Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 6 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 6 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 6 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 6 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP6TDK-IVg-h-76Nabibigyang-halagaang bahaging ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa sa malikhaing paraanAP
AP6TDK-IVb-36Nabibigyang-halagaang kontribusyon ng “People Power 1” sa muling pagkamit ng kalayaan at kasarinlan sa mapayapang paraanAP
AP6SHK-IIId-36Nabibigyang-halagaang mga karapatang tinatamasa ng isang malayang bansaAP
AP6PMK-Ih-116Nabibigyang-halagaang mga kontribusyon ng mga Natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan. Hal: Emilio Aguinaldo, Gregorio del Pilar, Miguel Malvar, at iba pang PilipinoAP
AP6KDP-IId-46Nabibigyang-katwiranang ginawang paglutas sa mga suliraning panlipunan at pangkabuhayan sa panahon ng KomonweltAP
AP6SHK-IIIe-46Nabibigyang-katwiranang pagtatanggol ng mga mamamayan sa kalayaan at hangganan ng teritoryo ng bansaAP
AP6SHK-IIId-36Nabibigyang-konklusyonna ang isang bansang malaya ay may soberanyaAP
AP6PMK-Ia-26Nagagamitsa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas batay sa kasaysayanang grid sa globo at mapang politikalAP
AP6PMK-Ic-56Nahihinuhaang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan /kilusan at pagbubuo ng Pilipinas bilang isang bansaAP
AP6TDK-IVd-e-56Naiisa-isaang mga kaakibat na tungkulin na binibigyang diin ng Saligang Batas ng 1987AP
AP6TDK-IVb-26Naiisa-isaang mga karanasan ng mga piling taumbayan sa panahon ng Batas Militar (Hal., Aquino Jr., Salonga, Lopez, Diokno, Lino Brocka, Cervantes)AP
AP6SHK-IIIe-g-56Naiisa-isaang mga kontribusyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansaAP
AP6TDK-IVc-d-46Naiisa-isaang mga kontribusyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansaAP
AP6TDK-IVb-26Naiisa-isaang mga pangyayari na nagbigay-daan sa pagbuo ng “People Power 1”AP
AP6TDK-IVa-16Naiisa-isaang mga pangyayari na nagbigay-daan sa pagtatakda ng Batas MilitarAP
AP6KDP-IIb-26Nailalarawanang sistema at balangkas ng Pamahalaang KolonyalAP
AP6KDP-IIf-g-76Nailalarawanang sistema at balangkas ng pamahalaang kolonyal ng mga HaponesAP
AP6TDK-IVi-86Naipahahayagang saloobin na mahalagang tungkulin ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng bansa ang aktibong pakikilahokAP
AP6TDK-IVg-h-76Naipakikitaang kaugnayan ng pagtitipid sa enerhiya sa pag-unlad ng bansaAP
AP6PMK-Ic-56Naipaliliwanagang ambag ng Kilusang Propaganda sa pagpukaw ng damdaming makabayan ng mga Pilipino (hal. La Liga Filipina, Asociacion Hispano Filipino)AP
AP6PMK-Ib-46Naipaliliwanagang ambag ng pagpapatibay ng dekretong edukasyon ng 1865AP
AP6PMK-Ib-46Naipaliliwanagang ambag ng pag-usbong ng uring mestizoAP
AP6SHK-IIIa-b-16Naipaliliwanagang epekto ng “colonial mentality” pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.AP
AP6PMK-Ia-36Naipaliliwanagang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas sa ekonomiya at politika ng Asya at mundoAP
AP6TDK-IVg-h-76Naipaliliwanagang kahalagahan ng pagpapabuti at pagpapaunlad ng uri ng produkto o kalakal ng bansa sa pag-unlad ng kabuhayan nitoAP
AP6TDK-IVg-h-76Naipaliliwanagang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiranAP
AP6KDP-IIf-g-76Naipaliliwanagang kontribusyon ng pagtatag ng Ikalawang Republika ng Pilipinas at mga patakarang may kinalaman sa pagsasariliAP
AP6KDP-IIf-g-76Naipaliliwanagang Mga Patakaran at Batas Pang-ekonomiya gaya ng War Economy at Economy of Survival at ang mga resulta nito.AP
AP6KDP-IIf-66Naipaliliwanagang motibo ng pananakop ng Hapon sa bansaAP
AP6SHK-IIId-36Naipalilliwanagang kahalagahan ng panlabas na soberanya (external sovereignty) ng bansaAP
AP6SHK-IIId-36Naipalilliwanagang kahalagahan ng panloob na soberanya (internal sovereignty) ng bansaAP
AP6TDK-IVg-h-76Naiuugnayang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansaAP
AP6SHK-IIIg-66Naiuugnaysa kasalukuyanang mga suliranin, isyu at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika na nakakahadlang sa pag-unlad ng bansaAP
AP6SHK-IIIe-g-56Nakabubuong konklusyon tungkol sa pamamahala ng mga nasabing panguloAP
AP6TDK-IVa-16Nakabubuong konklusyon ukol sa epekto ng Batas Militar sa politika, pangkabuhayan at pamumuhay ng mga PilipinoAP
AP6SHK-IIIh-76Nakapagbibigayng sariling pananaw tungkol sa mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasarinlan sa kasalukuyan.AP
AP6KDP-IIh-96Nakapagbibigayng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa mga Pilipino ng pamamahala ng mga dayuhang mananakop.AP
AP6SHK-IIIe-g-56Nakasusulatng maikling sanaysay tungkol sa mga patakaran ng piling pangulo at ang ambag nito sa pag-unlad ng lipunan at bansaAP
AP6TDK-IVc-d-46Nakasusulatng maikling sanaysay tungkol sa mga patakaran ng piling pangulo at ang ambag nito sa pag-unlad ng lipunan at bansaAP
AP6PMK-If-96Napahahalagahanang deklarasyon ng kasarinlan ng mga PilipinoAP
AP6PMK-If-96Napahahalagahanang pagkakatatag ng Kongreso ng MalolosAP
AP6SHK-IIIe-g-56Napahahalagahanang pamamahala ng mga naging pangulo ng bansa mula 1946 hanggang 1972AP
AP6PMK-Ig-106Napapahalagahanang pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano. Hal: Unang Putok sa panulukan ng Silencio at Sociego, Sta. Mesa; Labanan sa Tirad Pass; Balangiga MassacreAP
AP6TDK-IVc-d-46Nasisiyasatang mga programa ng pamahalaan sa pagtugon ng mga hamon sa pagkabansa ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyanAP
AP6SHK-IIIc-26Nasusuriang iba’t ibang reaksyon ng mga Pilipino sa mga epekto sa pagsasarili ng bansa na ipinapahayag ng ilang di-pantay na kasunduan tulad ng Philippine Rehabilitation Act , parity rights at Kasunduang Base MilitarAP
AP6PMK-Ib-46Nasusuriang konteksto ng pag-usbong ng liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismoAP
AP6KDP-IId-46Nasusuriang kontribusyon ng pamahalaang KomonweltAP
AP6PMK-Ic-56Nasusuriang mga ginawa ng mga makabayang Pilipino sa pagkamit ng kalayaanAP
AP6TDK-IVe-f-66Nasusuriang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansaAP
AP6TDK-IVe-f-66Nasusuriang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa: Pampulitika (Hal., usaping pangteritoryo sa Philippine Sea, korupsyon, atbp)AP
AP6TDK-IVe-f-66Nasusuriang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa: Pangkabuhayan (Hal., open trade, globalisasyon, atbp)AP
AP6TDK-IVe-f-66Nasusuriang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa: Pangkapaligiran (climate change, atbp)AP
AP6TDK-IVe-f-66Nasusuriang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa: Panlipunan (Hal., OFW, gender, drug at child abuse, atbp)AP
AP6PMK-Ig-106Nasusuriang mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-AmerikanoAP
AP6KDP-IIa-16Nasusuriang mga pagbabago sa lipunan sa panahon ng mga AmerikanoAP
AP6SHK-IIIa-b-16Nasusuriang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang PandaigdigAP
AP6PMK-Id-66Nasusuriang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol: Kasunduan sa Biak-na-BatoAP
AP6PMK-Id-66Nasusuriang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol: Sigaw sa Pugad-LawinAP
AP6PMK-Id-66Nasusuriang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol: Tejeros ConventionAP
AP6TDK-IVc-d-46Nasusuriang mga patakaran at programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansaAP
AP6SHK-IIIe-g-56Nasusuriang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga PilipinoAP
AP6KDP-IIb-26Nasusuriang mga patakaran ng malayang kalakalan (free trade) na pinairal ng mga AmerikanoAP
AP6TDK-IVa-16Nasusuriang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng Batas MilitarAP
AP6KDP-IIg-86Nasusuriang pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan sa pananakop ng mga Hapon (hal., USAFFE , HukBaLaHap, iba pang kilusang Gerilya)AP
AP6KDP-IIb-26Nasusuriang pamahalaang kolonyal ng mga AmerikanoAP
AP6KDP-IIf-g-76Nasusuriang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga HaponesAP
AP6SHK-IIIa-b-16Natatalakayang “parity rights”AP
AP6KDP-IIb-26Natatalakayang epekto ng malayang kalakalan(free trade) Hal: Kalakalan ng Pilipinas at U.S.; Pananim at SakahanAP
AP6PMK-Ib-46Natatalakayang epekto ng pagbubukas ng mga daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalanAP
AP6KDP-IIa-16Natatalakayang kalagayang pangkalusugan ng mga Pilipino sa panahon ng mga AmerikanoAP
AP6PMK-Ig-106Natatalakayang Kasunduang Bates (1830-1901)AP
AP6PMK-Ic-56Natatalakayang kilusan para sa sekularisasyon ng mga parokya at ang Cavite Mutiny (1872)AP
AP6PMK-Ie-76Natatalakayang mga ambag ni Andres Bonifacio, ang Katipunan at Himagsikan ng 1896 sa pagbubuo ng Pilipinas bilang isang bansaAP
AP6TDK-IVd-e-56Natatalakayang mga karapatang tinatamasa ng mamayan ayon sa Saligang Batas ng 1987AP
AP6KDP-IIe-56Natatalakayang mga mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Hal: Labanan sa Bataan, Death March, Labanan sa CorregidorAP
AP6TDK-IVd-e-56Natatalakayang mga mungkahi tungo sa pagbabago sa ilang probisyon ng Saligang Batas 1987AP
AP6TDK-IVb-26Natatalakayang mga pagtutol sa Batas Militar na nagbigay daan sa pagbuo ng samahan laban sa Diktaturang MarcosAP
AP6TDK-IVb-26Natatalakayang mga pangyayari sa bansa na nagbigay wakas sa Diktaturang MarcosAP
AP6KDP-IIb-26Natatalakayang mga Patakarang Pasipikasyon at Kooptasyon ng pamahalaang AmerikanoAP
AP6KDP-IId-46Natatalakayang mga programa ng pamahalaan sa panahon ng pananakop (hal. Katarungang Panlipunan, Patakarang Homestead, pagsulong ng pambansang wika, pagkilala sa karapatan ng kababaihan sa pagboboto)AP
AP6PMK-Ig-106Natatalakayang motibo ng pananakop ng Amerikano sa bansa sa panahon ng paglawak ng kanyang “polical empire”AP
AP6PMK-Ic-56Natatalakayang pagtatag at paglaganap ng KatipunanAP
AP6KDP-IIa-16Natatalakayang pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon at ang epekto nito sa pamumuhay ng mga PilipinoAP
AP6PMK-Ie-86Natatalakayang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon PilipinoAP
AP6KDP-IIa-16Natatalakayang sistema ng edukasyong ipinatutupad ng mga Amerikano at ang epekto nitoAP
AP6SHK-IIIa-b-16Natatalakayang suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon sa mga suliraninAP
AP6SHK-IIIa-b-16Natatalakayang ugnayang kalakalan sa Estados UnidosAP
AP6SHK-IIIa-b-16Natatalakayang ugnayang Pilipino-Amerikano sa konteksto ng kasunduang militar na nagbigay daan sa pagtayo ng base militar ng Estados Unidos sa PilipinasAP
AP6PMK-Ia-16Natutukoysa globo at mapa; batay sa ”absolute location” nito (longitude at latitude)ang lokasyon ng Pilipinas sa mundoAP
AP6KDP-IId-36Natutukoyang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa unti-unting pagsasalin ng kapangyarihan sa mga Pilipino tungo sa pagsasariliAP
AP6PMK-Ig-106Natutukoyang mga pangyayaring nagbigay daan sa digmaan ng mga Pilipino laban sa Estados UnidosAP
AP6SHK-IIId-36Nauunawaanang kahalagahan ng pagkakaroon ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansaAP
MU6ME-IIa-26Analyzesthe melodic patterns of songs in C Major keysArts-Music
MU6ME-IIa-26Analyzesthe melodic patterns of songs in F Major keysArts-Music
MU6ME-IIa-26Analyzesthe melodic patterns of songs in G major keysArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Ang Bayan KoArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Bahay KuboArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Happy BirthdayArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Ili-ili Tulog AnayArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Joy to the WorldArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Leron,Leron,Sinta; SitsiritsitArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Lupang HinirangArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: PamulinawenArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Paruparong BukidArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: Silent NightArts-Music
MU6FO-IIIa-b-26Analyzesthe musical forms of the following songs: TiniklingArts-Music
A6PR-IIIc6Appliesconcepts on the steps/procedure in silkscreen printingArts-Music
A6PR-If6Appliesconcepts on the steps/procedures in cartoon character makingArts-Music
A6PR-Ib6Appliesconcepts on the use of the software (commands, menu, etc.)Arts-Music
A6PR-IIb6Appliesconcepts on the use of the software (commands, menu, etc.)Arts-Music
A6PR-IVf6Appliesconcepts on the use of the software (commands, menu, etc.)Arts-Music
MU6TX-IVc-d-46Appliesas accompaniment to simple songsprimary chords (I, IV, V)Arts-Music
A6PR-IIg6Appliesusing new technologies (hardware and software); in making a poster.skills in layoutingArts-Music
A6PR-IIg6Appliesusing new technologies (hardware and software); in making a poster.skills in photo editingArts-Music
A6PL-IVe6Appreciatesthe elements and principles applied in audio-video artArts-Music
A6PL-Ie6Appreciatesthe elements and principles applied in comic artArts-Music
A6PL-Ia6Appreciatesthe elements and principles applied in commercial artArts-Music
A6PL-IIa6Appreciatesthe elements and principles applied in digital artArts-Music
A6PL-IIf6Appreciatesthe elements and principlesapplied in layoutingArts-Music
A6PL-IVa6Appreciatesthe elements and principlesapplied in product designArts-Music
A6PR-Ih6Createsto entertain, express opinions, ideas, etc.own cartoon characterArts-Music
A6PR-IIc6Createsa digital painting similar with the Masters (e.g., Van Gogh, Amorsolo, etc.) in terms of style, theme, etc.Arts-Music
A6PR-Id6Createsa personal or class logo as a visual representation that can be used as a product and/or brandArts-Music
A6PR-IVd6Createsan actual 3-D digitally-enhanced product design for a paper bagArts-Music
A6PR-IIh6Createsan advertisement/commercial or announcement posterArts-Music
A6PR-IVh6Createsan audio-video art /animation promoting a productArts-Music
MU6RH-Ig-h-56Createsin 2/4, 3/4, 4/4 and 6/8 time signaturesrhythmic patternsArts-Music
MU6ME-IIa-46Createsin 4.1 C Major, 4.2 G Major, and 4.3 F Major scalessimple melodiesArts-Music
MU6ME-IIa-16Demonstratesthe ability to sing, read, and write simple musical notations in the Key of C MajorArts-Music
MU6ME-IIa-16Demonstratesthe ability to sing, read, and write simple musical notations in the Key of F MajorArts-Music
MU6ME-IIa-16Demonstratesthe ability to sing, read, and write simple musical notations in the Key of G MajorArts-Music
