AP
AP5KPK-IIIg-i65Natatalakayang mga isinagawang rebelyon ng mga katutubong pangkatAP
AP5KPK-IIIc-35Natatalakayang bahaging ginagampanan ng Kristianismo sa kultura at tradisyon ng mga PilipinoAP
AP5KPK-IIId-e-45Natatalakayang epekto ng mga pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol sa mga sinaunang PilipinoAP
AP5PLP-Ie-55Natatalakayang iba pang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa PilipinasAP
AP5KPK-IIIg-i65Natatalakayang iba’t ibang reaksyon ng mga katutubong pangkat sa armadong pananakopAP
AP5PLP-Ig-75Natatalakayang kabuhayan sa sinaunang panahon kaugnay sa kapaligiranAP
AP5PLP-Ig-75Natatalakayang kabuhayan sa sinaunang panahon kaugnay sa mga kagamitan sa iba’t ibang kabuhayanAP
AP5PLP-Ig-75Natatalakayang kabuhayan sa sinaunang panahon kaugnay sa mga produktong pangkalakalanAP
AP5PKE-IIa-15Natatalakayang kahulugan ng kolonyalismo at ang konteksto nito kaugnay sa pananakop ng Espanya sa PilipinasAP
AP5PKB-IVg-55Natatalakayang kalakalang galyon at ang epektonito sa bansaAP
AP5PKE-IIg-h-85Natatalakayang kapangyarihang Patronato RealAP
AP5PKE-IIe-f-65Natatalakayang konsepto ng encomienda at mga kwantitatibong datos ukol sa tributo, kung saan ito kinolekta, at ang halaga ng mga tributoAP
AP5PLP-Ig-75Natatalakayang kontribusyon ng kabuhayan sa pagbuo ng sinaunang kabihasnanAP
AP5PKB-IVa-b-15Natatalakayang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan: Kilusang Agraryo ng 1745AP
AP5PKB-IVa-b-15Natatalakayang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan: Mga pag-aalsa sa loob ng estadong kolonyalAP
AP5PKB-IVa-b-15Natatalakayang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan: Okupasyon ng Ingles sa MaynilaAP
AP5PKB-IVa-b-15Natatalakayang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan: Pag-aalsa ng Kapatiran ng San JoseAP
AP5PKB-IVa-b-15Natatalakayang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan: Reporma sa ekonomiya at pagtatatag ng monopolyang tabakoAP
AP5PKB-IVd-25Natatalakayang mga pandaigdigang pangyayari bilang konteksto ng malayang kaisipan tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan: Paglipas ng merkantilismo bilang ekonomikong batayan ng kolonyalismoAP
AP5PKB-IVd-25Natatalakayang mga pandaigdigang pangyayari bilang konteksto ng malayang kaisipan tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan: Paglitaw ng kaisipang “LaIlustracion”AP
AP5PKE-IIc-d-55Natatalakayang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng Espanya: proseso ng KristiyanisasyonAP
AP5PKE-IIc-d-55Natatalakayang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng Espanya: ReduccionAP
AP5PKE-IIc-d-55Natatalakayang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng Espanya: Sapilitang paggawaAP
AP5PKE-IIc-d-55Natatalakayang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng Espanya: Tributo at encomiendaAP
AP5PLP-If-65Natatalakayang mga uri ng lipunan sa iba’t ibang bahagi ng PilipinasAP
AP5PLP-Ii-105Natatalakayang paglaganap ng relihiyong Islam sa ibang bahagi ng bansa.AP
AP5KPK-IIIb-25Natatalakayang pangangailangan sa pagpapabuti ng katayuan ng mga babaeAP
AP5PLP-If-65Natatalakayang papel ng batas sa kaayusang panlipunanAP
AP5PKB-IVe-35Natatalakayang sanhi at bunga ng mga rebelyon at iba pang reaksiyon ng mga Pilipino sa kolonyalismo (halimbawa: pagtutol ng mga katutubong Pilipino laban sa Kristyanismo, pagmamalabis ng mga Espanyol)AP
AP5PLP-Ie-55Natatalakayang teorya ng pandarayuhan ng tao mula sa rehiyong AustronesyanoAP
AP5PKB-IVf-45Natatayaang partisipasyon ng iba’t-ibang rehiyon at sektor (katutubo at kababaihan) sa pakikibaka ng bayanAP
AP5KPK-IIIg-i65Natatayaang sanhi at bunga ng mga rebelyon at iba pang reaksiyon ng mga katutubong Pilipino sa kolonyalismoAP
AP5PLP-Ia-15Natutukoygamit ang mapa; batay sa ”absolute location” nito (longitude at latitude)ang lokasyon ng Pilipinas sa mundoAP
AP5PLP-Ib-c-25Natutukoyang mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa tulad ng temperatura, dami ng ulan, humidityAP
AP5PKE-IIg-h-85Natutukoyang mga tungkulin o papel ng mga prayle sa ilalim ng Patronato RealAP
AP5PLP-Ia-15Natutukoybatay sa karatig bansa na nakapaligid dito; gamit ang pangunahin at pangalawang direksyonang relatibong lokasyon (relative location) ng PilipinasAP
A5PL-IVd5Appliesin creating mobiles, papier-mâché jars, and paper beadsknowledge of colors, shapes, and balanceArts-Music
A5PL-IId5Appreciatesthe artistry of famous Filipino artists in painting different landscapesArts-Music
A5PL-Ie5Appreciatesthe importance of artifacts, houses, clothes, languages, lifestyles--utensils, food, pottery, furniture--influenced by colonizers who have come to our country (Manunggul jar, balanghai, bahaynabato, kundiman, Gabaldon schools, vaudeville, Spanish-inspirArts-Music
MU5FO-IIIc-d-35Createsa 4-line strophic song with 2 sections and 2 versesArts-Music
MU5FO-IIIb-25Createsa 4-line unitary songArts-Music
A5PR-IIIg5Createsa book or calendarwhich they can give as gifts, sell, or display on the walls of their schoolArts-Music
MU5TB-IIIg-h-55Createsusing available sound sourcesa variety of sounds emanating from the environmentArts-Music
A5PR-IVf5Createsdesigns for making 3-dimensional crafts: mobileArts-Music
A5PR-IVf5Createsdesigns for making 3-dimensional crafts: paper beadsArts-Music
A5PR-IVf5Createsdesigns for making 3-dimensional crafts: papier-mâché jarArts-Music
MU5RH-If-g-45Createsusing notes and rests in time signatures as 2/4, 3/4, 4/5different rhythmic patternsArts-Music
A5PR-If5Createsillusion of space in 3-dimensional drawings of important archeological artifacts seen in books , museums (National Museum and its branches in the Philippines), and in old buildings or churches in the community)Arts-Music
A5PR-Ig5Createsmural and drawings of the old houses, churches or buildings of his/her communityArts-Music
A5PR-IVh5Createsout of old magazines and colored papers for a necklace, bracelet, or ID lanyardpaper beads with artistic designs and varied colorsArts-Music
MU5ME-IIg-105Createssimple melodiesArts-Music
A5PR-IIIe5Createsby using different colors of ink in printing the master platevariations of the same printArts-Music
A5EL-IIb5Describesthe architectural features of the places seen in picturesArts-Music
A5EL-IIb5Describesthe architectural features of the places visitedArts-Music
MU5TB-IIIe-15Describesthe characteristics of each type of voiceArts-Music
A5EL-IIb5Describesthe natural features of the places seen in picturesArts-Music
A5EL-IIb5Describesthe natural features of the places visitedArts-Music
A5PL-IId5Describeswhat makes each artist’s masterpiece unique from othersArts-Music
MU5ME-IIe-85Determinesthe range of a musical example: narrowArts-Music
MU5ME-IIe-85Determinesthe range of a musical example: wideArts-Music
A5EL-IIIa5Discussesthe richness of Philippine myths and legends (Mariang Makiling, Bernardo Carpio, dwende, capre, sirena, Darna, diwata, Dalagang Magayon, etc.)from the local community and other parts of the countryArts-Music
A5PL-IVe5Displaysartistry in making mobileswith varied colors and shapesArts-Music
A5EL-IIIb5Exploresa new printmaking technique using a sheet of thin rubber (used for soles of shoes) , linoleum, or any soft wood that can be carved or gouged to create different lines and texturesArts-Music
A5EL-IVc5Explorespossibilities of the use of created 3-D crafts.Arts-Music
A5PR-IIIf5Followsfollows the step-by-step process of creating a print : 1. sketching the areas to be carved out and areas that will remain, 2. carving the image on rubber or wood using sharp cutting tools, 3. preliminary rubbing, 4. final inking of the plate with printiArts-Music
A5EL-Ib5Givesto simulate a 3-dimensional effect; by using crosshatching and shading techniques in drawings (old pottery, boats, jars, musical instruments)the illusion of depth/distanceArts-Music
MU5ME-IId-75Identifiesbeginning melodic contour of a musical exampleArts-Music
MU5TB-IIIf-35Identifiesaurally and visuallydifferent instruments in a rondalla band, a drum and lyre band, a bamboo group/ensemble (Pangkat Kawayan), other local indigenous ensemblesArts-Music
A5EL-Ia5Identifiesevents, practices and culture influenced by colonizers who have come to our country by way of tradingArts-Music
A5EL-IIIc5Identifiespossible uses of the printed artworkArts-Music
MU5ME-IId-65Identifiessuccessive sounding of two pitchesArts-Music
MU5DY-IVa-b-15Identifiesthe different dynamic levels used in a song heardArts-Music
A5EL-IVb5Identifiesthe different techniques in making dimensional crafts: mobile, papier-mâché  jar, paper beadsArts-Music
MU5RH-Ic-e-35Identifiesaccuratelythe duration of notes and rests in 2/4 time signatureArts-Music
MU5RH-Ic-e-35Identifiesaccuratelythe duration of notes and rests in 3/4 time signatureArts-Music
MU5RH-Ic-e-35Identifiesaccuratelythe duration of notes and rests in 4/4 time signatureArts-Music
MU5TB-IIIe-25Identifiesthe following vocal timbres: altoArts-Music
MU5TB-IIIe-25Identifiesthe following vocal timbres: bassArts-Music
MU5TB-IIIe-25Identifiesthe following vocal timbres: sopranoArts-Music
MU5TB-IIIe-25Identifiesthe following vocal timbres: tenorArts-Music
A5EL-IIa5Identifiesthe importance of natural and historical places in the community that have been designated as World Heritage Sites (e.g., rice terraces in Banawe, Batad; Paoay Church; Miagao Church; landscape of Batanes, Callao Caves in Cagayan; old houses in Vigan, IlocArts-Music
MU5HA-IVf-g-15Identifiesthe intervals of the following major triads: dominant (V)Arts-Music
MU5HA-IVf-g-15Identifiesthe intervals of the following major triads: subdominant (IV)Arts-Music
MU5HA-IVf-g-15Identifiesthe intervals of the following major triads: tonic (I)Arts-Music
MU5RH-Ia-b-15Identifiesvisually and aurally; in a songthe kinds of notes and restsArts-Music
A5EL-IVa5Identifiesthe materials used in making 3-dimensional crafts which express balance and repeated variation of shapes and colors: mobile, papier-mâché  jar, paper beadsArts-Music
MU5ME-IIc-55Identifiesthe notes of the intervals in the C major scale: 2ndArts-Music
MU5ME-IIc-55Identifiesthe notes of the intervals in the C major scale: 3rdArts-Music
MU5ME-IIc-55Identifiesthe notes of the intervals in the C major scale: 4thArts-Music
MU5ME-IIc-55Identifiesthe notes of the intervals in the C major scale: 5thArts-Music
MU5ME-IIc-55Identifiesthe notes of the intervals in the C major scale: octaveArts-Music
MU5ME-IIc-55Identifiesthe notes of the intervals in the C major scale: primeArts-Music
MU5ME-IIa-25Identifiesthe pitch names of each line and space on the F-Clef staff (G-A-B-C-D-E-F-G-A:sol-la-ti-do-re-mi-fa-sol-la)Arts-Music
MU5ME-IIb-35Identifiesthe symbols: flat (♭)Arts-Music
MU5ME-IIb-35Identifiesthe symbols: natural (♮)Arts-Music
MU5ME-IIb-35Identifiesthe symbols: sharp (# )Arts-Music
MU5TX-IVe-15Identifiesaurallythe texture of a musical pieceArts-Music
MU5TP-IVc-15Identifiesthe various tempos  used in a song heardArts-Music
A5EL-IIb5Identifies and describesthe architectural or natural features of the places visited or seen in picturesArts-Music
A5PR-IIg5Identifies and discussesdetails of the landscape significant to the history of the countryArts-Music
MU5TB-IIIg-45Participatesactivelyin the musical ensemble: choralArts-Music
MU5TB-IIIg-45Participatesactivelyin the musical ensemble: instrumentalArts-Music
MU5TX-IVe-25Performs3-part rounds and partner songsArts-Music
MU5ME-IIh-115Performshis/her own created melodyArts-Music
A5PR-Ih5Puts upafter the whole class completes drawingsa mini-exhibit with labels of Philippine artifacts and housesArts-Music
MU5ME-IIf-95Reads / singsnotes in different scales: C major scaleArts-Music
MU5ME-IIf-95Reads / singsnotes in different scales: G major scaleArts-Music
MU5ME-IIf-95Reads / singsnotes in different scales: Pentatonic scaleArts-Music
A5EL-IIc5Realizesthat artists have different art styles (e.g., Fabian dela Rosa, Fernando Amorsolo, Carlos Francisco, Vicente Manansala, Jose Blanco, Victorio Edades, Juan Arellano, Prudencio Lamarroza, and Manuel Baldemor)in painting landscapes or significant places in their respective provincesArts-Music
A5PL-Id5Realizesthat our archipelago is strategically located which made us part of a vibrant trading tradition (Chinese merchants, Galleon Trade, silk traders)Arts-Music
MU5ME-IIc-45Recognizesaurally and visuallyexamples of melodic intervalArts-Music
MU5RH-Ia-b-25Recognizesusing quarter note, half note, dotted half note, dotted quarter note, and eighth note time values; in simple time signaturesrhythmic patternsArts-Music
MU5FO-IIIa-15Recognizesthe design or structure of simple musical forms: strophic (same tune with 2 or more sections and 2 or more verses)Arts-Music
MU5FO-IIIa-15Recognizesthe design or structure of simple musical forms: unitary (one section)Arts-Music
MU5ME-IIa-15Recognizesthe meaning and uses of F-Clef on the staffArts-Music
MU5RH-Ih-55Respondswith appropriate conducting gesturesto metric pulses of music heardArts-Music
A5PL-IIId5Showsskills in creating a linoleum, rubber or wood cut printwith the proper use of carving toolsArts-Music
A5PR-IVg5Showsskills in making a papier-mâché jarArts-Music