MU6RH-Ib-e-36Demonstratesthe conducting gestures of the 2/4 time signatureArts-Music
MU6RH-Ib-e-36Demonstratesthe conducting gestures of the 3/4 time signatureArts-Music
MU6RH-Ib-e-36Demonstratesthe conducting gestures of the 4/4 time signatureArts-Music
MU6RH-Ib-e-36Demonstratesthe conducting gestures of the 6/8 time signatureArts-Music
MU6TX-IVa-b-36Demonstratesby following tempo marks in a familiar song, Ex: “Pandangguhan”the different kinds of tempoArts-Music
MU6TB-IIId-e-46Describesthe distinct sound quality of the different instruments of the orchestraArts-Music
MU6RH-Ib-e-26Differentiatesamong 2/4, 3/4, 4/4 and 6/8 time signaturesArts-Music
MU6TX-IVa-b-26Distinguishesas used in a songbetween ritardando and accelerandoArts-Music
MU6TX-IVc-d-36Distinguishesmonophonic, homophonic, and polyphonic texturesArts-Music
MU6HA-IVe-f-36Distinguishesthe sound of a major chord from a minor chordArts-Music
MU6TB-IIId-e-26Distinguishesaurallythe sound of each section of the Western orchestraArts-Music
MU6DY-IIIf-g-16Distinguishesin a music heardvaried dynamic levels: piano (p), mezzo piano (mp), pianissimo (pp), forte (f), mezzo forte (mf), fortissimo (ff), crescendo (<), decrescendo (>)Arts-Music
A6PR-Ih6Explainsideas about the cartoon characterArts-Music
A6PR-Id6Explainsideas about the logoArts-Music
MU6TX-IVc-d-26Identifiesdifferent textures: instrumental - ensembleArts-Music
MU6TX-IVc-d-26Identifiesdifferent textures: instrumental - soloArts-Music
MU6TX-IVc-d-26Identifiesdifferent textures: vocal - duet, partner songs, round songsArts-Music
MU6TX-IVc-d-26Identifiesdifferent textures: vocal - solo voiceArts-Music
MU6TX-IVc-d-26Identifiesdifferent textures: vocal - solo voice with accompanimentArts-Music
MU6FO-IIIa-b-16Identifiessimple musical forms: binary (AB) - has 2 contrasting sections (AB)Arts-Music
MU6FO-IIIa-b-16Identifiessimple musical forms: rondo (ABACA) - has contrasting sections in between repetitions of the A section (ABACA)Arts-Music
MU6FO-IIIa-b-16Identifiessimple musical forms: ternary (ABA) - has 3 sections, the third section similar to the first; (ABC) – has 3 sectionsArts-Music
MU6TB-IIId-36Identifiesthe characteristics of each instrument in each section of the orchestraArts-Music
MU6TX-IVa-b-16Identifiesthe different tempo: accelerandoin a given song or musicArts-Music
MU6TX-IVa-b-16Identifiesthe different tempo: allegroin a given song or musicArts-Music
MU6TX-IVa-b-16Identifiesthe different tempo: andantein a given song or musicArts-Music
MU6TX-IVa-b-16Identifiesthe different tempo: largoin a given song or musicArts-Music
MU6TX-IVa-b-16Identifiesthe different tempo: prestoin a given song or musicArts-Music
MU6TX-IVa-b-16Identifiesthe different tempo: ritardandoin a given song or musicArts-Music
MU6TX-IVa-b-16Identifiesthe different tempo: vivacein a given song or musicArts-Music
A6PR-IIIg6Identifiesthe functions of the camera (point and shoot or phone camera)Arts-Music
MU6TB-IIId-16Identifiesvisually and aurallythe instrumental sections of the Western orchestraArts-Music
MU6HA-IVe-16Identifiesthe intervals of the following major triads: dominant (V)Arts-Music
MU6HA-IVe-16Identifiesthe intervals of the following major triads: subdominant (IV)Arts-Music
MU6HA-IVe-16Identifiesthe intervals of the following major triads: tonic (I)Arts-Music
MU6RH-Ia-16Identifiesthe notes/rests used in a particular songArts-Music
A6PR-IIIg6Identifiesthe parts of the camera (point and shoot or phone camera)Arts-Music
MU6HA-IVf-26Identifiesthe primary chords of its relative minor scales: A minor (Am)Arts-Music
MU6HA-IVf-26Identifiesthe primary chords of its relative minor scales: D minor (Dm)Arts-Music
MU6HA-IVf-26Identifiesthe primary chords of its relative minor scales: E minor (Em)Arts-Music
MU6RH-If-46Identifiesthrough conducting the relationship of the first and last measure in an incomplete measureArts-Music
MU6TX-IVc-d-16Identifiesaurallythe texture of musical pieces: homophonicArts-Music
MU6TX-IVc-d-16Identifiesaurallythe texture of musical pieces: monophonicArts-Music
MU6TX-IVc-d-16Identifiesaurallythe texture of musical pieces: polyphonicArts-Music
A6EL-IVa6Knowsthat design principles and elements relate to everyday objectsArts-Music
A6EL-IIIa6Knowsthat design principles still apply for any new design (contrast of colors, shapes, and lines produces harmony)whether done by hand or machine (computer)Arts-Music
A6PR-IVb6Manifestsunderstanding of concepts on the use of software (commands, menu, etc.)Arts-Music
A6PR-IIIh6Producesfor a simple photo essaya printed photographArts-Music
A6PR-IIId6Producesto convey a message or statementown prints from original design to silkscreen printingArts-Music
A6EL-Ia6Realizesthat art processes, elements and principles still apply even with the use of new technologiesArts-Music
A6EL-Ie6Realizesthat art processes, elements and principles still apply even with the use of technologiesArts-Music
A6EL-IIa6Realizesthat art processes, elements and principles still apply even with the use of technologiesArts-Music
A6EL-IIe6Realizesthat art processes, elements and principles still apply even with the use of technologiesArts-Music
A6EL-IIIe6Realizesthat art processes, elements and principles still apply even with the use of technologiesArts-Music
A6EL-IVe6Realizesthat art processes, elements and principles still apply even with the use of technologiesArts-Music
MU6ME-IIa-56Singsself-composed melodies in C Major keysArts-Music
MU6ME-IIa-56Singsself-composed melodies in F Major keysArts-Music
MU6ME-IIa-56Singsself-composed melodies in G major keysArts-Music
MU6ME-IIa-36Sings and playssolo or with groupmelodies/songs in C MajorArts-Music
MU6ME-IIa-36Sings and playssolo or with groupmelodies/songs in F MajorArts-Music
MU6ME-IIa-36Sings and playssolo or with groupmelodies/songs in G MajorArts-Music
A6PL-IIIf6Understandsconcepts of photographyArts-Music
A6PL-IIIf6Understandsprinciples of photographyArts-Music
A6PL-IIIb6Understandsthat digital technology has speeded up the printing of original designs and made it accessible to manyas emphasized in t-shirts and poster designsArts-Music
MU6FO-IIIc-36Usesthe different repeat marks that are related to form: ║: :║Arts-Music
MU6FO-IIIc-36Usesthe different repeat marks that are related to form: ┌───┐1┌───┐2 (ending 1, ending 2)Arts-Music
MU6FO-IIIc-36Usesthe different repeat marks that are related to form: Al Fine (up to the end)Arts-Music
MU6FO-IIIc-36Usesthe different repeat marks that are related to form: D.C. al Fine (repeat from the beginning until the word Fine)Arts-Music
MU6FO-IIIc-36Usesthe different repeat marks that are related to form: Da Capo (D.C.)Arts-Music
MU6FO-IIIc-36Usesthe different repeat marks that are related to form: Dal Segno (D.S.)Arts-Music
MU6HA-IVg-h-46Usesas accompaniment to simple songsthe major triadArts-Music
MU6DY-IIIh-26Usesvaried dynamic levels in a songArts-Music
A6PR-Ic6Utilizesin using new technologies (hardware and software)art skillsArts-Music
A6PR-Ig6Utilizesin using new technologies (hardware and software); in cartoon character makingart skillsArts-Music
A6PR-IId6Utilizesin using new technologies (hardware and software); in digital paintingart skillsArts-Music
A6PR-IVc6Utilizesin using new technologies (hardware and software); in package designart skillsArts-Music
A6PR-IVg6Utilizesin using new technologies (hardware and software)art skillsArts-Music
EN6RC-Ib-6.16Analyzesin terms of its elements (rhymes)a poem with 4 or more stanzasEnglish
EN6RC-Ib-6.26Analyzesin terms of its elements (sound devices)a poem with 4 or more stanzasEnglish
EN6RC-Ib-6.36Analyzesin terms of its elements (imagery)a poem with 4 or more stanzasEnglish
EN6RC-Ib-6.46Analyzesin terms of its elements (figurative language)a poem with 4 or more stanzasEnglish
EN6RC-If- 6.126Analyzesfigures of speech (culture-based euphemism)English
EN6RC-Ie-6.106Analyzesfigures of speech (hyperbole)English
EN6RC-Ie-6.116Analyzesfigures of speech (irony)English
EN6RC-Id-6.96Analyzesfigures of speech (metaphor)English
EN6RC-Id-6.86Analyzesfigures of speech (simile)English
EN6LC-Ia- 2.3.36Analyzesin a text heardsound devices (alliteration)English
EN6RC-Ia-2.3.36Analyzessound devices (alliteration)English
EN6LC-Ia- 2.3.26Analyzesin a text heardsound devices (assonance)English
EN6RC-Ia-2.3.26Analyzessound devices (assonance)English
EN6RC-Ia-2.3.96Analyzessound devices (consonance)English
EN6LC-Ia- 2.3.76Analyzesin a text heardsound devices (hyperbole)English
EN6LC-Ic- 2.3.76Analyzesin a text heardsound devices (hyperbole)English
EN6LC-Ia- 2.3.86Analyzesin a text heardsound devices (irony)English
EN6LC-Ic- 2.3.86Analyzesin a text heardsound devices (irony)English
EN6LC-Ia- 2.3.16Analyzesin a text heardsound devices (onomatopoeia)English
EN6RC-Ia-2.3.16Analyzessound devices (onomatopoeia)English
EN6LC-Ia- 2.3.66Analyzesin a text heardsound devices (personification)English
EN6LC-Ib- 2.3.66Analyzesin a text heardsound devices (personification)English
EN6VC-Ij-3.3.16Analyzesthe characters used in digital materials (age, gender, race, nationality, attitude, behavior)English
EN6VC-Ii-3.3.16Analyzesthe characters used in non-print materials (age, gender, race, nationality, attitude, behavior)English
EN6VC-Ij-3.3.16Analyzesthe characters used in non-print materials (age, gender, race, nationality, attitude, behavior)English
EN6VC-Ii-3.3.16Analyzesthe characters used in print materials (age, gender, race, nationality, attitude, behavior)English
EN6VC-Ij-3.3.16Analyzesthe characters used in print materials (age, gender, race, nationality, attitude, behavior)English
EN6VC-Ii-3.3.46Analyzesthe setting used in digital materials (urban or rural, affluent or poor)English
EN6VC-Ij-3.3.46Analyzesthe setting used in digital materials (urban or rural, affluent or poor)English
EN6VC-Ii-3.3.46Analyzesthe setting used in non-print materials (urban or rural, affluent or poor)English
EN6VC-Ij-3.3.46Analyzesthe setting used in non-print materials (urban or rural, affluent or poor)English
EN6VC-Ii-3.3.46Analyzesthe setting used in print materials (urban or rural, affluent or poor)English
EN6VC-Ij-3.3.46Analyzesthe setting used in print materials (urban or rural, affluent or poor)English
EN6SS-IVb-1.96Assessescredibility of sources of informationEnglish
EN6V-IIIa-8.16Clarifiesusing dictionariesmeaning of wordsEnglish
EN6V-IIIa-8.26Clarifiesusing thesaurusmeaning of wordsEnglish
EN6V-IIIb-8.36Clarifiesusing online resourcesmeaning of wordsEnglish
EN6WC-IVb-2.2.116Composesa persuasive essay on self-selected topicthree-paragraphEnglish
EN6WC-IVe-2.2.116Composesa persuasive essay on self-selected topicthree-paragraphEnglish
EN6WC-IVg-2.2.116Composesa persuasive essay on self-selected topicthree-paragraphEnglish
EN6WC-IVi-2.2.116Composesa persuasive essay on self-selected topicthree-paragraphEnglish
EN6G-If-4.4.36Composesusing appropriate grammatical structures: pronoun-reference agreement (case)clear and coeherent sentencesEnglish
EN6G-Ig-4.4.16Composesusing appropriate grammatical structures: pronoun-reference agreement (number)clear and coeherent sentencesEnglish
EN6G-IIe-6.86Composesusing appropriate grammatical structures: adverbs of mannerclear and coeherent sentencesEnglish
EN6G-IIh-8.36Composesusing appropriate grammatical structures: subordinate conjunctionsclear and coeherent sentencesEnglish
EN6G-IIh-8.46Composesusing appropriate grammatical structures: coordinate conjunctionsclear and coeherent sentencesEnglish
EN6G-Ij-3.96Composesusing appropriate grammatical structures: subject-verb agreementclear and coeherent sentencesEnglish
EN6G-Ia-2.3.16Composesusing appropriate grammatical structures: pluralization of regular nounsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-Ib-2.3.26Composesusing appropriate grammatical structures: pluralization of irregular nounsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-Ic-3.26Composesusing appropriate grammatical structures: tenses of verbsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-Id-3.36Composesusing appropriate grammatical structures: aspects of verbsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-If-4.4.26Composesusing appropriate grammatical structures: pronoun-reference agreement (gender)clear and coherent sentencesEnglish
EN6G-Ig-4.4.26Composesusing appropriate grammatical structures: pronoun-reference agreement (gender)clear and coherent sentencesEnglish
EN6G-Ig-4.4.36Composesusing appropriate grammatical structures: pronoun-reference agreement (case)clear and coherent sentencesEnglish
EN6G-Ih-3.96Composesusing appropriate grammatical structures: subject-verb agreementclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-Ii-3.96Composesusing appropriate grammatical structures: subject-verb agreementclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIa-5.26Composesusing appropriate grammatical structures: degrees of regular adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIa-5.56Composesusing appropriate grammatical structures: order of regular adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIb-5.2.16Composesusing appropriate grammatical structures: degrees of irregular adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIb-5.5.16Composesusing appropriate grammatical structures: order of irregular adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIc-6.66Composesusing appropriate grammatical structures: adverbs of intensityclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IId-6.76Composesusing appropriate grammatical structures: adverbs of frequencyclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIf-6.56Composesusing appropriate grammatical structures: adverbs of place and timeclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIg-7.3.16Composesusing appropriate grammatical structures: prepositionsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIg-7.3.26Composesusing appropriate grammatical structures: prepositional phrasesclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIi-8.36Composesusing appropriate grammatical structures: subordinate conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIi-8.46Composesusing appropriate grammatical structures: coordinate conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIj-8.36Composesusing appropriate grammatical structures: subordinate conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-IIj-8.46Composesusing appropriate grammatical structures: coordinate conjunctionsclear and coherent sentencesEnglish
EN6G-If-4.4.16Composesusing appropriate grammatical structures: pronoun-reference agreement (number)clear coherent sentencesEnglish
EN6SS-IVd-2.36Conductsshort research projectson a relevant issueEnglish
EN6SS-IVe-2.36Conductsshort research projectson a relevant issueEnglish
EN6SS-IVf-2.36Conductsshort research projectson a relevant issueEnglish
EN6SS-IVg-2.36Conductsshort research projectson a relevant issueEnglish
EN6SS-IVh-2.36Conductsshort research projectson a relevant issueEnglish
EN6SS-IVi-2.36Conductsshort research projectson a relevant issueEnglish
EN6SS-IVj-2.36Conductsshort research projectson a relevant issueEnglish
EN6VC-Ie-5.1.56Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (acting)English
EN6VC-Ib-5.1.26Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (blocking)English
EN6VC-Id-5.1.46Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (characterization)English
EN6VC-If-5.1.66Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (dialogue)English
EN6VC-Ic-5.1.36Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (direction)English
EN6VC-Ia-5.1.16Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (lights)English
EN6VC-Ig-5.1.76Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (setting)English
EN6VC-Ih-5.1.86Describesdifferent forms and conventions of film and moving pictures (set-up)English
EN6LC-IIIb- 3.1.126Detectsbiases and propaganda devices used by speakersEnglish
EN6LC-IIIc- 3.1.126Detectsbiases and propaganda devices used by speakersEnglish
EN6RC-Ic-6.66Determinesmood of the authorEnglish
EN6VC-IVc-7.26Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6VC-IVa-7.26Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6VC-IVb-7.26Determinespoints of view that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6VC-IVb-7.36Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6VC-IVc-7.36Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6VC-IVa-7.36Determinespropaganda that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6RC-Ic-6.76Determinespurpose of the authorEnglish
EN6VC-IVc-7.16Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6VC-IVa-7.16Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6VC-IVb-7.16Determinesstereoptypes that are explicitly used to influence viewersEnglish
EN6RC-Ic-6.56Determinestone of the authorEnglish
EN6RC-IIIa-3.2.86Distinguishestext-typesaccording to purpose and language features -enumerationEnglish
EN6RC-IIIb-3.2.96Distinguishestext-typesaccording to purpose and language features - Time-order (sequence, recounts, process)English
EN6RC-IIIc-3.2.76Distinguishestext-typesaccording to purpose and language features - comparison and contrastEnglish
EN6RC-IVa-3.2.66Distinguishestext-typesaccording to purpose and language features - cause and effectEnglish
EN6RC-IVb-3.2.66Distinguishestext-typesaccording to purpose and language features - cause and effectEnglish
EN6RC-IVc-3.2.56Distinguishestext-typesaccording to purpose and language features - problem and solutionEnglish
EN6RC-IVd-3.2.56Distinguishestext-typesaccording to purpose and language features - problem and solutionEnglish
EN6LC-IIc- 3.26Distinguishesvarious types of factual textEnglish
EN6LC-IIa- 3.26Distinguishesvarious types of informational/factual textEnglish
EN6LC-IIb- 3.26Distinguishesvarious types of informational/factual textEnglish
EN6LC-IIc- 3.26Distinguishesvarious types of informational/factual textEnglish
EN6OL-IIa-3.76Employsan appropriate style of speaking, adjusting, gestures, rate, volumeaccording to audience and purposeEnglish
EN6OL-IIb-3.76Employsan appropriate style of speaking, adjusting, gestures, rate, volumeaccording to audience and purposeEnglish
EN6OL-IIc-3.76Employsan appropriate style of speaking, adjusting, gestures, rate, volumeaccording to audience and purposeEnglish
EN6RC-Ig-2.24.16Evaluatesbased on how the author developed the elements: settingnarrativesEnglish
EN6RC-Ig-2.24.26Evaluatesbased on how the author developed the elements: characters (Heroes and Villains)narrativesEnglish
EN6RC-Ih-2.24.36Evaluatesbased on how the author developed the elements: plot (chronological-sequential, en medias res, flashback)narrativesEnglish
EN6RC-Ii-2.24.46Evaluatesbased on how the author developed the elements: themenarrativesEnglish
EN6RC-Ii-2.24.56Evaluatesbased on how the author developed the elements: point of viewnarrativesEnglish
EN6SS-IIa-1.36Gathersfrom various sources - glossariesrelevant informationEnglish
EN6SS-IIa-1.46Gathersfrom various sources – indicesrelevant informationEnglish
EN6SS-IIb-1.46Gathersfrom various sources - dictionariesrelevant informationEnglish
EN6SS-IIb-1.4.16Gathersfrom various source - dictionary and thesaurusrelevant informationEnglish
EN6SS-IIc-1.4.26Gathersfrom various sources - almanacsrelevant informationEnglish
EN6SS-IIc-1.4.36Gathersfrom various sources - encyclopediarelevant informationEnglish
EN6SS-IId-1.76Gathersfrom various sources - online referencesrelevant informationEnglish
EN6VC-IIIa-6.26Identifiesfact images and non-fact imagesEnglish
EN6VC-IIIb-6.26Identifiesfact images and non-fact imagesEnglish
EN6VC-IIIa-6.16Identifiesreal images and make-believeEnglish
EN6VC-IIIb-6.16Identifiesreal images and make-believeEnglish
EN6VC-IIIc-7.16Identifiesthe values suggested in the visual mediaEnglish
EN6VC-IIId-7.16Identifiesthe values suggested in the visual mediaEnglish
EN6V-IId-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed words(Literary Terms)English
EN6V-IIe-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed words(ICT Terms)English
EN6V-IIe-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed words(ICT Terms)English
EN6V-IIe-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed words(ICT Terms)English
EN6V-IIf-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed words(EPP)English
EN6V-IIf-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed words(EPP)English
EN6V-IIf-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed words(EPP)English
EN6V-IIIc-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V-IVa-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V-IVb-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V-IIa-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed words(Math)English
EN6V-IIa-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed words(Math)English
EN6V-IIa-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed words(Math)English
EN6V-IIb-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed words(Science)English
EN6V-IIb-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed words(Science)English
EN6V-IIb-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed words(Science)English
EN6V-IIc-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed words(Health)English
EN6V-IIc-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed words(Health)English
EN6V-IIc-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed words(Health)English
EN6V-IId-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of borrowed words(Literary Terms)English
EN6V-IId-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed words(Literary Terms)English
EN6V- IIIc -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IIId -12.4.1.36Infersusing rootsmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IIIe -12.4.2.36Infersusing prefixesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IIIf -12.4.2.36Infersusing suffixesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IVa -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IVa -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IVb -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IVb -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IVc -12.4.1.36Infersusing rootsmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IVd -12.4.2.36Infersusing prefixesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V- IVe -12.4.2.36Infersusing suffixesmeaning of borrowed wordsEnglish
EN6V-IId-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific terms(Literary Terms)English
EN6V-IId-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific terms(Literary Terms)English
EN6V-IIe-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific terms(ICT Terms)English
EN6V-IIe-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific terms(ICT Terms)English
EN6V-IIe-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific terms(ICT Terms)English
EN6V-IIf-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific terms(EPP)English
EN6V-IIf-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific terms(EPP)English
EN6V-IIf-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific terms(EPP)English
EN6V-IIIg-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IIIh-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IIIi-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IIIj-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IVf-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IVg-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IVh-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IVi-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IVj-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-IIa-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific terms(Math)English
EN6V-IIa-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific terms(Math)English
EN6V-IIa-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific terms(Math)English
EN6V-IIb-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific terms(Science)English
EN6V-IIb-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific terms(Science)English
EN6V-IIb-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific terms(Science)English
EN6V-IIc-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific terms(Health)English
EN6V-IIc-12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific terms(Health)English
EN6V-IIc-12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific terms(Health)English
EN6V-IId-12.3.36Infersusing context cluesmeaning of content specific terms(Literary Terms)English
EN6V- IIIg -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IIIg -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IIIh -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IIIh -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IIIi -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IIIi -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IIIj -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IIIj -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVf -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVf -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVg -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVg -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVh -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVh -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVi -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVi -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVj -12.4.1.36Infersusing affixes and rootsmeaning of content specific termsEnglish
EN6V- IVj -12.4.2.36Infersusing other strategiesmeaning of content specific termsEnglish
EN6V-Id-12.3.26Infersusing context cluesmeaning of figurative languageEnglish
EN6V-Id-12.4.1.26Infersusing affixes and rootsmeaning of figurative languageEnglish
EN6V-Id-12.4.2.26Infersusing other strategiesmeaning of figurative languageEnglish
EN6V-Ie-12.3.26Infersusing context cluesmeaning of figurative languageEnglish
EN6V-Ie-12.4.1.26Infersusing affixes and rootsmeaning of figurative languageEnglish
EN6V-Ie-12.4.2.26Infersusing other strategiesmeaning of figurative languageEnglish
EN6V-Ia-12.3.16Infersusing context cluesmeaning of idiomatic expressionsEnglish
EN6V-Ib-12.4.2.16Infersusing affixesmeaning of idiomatic expressionsEnglish
EN6V-Ic-12.4.1.16Infersusing rootsmeaning of idiomatic expressionsEnglish
EN6VC-IId-3.86Inferspurpose of the visual mediaEnglish
EN6LC-Id- 2.11.26Infersthe speaker’s moodEnglish
EN6LC-Ie- 2.11.26Infersthe speaker’s moodEnglish
EN6LC-If- 2.11.26Infersthe speaker’s moodEnglish
EN6LC-Id- 2.11.36Infersthe speaker’s purposeEnglish
EN6LC-Ie- 2.11.36Infersthe speaker’s purposeEnglish
EN6LC-If- 2.11.36Infersthe speaker’s purposeEnglish
EN6LC-Id- 2.11.16Infersthe speaker’s toneEnglish
EN6LC-Ie- 2.11.16Infersthe speaker’s toneEnglish
EN6LC-If- 2.11.16Infersthe speaker’s toneEnglish
EN6VC-IIa-3.76Infersthe target audienceEnglish
EN6VC-IIb-3.76Infersthe target audienceEnglish
EN6VC-IIc-3.76Infersthe target audienceEnglish
EN6SS-IVc-56Listsprimary and secondary sources of informationEnglish
EN6LC-IIId- 3.1.136Makesa standEnglish
EN6LC-IIIe- 3.1.136Makesa standEnglish
EN6OL-IIIb-1.286Makesbased on informed opiniona standEnglish
EN6OL-IIIc-1.286Makesbased on informed opiniona standEnglish
EN6VC-IVd-1.46Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN6VC-IVe-1.46Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN6VC-IVf-1.46Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN6VC-IVg-1.46Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN6VC-IVh-1.46Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN6VC-IVi-1.46Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN6VC-IVj-1.46Makesconnections between information viewed and personal experiencesEnglish
EN6LC-IId- 2.26Notesdown relevant information from text heardEnglish
EN6LC-IIe- 2.26Notesdown relevant information from text heardEnglish
EN6LC-IIIa- 2.26Notessignificant detailsEnglish
EN6RC-IIc-5.56Notessignificant detailsof informational textsEnglish
EN6RC-IId-5.56Notessignificant detailsof informational textsEnglish
EN6F-IIId-3.56Observesaccuracy in dialogueEnglish
EN6F-IIIe-3.56Observesaccuracy in dialogueEnglish
EN6F-IIIf-3.56Observesaccuracy in dialogueEnglish
EN6F-IIIg-3.56Observesaccuracy in dialogueEnglish
EN6F-IIIh-3.56Observesaccuracy in dialogueEnglish
EN6F-IIIi-3.56Observesaccuracy in dialogueEnglish
EN6F-IIIj-3.56Observesaccuracy in dialogueEnglish