A5EL-Ic5Shows, describes, and namessignificant parts of the different architectural designs and artifacts found in the locality, e.g., bahay kubo, torogan, bahaynabato, simbahan, carcel, etc.Arts-Music
A5PL-IIe5Sketchesa landscapeArts-Music
A5PR-Ij5Tellssomething about his/her communityas reflected on his/her artworkArts-Music
MU5DY-IVa-b-25Usesto indicate variations in dynamicsappropriate musical terminology, specifically: crescendo (<)Arts-Music
MU5DY-IVa-b-25Usesto indicate variations in dynamicsappropriate musical terminology, specifically: decrescendo (>)Arts-Music
MU5DY-IVa-b-25Usesto indicate variations in dynamicsappropriate musical terminology, specifically: forte (f)Arts-Music
MU5DY-IVa-b-25Usesto indicate variations in dynamicsappropriate musical terminology, specifically: mezzo forte (mf)Arts-Music
MU5DY-IVa-b-25Usesto indicate variations in dynamicsappropriate musical terminology, specifically: mezzo piano (mp)Arts-Music
MU5DY-IVa-b-25Usesto indicate variations in dynamicsappropriate musical terminology, specifically: piano (p)Arts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: prestoArts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: accelerandoArts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: allegroArts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: andanteArts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: largoArts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: moderatoArts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: ritardandoArts-Music
MU5TP-IVc-d-25Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: vivaceArts-Music
A5PL-IIe5Usesin painting a landscapecomplementary colorArts-Music
MU5HA-IVh-25Usesas accompaniment to simple songsthe major triadArts-Music
A5PR-IIIh5Utilizesin a carved or textured area in an artworkcontrast in a carved area in an artworkArts-Music
A5PR-IIf5Utilizesto emphasize depth in painting a landscapeskills and knowledge about foreground, middle ground, and backgroundArts-Music
A5PR-IIIg5Worksto produce a compilation of their printswith the classArts-Music
EN5RC-Ie-65Analyzesa 2-stanza poem in terms of its elements (figurative language)English
EN5RC-Ie-65Analyzesa 2-stanza poem in terms of its elements (imagery)English
EN5RC-Ie-65Analyzesa 2-stanza poem in terms of its elements (rhymes)English
EN5RC-Ie-65Analyzesa 2-stanza poem in terms of its elements (sound devices)English
EN5RC-If-2.35Analyzesin a given textfigures of speech (simile, metaphor, personification, hyperbole)English
EN5RC-Ig-2.35Analyzesin a given textfigures of speech (simile, metaphor, personification, hyperbole)English
EN5RC-Ih-2.35Analyzesin a given textfigures of speech (simile, metaphor, personification, hyperbole)English
EN5VC-IVe-1.7.15Analyzeshow multimedia elements contribute to the meaning of a textEnglish
EN5VC-IVd-1.7.15Analyzeshow multimedia elements contribute to the meaning of a textEnglish
EN5VC-IVd-1.7.15Analyzeshow visual elements contribute to the meaning of a textEnglish
EN5VC-IVe-1.7.15Analyzeshow visual elements contribute to the meaning of a textEnglish
EN5LC-Ie- 2.11.25Analyzessound devices (alliteration)English
EN5LC-Ie- 2.11.35Analyzessound devices (assonance)English
EN5LC-Ie- 2.11.15Analyzessound devices (onomatopoeia)English
EN5OL-IIc-1.3.15Asksto check understanding of information presentedquestionsEnglish
EN5SS-IVd-1.95Assessescredibility of sources of informationEnglish
EN5SS-IVc-1.95Assessescredibility of the sources of informationEnglish
EN5VD-Ii-8.15Clarifiesusing dictionariesmeaning of wordsEnglish
EN5VD-Ii-8.25Clarifiesusing thesaurusmeaning of wordsEnglish
EN5VD-Ii-8.35Clarifiesusing online resourcesmeaning of wordsEnglish
EN5V-Ij-8.15Clarifiesusing dictionariesmeaning of wordsEnglish
EN5G-IIc-3.95Composesusing appropriate grammatical structures: verb agreementclear and coeherent sentencesEnglish
EN5G-IIIa-7.3.15Composesusing appropriate grammatical structures: prepositionsclear and coeherent sentencesEnglish
EN5G-Ia-3.35Composesusing appropriate grammatical structures: aspects of verbsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-Ib-3.35Composesusing appropriate grammatical structures: aspects of verbsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-Ic-3.65Composesusing appropriate grammatical structures: modalsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-Id-3.65Composesusing appropriate grammatical structures: modalsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-Ie-8.3/8.45Composesusing appropriate grammatical structures: conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-If-8.3/8.45Composesusing appropriate grammatical structures: conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-Ig-8.3/8.45Composesusing appropriate grammatical structures: conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-Ih-8.3/8.45Composesusing appropriate grammatical structures: conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-Ii-8.3/8.45Composesusing appropriate grammatical structures: conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIa-3.95Composesusing appropriate grammatical structures: subject-verb agreement (inverted sentences)clear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIb-3.95Composesusing appropriate grammatical structures: subject-verb agreement (inverted sentences)clear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIc-2.2.25Composesusing appropriate grammatical structures: irregular nounsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IId-2.2.65Composesusing appropriate grammatical structures: collective nounsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IId-3.95Composesusing appropriate grammatical structures: verb agreementclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIe-5.35Composesusing appropriate grammatical structures: kinds of adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIf-5.55Composesusing appropriate grammatical structures: order of adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIg-5.25Composesusing appropriate grammatical structures: degrees of adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIh-8.35Composesusing appropriate grammatical structures: subordinate and coordinate conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN5G-IIIa-7.3.25Composesusing appropriate grammatical structures: prepositional phrasesclear and coherent sentencesEnglish
EN5WC-IIIf-2.2.85Composesdescriptive essay on self-selected topica three-paragraphEnglish
EN5WC-IIIh-2.2.85Composesdescriptive essay on self-selected topica three-paragraphEnglish
EN5WC-IVd-2.2.85Composesdescriptive essay on self-selected topica three-paragraphEnglish
EN5SS-IVg-2.35Conductsshort research projectson a self-selected topicEnglish
EN5SS-IVh-2.35Conductsshort research projectson a self-selected topicEnglish
EN5SS-IVi-2.35Conductsshort research projectson a self-selected topicEnglish
EN5SS-IVj-2.35Conductsshort research projectson a self-selected topicEnglish
EN5VC-Ia-5.15Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (lights, blocking, direction, characterization, acting, dialog, setting or set-up)English
EN5VC-Ib-5.15Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (lights, blocking, direction, characterization, acting, dialog, setting or set-up)English
EN5VC-Ic-5.15Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (lights, blocking, direction, characterization, acting, dialog, setting or set-up)English
EN5VC-IVf-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IVg-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIa-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIb-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIc-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IId-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIe-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIf-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIg-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIh-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIi-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIg-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIh-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIj-75Determinesimages and ideas that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC- IVf -7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC- IVg -7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIa-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIb-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIc-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IId-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIe-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIf-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIg-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIh-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIi-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIg-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIh-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIj-7.25Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC- IVf -7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC- IVg -7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIa-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIb-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIc-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IId-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIe-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIf-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIg-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIh-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIi-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIg-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIh-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIj-7.35Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC- IVf- 7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC- IVg- 7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIa-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIb-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIc-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IId-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIe-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIf-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIg-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIh-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIi-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIg-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIIh-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5VC-IIj-7.15Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN5WC-IIj-3.75Distinguishesamong forms (kinds and descriptions)English
EN5VC-Id-65Distinguishesamong various types of viewing materialsEnglish
EN5VC-Ie-65Distinguishesamong various types of viewing materialsEnglish
EN5LC-IId- 2.105Distinguishesfact from opinionEnglish
EN5LC-IIe- 2.105Distinguishesfact from opinionEnglish
EN5LC-IIIa- 2.105Distinguishesfact from opinionEnglish
EN5LC-Ig-2.35Distinguishesreality from fantasyEnglish
EN5LC-Ih-2.35Distinguishesreality from fantasyEnglish
EN5RC-IIc-3.2.15Distinguishestext-typesaccording to purpose - To classify or describeEnglish
EN5RC-IId-3. 2.15Distinguishestext-typesaccording to purpose - To classify or describeEnglish
EN5RC-IIe-3.2.25Distinguishestext-typesaccording to purpose - To recall a series of events/informationEnglish
EN5RC-IIf-3.2.35Distinguishestext-typesaccording to purpose - To explainEnglish
EN5RC-IIIa-3.2.45Distinguishestext-typesaccording to purpose - To persuadeEnglish
EN5RC-IIIb-3.2.55Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - problem and solutionEnglish
EN5RC-IIIc-3.2.55Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - problem and solutionEnglish
EN5RC-IIId-3.2.45Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - problem and solutionEnglish
EN5RC-IIIe-3.2.65Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - cause and effectEnglish
EN5RC-IIIf-3.2.65Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - cause and effectEnglish
EN5RC-IIIg-3.2. 75Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - comparison and contrastEnglish
EN5RC-IIIh-3.2. 75Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - comparison and contrastEnglish
EN5RC-IVa-3.2. 85Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - enumerationEnglish
EN5RC-IVb-3.2. 85Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - enumerationEnglish
EN5RC-IVc-3.2. 95Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - time-order (sequence, recounts, process)English
EN5RC-IVd-3.2. 95Distinguishestext-typesaccording to features (structural and language) - time-order (sequence, recounts, process)English
EN5WC-IIj-3.75Fills outaccuratelyforms (school forms, deposit and withdrawal slips, biodata, application forms, etc.)English
EN5SS-IIc-1.45Gathersfrom various sources - glossariesrelevant informationEnglish
EN5SS-IId-1.45Gathersfrom various sources -dictionariesrelevant informationEnglish
EN5SS-IIe-1.45Gathersfrom various sources - thesaurusrelevant informationEnglish
EN5SS-IIf-1.75Gathersfrom various sources - online referencesrelevant informationEnglish