EN6F-IVf-3.56Observesaccuracy in oral communication group tasksEnglish
EN6F-IVg-3.56Observesaccuracy in oral communication group tasksEnglish
EN6F-IVh-3.56Observesaccuracy in oral communication group tasksEnglish
EN6F-IVi-3.56Observesaccuracy in oral communication group tasksEnglish
EN6F-IVj-3.56Observesaccuracy in oral communication group tasksEnglish
EN6F-IIId-3.26Observesappropriate rate in dialogueEnglish
EN6F-IIIe-3.26Observesappropriate rate in dialogueEnglish
EN6F-IIIf-3.26Observesappropriate rate in dialogueEnglish
EN6F-IIIg-3.26Observesappropriate rate in dialogueEnglish
EN6F-IIIh-3.26Observesappropriate rate in dialogueEnglish
EN6F-IIIi-3.26Observesappropriate rate in dialogueEnglish
EN6F-IIIj-3.26Observesappropriate rate in dialogueEnglish
EN6F- IVf -3.26Observesappropriate rate in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVg -3.26Observesappropriate rate in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVh -3.26Observesappropriate rate in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVi -3.26Observesappropriate rate in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVj -3.26Observesappropriate rate in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVf -3.116Observescorrect pronunciation in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVg -3.116Observescorrect pronunciation in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVh -3.116Observescorrect pronunciation in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVi -3.116Observescorrect pronunciation in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVj -3.116Observescorrect pronunciation in oral communication group tasksEnglish
EN6A-If-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ig-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ih-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ii-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIa-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIb-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIc-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IId-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIe-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIf-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIg-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIh-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIi-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIa-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIb-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIc-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIId-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIe-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIf-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIg-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIh-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIi-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIIj-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IIj-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ij-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVa-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ia-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ib-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ic-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Id-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-Ie-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVb-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVc-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVd-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVe-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVf-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVg-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVh-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVi-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6A-IVj-166Observesat all timespolitenessEnglish
EN6F-IIId-3.66Observesproper expressions in dialogueEnglish
EN6F-IIIe-3.66Observesproper expressions in dialogueEnglish
EN6F-IIIf-3.66Observesproper expressions in dialogueEnglish
EN6F-IIIg-3.66Observesproper expressions in dialogueEnglish
EN6F-IIIh-3.66Observesproper expressions in dialogueEnglish
EN6F-IIIi-3.66Observesproper expressions in dialogueEnglish
EN6F-IIIj-3.66Observesproper expressions in dialogueEnglish
EN6F- IVf -3.66Observesproper expressions in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVh -3.66Observesproper expressions in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVi -3.66Observesproper expressions in oral communication group tasksEnglish
EN6F- IVj -3.66Observesproper expressions in oral communication group tasksEnglish
EN6F-IVg -3.66Observesproper expressions in oral communication group tasksEnglish
EN6SS-IIe-36Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from primary sourcesEnglish
EN6SS-IIf-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIa-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIb-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIc-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIId-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIe-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIf-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIg-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIh-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIi-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6SS-IIIj-46Organizesin preparation for writing, reporting and similar academic tasks in collaboration with othersinformation from secondary sourcesEnglish
EN6WC-IVa-1.1.6.16Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionEnglish
EN6WC-IIb-1.1.6.16Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionEnglish
EN6WC-IIIa-1.1.6.16Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionEnglish
EN6WC-IIId-1.1.6.16Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionEnglish
EN6WC-IVd-1.1.6.16Plansusing an outline/other graphic organizersa compositionEnglish
EN6OL-IIIg-1.196Presentsa coherent, comprehensive report on differing viewpoints on an issueEnglish
EN6OL-IIIh-1.196Presentsa coherent, comprehensive report on differing viewpoints on an issueEnglish
EN6OL-IIIi-1.196Presentsa coherent, comprehensive report on differing viewpoints on an issueEnglish
EN6OL-IIIj-1.196Presentsa coherent, comprehensive report on differing viewpoints on an issueEnglish
EN6OL-IIIa-1.276Providesto support opinionsevidenceEnglish
EN6OL-IIh-66Reactsto the content of the material presentedEnglish
EN6OL-IIi-66Reactsto the content of the material presentedEnglish
EN6F-Ie-1.8.16Readswith automaticitygrade level and frequently content area wordsEnglish
EN6F-If-1.8.16Readswith automaticitygrade level and frequently content area wordsEnglish
EN6F-Ig-1.8.16Readswith automaticitygrade level and frequently content area wordsEnglish
EN6F-Ib-1.66Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN6F-Ic-1.66Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN6F-Id-1.66Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN6F-IVa-1.66Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN6F-IVb-1.66Readsaloud; with an accuracy rate of 95 – 100%grade level appropriate textEnglish
EN6F-Ih-1.136Readswith 135 words correct per minutegrade level textEnglish
EN6F-Ii-1.136Readswith 135 words correct per minutegrade level textEnglish
EN6F-IIb-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IIb-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IIb-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-IIc-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IIc-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IIc-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-IId-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IId-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IId-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-IIg-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IIg-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IIg-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-IIh-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IIh-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IIh-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-IIi-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IIi-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IIi-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-IIIb-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IIIb-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IIIb-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-IIIc-1.36Readswith accuracygrade level textEnglish
EN6F-IIIc-1.66Readswith appropriate rategrade level textEnglish
EN6F-IIIc-1.76Readswith proper expressiongrade level textEnglish
EN6F-Ij-1.136Readswith 135 words correct per minutegrade level textEnglish
EN6F-IVd-1.136Readswith 145 words correct per minutegrade level textEnglish
EN6F-IVe-1.136Readswith 145 words correct per minutegrade level textEnglish
EN6OL-Ia-1.176Relatesan experience appropriate to the occasionEnglish
EN6OL-Ib-1.176Relatesan experience appropriate to the occasionEnglish
EN6OL-Ic-1.176Relatesan experience appropriate to the occasionEnglish
EN6OL-Id-1.176Relatesan experience appropriate to the occasionEnglish
EN6OL-IIIf-2.76Remindsothers to stay on topicEnglish
EN6RC-IIa-5.56Respondsappropriatelyto messages of the different authentic textsEnglish
EN6RC-IIb-5.56Respondsappropriatelyto messages of the different authentic textsEnglish
EN6LC-IVa- 3.1.146Restatesto clarify meaningportions of a text heardEnglish
EN6LC-IVb- 3.1.146Restatesto clarify meaningportions of a text heardEnglish
EN6LC-IVc- 3.1.146Restatesto clarify meaningportions of a text heardEnglish
EN6WC-IIe-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IIe-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IIe-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IIg-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IIg-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IIg-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IIi-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IIi-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IIi-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IIIc-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IIIc-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IIIc-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IIIf-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IIIf-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IIIf-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IIIf-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IIIf-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IVc-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IVc-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IVc-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6SS-IVc-56Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IVf-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IVf-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IVf-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IVh-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IVh-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IVh-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6WC-IVj-1.8.16Revisesfor clarity - appropriate punctuation markswritingEnglish
EN6WC-IVj-1.8.26Revisesfor clarity- correct spellingwritingEnglish
EN6WC-IVj-1.8.36Revisesfor clarity - transition/signal wordswritingEnglish
EN6F-Ia-2.96Self-correctswhen readingEnglish
EN6F-IIa-2.96Self-correctswhen readingEnglish
EN6F-IIe-2.96Self-correctswhen readingEnglish
EN6F-IIf-2.96Self-correctswhen readingEnglish
EN6F-IIIa-2.96Self-correctswhen readingEnglish
EN6F-IVc-2.96Self-correctswhen readingEnglish
EN6OL-IId-56Sharesbrief impromptu remarks about topics of interestEnglish
EN6OL-IIe-56Sharesbrief impromptu remarks about topics of interestEnglish
EN6OL-IIf-56Sharesbrief impromptu remarks about topics of interestEnglish
EN6OL-IIg-56Sharesbrief impromptu remarks about topics of interestEnglish
EN6A-Ie-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-If-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ig-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ih-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ii-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIa-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIb-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIc-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IId-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIe-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIf-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIg-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIh-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIi-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIa-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIb-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIc-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIId-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIe-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIf-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIg-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIh-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIi-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIIj-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IIj-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ij-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ia-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ib-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ic-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Id-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVa-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVb-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVc-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVd-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVe-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVf-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVg-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVh-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVi-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-IVj-186Showsopenness to criticismEnglish
EN6A-Ie-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-If-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Ig-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Ih-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Ii-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIa-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIb-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIc-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IId-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIe-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIf-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIg-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIh-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIi-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIa-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIb-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIc-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIId-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIe-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIf-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIg-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIh-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIi-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIIj-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IIj-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Ij-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVa-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Ia-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Ib-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Ic-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-Id-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVb-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVc-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVd-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVe-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVf-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVg-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVh-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVi-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6A-IVj-176Showswhen communicating with otherstactfulnessEnglish
EN6OL-IVa-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVb-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVc-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVd-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVe-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVf-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVg-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVh-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVi-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6OL-IVj-3.66Summarizesinformation conveyed through discussionEnglish
EN6LC-IVd- 2.236Summarizesthe information from a text heardEnglish
EN6LC-IVe- 2.236Summarizesthe information from a text heardEnglish
EN6LC-IVf- 2.236Summarizesthe information from a text heardEnglish
EN6SS-IVa-1.86Takes downrelevant notesEnglish
EN6SS-IIIa-1.8.16Usesfor a specific purpose and audience: asking permissiona particular kind of sentenceEnglish
EN6SS-IIIb-1.8.26Usesfor a specific purpose and audience: responding to questionsa particular kind of sentenceEnglish
EN6SS-IIIc-1.8.36Usesfor a specific purpose and audience: making requestsa particular kind of sentenceEnglish
EN6SS-IIId-1.8.46Usesfor a specific purpose and audience: following and giving directionsa particular kind of sentenceEnglish
EN6SS-IIIe-1.8.106Usesfor a specific purpose and audience: expressing opinions/emotionsa particular kind of sentenceEnglish
EN6SS-IIIf-1.8.116Usesfor a specific purpose and audience: assertinga particular kind of sentenceEnglish
EN6WC-IIc-1.1.6.16Usesfor pre-writing tasksappropriate graphic organizersEnglish
EN6RC-IVg-2.15.26Usesappropriate graphic organizers in text readEnglish
EN6RC-IVh-2.15.26Usesappropriate graphic organizers in text readEnglish
EN6RC-IVi-2.15.26Usesappropriate graphic organizers in text readEnglish
EN6RC-IVj-2.15.26Usesappropriate graphic organizers in text readEnglish
EN6RC-IIId-2.15.26Usesappropriate graphic organizers in texts readEnglish
EN6RC-IVf-2.15.26Usesappropriate graphic organizers in texts readEnglish
EN6OL-IIId-3.76Usesto keep a discussion goingappropriate strategiesEnglish
EN6OL-IIIe-3.76Usesto keep a discussion goingappropriate strategiesEnglish
EN6SS-IVb-1.96Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(complex sentences)English
EN6SS-IVc-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVd-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVe-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVf-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVg-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVh-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVi-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVi-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVi-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVi-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVj-1.106Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information and ideas(compound, complex sentences)English
EN6SS-IVa-1.86Usesvarious types and kinds of sentences for effective communication of information/ideas(compound sentences)English
EN6WC-IIf-2.2.56Writescomposition showing - cause and effectEnglish
EN6WC-IId-2.2.66Writescomposition showing - comparison and contrastEnglish
EN6WC-IIh-2.2.96Writescomposition showing-problem and solutionEnglish
EN6WC-IIIb-2.2.106Writeseditorial articleEnglish
EN6WC-IIIe-2.2.106Writeseditorial articleEnglish
EN6WC-Ia-2.2.26WritespoemEnglish
EN6WC-Ib-2.2.26WritespoemEnglish
EsP6PPP- IIIa-c–346Nabibigyang-halagaang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon: kalayaan sa pamamahayagEsP
EsP6PPP- IIIa-c–346Nabibigyang-halagaang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon: pagbibigay ng sariling opinyon, ideya o pananawEsP
EsP6PPP- IIIa-c–346Nabibigyang-halagaang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon: paghikayat sa iba na magkaroon ng kamalayan sa kanilang kalayaanEsP
EsP6PPP- IIIa-c–346Nabibigyang-halagaang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon: pagsasaalang-alang ng karapatan ng ibaEsP
EsP6PPP- IIIa-c–346Nabibigyang-halagaang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon: pambansang pagkakaisaEsP
EsP6PPP- IIIg–386Naipagmamalakiang anumang natapos na gawain na nakasunod sa pamantayan at kalidadEsP
EsP6P- IIa-c–306Naipakikitaang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa: pangako o pinagkasunduan; pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan; pagiging matapatEsP
EsP6PPP- IIIh–396Naipakikitaang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon sa pagsulong at pag-unlad ng bansaEsP
EsP6PKP- Ia-i– 376Naisasagawaang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyong makabubuti sa pamilya: pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari; pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito; paggamit ng impormasyonEsP
EsP6PPP- IIIh-i–406Naisasakilosang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan: pagtupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan, pangkalusugan, pangkapaligiran, at pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot; paglahok sa mga kampanya at programa para sa pagpapatupad ng batas tuEsP
EsP6PPP- IIIe–366Nakagagamitnang may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang-yamanEsP
EsP6P- IId-i-316Nakapagpapakitang paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwaEsP
EsP6PPP- IIIf–376Nakapagpapakitang tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdig tungkol sa pangangalaga sa kapaligiranEsP
EsP6PPP- IIIc-d–356Napahahalagahansa pamamagitan ng: pagmomodelo ng kanilang pagtatagumpay; pagkukwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan; pagtulad sa mga mabubuting katangian na naging susi sa pagtatagumpay ng mga Pilipinoang magaling at matagumpay na mga PilipinoEsP
EsP6PD- IVa-i–166Napatutunayanna nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad. Hal. pagpapaliwanag na ispiritwalidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala; pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa, at pagmamahal sa kapwa at DiyosEsP
F6PL-0a-j-66Nababagoayon sa bagong ideyang nabasa sa tekstoang dating kaalamanFilipino
F6PT-IIIc-4.46Nabibigyang-kahuluganang idyoma o matalinghagang salitaFilipino
F6PT-IVe-4.46Nabibigyang-kahuluganang idyoma o matalinghagang salitaFilipino
F6PN-IIIf-196Nabibigyang-kahuluganang kilos ng mga tauhansa napakinggang kuwentoFilipino
F6PN-Ic-196Nabibigyang-kahuluganang kilos ng mga tauhansa napakinggang pabulaFilipino
F6PN-IIc-196Nabibigyang-kahuluganang kilos ng mga tauhansa napakinggang pabulaFilipino
F6V-IIf-4.46Nabibigyang-kahuluganang matalinghagang salitaFilipino
F6PN-Ii-196Nabibigyang-kahuluganang pahayag ng tauhansa napakinggang usapanFilipino
F6PN-IIi-196Nabibigyang-kahuluganang pananalita ng tauhansa napakinggang usapanFilipino
F6PT-Ii-4.26Nabibigyang-kahuluganang salitang hiramFilipino
F6V-IIb-4.26Nabibigyang-kahuluganang salitang hiramFilipino
F6PN-IIf-286Nabibigyang-kahuluganang sawikaing napakingganFilipino
F6PN-Ij-286Nabibigyang-kahuluganang sawikaing napakingganFilipino
F6V-IIi-4.36Nabibigyang-kahuluganang tambalang salitaFilipino
F6SS- IIh-96Nabibigyang-kahulugan at nakagagawang graph para sa mga impormasyong nakalapFilipino
F6WG-IIIg-116Nagagamitnang wastoang mga pangatnigFilipino
F6WG-IIIa-c-66Nagagamitsa paglalarawan ng paraan, panahon, lugar ng kilos at damdaminang pariralang pang-abayFilipino
F6EP-Ig-9.46Nagagamitsa pagpili ng aklat na nais basahinang Call numberFilipino
F6EP-Ih-9.16Nagagamitsa pagtukoy ng aklat na gagamitin sa pagsasaliksik tungkol sa isang paksaang card catalogFilipino
F6EP-IIIc-f-96Nagagamitang card catalogFilipino
F6PB-Ii-146Nagagamitsa pagbibigay ng wakas ng napakinggang tekstoang dating kaalamanFilipino
F6EP-Ic-9.36Nagagamitang Dewey Classification SystemFilipino
F6 SS -IIf-7.16Nagagamitsa pagkuha ng kailangang impormasyonang iba’t ibang bahagi ng pahayaganFilipino
F6EP –IIIe-7.16Nagagamitayon sa pangangailanganang iba’t ibang bahagi ng pahayaganFilipino
F6EP –Ivc-7.16Nagagamitayon sa pangangailanganang iba’t ibang bahagi ng pahayaganFilipino
F6WG-IIId-f-96Nagagamitsa pagpapahayag ng sariling ideyaang iba’t ibang salita bilang pang-uri at pang-abayFilipino
F6WG-Iefg-36Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang iba’t ibang uri ng panghalipFilipino
F6WG-Ie-g-36Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang iba’t ibang uri ng panghalipFilipino
F6WG-Ie-g-36Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang iba’t ibang uri ng panghalipFilipino
F6PS-Id-12.226Nagagamitsa pagpapahayag ng saloobinang magagalang na pananalitaFilipino
F6PS-IIc-12.136Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalita-       Pagbabahagi ng obserbasyon sa paligidFilipino
F6PS-IIIf-12.196Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalita-       Pagpapahayag ng ideyaFilipino
F6PS-IVd-12.246Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagpapahayag ng damdaminFilipino
F6PS-IVg-12.256Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagsali sa isang usapanFilipino
F6PS-IVh-12.196Nagagamitang magagalang na pananalitasa pagbibigay ng reaksyonFilipino
F6PT-Ic-86Nagagamitsa pagsulat ng sariling komposisyonang mga bagong salitang natutuhanFilipino
F6WG-IIIi-106Nagagamitnang wastoang mga pang-angkopFilipino
F6WG-IIIj-126Nagagamitnang wastoang mga pang-angkop at pangatnigFilipino
F6WG-Ia-d-26Nagagamitnang wasto sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyonang mga pangngalan at panghalipFilipino
F6WG-IVa-j-136Nagagamitsa usapan at iba’t ibang sitwasyonang mga uri ng pangungusapFilipino
F6 SS -IIc-86Nagagamitupang maipakita ang nakalap na impormasyon o datosang nakalarawang balangkasFilipino
F6EP–IIIai-86Nagagamitupang maipakita ang nakalap na impormasyon o datosang nakalarawang balangkasFilipino
F6EP –IVf-86Nagagamitang nakalarawang balangkas upang maipakita ang nakalap na impormasyon o datosFilipino
F6EP-Ii-9.26Nagagamitsa pagtukoy ng aklat o babasahin na gagamitin sa pagsasaliksik tungkol sa isang paksaang OPACFilipino
F6EP-IIIcf-96Nagagamitang OPACFilipino
F6L-Iifg-j-56Nagagamitnang wasto sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwaysonang pandiwaFilipino
F6L-Iif-j-56Nagagamitnang wasto sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwaysonang pandiwaFilipino
F6WG-IIIh-116Nagagamitnang wasto sa pakikipagtalastasanang pangatnigFilipino
F6EP -IIIb-66Nagagamitang pangkalahatang sanggunianFilipino
F6EP-Ib-d-66Nagagamitang pangkalahatang sanggunianFilipino
F6EP-Ib-f-66Nagagamitang pangkalahatang sanggunianFilipino
F6EP-Ibfd-66Nagagamitsa pagsasaliksikang pangkalahatang sanggunianFilipino
F6EP-IVg-66Nagagamitsa pagtitipon ng mga datos na kailanganang pangkalahatang sanggunianFilipino
F6SS-IIa-66Nagagamitayon sa pangangailanganang pangkalahatang sanggunianFilipino
F6WG-Ihij-126Nagagamitsa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyonang pangngalan at panghalipFilipino
F6WG-Ih-j-126Nagagamitsa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyonang pangngalan at panghalipFilipino
F6L-IIabcde-46Nagagamitnang wasto sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyonang pang-uriFilipino
F6L-IIa-e-46Nagagamitnang wasto sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyonang pang-uriFilipino
F6PU –IVj-136Nagagamitnang wastoang silid-aklatanFilipino
F6PL0a-j-26Nagagamitbilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyonang wikaFilipino
F6PL-0a-j-26Nagagamitbilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyonang wikaFilipino
F6SS-IIi-136Nagagamitsa gawaing pampananaliksiknang wasto ang silid-aklatanFilipino
F6PB-Ij-156Nagbabagobatay sa natuklasan sa tekstoang dating kaalamanFilipino
F6PB-Id-206Nagmumungkahing iba pang pangyayari na maaaring maganap sa binasang tekstoFilipino
F6PB-IIIa-206Nagmumungkahing iba pang pangyayari na maaaring maganap sa binasang tekstoFilipino
F6PB-IIIg-176Nahuhulaangamit ang dating karanasan/kaalamanang maaaring mangyari sa tekstoFilipino