EN5SS-IIg-1.75Gathersfrom various sources - online referencesrelevant informationEnglish
EN5OL-IIb-1.265Givesprecise information on a given topicEnglish
EN5V-IIb-20.2.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation and connotation) (Science)English
EN5V-IIc-20.1.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Science)English
EN5V-IIc-20.2.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Science)English
EN5V-IId-20.1.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Science)English
EN5V-IId-20.2.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Science)English
EN5V-IIe-20.1.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Mathematics)English
EN5V-IIe-20.2.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Mathematics)English
EN5V-IIf-20.1.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Mathematics)English
EN5V-IIf-20.2.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Mathematics)English
EN5V-IIg-20.1.35Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Health)English
EN5V-IIg-20.2.35Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Health)English
EN5V-IIh-20.1.35Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Health)English
EN5V-IIh-20.2.35Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Health)English
EN5V-IVa-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Science)English
EN5V-IVa-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Science)English
EN5V-IVb-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Science)English
EN5V-IVb-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Science)English
EN5V-IVc-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Health)English
EN5V-IVc-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Health)English
EN5V-IVd-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Health)English
EN5V-IVd-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Health)English
EN5V-IVe-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (TLE)English
EN5V-IVe-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (TLE)English
EN5V-IVf-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (TLE)English
EN5V-IVf-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (TLE)English
EN5V-IVg-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Mathematics)English
EN5V-IVg-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Mathematics)English
EN5V-IVh-20.15Identifiesdifferent meaningsof content specific words (denotation) (Mathematics)English
EN5V-IVh-20.25Identifiesdifferent meaningsof content specific words (connotation) (Mathematics)English
EN5LC-IIb- 3.195Identifiesinformational text-typesEnglish
EN5LC-IIc- 3.195Identifiesinformational text-typesEnglish
EN5RC-IIa-2.215Identifieskey sentences of a given paragraphEnglish
EN5RC-IIb-2.215Identifieskey sentences of a given paragraphEnglish
EN5RC-IIa-2.215Identifiesmain idea of a given paragraphEnglish
EN5RC-IIb-2.215Identifiesmain idea of a given paragraphEnglish
EN5LC-IIIg- 3.175Identifiespoint of viewEnglish
EN5LC-IIIh- 3.175Identifiespoint of viewEnglish
EN5LC-IIIi- 3.175Identifiespoint of viewEnglish
EN5LC-IIa-45Identifiessignal words from text heardEnglish
EN5RC-IIa-2.215Identifiessupporting details of a given paragraphEnglish
EN5RC-IIb-2.215Identifiessupporting details of a given paragraphEnglish
EN5LC-Ib- 2.17.15Identifiesthe elements of literary textsEnglish
EN5LC-Ic- 2.17.25Identifiesthe elements of literary textsEnglish
EN5LC-Id- 2.17.35Identifiesthe elements of literary textsEnglish
EN5VC-IIIf-3.85Inferspurpose of the visual mediaEnglish
EN5VC-IVc-3.85Inferspurposes of the visual mediaEnglish
EN5VC-IVa-3.75Inferstarget audienceEnglish
EN5VC-IVb-3.75Inferstarget audienceEnglish
EN5V-IIIa-20.45Infersgiven context clues (synonyms, antonyms, word parts)the meaning of unfamiliar words(Health)English
EN5V-IIIa-20.55Infersusing other strategiesthe meaning of unfamiliar words(Health)English
EN5V-IIIb-20.45Infersgiven context clues (synonyms, antonyms, word parts)the meaning of unfamiliar words(Health)English
EN5V-IIIb-20.55Infersusing other strategiesthe meaning of unfamiliar words(Health)English
EN5V-IIIc-20.45Infersgiven context clues (synonyms, antonyms, word parts)the meaning of unfamiliar words(Science)English
EN5V-IIIc-20.55Infersusing other strategiesthe meaning of unfamiliar words(Science)English
EN5V-IIId-20.45Infersgiven context clues (synonyms, antonyms, word parts)the meaning of unfamiliar words(Health)English
EN5V-IIId-20.55Infersusing other strategiesthe meaning of unfamiliar words(Health)English
EN5V-IIIe-20.45Infersgiven context clues (synonyms, antonyms, word parts)the meaning of unfamiliar words(Mathematics)English
EN5V-IIIe-20.55Infersusing other strategiesthe meaning of unfamiliar words(Mathematics)English
EN5V-IIIf-20.45Infersgiven context clues (synonyms, antonyms, word parts)the meaning of unfamiliar words(Mathematics)English
EN5V-IIIf-20.55Infersusing other strategiesthe meaning of unfamiliar words(Mathematics)English
EN5V-Ic-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (affixed)English
EN5V-Id-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (affixed)English
EN5V-IIIa-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (affixed)(Health)English
EN5V-IIIb-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (affixed)(Health)English
EN5V-IIIc-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (affixed)(Science)English
EN5V-IIId-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (affixed)(Health)English
EN5V-IIIe-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (affixed)(Mathematics)English
EN5V-IIIf-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (affixed)(Mathematics)English
EN5V-Ie-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (blended)English
EN5V-If-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (blended)English
EN5V-Ig-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (clipped)English
EN5V-Ih-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (clipped)English
EN5V-Ia-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (compound)English
EN5V-Ib-12 and 135Infersbased on given context clues (synonyms, antonyms, word parts) and other strategiesthe meaning of unfamiliar words (compound)English
EN5V-IIIa-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (compound)(Health)English
EN5V-IIIb-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (compound)(Health)English
EN5V-IIIc-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (compound)(Science)English
EN5V-IIId-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (compound)(Health)English
EN5V-IIIe-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (compound)(Mathematics)English
EN5V-IIIf-20.35Infersthe meaning of unfamiliar words (compound)(Mathematics)English
EN5LC-If- 2.8.25Infersthe speaker’s moodEnglish
EN5LC-IIIe- 2.8.25Infersthe speaker’s moodEnglish
EN5LC-If- 2.8.35Infersthe speaker’s purposeEnglish
EN5LC-IIIf- 2.8.35Infersthe speaker’s purposeEnglish
EN5LC-If- 2.8.15Infersthe speaker’s toneEnglish
EN5LC-IIId- 2.8.15Infersthe speaker’s toneEnglish
EN5VC-IIIe-3.75Infersthe target audienceEnglish
EN5RC-Ib-2.9.15Infersthe theme of literary textEnglish
EN5OL-IIIc-2.85Linkscomments to the remarks of othersEnglish
EN5OL-IIId-2.85Linkscomments to the remarks of othersEnglish
EN5SS-IVe-55Listsprimary and secondary sources of informationEnglish
EN5SS-IVf-55Listsprimary and secondary sources of informationEnglish
EN5OL-IIh-45Makesa standEnglish
EN5OL-IIi-45Makesa standEnglish
EN5OL-IIj-45Makesa standEnglish
EN5RC-IIh-2.15.15Makesfrom a selection readan outlineEnglish
EN5RC-IIi-2.15.15Makesfrom a selection readan outlineEnglish
EN5VC- IVh -2.45Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN5VC- IVi -2.45Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN5VC- IVj -2.45Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN5RC-IIg-2.125MakesgeneralizationsEnglish
EN5RC-IVg-2.125MakesgeneralizationsEnglish
EN5LC-Ia-2.15Notessignificant detailsEnglish
EN5F-IVh-1.35Observesaccuracy in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5F-IVi-1.35Observesaccuracy in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5F-IVj-1.35Observesaccuracy in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5F-IVh-1.65Observesappropriate rate in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5F-IVi-1.65Observesappropriate rate in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5F-IVj-1.65Observesappropriate rate in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5F-IVh-1.145Observescorrect pronunciation in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5F-IVi-1.145Observescorrect pronunciation in dramatic readings and presentationsEnglish
EN5A-Ia-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Ib-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Ic-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Id-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Ie-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-If-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Ig-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Ih-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Ii-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIa-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIb-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIc-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IId-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIe-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIf-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIg-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIh-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIi-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIa-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIb-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIc-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIId-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIe-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIf-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIg-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIh-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIi-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIIj-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IIj-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-Ij-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVa-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVb-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVc-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVd-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVe-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVf-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVg-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVh-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVi-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5A-IVj-165Observesat all timespolitenessEnglish
EN5F-IIIg-1.75Observesproper expressions in choral readingsEnglish
EN5F-IIIh-1.75Observesproper expressions in choral readingsEnglish
EN5F-IIIi-1.75Observesproper expressions in choral readingsEnglish
EN5F-IIIj-1.75Observesproper expressions in choral readingsEnglish
EN5F-IVh-1.75Observesproper expressions in dramatic readings and presentationEnglish
EN5F-IVi-1.75Observesproper expressions in dramatic readings and presentationEnglish
EN5F-IIIg-1.75Observesproper expressions in echo readingsEnglish
EN5F-IIIh-1.75Observesproper expressions in echo readingsEnglish
EN5F-IIIi-1.75Observesproper expressions in echo readingsEnglish
EN5F-IIIj-1.75Observesproper expressions in echo readingsEnglish
EN5F-IIIg-1.75Observesproper expressions in shadow readingsEnglish
EN5F-IIIh-1.75Observesproper expressions in shadow readingsEnglish
EN5F-IIIi-1.75Observesproper expressions in shadow readingsEnglish
EN5F-IIIj-1.75Observesproper expressions in shadow readingsEnglish
EN5SS-IIh-1.85Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from primary sourcesEnglish
EN5SS-IIIa-35Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from primary sourcesEnglish
EN5SS-IIIb-35Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from primary sourcesEnglish
EN5SS-IIIc-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5SS-IIId-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5SS-IIIe-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5SS-IIIf-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5SS-IIIg-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5SS-IIIh-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5SS-IIIi-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5SS-IIIj-45Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN5WC-Ia-1.1.6.15Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionwith two to three paragraphsEnglish
EN5WC-Ib-1.1.6.15Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionwith two to three-paragraphsEnglish
EN5WC-IIa-1.1.6.15Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionwith two to three-paragraphsEnglish
EN5WC-IIId-1.1.6.15Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionwith two to three-paragraphEnglish