F6PS-Ih-3.16Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F6PS-IIh-3.16Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F6PS-IIIj-3.16Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F6PS-IVa-3.16Naibabahagiang isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F6PL-0a-j-56Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa ng panitikanFilipino
F6PB-IVd-j-216Naibibigayang impormasyong hinihinging nakalarawang balangkasFilipino
F6PT-IIIe-1.86Naibibigaysa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitan pamilyar na salitaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyarFilipino
F6PT-IVd-1.116Naibibigaysa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6V-IIeh-1.86Naibibigaysa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitan ng salitaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IIIf-1.136Naibibigaysa pamamagitan ng paglalarawanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6V-IId-1.56Naibibigaysa pamamagitan ng kasalungat na kahuluganang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-Id-1.146Naibibigaysa pamamagitan ng gamit sa pangungusapang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-Ie-1.86Naibibigaysa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-If-1.166Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa ibang aralinang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-Ih-1.176Naibibigaysa pamamagitan ng kayarian nitoang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-Ii-1.146Naibibigaysa pamamagitan ng gamit sa pangungusapang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IIIb-1.76Naibibigaysa pamamagitan ng pagdedepinisyonang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IIIg-1.116Naibibigaysa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IIIh-1.106Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IIIi-1.166Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa ibang asignaturaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-Ij-1.106Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IVc-1.106Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IVg-1.136Naibibigaysa pamamagitan ng paglalarawanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IVi-1.86Naibibigaysa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6V-IIc-1.106Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6V-IIe-h-1.86Naibibigaysa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitan ng salitaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6V-IIg-1.176Naibibigaysa pamamagitan ng kayarian nitoang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6V-IIj-1.166Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa ibang asignaturaang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F6PT-IVa-1.76Naibibigaysa pamamagitan ng pagdedepinisyonang kahulugan ng pamilyar at d-pamilyar na salitaFilipino
F6PS-IVe-96Naibibigayang maaaring solusyon sa isang suliraninna naobserbahan sa paligidFilipino
F6PN-IIId-196Naibibigayang paksa ng napakinggang tekstoFilipino
F6PN-IIIc-186Naibibigayang sanhi at bunga ng mga pangyayariFilipino
F6PU-IIIb-36Naiguguhitang napiling pangyayari sa kuwentong binasaFilipino
F6PB-IIIe-236Naiisa-isaang mga argumento sa binasang tekstoFilipino
F6PS-IIj-12.16Nailalarawanbatay sa damdamin nitoang tauhanFilipino
F6RC-IIa-46Nailalarawanang tauhan at tagpuansa binasang kuwentoFilipino
F6PL-0a-j-16Naipagmamalakisa pamamagitan ng paggamit nitoang sariling wikaFilipino
F6PS-IIfi-16Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang balita isyu o usapanFilipino
F6PS-IIIg-16Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang balita isyu o usapanFilipino
F6PS-Ij-16Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang balita isyu o usapanFilipino
F6PS-IIfi-16Naipahahayagang sariling opinyon o reaskyonsa isang napakinggang balita o usapanFilipino
F6PS-IVc-16Naipahahayagang sariling opinyon o reaskyonsa isang napakinggang balita o usapanFilipino
F6PL-0a-j-76Naipakikitaang hilig sa pagbabasaFilipino
F6PL-0a-j-76Naipakikitaang hilig sa pagbabasaFilipino
F6PL-0a-j-76Naipakikitasa pamamagitan ng pagpili ng babasahing angkop sa edad at kulturaang hilig sa pagbabasaFilipino
F6VC-IIcj-126Naipakikitasa pamamagitan ng pagsasadula ng naibigang bahagiang pag-unawa sa pinanoodFilipino
F6VC-IIcj-126Naipakikitasa pamamagitan ng pagsasakilos ng bahaging naibigan o pagguhit ng isang posterang pag-unawa sa pinanoodFilipino
F6PL- 0a-j-36Naipamamalasang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F6PN-IIIa-1.26Naisasagawaang napakinggang hakbang ng isang gawainFilipino
F6PN-IVa-1.26Naisasagawaang napakinggang hakbang ng isang gawainFilipino
F6PB-Ih-56Naisasalaysaynang may wastong pagkakasunod-sunodang mga pangyayarisa nabasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F6PS-If-6.16Naisasalaysay muligamit ang mga pangungusapang napakinggang tekstoFilipino
F6PS-IIe-6.16Naisasalaysay muligamit ang sariling salitaang napakinggang tekstoFilipino
F6PS-IIIh-6.66Naisasalaysay muligamit ang sariling salitaang napakinggang tekstoFilipino
F5PS-IVi-6.66Naisasalaysay muliang napakinggang tekstoFilipino
F6PN-IVb-46Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F6PD-IVb-176Naiuugnaysa napanoodang sariling karanasanFilipino
F6PN-IIb-46Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F6PB-Ia-16Naiuugnayang binasasa sariling karanasanFilipino
F6PB-IVa-16Naiuugnayang binasasa sariling karanasanFilipino
F6PU-IIIg-66Nakabubuong isang posterFilipino
F6PT-IIIj-156Nakabubuogamit ang panlapi at salitang-ugatng mga bagong salitaFilipino
F6 SS -IIg-56Nakagagamitsa pagkalap ng impormasyonng iba’t ibang bahagi ng aklatFilipino
F6PN-IVf-106Nakagagawang dayagram ng ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari/problema-solusyonFilipino
F6WG-IVb-i-106Nakagagawagamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalitang patalastas at usapanFilipino
F6PD-IVd-j-246Nakagagawang sariling maikling pelikula (pangkatang gawain)Filipino
F6EP –IIIg-116Nakakukuhasa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasang impormasyonFilipino
F6PS-IVi-j-116Nakalalahoksa mga gawaing kailangan ang madamdaming pagpapahayag tulad ng sabayang pagbigkas, reader’s theater at dula-dulaanFilipino
F6PB-Ig-86Nakapagbibigayng angkop na pamagat sa binasang talataFilipino
F6PN-IIIg-196Nakapagbibigayng angkop na pamagat sa napakinggang talataFilipino
F6PN-IIIj-126Nakapagbibigayng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayarisa alamat na napakingganFilipino
F6PN-Id-e-126Nakapagbibigayng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayarisa alamat na napakingganFilipino
F6PN-IIIe196Nakapagbibigayng lagom o buod ng tekstong napakingganFilipino
F6PN-IIIi-196Nakapagbibigayng lagom o buod ng tekstong napakingganFilipino
F6PS-Ib-86Nakapagbibigayng panutona may higit sa limang hakbangFilipino
F6PS-IIg-8.76Nakapagbibigayng panutona may higit sa limang hakbangFilipino
F6PS-IIIa-86Nakapagbibigayng panutoFilipino
F6PB-IIIf-246Nakapagbibigayng sariling hinuhabago, habang at pagkatapos ang pagbasaFilipino
F6PS-Ig-96Nakapagbibigayng sariling solusyonsa isang suliraning naobserbahanFilipino
F6PS-IId-96Nakapagbibigayng sariling solusyonsa isang suliraning naobserbahanFilipino
F6PS-IIIe-96Nakapagbibigayng sariling solusyonsa isang suliraning naobserbahanFilipino
F6 SS -IIb-106Nakapagtatalang datos mula sa binasang tekstoFilipino
F6EP –IIId-106Nakapagtatalang datos mula sa binasang tekstoFilipino
F6PB-IVg-206Nakapagtatanongtungkol sa impormasyong inilahad sa dayagram, tsart, mapa at graphFilipino
F6PD-IIIcj-156Nakapag-uulattungkol sa pinanoodFilipino
F6PD-IIIc-j-156Nakapag-uulattungkol sa pinanoodFilipino
F6EP –Iva-126Nakapipilibatay sa sariling pangangailangan at interesng angkop na aklatFilipino
F6PU-IVc-2.116Nakasusulatng bahagi ng balitang pang-isportFilipino
F6PU-Ib-2.86Nakasusulatng idiniktang talataFilipino
F6PU-IVi-2.12.26Nakasusulatng iskrippara sa teleradyoFilipino
F6PU-IVe-2.12.16Nakasusulatng iskrip para sa radio broadcastingFilipino
F6PU-Id-2.26Nakasusulatng kuwentoFilipino
F6PU-IIIi-2.36Nakasusulatng lihamFilipino
F6PU-Ij-2.36Nakasusulatng liham pangkaibiganFilipino
F6PU-IVf-2.36Nakasusulatng liham sa editorFilipino
F6PU-IVa-2.16Nakasusulatng sanaysay na naglalarawanFilipino
F6PU-If-2.16Nakasusulatng talatang nagpapaliwanagFilipino
F6PU-Ih-2.16Nakasusulatng talatang nagsasalaysayFilipino
F6PU-IIIe-2.26Nakasusulatng tulaFilipino
F6PU-IVb-2.16Nakasusulatng ulatFilipino
F6PB-IIIi-26Nakasusunodsa panutona nakasulatFilipino
F6PN-Ifh-1.16Nakasusunodsa panutoFilipino
F6PN-Ifh-1.16Nakasusunodsa panutoFilipino
F6PD-IVe-i-216Napaghahambing-hambingang iba’t ibang uri ng pelikulaFilipino
F6PN-IIIh-8.46Napagsusunod-sunodna kronolohikalang mga pangyayarisa napakinggang tekstoFilipino
F6PN-IVh-8.46Napagsusunod-sunodang mga pangyayarisa napakinggang kasaysayanFilipino
F6PB-Ib-5.46Napagsusunod-sunodsa tulong ng nakalarawang balangkasang mga pangyayarisa kuwentoFilipino
F6PB-IIIh-5.56Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng dugtunganang mga pangyayarisa kuwentoFilipino
F6RC-IIe-5.26Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng pamatnubay na tanongang mga pangyayarisa kuwentoFilipino
F6PB-IVf-5.66Napagsusunod-sunodang mga pangyayari sa kuwentoFilipino
F6PB-IIIb-6.26Napag-uugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayariFilipino
F6PL-0a-j-46Napapahalagahanang mga tekstong pampanitikanFilipino
F6PL-0a-j-46Napapahalagahansa pamamagitan ng paglahol sa mga gawaing kaugnay nitoang mga tekstong pampanitikanFilipino
F6PL-0a-j-46Napapahalagahansa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa usapan at gawaing pampanitikanang mga tekstong pampanitikanFilipino
F6PT-IVb-j-146Napapangkatang mga salitang magkakaugnayFilipino
F6PL-0a-j-66Napatutunayanang mensaheng inihahatid ng tekstoFilipino
F6EP-Ie-136Napupunannang wasto ang kard na pang-aklatanFilipino
F6RC-IIb-106Nasasabiang paksasa binasang sanaysayFilipino
F6PB-IVb-106Nasasabiang paksang binasang sanaysayFilipino
F6PN-IIIb-3.16Nasasagotang mga tanongna literal tungkol sa napakinggang talaarawanFilipino
F6PN-IVd-3.16Nasasagotang mga tanongna literal tungkol sa napakinggang talataFilipino
F6PB-Ic-e-3.1.26Nasasagotang mga tanongtungkol sa tekstong pang-impormasyonFilipino
F6PB-Ic-e-3.1.26Nasasagotang mga tanongtungkol sa tekstong pang-impormasyon (procedure )Filipino
F6PB-If-3.2.16Nasasagotang mga tanongna bakit at paano sa kuwentoFilipino
F6PB-IIIc-3.2.26Nasasagotang mga tanongna bakit at paano sa tekstong pang-impormasyonFilipino
F6PB-IIId-3.1.26Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang ulatFilipino
F6PB-IVh-3.1.26Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang ulatFilipino
F6PB-IVi-3.2.26Nasasagotang mga tanongna bakit at paano sa tekstong pang-impormasyonFilipino
F6PD-Ij-206Nasasagotang mga tanongtungkol sa pinanoodFilipino
F6PN-Iag-3.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang usapanFilipino
F6PN-Ia-g-3.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang kuwentoFilipino
F6PN-Ia-g-3.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang pabulaFilipino
F6PN-IIaeg-3.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang pabulaFilipino
F6PN-IIa-g-3.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang kuwentoFilipino
F6PN-IIa-g-3.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang usapanFilipino
F6RC-IIdf-3.1.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang talaarawanFilipino
F6RC-IId-f-3.1.16Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang anekdotaFilipino
F6PU-Iac.26Nasisipiang isang talata mula sa huwaranFilipino
F6PU-IIIa-1.26Nasisipiang isang ulat mula sa huwaranFilipino
F6PD-IVd-h-196Nasusuriang estilong ginamit ng gumawa ng pelikulaFilipino
F6PD-If—106Nasusuriang mga kaisipan at pagpapahalagang nakapaloobsa napanood na maikling pelikulaFilipino
F6PB-IVc-e-226Nasusuriang pagkakaiba ng kathang-isip at di-kathang-isip na teksto (fiction at non-fiction)Filipino
F6PB-Ivc-e-226Nasusuriang pagkakaiba ng teksto (fiction at non-fiction)Filipino
F6PD-IIIfh-166Nasusuriang tauhan at tagpuansa napanood na maikling pelikulaFilipino
F6PB-IIIj-196Nasusurikung opinyon o katotohanan ang pahayagFilipino
F6PN-IId-186Natutukoyang mahahalagang pangyayarisa napakinggang sanaysayFilipino
F6VC-IIe-136Natutukoyang tema/layuninng pinanood na pelikulaFilipino
H6CMH-Ii-j-96Advocatesenvironmental protection through proper waste managementHealth-PE
H6CH-IVh-216Analyzespackaging and labels of health productsHealth-PE
PE6PF-Ib-h-186Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
PE6PF-IIb-h-186Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
PE6PF-IIIb-h-186Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
PE6PF-IVb-h-186Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
H6PH-Ig-h-246Availshimself/herselfof health services in the school and in the communityHealth-PE
H6CMH-IIe-56Classifiesdifferent types of wastesHealth-PE
H6PH-Ia-b-196Demonstratesself-management skillsHealth-PE
H6EH-IIIa-16Describesdiseases and disorders caused by poor environmental  sanitationHealth-PE
H6CMH-IIa-16Describeshealthy school and community environmentsHealth-PE
H6PH-Ia-b-186Describespersonal health issues and concernsHealth-PE
H6CMH-IIf-66Describesproper ways of waste disposalHealth-PE
H6CH-Ivc-d-156Describesthe different components of consumer healthHealth-PE
PE6PF-Ia-166Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
PE6PF-IIa-166Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
PE6PF-IIIa-166Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
PE6PF-IVa-166Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
PE6GS-Ib-26Describesthe skillsinvolved in the gamesHealth-PE
PE6GS-IIb-26Describesthe skillsinvolved in the gamesHealth-PE
PE6RD-IIIb-26Describesthe skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE6RD-IVb-26Describesthe skillsinvolved in the danceHealth-PE
H6CH-Ivc-d-166Differentiatesover-the-counter from prescription medicinesHealth-PE
H6PH-Ic-206Discusseshealth appraisal procedures during pubertyHealth-PE
H6EH-IIIc-36Discussesways to keep air clean and safeHealth-PE
H6EH-IIIc-36Discussesways to keep water clean and safeHealth-PE
H6CH-Ii-j-236Discussesways to protect oneself from fraudulent health productsHealth-PE
PE6PF-IIIb-h-206Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort and respect for othersHealth-PE
PE6PF-IVb-h-206Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort and respect for othersHealth-PE
PE6PF-Ib-h-206Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort, respect for others and fair playHealth-PE
PE6PF-IIb-h-206Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort, respect for others and fair playHealth-PE
H6CH-Ivb-c-146Enumeratesthe components of consumer healthHealth-PE
PE6GS-Ic-h-46Executesdifferent skillsinvolved in the gameHealth-PE
PE6GS-IIc-h-46Executesdifferent skillsinvolved in the gameHealth-PE
PE6RD-IIIc-h-46Executesdifferent skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE6RD-IVc-h-46Executesdifferent skillsinvolved in the danceHealth-PE
H6CH-IVh-226Exercisesin selecting health productsgood decision-making skillsHealth-PE
PE6PF-Ia-216Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
PE6PF-IIa-216Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
PE6PF-IIIa-216Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
PE6PF-IVa-216Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
H6EH-IIIb-26Explainshow poor environmental sanitation can negatively impact the individual’s healthHealth-PE
H6EH-IIId-46Explainsthe effect of a noisy environmentHealth-PE
H6CMH-IIb-26Explainsthe effect of living in a healthful school and communityHealth-PE
H6EH-IIIhi-76Explainsthe effect of pests and rodents on one’s healthHealth-PE
H6CH-IVa-136Explainsthe importance of consumer healthHealth-PE
H6PH-Id-f-216Explainsthe importance of undergoing health appraisal proceduresHealth-PE
PE6PF-Ia-176Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE6PF-IIa-176Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE6PF-IIIa-176Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE6PF-IVa-176Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE6GS-Ib-16Explainsthe nature/backgroundof the gamesHealth-PE
PE6GS-IIb-16Explainsthe nature/backgroundof the gamesHealth-PE
PE6RD-IIIb-16Explainsthe nature/backgroundof the danceHealth-PE
PE6RD-IVb-16Explainsthe nature/backgroundof the danceHealth-PE
H6CH-IVf-186Explainsthe uses of some over-the-counter and prescription medicinesHealth-PE
H6CH-IVe-176Givesexamples of over-the-counter medicinesHealth-PE
H6CH-IVe-176Givesexamples of prescription medicinesHealth-PE
PE6PF-Ib-h-226Identifiesareas for improvementHealth-PE
PE6PF-IIb-h-226Identifiesareas for improvementHealth-PE
PE6PF-IIIb-h-226Identifiesareas for improvementHealth-PE
PE6PF-IVb-h-226Identifiesareas for improvementHealth-PE
H6CH-IVg-196Identifiescommon propaganda techniques used in advertisingHealth-PE
H6PH-Ig-h-236Identifiescommunity health resources and facilities that may be utilized to address various personal health issues and concernsHealth-PE
H6CMH-IIe-46Identifiesdifferent wastesHealth-PE
H6EH-IIIh-i-86Identifiessome common diseases caused by pests and rodentsHealth-PE
H6CMH-IIg-76Identifiesthings that can be recycled in school and in the communityHealth-PE
H6CMH-IIc-d-36Knowshow to build and keep school and community environments healthyHealth-PE
H6CMH-IIh-86Observesproper waste management in schoolHealth-PE
H6CMH-IIh-86Observesproper waste management at homeHealth-PE
H6CMH-IIh-86Observesproper waste management in the communityHealth-PE
PE6GS-Ib-h-36Observessafety precautionsHealth-PE
PE6GS-IIb-h-36Observessafety precautionsHealth-PE
PE6RD-IIIb-h-36Observessafety precautionsHealth-PE
PE6RD-IVb-h-36Observessafety precautionsHealth-PE
H6EH-IIIfg-66Practicesways to control/manage noise pollutionHealth-PE
H6EH-IIIj-96Practicesways to prevent and control pests and rodentsHealth-PE
H6PH-Ig-h-256Promotesthe use of health resources and facilities in the school and in the communityHealth-PE
PE6PF-Ib-h-196Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
PE6PF-IIb-h-196Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
PE6PF-IIIb-h-196Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
PE6PF-IVb-h-196Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
H6EH-IIIe-56Suggestsways to control/managae noise pollutionHealth-PE
H6PH-Id-f-226Undergoesregularlyhealth appraisal proceduresHealth-PE
M6NS-Id-106.26Addswithout or with regroupingdecimalsthrough ten thousandthsMath
M6NS-Id-106.26Addswithout or with regroupingmixed decimalsthrough ten thousandthsMath
M6NS-Ia-866Addswithout or with regroupingmixed numbersMath
M6NS-Ia-866Addswithout or with regroupingsimple fractionsMath
M6NS-IIh-1546Arrangesintegers.Math
M6ME-IIIg-176Calculatesdistance.Math
M6ME-IIIg-176Calculatesspeed.Math
M6ME-IIIg-176Calculatestime.Math
M6SP-IVe-1.66Collectsusing any sourcedata on one to two variablesMath
M6NS-IIg-1526Comparesintegers with other numbers such as whole numbers, fractions, and decimalsMath
M6NS-IIh-1546Comparesintegers.Math
M6SP-IVe-2.66Constructsbased on a given set of data.a pie graphMath
M6NS-Ib-93.26Createswith reasonable answersproblems involving addition of fractions.Math
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving addition of mixed decimals.including money.Math
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving addition of whole numbersincluding money.Math
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving multiplication mixed decimals.including money.Math
M6SP-IVg-66Createsproblems that can be answered using information presented in a pie graphMath
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblem involving multiplication of whole numbersincluding money.Math
M6NS-Id-109.26Createswith reasonable answersproblems involving addition of decimals.Math
M6NS-Ia-88.36Createswith reasonable answersproblems involving addition of fractions.Math
M6NS-Id-109.26Createswith reasonable answersproblems involving addition of mixed decimals.Math
M6NS-Ic-98.26Createswith reasonable answersproblems involving division of fractions.without or with any of the other operationsMath
M6NS-Ic-98.26Createswith reasonable answersproblems involving division of mixed fractions.without or with any of the other operationsMath
M6NS-Id-109.26Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of decimals.Math
M6NS-Ia-88.36Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of fractions.Math
M6NS-Id-109.26Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of mixed decimals.Math
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving addition of decimals.including money.Math
M6NS-Ib-93.26Createswith reasonable answersproblems involving addition of mixed fractions.Math
M6NS-Ij-121.26Createswith reasonable answersproblems involving division of decimals.without or with any of the other operations; including money.Math
M6NS-Ij-121.26Createswith reasonable answersproblems involving division of mixed decimals.without or with any of the other operations; including money.Math
M6NS-Ij-121.26Createswith reasonable answersproblems involving division of whole numberswithout or with any of the other operations; including money.Math
M6ME-IVd-1026Createswith reasonable answers.problems involving electric consumptionMath
M6AL-IIIf-206Createsroutine and non-routineproblems involving equations.Math
M6SP-IVj-256Createsproblems involving experimental probability.Math
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving multiplication of decimals.including money.Math
M6NS-Ib-93.26Createswith reasonable answersproblems involving multiplication of fractions.Math
M6NS-Ib-93.26Createswith reasonable answersproblems involving multiplication of mixed fractions.Math
M6AL-IIIf-206Createsroutine and non-routineproblems involving numerical expressions.Math
M6NS-IIe-1456Createswith reasonable answers.problems involving percent,Math
M6NS-IIc-1356Createswith reasonable answers.problems involving proportionMath
M6NS-IIc-1356Createswith reasonable answers.problems involving ratioMath
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of decimals.including money.Math
M6NS-Ib-93.26Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of fractions.Math
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of mixed decimals.including money.Math
M6NS-Ib-93.26Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of mixed fractions.Math
M6NS-If-1146Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of whole numbersincluding money.Math
M6ME-IVc-996Createswith reasonable answers.problems involving surface area of solid figuresMath
M6ME-IVc-996Createswith reasonable answers.problems involving surface area of space figuresMath
M6SP-IVj-256Createsproblems involving theoretical probability.Math
M6ME-IVc-996Createswith reasonable answers.problems involving volume of solid figuresMath
M6ME-IVc-996Createswith reasonable answers.problems involving volume of space figuresMath
M6ME-IVd-1026Createswith reasonable answers.problems involving water consumptionMath
M6NS-IIb-1316Definesusing concrete or pictorial models.the meaning of ratioMath
M6AL-IIIe-176Definesa variable in an algebraic expression.Math
M6AL-IIIe-176Definesa variable in an equation.Math
M6NS-IIb-1316Definesusing concrete or pictorial models.the meaning of proportionMath
M6ME-IIIi-926Derivesa formula for finding the surface area of conesMath
M6ME-IIIi-926Derivesa formula for finding the surface area of cubes.Math
M6ME-IIIi-926Derivesa formula for finding the surface area of cylindersMath
M6ME-IIIi-926Derivesa formula for finding the surface area of prismsMath
M6ME-IIIi-926Derivesa formula for finding the surface area of pyramidsMath
M6ME-IIIi-926Derivesa formula for finding the surface area of spheres.Math
M6ME-IVa-966Derivesthe formula for finding the volume of conesMath
M6ME-IVa-966Derivesthe formula for finding the volume of cylindersMath
M6ME-IVa-966Derivesthe formula for finding the volume of pyramidsMath
M6ME-IVa-966Derivesthe formula for finding the volume of spheres.Math
M6ME-IIIi-916Describessurface area.Math
M6GE-IIIa-276Describesthe different solid figures: cubeMath
M6GE-IIIc-316Describesthe different solid figures: cubeMath
M6GE-IIIa-276Describesthe different solid figures: prismMath
M6GE-IIIc-316Describesthe different solid figures: prismMath
M6NS-IIf-1466Describesthe base in a number expressed in exponential notation.Math
M6NS-IIh-1556Describesusing materials such as algebra tiles, counters, chips, and cards.the basic operations on integersMath
M6GE-IIIa-276Describesthe different solid figures: pyramidMath
M6GE-IIIc-316Describesthe different solid figures: pyramidMath
M6GE-IIIa-276Describesthe different solid figures: coneMath
M6GE-IIIc-316Describesthe different solid figures: coneMath
M6GE-IIIa-276Describesthe different solid figures: cylinderMath
M6GE-IIIc-316Describesthe different solid figures: cylinderMath
M6GE-IIIa-276Describesthe different solid figures: sphere.Math
M6GE-IIIc-316Describesthe different solid figures: sphere.Math
M6NS-IIf-1466Describesthe exponent in a number expressed in exponential notation.Math
M6SP-IVg-196Describesthe meaning of probability such as 50% chance of rainMath
M6SP-IVg-196Describesthe meaning of probability such as one in a million chance of winning.Math
M6NS-IIg-1516Describesthe set of integers.Math
M6ME-IVa-956DeterminesconeMath
M6ME-IVa-956DeterminescylinderMath
M6ME-IVa-956DeterminescylinderMath
M6ME-IVa-956DeterminespyramidMath
M6ME-IVa-956Determinesrectangular prismMath
M6ME-IVa-956DeterminessphereMath
M6AL-IIId-156Differentiatesexpression from equationMath
M6GE-IIIa-286Differentiatessolid figures from plane figuresMath
M6NS-Ii-1196Differentiatesterminating from repeating, non-terminating decimal quotientsMath
M6NS-Ig-116.36Dividesdecimalsup to 2 decimal placesMath
M6NS-Ig-116.46Dividesdecimalsup to 2 decimal placesMath
M6NS-Ih-1186Dividesmentallydecimals by 10, 100, and 1 000up to 2 decimal placesMath
M6NS-Ih-116.56Dividesdecimals places by 0.1, 0.01, and 0.001.up to 4 decimalMath
M6NS-Ig-116.46Dividesmixed decimalsup to 2 decimal placesMath
M6NS-Ic-96.26Dividesmixed fractions.Math
M6NS-Ic-96.26Dividessimple fractionsMath
M6NS-Ig-116.36Divideswhole numbersMath
M6NS-IIf-1486Explainsthe Grouping, Exponent, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (GEMDAS) rule.Math
M6NS-IIa-1296Expressesone value as a fraction of another given their ratio and vice versa.Math
M6NS-IId-1426Findsthe percent in a given problem.Math
M6NS-IId-1426Findsthe percentage in a given problem.Math
M6NS-IId-1426Findsthe rate in a given problem.Math
M6ME-IIIi-936Findsthe surface area of pyramids.Math
M6NS-IIb-1336Findsa missing term in a proportion ( inverse)Math
M6NS-IIb-1336Findsa missing term in a proportion (direct)Math
M6NS-IIb-1336Findsa missing term in a proportion (part)Math
M6NS-IIa-1306Findshow many times one value is as large as another given their ratio and vice versa.Math
M6ME-IIIh-896Findsthe area of composite figures formed by any two or more of the following: circleMath
M6ME-IIIh-896Findsthe area of composite figures formed by any two or more of the following: rectangleMath
M6ME-IIIh-896Findsthe area of composite figures formed by any two or more of the following: semi-circle.Math
M6ME-IIIh-896Findsthe area of composite figures formed by any two or more of the following: squareMath
M6ME-IIIh-896Findsthe area of composite figures formed by any two or more of the following: triangleMath
M6ME-IIIi-936Findsthe surface area of cones.Math
M6ME-IIIi-936Findsthe surface area of cubes.Math
M6ME-IIIi-936Findsthe surface area of cylinders.Math
M6ME-IIIi-936Findsthe surface area of prisms.Math
M6ME-IIIi-936Findsthe surface area of spheres.Math
M6ME-IVb-976Findsthe volume of cones.Math
M6ME-IVb-976Findsthe volume of cylinders.Math
M6ME-IVb-976Findsthe volume of pyramids.Math
M6ME-IVb-976Findsthe volume of spheres.Math
M6AL-IIId-76Formulatesusing different strategiesthe rule in finding the nth termMath
M6AL-IIIe-166Givesthe translation of verbal equations into letters and vice versa.real-lifeMath
M6AL-IIIe-166Givesthe translation of verbal equations into symbols and vice versa.real-lifeMath
M6AL-IIIe-166Givesthe translation of verbal expressions into letters and vice versa.real-lifeMath
M6AL-IIIe-166Givesthe translation of verbal expressions into symbols and vice versa.real-lifeMath
M6NS-IIf-1476Givesthe value of numbersexpressed in exponential notationMath
M6NS-IIg-1506Identifiessituations that make use of integers.real-lifeMath