EN5WC-IVc-1.1.6.15Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionwith two to three-paragraphsEnglish
EN5OL-IIa-1.13.15Providesaccurate instructionsEnglish
EN5LC-IIIa- 2.155Providesto support understandingevidenceEnglish
EN5LC-IIIb- 2.155Providesto support understandingevidenceEnglish
EN5LC-IIIc- 2.155Providesto support understandingevidenceEnglish
EN5OL-IIf-3.5.15Providesto support opinion/factevidenceEnglish
EN5F-Id-1.8.1.15Readswith automaticitygrade level and frequently content area words(Art)English
EN5F-Ie-1.8.1.25Readswith automaticitygrade level and frequently content area words(Math)English
EN5F-If-1.8.1.35Readswith automaticitygrade level and frequently content area words(Science)English
EN5F-Ig-1.8.1.45Readswith automaticitygrade level and frequently content area words(Health)English
EN5F-IIc-1.8.15Readswith automaticitygrade level and frequently content area wordsEnglish
EN5F-IId-1.8.15Readswith automaticitygrade level and frequently content area wordsEnglish
EN5F-IIe-1.8.15Readswith automaticitygrade level and frequently content area wordsEnglish
EN5F-IIf-1.8.15Readswith automaticitygrade level and frequently content area wordsEnglish
EN5F-Ib-1.65Readsaloud; with an accuracy rate of 95–100%grade level appropriate textEnglish
EN5F-Ic-1.65Readsaloud; with an accuracy rate of 95–100%grade level appropriate textEnglish
EN5F-IVa-1.65Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN5F-IVb-1.65Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN5F-IVc-1.65Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN5F-Ih-1.135Readswith 118 words correct per minutegrade level textEnglish
EN5F-Ii-1.135Readswith 118 words correct per minutegrade level textEnglish
EN5F-IIh-1.35Readswith accuracy, appropriate rate and proper expressiongrade level textEnglish
EN5F-IIi-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIi-1.65Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN5F-IIi-1.75Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN5F-IIIa-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIIa-1.65Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN5F-IIIa-1.75Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN5F-IIIc-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIIc-1.65Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN5F-IIIc-1.75Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN5F-IIIe-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIIe-1.65Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN5F-IIIe-1.75Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN5F-IIIg-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIIh-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIIi-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIIj-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIj-1.35Readswith accuracygrade level textEnglish
EN5F-IIj-1.65Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN5F-IIj-1.75Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN5F-Ij-1.135Readswith 118 words correct per minutegrade level textEnglish
EN5F-IVd-1.135Readswith 128 words correct per minutegrade level textEnglish
EN5F-IVe-1.135Readswith 128 words correct per minutegrade level textEnglish
EN5F-IVf-1.135Readswith 128 words correct per minutegrade level textEnglish
EN5OL-Ig-1.85RecountseffectivelyeventsEnglish
EN5OL-Ih-1.85RecountseffectivelyeventsEnglish
EN5OL-Ii-1.85RecountseffectivelyeventsEnglish
EN5OL-Ij-1.85RecountseffectivelyeventsEnglish
EN5OL-IIIa-2.75Remindsothers to stay on topicEnglish
EN5OL-IIIb-2.75Remindsothers to stay on topicEnglish
EN5OL-IId-3.4.15Respondsafter reflectionto ideas and opinionsEnglish
EN5OL-IIe-3.4.15Respondsafter reflectionto ideas and opinionsEnglish
EN5RC-IVf-5.55Respondsappropriatelyto messages of different authentic textsEnglish
EN5LC-IVa- 3.115Restatesin one’s own wordssentences heardEnglish
EN5LC-IVb- 3.115Restatesin one’s own wordssentences heardEnglish
EN5LC-IVc- 3.115Restatesin one’s own wordssentences heardEnglish
EN5LC-IVd- 3.115Restatesin one’s own wordssentences heardEnglish
EN5LC-IVe- 3.115Restatesin one’s own wordssentences heardEnglish
EN5WC-Ie-1.8.25Revisesin a series of simple paragraphs; for clarity - correct spellingwritingEnglish
EN5WC-If-1.8.15Revisesfor clarity - punctuation markswritingEnglish
EN5WC-Ig-1.8.35Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN5WC-IId-1.8.25Revisesfor clarity - correct spellingwritingEnglish
EN5WC-IIe-1.8.15Revisesfor clarity - punctuation markswritingEnglish
EN5WC-IIe-1.8.35Revisesfor clarity - signal wordswritingEnglish
EN5WC-IIh-1.8.25Revisesfor clarity - correct spellingwritingEnglish
EN5WC-IIi-1.8.15Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN5WC-IIi-1.8.35Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN5WC-IIIf-1.8.15Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN5WC-IIIf-1.8.25Revisesfor clarity - correct spellingwritingEnglish
EN5WC-IIIf-1.8.35Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN5WC-IIIg-1.8.15Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN5WC-IIIg-1.8.35Revisesfor clarity -transition/signal wordswritingEnglish
EN5WC-IIIh-1.8.15Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN5WC-IIIh-1.8.25Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN5WC-IIIh-1.8.35Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN5WC-IVe-1.85Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN5F-Ia-2.95Self-correctswhen readingEnglish
EN5F-IIg-2.95Self-correctswhen readingEnglish
EN5F-IIIb-2.95Self-correctswhen readingEnglish
EN5F-IIId-2.95Self-correctswhen readingEnglish
EN5F-IIIf-2.95Self-correctswhen readingEnglish
EN5F-IVg-2.95Self-correctswhen readingEnglish
EN5A-Ic-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-Id-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-Ie-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-If-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-Ig-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-Ih-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-Ii-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIa-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIb-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIc-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IId-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIe-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIf-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIg-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIh-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIi-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIa-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIb-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIc-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIId-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIe-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIf-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIg-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIh-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIi-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIIj-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IIj-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-Ij-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVa-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVb-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVc-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVd-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVe-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVf-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVg-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVh-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVi-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5A-IVj-175Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN5LC-IVf- 3.135Summarizesinformation from various text typesEnglish
EN5LC-IVg- 3.135Summarizesinformation from various text typesEnglish
EN5LC-IVh- 3.135Summarizesinformation from various text typesEnglish
EN5LC-IVi- 3.135Summarizesinformation from various text typesEnglish
EN5LC-IVj- 3.135Summarizesinformation from various text typesEnglish
EN5RC-Ic-2.235Summarizesbased on elements : Theme, Setting, Characters (Heroes and Villains), Plot (beginning, middle and ending)narrative textsEnglish
EN5RC-Id-2.235Summarizesbased on elements : Theme, Setting, Characters (Heroes and Villains), Plot (beginning, middle and ending)narrative textsEnglish
EN5SS-IVa-1.85Takes downrelevant notesEnglish
EN5SS-IVb-1.85Takes downrelevant notesEnglish
EN5G-IIIa-1.8.15Usesfor a specific purpose and audience: asking permissiona particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIIa-1.8.35Usesfor a specific purpose and audience: making requestsa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIId-1.8.15Usesfor a specific purpose and audience: making requestsa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIId-1.8.25Usesfor a specific purpose and audience: responding to questionsa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIIe-1.8.45Usesfor a specific purpose and audience: following and giving directionsa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIIf-1.8.85Usesfor a specific purpose and audience: giving informationa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIIg-1.8.95Usesfor a specific purpose and audience: making explanationa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIIh-1.8.105Usesfor a specific purpose and audience: expressing opinions/emotionsa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIIi-1.8.105Usesfor a specific purpose and audience: expressing opinions/emotionsa particular kind of sentenceEnglish
EN5G-IIIj-1.8.105Usesfor a specific purpose and audience: expressing opinions/emotionsa particular kind of sentenceEnglish
EN5OL-Ib-2.6.25Usesappropriate body movements and gesturesEnglish
EN5OL-IVc-2.6.25Usesappropriate body movements and gesturesEnglish
EN5OL-IVd-2.6.25Usesappropriate body movements and gesturesEnglish
EN5OL-Ia-2.6.15Usesappropriate facial expressionsEnglish
EN5OL-IVa-2.6.15Usesappropriate facial expressionsEnglish
EN5OL-IVb-2.6.15Usesappropriate facial expressionsEnglish
EN5RC-IVe-2.15.25Usesappropriate graphic organizers in texts readEnglish
EN5OL-IIIe-3.75Usesto keep the discussion goingappropriate strategiesEnglish
EN5OL-IIIf-3.75Usesto keep the discussion goingappropriate strategiesEnglish
EN5G-IVe-1.9.15Usesto show cause and effectcomplex sentencesEnglish
EN5G-IVf-1.9.15Usesto show cause and effectcomplex sentencesEnglish
EN5G-IVg-1.9.25Usesto show problem-solution relationship of ideascomplex sentencesEnglish
EN5G-IVh-1.9.25Usesto show problem-solution relationship of ideascomplex sentencesEnglish
EN5G-IVa-1.8.15Usesto show cause and effectcompound sentencesEnglish
EN5G-IVb-1.8.15Usesto show cause and effectcompound sentencesEnglish
EN5G-IVc-1.8.25Usesto show problem-solution relationship of ideascompound sentencesEnglish
EN5G-IVd-1.8.25Usesto show problem-solution relationship of ideascompound sentencesEnglish
EN5OL-Ic-3.95Useswhen appropriate to task and situationformal and informal EnglishEnglish
EN5OL-Id-3.95Useswhen appropriate to task and situationformal and informal EnglishEnglish
EN5OL-Ie-3.95Useswhen appropriate to task and situationformal and informal EnglishEnglish
EN5OL-If-3.95Useswhen appropriate to task and situationformal and informal EnglishEnglish
EN5OL-IVe-45Usesin a TV broadcastnon-verbal cuesEnglish
EN5SS-IIb-1.5.35Usesto locate resourcesthe card catalogEnglish
EN5OL-IVe-45Usesin a TV broadcastverbal and non-verbal cuesEnglish
EN5OL-IVf-45Usesin a TV broadcastverbal and non-verbal cuesEnglish
EN5OL-IVg-45Usesin a TV broadcastverbal and non-verbal cuesEnglish
EN5OL-IVh-45Usesin a TV broadcastverbal and non-verbal cuesEnglish
EN5OL-IVi-45Usesin a TV broadcastverbal and non-verbal cuesEnglish
EN5OL-IVj-45Usesin a TV broadcastverbal and non-verbal cuesEnglish
EN5WC-IIIe-2.2.75Writesa feature articleEnglish
EN5WC-IIIg-2.2.75Writesa feature articleEnglish
EN5WC-IIIi-2.2.75Writesa feature articleEnglish
EN5WC-Ic-2.2.45Writesbased on the prepared outlinecompositionEnglish
EN5WC-Id-2.2.45Writesbased on the prepared outlinecompositionEnglish
EN5WC-IIb-2.2.55Writesparagraphs showing-cause and effectEnglish
EN5WC-IIc-2.2.55Writesparagraphs showing-cause and effectEnglish
EN5WC-IIf-2.2.65Writesparagraphs showing-comparison and contrastEnglish
EN5WC-IIg-2.2.65Writesparagraphs showing-comparison and contrastEnglish
EsP5P – IIi –295Nagagampanannang buong husay; gamit ang anumang teknolohiya sa paaralanang anumang tungkulin sa programa o proyektoEsP
EsP5P – IId-e – 255Nakabubuo at nakapagpapahayagnang may paggalang sa anumang ideya /opinyonEsP
EsP5PPP – IIIg-h– 315Nakagagawagamit ang iba’t ibang multimedia at technology toolsng isang proyekto sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at kapayapaanEsP
EsP5PKP – Ie – 315Nakahihikayatng iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawaEsP
EsP5PPP – IIIg – 305Nakalalahoksa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat: pangkaligtasanEsP
EsP5PPP – IIIg – 305Nakalalahoksa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat: pangkalikasanEsP
EsP5PPP – IIIg – 305Nakalalahoksa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat: pangkalinisanEsP
EsP5PPP – IIIg – 305Nakalalahoksa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat: pangkalusuganEsP
EsP5PPP – IIIg – 305Nakalalahoksa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat: pangkapayapaanEsP
EsP5PPP – IIIi– 335Nakalilikhagamit ang iba’t ibang technology toolsng isang proyekto na nagpapakita ng pagtulong sa bansa at daigdigEsP
EsP5P – IIb – 235Nakapagbibigay-alamsa kinauukulan tungkol sa kaguluhan, at iba pa (pagmamalasakit sa kapwa na sinasaktan/kinukutya/binubully)EsP
EsP5PKP – Ii – 365Nakapaghihinuhana nakapagdudulot ng kabutihan sa pagsasama nang maluwag ang pagsasabi nang tapatEsP
EsP5PKP – Ih – 355Nakapagpapahayagng katotohanan kahit masakit sa kalooban tulad ng: pagkuha ng pag-aari ng iba; pangongopya sa oras ng pagsusulit; pagsisinungaling sa sinumang miyembro ng pamilya, at iba paEsP
EsP5PKP – Ig – 345Nakapagpapahayagnang may katapatan ng sariling opinyon /ideya at saloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. Hal. Suliranin sa paaralan at pamayananEsP
EsP5PD - IVa-d – 145Nakapagpapakitanang tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng: pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan; pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat; pagkalinga at pagtulong sa kapwaEsP
EsP5PD - IVe-i – 155Nakapagpapakitang iba’t ibang paraan ng pasasalamat sa DiyosEsP
EsP5PKP – Ic-d – 295Nakapagpapakitang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral: paggawa ng proyekto (gamit ang anumang technology tools)EsP
EsP5PKP – Ic-d – 295Nakapagpapakitang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral: paggawa ng takdang-aralinEsP
EsP5PKP – Ic-d – 295Nakapagpapakitang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral: pagtatanongEsP
EsP5PKP – Ic-d – 295Nakapagpapakitang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral: pagtuturo sa ibaEsP
EsP5PKP – Ic-d – 295Nakapagpapakitang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral: pakikilahok sa pangkatang gawainEsP
EsP5PKP – Ic-d – 295Nakapagpapakitang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral: pakikinigEsP
EsP5PKP – Ic-d – 295Nakapagpapakitang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral: pakikipagtalakayanEsP
EsP5PKP – If-g – 335Nakapagpapakitang kawilihan sa pagbabasa/pagsusuri ng mga aklat at magasin: pagbabasa ng diyaryo araw-arawEsP
EsP5PKP – If-g – 335Nakapagpapakitang kawilihan sa pagbabasa/pagsusuri ng mga aklat at magasin: pagsasaliksik ng mga artikulo sa internetEsP
EsP5PKP – If-g – 335Nakapagpapakitang kawilihan sa pagbabasa/pagsusuri ng mga aklat at magasin: pakikinig/panonood sa telebisyon sa mga “Update” o bagong kaalamanEsP
EsP5PPP – IIId – 275Nakapagpapakitang magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran: pagiging mapanagutan; pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiranEsP
EsP5PPP – IIIa – 235Nakapagpapakitang mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino: magiliw na pagtanggap ng mga panauhinEsP
EsP5PPP – IIIa – 235Nakapagpapakitang mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino: nakikisama sa kapwa PilipinoEsP
EsP5PPP – IIIa – 235Nakapagpapakitang mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino: pagtulong/paglahok sa bayanihan at palusongEsP
EsP5P – IIc – 245Nakapagpapakitasa pamamagitan ng: mabuting pagtanggap sa mga katutubo; paggalang sa natatanging kaugalian/paniniwala ng mga katutubo at dayuhang kakaiba sa kinagisnanng paggalang sa mga dayuhanEsP
EsP5PPP – IIIb – 245Nakapagpapamalasgamit ang anumang multimedia o teknolohiyang pagkamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit at siningEsP
EsP5PKP – If – 325Nakapagpapatunayna mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawainEsP
EsP5P – IIf – 265Nakapagpapaubayang pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwaEsP
EsP5P – IIg – 275Nakapagsasaalang-alangng karapatan ng ibaEsP
EsP5P – IIa –225Nakapagsisimulang pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan: biktima ng kalamidadEsP
EsP5P – IIa –225Nakapagsisimulang pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan: pagbibigay ng babala/impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol, at iba paEsP
EsP5PPP – IIIc – 265Nakasusunodnang may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Hal. paalala para sa mga panoorin at babasahin, pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalaala kung may kalamidadEsP
EsP5PKP – Ib – 285Nakasusuring mabuti at masamang maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napakikinggan at napanonood: dyaryoEsP
EsP5PKP – Ib – 285Nakasusuring mabuti at masamang maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napakikinggan at napanonood: InternetEsP
EsP5PKP – Ib – 285Nakasusuring mabuti at masamang maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napakikinggan at napanonood: magasinEsP
EsP5PKP – Ib – 285Nakasusuring mabuti at masamang maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napakikinggan at napanonood: pelikulaEsP
EsP5PKP – Ib – 285Nakasusuring mabuti at masamang maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napakikinggan at napanonood: radyoEsP
EsP5PKP – Ib – 285Nakasusuring mabuti at masamang maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napakikinggan at napanonood: telebisyonEsP
EsP5PPP – IIIh – 325Nakikiisanang buong tapatsa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdigEsP
EsP5PPP – IIIf – 295Nakikiisanang may kasiyahansa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan: paggalang sa ideya ng ibaEsP
EsP5PPP – IIIf – 295Nakikiisanang may kasiyahansa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan: paggalang sa karapatang pantaoEsP
EsP5PPP – IIIf – 295Nakikiisanang may kasiyahansa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan: paggalang sa opinyon ng ibaEsP
EsP5P – IIh – 285Nakikilahoksa mga patimpalak o paligsahan na layunin ang pakikipagkaibiganEsP
EsP5PKP – Ia- 275Napahahalagahansa pamamagitan ng pagsusuri sa mga: balitang napakinggan; patalastas na nabasa/narinig; programang pantelebisyon na napanood; sa internet nabasaang katotohananEsP
EsP5PPP – IIIb – 255Napananatilisa pamamagitan ng pakikilahokang pagkamabuting mamamayang PilipinoEsP
EsP5PPP – IIIe– 285Napatutunayanna di-nakukuha sa kasakiman ang pangangailangan: pagiging vigilant sa mga ilegal na gawaing nakasisira sa kapaligiranEsP
F5PU-Ic-15Nababaybaynang wastoang mga salitana natutuhan sa aralin at hiniram kaugnay ng ibang asignaturaFilipino
F5PU-III-c-g-15Nababaybaynang wastoang mga salitana natutuhan sa aralin at hiniram kaugnay ng ibang asignaturaFilipino
F5PS-Ie-255Nabibigkasnang may wastong tono, diin, antala at damdaminang napakinggang tulaFilipino
F5EP-IIgh-25Nabibigyang-kahuluganang bar graphFilipino
F5EP-If-g-25Nabibigyang-kahuluganang bar graph, pie, talahanayan at iba paFilipino
F5EP-IIIa-155Nabibigyang-kahuluganang isang posterFilipino
F5EP-IIgh-25Nabibigyang-kahuluganang mapaFilipino
F5EP-If-g-25Nabibigyang-kahuluganang mapa ng pamayananFilipino
F5PT-IVe-h-4.45Nabibigyang-kahuluganang matalinghagang salitaFilipino
F5EP-Ia-155Nabibigyang-kahuluganang patalastasFilipino
F5PT-IIIf-4.25Nabibigyang-kahuluganang salitang hiramFilipino
F5PT-IIe-4.35Nabibigyang-kahuluganang tambalang salitaFilipino
F5PN-Ib-55Nabibigyang-kahulugansa pamamagitan ng mga kilosang tulang napakingganFilipino
F5EP-IIIf-9.15Nagagamitnang wastoang card catalogFilipino
F5WG-IVc-13.55Nagagamitsa pakikipanayam/ pag-iinterviewang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IVd-13.35Nagagamitsa pagkilatis ng isang produktoang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IVf-j-13.65Nagagamitsa pagsali sa isang usapan (chat)ang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IVf-j-13.65Nagagamitsa pagsali sa isang dula-dulaanang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5EP-IIIe-7.15Nagagamitayon sa pangangailanganang iba’t ibang pahayaganFilipino
F5EP-IVf-h-7.15Nagagamitayon sa pangangailanganang iba’t ibang pahayaganFilipino
F5WG-If-j-35Nagagamitsa usapan at paglalahad ng sariling karanasanang iba’t ibang uri ng panghalipFilipino
F5WG-IVa-13.15Nagagamitsa pagsasalaysay ng napakinggang balitaang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IVb-e-13.25Nagagamitsa pakikipag-debate tungkol sa isang isyuang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IVfhij-13.65Nagagamitsa pagsali sa isang usapanang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IVfh-j-13.65Nagagamitsa pagsali sa isang dula-dulaanang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IVg-13.45Nagagamitsa paggawa ng patalastasang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F5EP-Ie-85Nagagamitang isinalarawang balangkas upang maipakita ang nakalap na impormasyonFilipino
F5PS-Ig-12.185Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagsasabi ng hinaing o reklamoFilipino
F5PS-IId12.205Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagpapahayag ng panghihinayangFilipino
F5PS-IIf-12.125Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagsasabi ng ideya sa isang isyuFilipino
F5PS-IIIl-2.225Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagtatanong ng direksyonFilipino
F5PS-IIj-12.105Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagtanggiFilipino
F5PS-IVa-12.215Nagagamitang magagalang na pananalitasa pag-uulat ng nasaksihang pangyayariFilipino
F5PT-IVc-j-65Nagagamitang mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyonFilipino
F5PT-IIab-85Nagagamitang mga bagong salitang natutunan sa usapanFilipino
F5PT-IIa-b-85Nagagamitang mga bagong salitang natutunan sa usapanFilipino
F5EP-IIId-85Nagagamitang nakalarawang balangkas upang maipakita ang nakalap na impormasyonFilipino
F5EP-IVa-85Nagagamitang nakalarawang balangkas upang maipakita ang nakalap na impormasyonFilipino
F5EP-IIIf-9.15Nagagamitnang wastoang OPACFilipino
F5WG-IIIa-c-65Nagagamitsa paglalarawan ng kilosang pang-abayFilipino
F5WG-IIId-e-95Nagagamitsa paglalarawanang pang-abay at pang-uriFilipino
F5WG-IIIf-g-105Nagagamitnang wasto sa pakikipagtalastasanang pang-angkopFilipino
F5WG-IIfg-4.25Nagagamitsa paglalarawan ng kilalang tao sa pamayananang pang-uriFilipino
F5WG-IIh-4.35Nagagamitsa paglalarawan ng magagandang tanawin sa pamayananang pang-uriFilipino
F5WG-IIi-4.45Nagagamitsa paglalarawan ng mga hayop na exoticang pang-uriFilipino
F5WG-IIj-4.55Nagagamitsa paglalarawan ng mga makabagong kagamitanang pang-uriFilipino
F5PL-0a-j-25Nagagamitang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyonFilipino
F5EP-IVe-9.45Nagagamitnang wasto ang call number ng aklatFilipino
F5EP-IVd-9.15Nagagamitnang wasto ang card catalogFilipino
F5EP-IVc-9.35Nagagamitnang wasto ang Dewey Classification SystemFilipino
F5WG-Ia-e-25Nagagamitsa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligidnang wasto ang mga pangngalan at panghalipFilipino
F5EP-IVg-9.15Nagagamitnang wasto ang OPACFilipino
F5WG-IIac-5.15Nagagamitnang wasto ang pandiwaayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng mahahalagang pangyayariFilipino
F5WG-IIa-c-5.15Nagagamitnang wasto ang pandiwaayon sa panahunan sa pagsasalaysay tungkol sa mahahalagang pangyayariFilipino
F5WG-IIb-5.25Nagagamitnang wasto ang pandiwaayon sa panahunan sa pagsasalaysay tungkol sa tradisyon at sa iba’t ibang okasyonFilipino
F5WG-IId-5.35Nagagamitnang wasto ang pandiwaayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng isang sitwasyonFilipino
F5WG-IIe-5.45Nagagamitnang wasto ang pandiwaayon sa panahunan sa pagsasalaysay tungkol sa kasaysayanFilipino
F5WG-IIIh-115Nagagamitnang wasto at angkop ang mga pangatnigFilipino
F5EP-IIIb-65Nagagamitsa pagsasaliksik tungkol sa isang isyu ang pangkalahatang sanggunianFilipino
F5EP-IIei-65Nagagamitsa pagsasaliksik tungkol sa isang paksa ang pangkalahatang sanggunianFilipino
F5EP-IIei-65Nagagamitsa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang isyu ang pangkalahatang sanggunianFilipino
F5EP-Id-65Nagagamitsa pagtatala ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa isang paksa ang pangkalahatang sanggunianFilipino
F5PT-IIIc-h-105Nagbibigayng mga salitang magkakasalungat/magkakasingkahuluganFilipino
F5PB-IIe-175Nahuhulaangamit ang dating karanasan/kaalamanang maaaring mangyari sa tekstoFilipino
F5PB-IIId-175Nahuhulaangamit ang dating karanasan/kaalamanang maaaring mangyari sa tekstoFilipino
F5PS-IId-g-3.15Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F5PS-IIdi-3.15Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F5PS-IIIb-e-3.15Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F5PS-Id-3.15Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihan o naobserbahanFilipino
F5PL-0a-j-55Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng iba sa pagbasa ng panitikanFilipino
F5PL-0a-j-55Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagkagiliw sa pagbabasaFilipino
F5PL-Oa-j-55Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa ng panitikanFilipino
F5PS-IVf-3.15Naibabahagiang obserbasyonsa kapaligiranFilipino
F5PB-Ii-155Naibibigayang bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang tekstoFilipino
F5EP-IIIj-165Naibibigayang datos na hinihingi ng isang formFilipino
F5PU-Ii-165Naibibigayang datos na hinihingi ng isang formFilipino
F5PT-IId-95Naibibigayang kahulugan ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diinFilipino
F5PT-Ia-b-1.145Naibibigaysa pamamagitan ng gamit sa pangungusapang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-Ic-1.155Naibibigaysa pamamagitan ng tono o damdaminang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-Ie-1.85Naibibigayang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaayon sa gamit nito sa iba’t ibang sitwasyonFilipino
F5PT-If-1.45Naibibigaysa pamamagitan ng kasingkahuluganang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-Ih-i- 1.55Naibibigaysa pamamagitan ng kasalungat nitoang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIc-1.105Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIf-1.135Naibibigaysa pamamagitan ng paglalarawanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIh-1.175Naibibigaysa pamamagitan ng kayarian nitoang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIi-1.85Naibibigaysa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitan ng salitaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIIa-1.75Naibibigaysa pamamagitan ng depinisyonang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIId-1.85Naibibigayayon sa iba’t ibang sitwasyong pinaggamitanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIIi-1.135Naibibigaysa pamamagitan ng paglalarawanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIIj-1.165Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa ibang asignaturaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IIj-1.55Naibibigaysa pamamagitan ng kasalungat nitoang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-Ij-1.145Naibibigaysa pamamagitan ng paglalarawanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IVa-b-1.125Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IVa-b-1.125Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IVd-f-1.135Naibibigaysa pamamagitan ng paglalarawanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PT-IVi-1.185Naibibigaysa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na mga salitaFilipino
F5PB –If-h-115Naibibigayang mahahalagang pangyayarisa nabasang talaarawan /talambuhayFilipino
F5PB-IIg-115Naibibigayang mahahalagang pangyayarisa nabasang talaarawan/talambuhayFilipino
F5PB-IVi-145Naibibigayang mahahalagang pangyayariFilipino
F5PB-IIh-105Naibibigayang paksang isang talataFilipino
F5PB-Ij-105Naibibigayang paksang isang talataFilipino
F5PN-Ic-g-75Naibibigayang paksa ng napakinggang kuwento/usapanFilipino
F5PN-IIIf-175Naibibigayang paksa ng napakinggang kuwento/usapanFilipino
F5PN-IVe-i-175Naibibigayang paksa ng napakinggang kuwento/usapanFilipino
F5PN-IIg-175Naibibigayang paksa ng napakinggang kuwento/usapan/talataFilipino
F5PD-IIf-135Naibibigayang paksa/layuninng pinanood na dokumentaryoFilipino
F5PU-IIIf-i-35Naiguguhitang paksa ng binasang teksto/tulaFilipino
F5PU-IIIfi-35Naiguguhitang paksa ng binasang teksto/tulaFilipino
F5PB-IIa-45Nailalarawanang mga tauhan at tagpuan ng tesktoFilipino
F5PD-I-g-115Nailalarawanang tagpuan at tauhan ng napanood na pelikulaFilipino
F5PS-IIa-c.12.15Nailalarawanbatay sa ikinilos o ginawiang tauhanFilipino
F5PS-IIa-c.12.15Nailalarawanbatay sa ikinilos o ginawi nitoang tauhanFilipino
F5PS-IIb-12.15Nailalarawanbatay sa kilos at pagsasalitaang tauhanFilipino
F5PL-0a-j-15Naipagmamalakisa pamamagitan ng paggamit nitoang sariling wikaFilipino
F5PL-Oa-j-15Naipagmamalakisa pamamagitan ng paggamit nitoang sariling wikaFilipino
F5PS-Ia-j-15Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang balita o usapanFilipino
F5PS-Ia-j-15Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang balita isyu o usapanFilipino
F5PS-IVb-h-15Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyon o ideyasa isang napakinggang isyuFilipino
F5PL-0a-j-75Naipakikitasa pamamagitan ng pagpili ng babasahing angkop sa edad at kulturaang hilig sa pagbabasaFilipino
F5PL-0a-j-75Naipakikitasa pamamagitan ng pagpili ng babasahin at aklat na angkop sa edad at kulturaang hilig sa pagbabasaFilipino
F5PL-0a-j65Naipakikitaang pagtanggap sa mga ideya ng nabasang akda/tekstoFilipino
F5PL-0a-j-65Naipakikitaang pagtanggap sa mga ideya ng nabasang akda/tekstoFilipino
F5PL-0a-j-65Naipamamalasang kasiyahan sa mga nabasang tekstoFilipino
F5PL-0a-j-35Naipamamalasang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F5PL-Oa-j-35Naipamamalasang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F5PD-IIg-125Naipapakitasa pamamagitan ng pagsulat sa buod nitoang pag-unawa sa napanoodFilipino
F5PD-IIbd-125Naipapakitasa pamamagitan ng kilos o galawang pag-unawa sa pinanoodFilipino
F5PD-IIbd-125Naipapakitasa pamamagitan ng pagguhitang pag-unawa sa pinanoodFilipino
F5PN-IVc-f-55Naisasakilosang napakinggang awitFilipino
F5PS-IIdi-3.15Naisasalaysayang mga pangyayaring naobserbahan sa paligidFilipino
F4PS-IIIh-j-6.65Naisasalaysay mulisa pamamagitan ng pagsasadulaang napakinggang tekstoFilipino
F5PS-Ic-f-6.15Naisasalaysay mulisa pamamagitan ng pagsasadulaang napakinggang tekstoFilipino
F5PS-Ic-f-6.15Naisasalaysay mulisa tulong ng mga pangungusapang napakinggang tekstoFilipino
F5PS-IIhc-6.25Naisasalaysay mulisa tulong ng mga pangungusapang napakinggang tekstoFilipino
F5PS-IIhc-6.25Naisasalaysay muliang napakinggang tekstoFilipino
F5PS-IIIf-h-6.65Naisasalaysay muligamit ang sariling salitaang napakinggang tekstoFilipino
F5PS-IIIf-h-6.65Naisasalaysay muligamit ang sariling salita sa pagsasadulaang napakinggang tekstoFilipino
F5EP-IIadf-105Naitatalamula sa binasang tekstoang mga impormasyonFilipino
F5EP-IIa-f-105Naitatalamula sa binasang tekstoang mga impormasyonFilipino
F5EP-Ib-105Naitatalamula sa binasang tekstoang mga mahahalagang impormasyonFilipino
F5PB-IIIc-15Naiuugnaysa binasang talambuhayang sariling karanasanFilipino
F5PD-IVb-d-175Naiuugnaysa napanoodang sariling karanasanFilipino
F5PN-Ia-45Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F5PN-III a-h-45Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F5PN-III –a-h-45Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F5PN-IIi-45Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F5PN-IVj-45Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F5PB-IVa-255Nakababasapara kumuha ng impormasyonFilipino
F5PS-IIIb-e-3.15Nakabubuong mga tanong matapos mapakinggan ang isang salaysayFilipino
F5EP-IVi-65Nakagagamitsa pagsasaliksikng pangkalahatang sanggunianFilipino
F5PN-IVa-d-225Nakagagawang dayagram ng ugnayang sanhi at bungamula sa tekstong napakingganFilipino
F5PB-Ie-185Nakagagawabatay sa nabasang kasaysayanng isang timelineFilipino
F5PU-IVj-75Nakagagawang portfolio ng mga drawing at sulatinFilipino
F5PD-IVe-j-185Nakagagawang sariling dokumentaryo (pangkatang gawain)Filipino
F5EP-IIIh-115Nakakukuhasa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasang impormasyonFilipino
F5EP-IIIc-g-105Nakakukuhabuhat sa binasang tekstong talaFilipino
F5PN-Ih-175Nakapagbibigayng angkop na pamagatsa tekstong napakingganFilipino
F5PN-Ii-j-175Nakapagbibigayng angkop na pamagatng tekstong napakingganFilipino
F5PB-Ig-85Nakapagbibigayng angkop na pamagat sa isang talataFilipino
F5PN-IIj-125Nakapagbibigayng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggang tesktoFilipino
F5PD-IIIb-g-155Nakapagbibigayng ibang wakas para sa pelikulang napanood at naibabahagi ito sa klase sa isang kakaibang paraanFilipino
F5PN-IVgh-235Nakapagbibigayng lagom o buod ng tekstong napakingganFilipino
F5PS-IVe-95Nakapagbibigayng maaaring solusyonsa isang naobserbahang suliraninFilipino
F5PS-Ih-85Nakapagbibigayng panutoFilipino
F5PS-IIa-e-8.75Nakapagbibigayng panutona may 3 – 5 hakbangFilipino
F5PS-IIId-8.85Nakapagbibigaygamit ang pangunahin at pangalawang direksyonng panutoFilipino
F5PS-IIIg-85Nakapagbibigayng panutona may 4-5 hakbangFilipino
F5PB-IVg-175Nakapagbibigayng sariling kuwento na may ilang bahaging naiiba sa kuwentoFilipino
F5PB-IId-215Nakapagbibigayng wakassa nabasang kuwentoFilipino
F5PL-Oa-j-85Nakapagmumungkahing mga magagandang babasahinFilipino
F5PD-IIi-145Nakapagtatalasa napanood na dokumentaryong mahahalagang pangyayariFilipino
F5PB-IV-j-205Nakapagtatanongtungkol sa impormasyong inilahad sa isang dayagram, tsart, mapaFilipino
F5PD-IIIb-g-155Nakapag-uulattungkol sa pinanoodFilipino
F5EP-IVj-125Nakapipilibatay sa interesng angkop na aklatFilipino
F5PU-IVa-f-45Nakasisiping talata mula sa huwaranFilipino
F5PU-IIId-45Nakasisiping talata mula sa huwaranFilipino
F5PU-IIg-2.85Nakasusulatnang may wastong baybay, bantas ang idiniktang talataFilipino
F5EP-IIIi-115Nakasusulatsa anyong pangungusap o paksang balangkasFilipino
F5EP-Ih-115Nakasusulatsa anyong pangungusap o paksang balangkas ng binasang tekstoFilipino
F5EP-IIbj-115Nakasusulatng balangkas ng binasang tekstoFilipino
F5PU-IIIj-2.115Nakasusulatng editoryalFilipino
F5PU-IVeh-2.115Nakasusulatng iba’t ibang bahagi ng pahayaganFilipino
F5PU-IVe-h-2.115Nakasusulatng iba’t ibang bahagi ng pahayaganFilipino
F5PU-IIIe-2.85Nakasusulatng idiniktang liham ayon sa tamang anyo at ayosFilipino
F5PU-Ia-2.85Nakasusulatng isang maikling balitaFilipino
F5PU-IIbf-2.15Nakasusulatng isang pagsasalaysayFilipino
F5PU-IIbf-2.15Nakasusulatng isang pagsasalaysayFilipino
F5PU-IVci-2.125Nakasusulatng iskrippara sa radio broadcasting at teleradyoFilipino
F5PU-IVc-i-2.125Nakasusulatng iskrippara sa radio broadcasting at teleradyoFilipino
F5PU-IIj-2.35Nakasusulatng liham na nagbibigay ng mungkahiFilipino
F5PU-Ij-2.35Nakasusulatng liham-pangkaibiganFilipino
F5PU-Ie-2.25Nakasusulatng maikling tulaFilipino
F5PU-IIIa-b-2.115Nakasusulatng simpleng isloganFilipino
F5PU-IIIa-b-2.115Nakasusulatng simpleng patalastasFilipino
F5PU-IIh-2.95Nakasusulatng sulating di-pormal (email)Filipino
F5PU-IId-2.105Nakasusulatng sulating pormalFilipino
F5PU-IIc-2.55Nakasusulatng talambuhayFilipino
F5PU-If-2.15Nakasusulatng talatang nagsasalaysayFilipino
F5PN-Ij-1.15Nakasusunodsa panutona may 2–3 hakbangFilipino
F5PN-IIa-1.25Nakasusunodsa hakbang ng isang gawainFilipino
F5PB-IVe-25Nakasusunodsa panutona nakasulatFilipino
F5PD-IVe-j-185Napaghahambingang iba’t ibang dokumentaryoFilipino
F5PB-IIIi-5.55Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng dugtunganang mga pangyayarisa kuwentoFilipino
F5PD-Ij-125Napagsusunod-sunodang mga pangyayarisa napanood na maikling pelikulaFilipino
F5PN-IIIb-8.45Napagsusunod-sunodang mga pangyayarisa tekstong napakinggan (kronolohikal na pagsusunod-sunod )Filipino
F5PB –I b-5.45Napagsusunod-sunodsa tulong ng nakalarawang balangkasang mga pangyayari sa kuwentoFilipino
F5PB -IIj-5.25Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng pamatnubay na tanongang mga pangyayari sa kuwentoFilipino
F5PN-IIc-8.25Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng pangungusapang mga pangyayari sa tekstong napakingganFilipino
F5PL-Oa-j-45Napahahalagahansa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa usapan at gawaing pampanitikanang mga tekstong pampanitikanFilipino
F5PL-0a-j-45Napapahalagahansa pamamagitan ng pagtukoy sa mensahe nitoang mga tekstong pampanitikanFilipino
F5PT-IIg-4.35Napapangkatang mga salitang magkakaugnayFilipino
F5PT-IIIb-4.35Napapangkatang mga salitang magkakaugnayFilipino
F5PT-IVc-j-65Napapangkatang mga salitang magkakaugnayFilipino
F5PB-IIc-6.15Nasasabiang sanhi at bunga ng mga pangyayariFilipino
F5PB-IIh-6.15Nasasabiang sanhi at bunga ng mga pangyayariFilipino
F5PB-IIj-6.15Nasasabiang sanhi at bunga ng mga pangyayariFilipino
F5WG-IIIij-85Nasasabikung ano ang simuno at panag-uri ng pangungusapFilipino
F5WG-IIIi-j-85Nasasabikung ano ang simuno at panag-uri ng pangungusapFilipino
F5PN-IIe-3.15Nasasagotang mga literal na tanongsa napakinggang tekstoFilipino
F5PN-IIIc-e-3.15Nasasagotang mga literal na tanongtungkol sa napakinggang alamatFilipino
F5PN-IVb-3.15Nasasagotang mga literal na tanongtungkol sa napakinggang kuwentoFilipino
F5PB-Ia-3.15Nasasagotang mga tanongsa binasang kuwentoFilipino
F5PB-Ic-3.25Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F5PB-Id-3.45Nasasagotang mga tanongsa binasang anekdotaFilipino
F5PB-Ie-3.35Nasasagotang mga tanongsa binasang talaarawanFilipino
F5PB-IIf-3.35Nasasagotang mga tanongsa binasang journalFilipino
F5PB-IIi-3.25Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F5PB-IIIb-3.35Nasasagotang mga tanongsa binasang talaarawanFilipino
F5PB-IVc-d-3.25Nasasagotang mga tanongsa binasang paliwanagFilipino
F5PB-IVc-d-3.25Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F5PD-Ib-105Nasasagotang mga tanongtungkol sa pinanoodFilipino
F5PN-Ie-3.15Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang sawikainFilipino
F5PB-IIb-3.25Nasasagotang mga tanong na bakit at paanoFilipino
F5PB-IIIg-3.25Nasasagotang mga tanong na bakit at paanoFilipino
F5PB-IVf-3.25Nasasagotang mga tanong na bakit at paanoFilipino
F5PN-IIId-g-15Nasusunodang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawainFilipino
F5PN-IIId-g-15Nasusunodang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawainFilipino
F5PD-IVf-g-195Nasusuriang estilong ginamit ng gumawa ng maikling pelikulaFilipino
F5PD-IIIc-i-165Nasusuriang mga tauhan/tagpuansa napanood na maikling pelikulaFilipino
F5PD-IIIc-i-165Nasusuriang mga tauhan/tagpuan at mga pangyayarisa napanood na maikling pelikulaFilipino
F5PB-IIIf-h-195Nasusurikung opinyon o katotohanan ang pahayagFilipino
F5PL-0a-j-45Natutukoyang magagandang mensaheng binasang akdaFilipino
F5PB-IVb-265Natutukoyang paniniwala ng may-akda ng teksto sa isang isyuFilipino
H5GD-Ia-b-25Acceptsas a normal part of growth and developmentchangesHealth-PE
H5GD-Ie-f-65Acceptsthat most of these concerns are normal consequence of bodily changes during puberty, and that one can learn to manage themHealth-PE
H5SU-IIIf-g-115Analyzeshow the use and abuse of caffeine, tobacco, and alcohol can negatively impact the health of the individual, the family, and the communityHealth-PE
H5GD-Ic-d-45Assessesin terms of scientific basis and probable effects on healthissuesHealth-PE
PE5PF-Ib-h-185Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
PE5PF-IIb-h-185Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
PE5PF-IIIb-h-185Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
PE5PF-IVb-h-185Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
H5IS-IV-c-j-365Demonstratesappropriate First Aid measures for common injuries or conditionsHealth-PE
H5GD-Ig-h-75Demonstratesempathy for persons undergoing these concerns and problemsHealth-PE
H5SU-IIIh-125Demonstratesin keeping healthy; through the non-use of gateway drugslife skillsHealth-PE
H5PH-Ii-175Demonstratesin preventing or managing teasing, bullying, harassment or abuseskillsHealth-PE
H5PH-Ia-b-105Describesa mentally, emotionally, and socially healthy personHealth-PE
H5GD-Ie-f-55Describescommon health issues and concerns during pubertyHealth-PE
H5GD-Ic-d-35Describescommon misconceptions related to pubertyHealth-PE
H5PH-Ig-155Describessome emotional health concernsHealth-PE
H5PH-Ig-155Describessome mental health concernsHealth-PE
H5PH-Ig-155DescribesSome mental, emotional and social health concernsHealth-PE
H5SU-IIId-e-105Describesthe general effects of the use and abuse of alcoholHealth-PE
H5SU-IIId-e-105Describesthe general effects of the use and abuse of caffeineHealth-PE
H5SU-IIId-e-105Describesthe general effects of the use and abuse of tobaccoHealth-PE
PE5PF-Ia-165Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
PE5PF-IIa-165Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
PE5PF-IVa-165Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
H5GD-Ia-b-15Describesthe physical, emotional and social changes during pubertyHealth-PE
PE5GS-Ib-25Describesthe skillsinvolved in the gamesHealth-PE
PE5GS-IIb-25Describesthe skillsinvolved in the gamesHealth-PE
PE5RD-IIIb-25Describesthe skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE5RD-IVb-25Describesthe skillsinvolved in the danceHealth-PE
H5GD-Ij-125Differentiatessex from genderHealth-PE
H5IS-IVb-355Discussesbasic First Aid principlesHealth-PE
H5GD-Ij-145Discusseshow family, media, religion, school and society in general reinforce gender rolesHealth-PE
H5PH-Ih-165Discussesthe effects of mental, emotional, and social health concerns on one’s health and well-beingHealth-PE
H5GD-Ii-115Discussesthe importance of seeking the advice of professionals or trusted and reliable adults in managing puberty-related health issues and concernsHealth-PE
H5SU-IIIc-95Discussesthe nature of alcohol use and abuseHealth-PE
H5SU-IIIc-95Discussesthe nature of caffeine use and abuseHealth-PE
H5SU-IIIc-95Discussesthe nature of nicotine use and abuseHealth-PE
H5GD-Ig-h-85Discussesthe negative health impact and ways of preventing major issues such as early and unwanted pregnancyHealth-PE
H5PH-If-145Discussesways of managing unhealthy relationshipsHealth-PE
PE5PF-IIIb-h-205Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort and respect for othersHealth-PE
PE5PF-IVb-h-205Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort and respect for othersHealth-PE
PE5PF-Ib-h-205Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort, respect for others and fair playHealth-PE
PE5PF-IIb-h-205Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort, respect for others and fair playHealth-PE
PE5GS-Ic-h-45Executesdifferent skillsinvolved in the gameHealth-PE
PE5GS-IIc-h-45Executesdifferent skillsinvolved in the gameHealth-PE
PE5RD-IIIc-h-45Executesdifferent skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE5RD-IVc-h-45Executesdifferent skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE5PF-Ia-215Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
PE5PF-IIa-215Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
PE5PF-IIIa-215Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
PE5PF-IVa-215Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
H5PH-Ie-135Explainshow healthy relationships can positively impact healthHealth-PE
H5SU-IIIa-75Explainsthe concept of gateway drugsHealth-PE
PE5PF-Ia-175Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE5PF-IIa-175Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE5PF-IVa-175Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
H5IS-IVa-345Explainsthe nature and objectives of first aidHealth-PE
PE5GS-Ib-15Explainsthe nature/backgroundof the gamesHealth-PE
PE5GS-IIb-15Explainsthe nature/backgroundof the gamesHealth-PE
PE5RD-IIIb-15Explainsthe nature/backgroundof the danceHealth-PE
PE5RD-IVb-15Explainsthe nature/backgroundof the danceHealth-PE
H5SU-IIIi-j-135Followsschool policies and national laws related to the sale and use of tobacco and alcoholHealth-PE
H5GD-Ij-155Givesexamples of how male and female gender roles are changingHealth-PE
H5PH-Ij-185Identifiesappropriate resources and people who can help in dealing with mental, emotional, social, and health concernsHealth-PE
PE5PF-Ib-h-225Identifiesareas for improvementHealth-PE
PE5PF-IIb-h-225Identifiesareas for improvementHealth-PE
PE5PF-IIIb-h-225Identifiesareas for improvementHealth-PE
PE5PF-IVb-h-225Identifiesareas for improvementHealth-PE
H5GD-Ij-135Identifiesfactors that influence gender identity and gender rolesHealth-PE
H5SU-IIIb-85Identifiesproducts with caffeineHealth-PE
H5GD-Ii-95Knowshow to manage puberty-related health issues and concernsHealth-PE
PE5GS-Ib-h-35Observessafety precautionsHealth-PE
PE5GS-IIb-h-35Observessafety precautionsHealth-PE
PE5RD-IIIb-h-35Observessafety precautionsHealth-PE
PE5RD-IVb-h-35Observessafety precautionsHealth-PE
H5GD-Ii-105Practicesproper self-careHealth-PE
H5PH-Id-125Recognizessigns of healthy and unhealthy relationshipsHealth-PE
PE5PF-Ib-h-195Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
PE5PF-IIb-h-195Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
PE5PF-IIIb-h-195Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
PE5PF-IVb-h-195Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
H5PH-Ic-115Suggestsways to develop and maintain one’s mental and emotional healthHealth-PE
M5NS-IIb-106.15Addswithout and with regroupingdecimal numbersthrough thousandthsMath
M5NS-Ie-845Addswithout and with regroupingfractionsMath
M5NS-Ie-845Addswithout and with regroupingmixed fractionsMath
M5SP-IVi-165Analyzesusing experiments involving letter cards (A to Z) and number cards (0 to 20).dataobtained from chanceMath
M5NS-IIb-104.25Arrangesdecimal numbers.Math
M5ME-IIIg-155Calculatestime in the different world time zonesin relation to the Philippines.Math
M5SP-IVg-1.55Collectsusing any sourcedata on one to two variablesMath
M5NS-IIb-104.25Comparesdecimal numbers.Math
M5GE-IIIc-205Comparesproperties of irregular polygons.Math
M5GE-IIIc-205Comparesproperties of regular polygons.Math
M5ME-IVd-805Convertscu.cm to cu. m and vice versaMath
M5ME-IVd-805Convertscu.cm to L and vice versaMath
M5SP-IVj-185Createsnon-routine problems involving experimental probabilityMath
M5NS-Ie-71.25Createswith reasonable answersproblems involving GCF of 2-3 given numbers.Math
M5NS-Ie-71.25Createswith reasonable answersproblems involving LCM of 2-3 given numbers.Math
M5NS-Ih-93.15Createswith reasonable answersproblems involving multiplication of fractions.Math
M5ME-IVe-845Createswith reasonable answersproblems involving volume of a cubeMath
M5ME-IVb-765Createswith reasonable answersproblems involving a circleMath
M5NS-IIc-109.15Createswith reasonable answersproblems involving addition of decimal numbersincluding money.Math
M5NS-Ic-605Createswith reasonable answersproblems involving divisibility rules.Math
M5NS-IIg-121.15Createswith reasonable answersproblems involving division of decimalsor with any of the other operations; including money.Math
M5NS-Ij-98.15Createswith reasonable answersproblems involving division of fractions.or with any of the other operationsMath
M5NS-IIg-121.15Createswith reasonable answersproblems involving division of whole numbersor with any of the other operations; including money.Math
M5NS-Ij-98.15Createswith reasonable answersproblems involving division of whole numbers.or with any of the other operationsMath
M5NS-Ic-605Createswith reasonable answersproblems involving factors.Math
M5NS-Ic-605Createswith reasonable answersproblems involving multiples.Math
M5NS-IIg-121.15Createswith reasonable answersproblems involving multiplication of decimalsor with any of the other operations; including money.Math
M5NS-IIg-121.15Createswith reasonable answersproblems involving multiplication of whole numbersor with any of the other operations; including money.Math
M5NS-IIIb-1415Createswith reasonable answersproblems involving percentageMath
M5NS-IIc-109.15Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of decimal numbersincluding money.Math
M5ME-IVg-885Createswith reasonable answersproblems involving temperatureMath
M5SP-IVj-185Createsroutine problems involving experimental probabilityMath
M5NS-IIj-1275Definesa proportion.Math
M5NS-IIIa-1375Definespercentage, rate or percent, and base.Math
M5NS-IIIa-1375Definespercentage, rate or percent, and base.Math
M5NS-IIIa-1375Definespercentage, rate or percent, and base.Math
M5ME-IVa-735Derivesa formula in finding the area of a circle.Math
M5ME-IIIi-695Derivesa formula in finding the circumference of a circle.Math
M5ME-IVc-795Derivesthe formula in finding the volume of a cubeusing cubic cm and cubic m.Math
M5ME-IVc-795Derivesthe formula in finding the volume of a rectangular prismusing cubic cm and cubic m.Math
M5NS-IIj-1275Describesa proportion.Math
M5GE-IIIc-205Describesproperties of irregular polygons.Math
M5GE-IIId-23.15Describesa circle.Math
M5SP-IVi-145Describesexperimental probability.Math
M5GE-IIIc-195Describespolygonswith 5 or more sides.Math
M5GE-IIIc-205Describesproperties of regular polygons.Math
M5GE-IIIe-255Describessolid figures.Math
M5NS-IIf-116.15Dividesdecimalswith up to 2 decimal places.Math
M5NS-Ii-96.15DividesfractionMath
M5NS-Ii-96.15Dividessimple fractionsMath
M5NS-Ii-96.15Divideswhole numbersMath
M5NS-IIf-116.25Divideswhole numberswith quotients in decimal form.Math
M5SP-IVh-5.55Drawsinferences based on datapresented in a line graph.Math
M5GE-IIIe-245Drawsusing a compass.circleswith different radiiMath
M5GE-IIIc-215Drawspolygonswith 5 or more sides.Math
M5NS-IIc-1075Estimateswith reasonable results.the difference of decimal numbersMath
M5NS-IIg-1175Estimateswith reasonable results.the quotients of decimal numbersMath
M5NS-IIc-1075Estimateswith reasonable results.the sum of decimal numbersMath
M5ME-IVf-865Estimatesthe temperatureMath
M5ME-IVd-825Estimatesusing appropriate units of measure.volumeMath
M5NS-Ic-61.25ExplainsGrouping, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (GMDAS) rule.Math
M5NS-Ic-61.25ExplainsParenthesis, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (PMDAS) rule.Math
M5NS-IIh-1235Expressesusing either the colon (:) or fraction.ratioMath
M5NS-IIi-1255Expressesin their simplest formsratiosMath
M5ME-IVa-745Findsthe area of a given circle.Math
M5ME-IIIi-705Findsthe circumference of a circle.Math
M5NS-Id-68.25Findsusing continuous division.the common factors of 2–4 numbersMath
M5NS-Id-69.25Findsusing continuous division.the common multiples of 2–4 numbersMath
M5NS-Id-68.25Findsusing continuous division.the GCF of 2–4 numbersMath
M5NS-Id-69.25Findsusing continuous division.the LCM of 2–4 numbersMath
M5NS-IIi-1265Findsthe missing term in a pair of equivalent ratios.Math
M5NS-IIIb-1395Findsthe percentage in a given problem.Math
M5ME-IVd-815Findsusing cu. cm and cu. m.the volume of a given cubeMath
M5ME-IVd-815Findsusing cu. cm and cu. m.the volume of a given rectangular prismMath
M5AL-IIIf-65Formulatesthe rule in finding the next term in a sequence.Math
M5NS-IIa-101.25Givesthe place value of a digit of a given decimal numberthrough ten thousandths.Math
M5NS-IIa-101.25Givesthe value of a digit of a given decimal numberthrough ten thousandths.Math
M5NS-IIIa-1385Identifiesthe base in a problem.Math
M5NS-IIIa-1385Identifiesthe percentage in a problem.Math
M5NS-IIi-1245Identifiesequivalent ratiosMath
M5NS-IIIa-1385Identifiesthe rate in a problem.Math
M5SP-IVh-3.55Interpretsdata presented in different kinds of line graphs (double-line graph).Math
M5SP-IVh-3.55Interpretsdata presented in different kinds of line graphs (single-line graph).Math
M5NS-Ic-61.25InterpretsGrouping, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (GMDAS) rule.Math
M5NS-Ic-61.25InterpretsParenthesis, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (PMDAS) rule.Math
M5GE-IIIe-265Makesusing plane figuresmodels of different solid figures: coneMath
M5GE-IIIe-265Makesusing plane figuresmodels of different solid figures: cubeMath
M5GE-IIIe-265Makesusing plane figuresmodels of different solid figures: cylinderMath
M5GE-IIIe-265Makesusing plane figuresmodels of different solid figures: prismMath
M5GE-IIIe-265Makesusing plane figuresmodels of different solid figures: pyramidMath
M5GE-IIIe-265Makesusing plane figuresmodels of different solid figures: sphereMath
M5ME-IIIh-685Measuresusing appropriate tools.circumference of a circleMath
M5ME-IVf-855Measuresusing thermometer (alcohol and/or digital); in degree Celsius.temperatureMath
M5ME-IIIg-145Measuresusing a 12-hour and a 24-hour clock.timeMath
M5NS-IId-111.15Multipliesdecimalsup to 2 decimal placesMath
M5NS-IId-111.25Multipliesdecimalswith factors up to 2 decimal places.Math
M5NS-IId-111.15Multiplies1- to 2-digit whole numbers.Math
M5NS-Ig-90.15Multipliesa fractionMath
M5NS-Ig-90.15Multipliesa whole numberMath
M5NS-Ig-915Multipliesmentallyproper fractions with denominators up to 10.Math
M5GE-IIIc-195Namespolygonswith 5 or more sides.Math
M5ME-IVc-785Namesthe appropriate unit of measure used for measuring the volume of a cube.Math
M5ME-IVc-785Namesthe appropriate unit of measure used for measuring the volume of a rectangle prism.Math
M5SP-IVg-2.55Organizesin tabular form.dataMath
M5SP-IVi-155Performsan experimental probabilityMath
M5SP-IVg-2.55Presentsin a single/double horizontal or vertical bar graph.dataMath
M5NS-IIa-102.25Readsdecimal numbersthrough ten thousandths.Math
M5NS-Ia-9.55Readsin symbols and in words.numbersup to 10 000 000Math
M5ME-IVf-855Readsusing thermometer (alcohol and/or digital); in degree Celsius.temperatureMath
M5NS-IIj-1285Recognizeswhen two quantities are in direct proportion.Math
M5SP-IVi-155Recordsby listing.resultMath
M5NS-IIa-103.25Roundsto the nearest hundredth and thousandth.decimal numbersMath
M5NS-Ia-15.35Roundsto the nearest hundred thousand and million.numbersMath
M5NS-Ih-945Showsthat multiplying a fraction by its reciprocal is equal to 1.Math
M5NS-Id-62.25Simplifiesusing the PMDAS or GMDAS rule.a series of operations on whole numbers involving more than two operationsMath
M5NS-Ic-595Solvesnon-routine problems involving divisibility rules for 2,3,4,5,6,8,9,10,11, and 13Math
M5NS-Ic-595Solvesnon-routine problems involving factors for 2,3,4,5,6,8,9,10,11, and 13Math
M5NS-Ic-595Solvesnon-routine problems involving multiples for 2,3,4,5,6,8,9,10,11, and 13Math
M5NS-IIc-108.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of decimal numbersincluding moneyMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of decimalsincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of decimalsincluding moneyMath
M5NS-If-87.25Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of whole numbersMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of whole numbersincluding moneyMath
M5ME-IIIj-715Solvesnon-routine problems involving circumference of a circle.Math
M5NS-IIg-120.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of decimalsincluding money; without or with any of the other operationsMath
M5NS-Ij-97.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of fractionswithout or with any of the other operationsMath
M5NS-IIg-120.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of whole numbersincluding money; without or with any of the other operationsMath
M5NS-Ij-97.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of whole numberswithout or with any of the other operationsMath
M5SP-IVj-175Solvesnon-routine problems involving experimental probability.Math
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of decimalsincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of decimalsincluding moneyMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of whole numbersMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIIb-1405Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving percentageMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of decimalsincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of decimalsincluding moneyMath
M5NS-If-87.25Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of whole numbersMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of whole numbersincluding moneyMath
M5ME-IVf-875Solvesnon-routine problems involving temperaturein real-life situations.Math
M5ME-IVb-755Solvesnon-routine problems involving the area of a circle.Math
M5ME-IVe-835Solvesroutine using appropriate strategies and tools.non-routine problems involving volume of a cubein real-life situationsMath
M5ME-IVe-835Solvesroutine and non-routine; appropriate strategies and tools.non-routine problems involving volume of a rectangular prismin real-life situationsMath
M5SP-IVh-4.55Solvesnon-routine problems using data presented in a line graph.Math
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine roblems involving subtraction of fractionsMath
M5NS-Ie-70.25Solvesproblems involving GCF of 2-3 given numbers.real-lifeMath
M5NS-Ie-70.25Solvesproblems involving LCM of 2-3 given numbers.real-lifeMath
M5ME-IIIg-.165Solvesproblems involving time.Math
M5NS-Ic-595Solvesroutine problems involving divisibility rules for 2,3,4,5,6,8,9,10,11, and 13Math
M5NS-Ic-595Solvesroutine problems involving factors for 2,3,4,5,6,8,9,10,11, and 13Math
M5NS-Ic-595Solvesroutine problems involving multiples for 2,3,4,5,6,8,9,10,11, and 13Math
M5NS-IIc-108.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of decimal numbersincluding moneyMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of decimalsincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of decimalsincluding moneyMath
M5NS-If-87.25Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of whole numbersMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of whole numbersincluding moneyMath
M5ME-IIIj-715Solvesroutine problems involving circumference of a circle.Math
M5NS-IIg-120.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of decimalsincluding money; without or with any of the other operationsMath
M5NS-Ij-97.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of fractionswithout or with any of the other operationsMath
M5NS-IIg-120.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of whole numbersincluding money; without or with any of the other operationsMath
M5NS-Ij-97.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of whole numberswithout or with any of the other operationsMath
M5SP-IVj-175Solvesroutine problems involving experimental probability.Math
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of decimalsincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of decimalsincluding moneyMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of whole numbersMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIIb-1405Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving percentageMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of decimalsincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of decimalsincluding moneyMath
M5NS-If-87.25Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of fractionsMath
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of whole numbersMath
M5NS-IIe-113.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of whole numbersincluding moneyMath
M5NS-IIf-1155Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of whole numbersincluding moneyMath
M5ME-IVf-875Solvesroutine problems involving temperaturein real-life situations.Math
M5ME-IVb-755Solvesroutine problems involving the area of a circle.Math
M5ME-IVe-835Solvesusing appropriate strategies and tools.routine problems involving volume of a cubein real-life situationsMath
M5ME-IVe-835Solvesusing appropriate strategies and tools.routine problems involving volume of a rectangular prismin real-life situationsMath
M5SP-IVh-4.55Solvesroutine problems using data presented in a line graph.Math
M5NS-Ih-92.15Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine roblems involving subtraction of fractionsMath
M5NS-Ic-61.25StatesGrouping, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (GMDAS) rule.Math
M5NS-Ic-61.25StatesParenthesis, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (PMDAS) rule.Math
M5NS-IIb-106.15Subtractswithout and with regroupingdecimal numbersthrough thousandthsMath
M5NS-If-855Subtractswithout and with regroupingfractionsMath
M5NS-If-855Subtractswithout and with regroupingmixed fractionsMath
M5ME-IVd-825Usesappropriate units of measure for volume.Math
M5AL-IIIf-145Usesto solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fractionsdifferent strategiesMath
M5NS-Ib-58.15Usesto find the common factors of numbers.divisibility rules for 2, 5, and 10Math
M5NS-Ib-58.25Usesto find common factors.divisibility rules for 3, 6, and 9Math
M5NS-Ib-58.35Usesto find common factors.divisibility rules for 4, 8, 12,Math
M5NS-Ii-955Visualizesdivision of fractions.Math
M5NS-Ia-1.55Visualizesnumbersup to 10 000 000; with emphasis on numbers 100 001 – 1 000 001Math
M5GE-IIId-23.15Visualizesa circle.Math
M5NS-IIb-1055Visualizesaddition of decimals.Math
M5ME-IIIh-675Visualizescircumference of a circle.Math
M5GE-IIId-225Visualizescongruent polygons.Math
M5NS-IIIa-1365Visualizesusing modelsdecimal numbersMath
M5NS-IIf-1155Visualizesusing pictorial models.division of decimal numbersMath
M5NS-IIIa-1365Visualizesusing modelsfractionsMath
M5NS-IId-1105Visualizesusing pictorial models.multiplication of decimal numbersMath
M5NS-Ig-895Visualizesusing models.multiplication of fractionsMath
M5NS-IIIa-1365Visualizesusing modelspercentMath
M5GE-IIIc-195Visualizespolygonswith 5 or more sides.Math
M5NS-IIIa-1365Visualizesusing modelsratiosMath
M5GE-IIIe-255Visualizessolid figures.Math
M5NS-IIb-1055Visualizessubtraction of decimals.Math
M5NS-IIh-1225Visualizesthe ratio of 2 given numbersMath
M5ME-IVc-775Visualizesthe volume of a cubeMath
M5ME-IVc-775Visualizesthe volume of a rectangular prism.Math
M5NS-IIa-102.25Writesdecimal numbersthrough ten thousandths.Math
M5NS-IIi-1245Writesequivalent ratiosMath
M5NS-Ia-9.55Writesin symbols and in words.numbersup to 10 000 000Math
S5FE-IVc-35Communicatesthe data collected from the investigation on soil erosionScience
S5FE-IVa-15Describeshow rocks turn into soilScience
S5LT-IIb-25Describesthe changes that occur during pubertyScience
S5LT-IIe-55Describesthe different modes of reproduction in animals such as cats, butterflies, mosquitoes, dogs and frogsScience
S5LT-IIg-75Describesthe different modes of reproduction in flowering and non-flowering plants such as moss, fern, mongo and othersScience
S5FE-IVe-55Describesthe effects of a typhoon on the communityScience
S5FE-IVf-65Describesthe effects of the windsgiven a certain storm warning signalScience
S5FE-IIIa-15Describesby tracing and measuring its change in position (distance travelled) over a period of timethe motion of an objectScience
S5LT-IIa-15Describesthe parts of the reproductive system and their functionsScience
S5LT-IIf-65Describesthe reproductive parts in plants and their functionsScience
S5MT-Ih-i-45Designsa product out of local, recyclable solid and/or liquid materials in making useful productsScience
S5FE-IIIi-j-95Designsto determine the factors that affect the strength of an electromagnetan experimentScience
S5FE-IIIg-75Determinesthe effects of changing the number or type of components in a circuitScience
S5LT-IIh-85Discussesthe interactions among living and non-living things in estuaries and intertidal zonesScience
S5FE-IIIc-35Discusseswhy some materials are good conductors of heat and electricityScience
S5LT-IIc-35Explainsthe menstrual cycleScience
S5LT-Ii-j-105Explainsthe need to protect and conserve estuaries and intertidal zonesScience
S5LT-IId-45Givesways of taking care of the reproductive organsScience
S5FE-IVi-j-15Identifiesstar patterns that can be seen at particular times of the yearScience
S5FE-IIId-45Infershow black and colored objects affect the ability to absorb heatScience
S5FE-IIIh-85Infersthat electricity can be used to produce magnetsScience
S5FE-IIIf-65Infersthe conditions necessary to make a bulb light upScience
S5MT-Ic-d-25Investigateschanges that happen in materials under the following conditions: lack of oxygen, presence of oxygen and application of heatScience
S5FE-IVb-25Investigatesthe extent of soil erosion in the community and its effects on living things and the environmentScience
S5FE-IVd-45Observesthe changes in the weather before, during and after a typhoonScience
S5MT-Ie-g-35Recognizesthe importance of recycle, reduce, reuse, recover and repair in waste managementScience
S5FE-IIIe-55Relatesthe ability of the material to absorb, block and transmit light to its useScience
S5FE-IVg-h-75Relatesthe cyclical pattern to the length of a monthScience
S5FE-IIIb-25Usesappropriate measuring tools and correct standard unitsScience
S5MT-Ia-b-15Usesto determine whether they are useful or harmfulthe properties of materialsScience

K to 12 Grade Levels:

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.