M6GE-IIIb-306Identifiesthe faces of a solid figure.Math
M6GE-IIIc-326Identifiesusing plane figures.the nets of the following space figures: coneMath
M6GE-IIIc-326Identifiesusing plane figures.the nets of the following space figures: cubeMath
M6GE-IIIc-326Identifiesusing plane figures.the nets of the following space figures: cylinderMath
M6GE-IIIc-326Identifiesusing plane figures.the nets of the following space figures: prismMath
M6GE-IIIc-326Identifiesusing plane figures.the nets of the following space figures: pyramidMath
M6GE-IIIc-326Identifiesusing plane figures.the nets of the following space figures: sphereMath
M6NS-IIb-1316Illustratesusing concrete or pictorial models.the meaning of ratioMath
M6GE-IIIb-296Illustratesusing various concrete and pictorial models.the different solid figuresMath
M6NS-IIb-1316Illustratesusing concrete or pictorial models.the meaning of proportionMath
M6SP-IVf-3.66Interpretsdata presented in a pie graph.Math
M6ME-IVd-1006Interpretselectric meter readings.Math
M6NS-IIh-1556Interpretsusing materials such as algebra tiles, counters, chips, and cards.the basic operations on integersMath
M6NS-IIf-1486Interpretsthe Grouping, Exponent, Multiplication, Division, Addition, Subtraction (GEMDAS) rule.Math
M6ME-IVd-1006Interpretswater meter readings.Math
M6SP-IVi-226Makeslistings and diagrams of outcomes.Math
M6SP-IVi-226Makeslistings and diagrams of outcomes.Math
M6SP-IVi-236Makessimple predictions of eventsbased on the results of experiments.Math
M6NS-Ie-111.36Multipliesdecimalswith factors up to 2 decimal places.Math
M6NS-Ie-111.46Multipliesmentallydecimals by 0.1, 0.01, 10 and 100.up to 2 decimals placesMath
M6NS-Ie-111.36Multipliesmixed decimalswith factors up to 2 decimal places.Math
M6NS-Ib-90.26Multipliesmixed fractionsMath
M6NS-Ib-90.26Multipliessimple fractionsMath
M6ME-IIIi-916Namesthe unit of measure used for measuring the surface area of solid/space figures.Math
M6NS-IIi-1566Performsthe basic operations on integers.Math
M6SP-IVh-216PerformsexperimentsMath
M6NS-IIf-1496Performswith or without exponents and grouping symbolstwo or more different operations on whole numbersMath
M6SP-IVi-226Predictsusing these listings and diagrams.the number of favorable outcomes and chancesMath
M6SP-IVh-206Quantifiesthe phrase “unlikely to happen”.Math
M6SP-IVh-206Quantifiesthe phrase “most likely to happen” .Math
M6ME-IVd-1006Readselectric meter readings.Math
M6ME-IVd-1006Readswater meter readings.Math
M6SP-IVh-216RecordsoutcomesMath
M6NS-IIh-1536Representson the number line.integersMath
M6AL-IIIe-186Representsusing algebraic expressions and equations.quantitiesin real-life situationsMath
M6NS-IIb-1326Sets upfor groups of objects or numbers and for given situations.proportionsMath
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of increase/decrease (discounts).Math
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of increase/decrease (original price)Math
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of sales tax.Math
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of simple interest.Math
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, non-routine problems involving addition of decimalsMath
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, non-routine problems involving addition of mixed decimalsMath
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, non-routine problems involving subtraction of decimalsMath
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, non-routine problems involving subtraction of mixed decimalsMath
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, routine problems involving addition of decimalsMath
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, routine problems involving addition of mixed decimalsMath
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, routine problems involving subtraction of decimalsMath
M6NS-Id-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.1 or more steps, routine problems involving subtraction of mixed decimalsMath
M6NS-Ij-120.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, non-routine problems involving division of decimalsand any of the other operations; including moneyMath
M6NS-Ij-120.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, non-routine problems involving division of mixed decimalsand any of the other operations; including moneyMath
M6NS-Ij-120.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, non-routine problems involving division of whole numbersand any of the other operations; including moneyMath
M6NS-Ij-120.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, routine problems involving division of decimalsand any of the other operations; including moneyMath
M6NS-Ij-120.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, routine problems involving division of mixed decimalsand any of the other operations; including moneyMath
M6NS-Ij-120.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, routine problems involving division of whole numbersand any of the other operations; including moneyMath
M6NS-Ia-87.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of mixed fractionsMath
M6ME-IIIh-906Solvesnon-routine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: circleMath
M6ME-IIIh-906Solvesnon-routine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: rectangleMath
M6ME-IIIh-906Solvesnon-routine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: semi-circle.Math
M6ME-IIIh-906Solvesnon-routine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: squareMath
M6ME-IIIh-906Solvesnon-routine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: triangleMath
M6NS-IIj-1576Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving basic operations of integersMath
M6AL-IIIf-196Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving different types of numerical equations such as 7+ 9 =___ + 6.Math
M6AL-IIIf-196Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving different types of numerical expressionsMath
M6NS-Ii-120.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of decimalsincluding moneyMath
M6NS-Ic-97.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of fractionswithout or with any of the other operationsMath
M6NS-Ii-120.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of mixed decimalsincluding moneyMath
M6NS-Ic-97.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of mixed fractionswithout or with any of the other operationsMath
M6NS-Ii-120.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of whole numbersincluding moneyMath
M6ME-IVd-1016Solvesnon-routine problems involving electric consumption.Math
M6SP-IVj-246Solvesnon-routine problems involving experimental probability.Math
M6NS-IId-1436Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving finding the baseMath
M6NS-IId-1436Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving finding the percentageMath
M6NS-IId-1436Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving finding the rateMath
M6NS-Ie-113.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of decimalsincluding moneyMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of fractionsMath
M6NS-Ie-113.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of mixed decimalsincluding moneyMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving multiplication of mixed fractionsMath
M5NS-IIc-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of decimal numbersincluding moneyMath
M6NS-Ia-87.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of mixed fractionsMath
M6SP-IVj-246Solvesnon-routine problems involving theoretical probability.Math
M6ME-IVc-986Solvesnon-routine problems involving volumes of solids.Math
M6ME-IVd-1016Solvesnon-routine problems involving water consumption.Math
M6SP-IVf-4.66Solvesnon-routine problems using data presented in a pie graph.Math
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of commission.Math
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of increase/decrease (marked-up price)Math
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of increase/decrease (rate of discount)Math
M6NS-IIe-1446Solvespercent problems such as percent of increase/decrease (sale price)Math
M6ME-IIIg-186Solvesproblems involving average rateMath
M6ME-IIIg-186Solvesproblems involving average speed.Math
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving direct proportion in different contexts such as distanceMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving direct proportion in different contexts such as rateMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving direct proportionn different contexts such as timeMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving inverse proportion in different contexts such as distanceMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving inverse proportion in different contexts such as rateMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving inverse proportion in different contexts such as timeMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving part proportion in different contexts such as distanceMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving part proportion in different contexts such as rateMath
M6NS-IIc-1346Solvesusing appropriate strategies and tools.problems involving part proportion in different contexts such as timeMath
M6NS-Ia-87.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of mixed fractionsMath
M6ME-IIIh-906Solvesroutine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: circleMath
M6ME-IIIh-906Solvesroutine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: rectangleMath
M6ME-IIIh-906Solvesroutine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: semi-circle.Math
M6ME-IIIh-906Solvesroutine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: squareMath
M6ME-IIIh-906Solvesroutine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: triangleMath
M6NS-IIj-1576Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving basic operations of integersMath
M6AL-IIIf-196Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving different types of numerical equations such as 7+ 9 =___ + 6.Math
M6AL-IIIf-196Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving different types of numerical expressionsMath
M6NS-Ii-120.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of decimalsincluding moneyMath
M6NS-Ic-97.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of fractionswithout or with any of the other operationsMath
M6NS-Ic-97.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of mixed fractionswithout or with any of the other operationsMath
M6NS-Ii-120.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of whole numbersincluding moneyMath
M6ME-IVd-1016Solvesroutine problems involving electric consumption.Math
M6SP-IVj-246Solvesroutine problems involving experimental probability.Math
M6NS-IId-1436Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving finding the baseMath
M6NS-IId-1436Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving finding the percentageMath
M6NS-IId-1436Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving finding the rateMath
M6NS-Ie-113.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of decimalsincluding moneyMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of fractionsMath
M6NS-Ie-113.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of mixed decimalsincluding moneyMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving multiplication of mixed fractionsMath
M5NS-IIc-108.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of decimal numbersincluding moneyMath
M6NS-Ia-87.36Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of fractionsMath
M6NS-Ib-92.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of mixed fractionsMath
M6SP-IVj-246Solvesroutine problems involving theoretical probability.Math
M6ME-IVc-986Solvesroutine problems involving volumes of solids.Math
M6ME-IVd-1016Solvesroutine problems involving water consumption.Math
M6SP-IVf-4.66Solvesroutine problems using data presented in a pie graph.Math
M6NS-Ii-120.26Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine roblems involving division of mixed decimalsincluding moneyMath
M6ME-IIIj-946Solvesword problems involving measurement of surface area.Math
M6NS-Id-106.26Subtractswithout or with regroupingmixed decimalsthrough ten thousandthsMath
M6NS-Id-106.26Subtractswithout or with regroupingdecimalsthrough ten thousandthsMath
M6NS-Ia-866Subtractswithout or with regroupingmixed numbersMath
M6NS-Ia-866Subtractswithout or with regroupingsimple fractionsMath
M6GE-IIIa-276Visualizesthe different solid figures: cubeMath
M6GE-IIIc-316Visualizesthe different solid figures: cubeMath
M6GE-IIIa-276Visualizesthe different solid figures: prismMath
M6GE-IIIc-316Visualizesthe different solid figures: prismMath
M6ME-IIIi-916Visualizessurface area.Math
M6GE-IIIa-276Visualizesthe different solid figures: pyramidMath
M6GE-IIIc-316Visualizesthe different solid figures: pyramidMath
M6GE-IIIa-276Visualizesthe different solid figures: coneMath
M6GE-IIIc-316Visualizesthe different solid figures: coneMath
M6GE-IIIa-276Visualizesthe different solid figures: cylinderMath
M6GE-IIIc-316Visualizesthe different solid figures: cylinderMath
M6GE-IIIa-276Visualizesthe different solid figures: sphere.Math
M6GE-IIIc-316Visualizesthe different solid figures: sphere.Math
S6ES-IVg-h-66Comparesthe planets of the solar systemScience
S6ES-IVi-j-76Constructsa model of the solar system showing the relative sizes of the planets and their relative distances from the SunScience
S6FE-IIIc-d-26Demonstrateshow electricity can be transformedScience
S6FE-IIIc-d-26Demonstrateshow heat can be transformedScience
S6FE-IIIc-d-26Demonstrateshow light can be transformedScience
S6FE-IIIc-d-26Demonstrateshow sound can be transformedScience
S6FE-IIIa-16Demonstratesthe practical uses of simple machinesScience
S6ES-IVe-f-56Demonstratesusing a globe; to explain day and night and the sequence of seasonsthe revolution of the EarthScience
S6ES-IVe-f-56Demonstratesusing a globe; to explain day and night and the sequence of seasonsthe rotation of the EarthScience
S6FE-IIIa-16Demonstratesthe safe uses of simple machinesScience
S6MT-Ia-c-16Describesthe appearance of non-uniform mixturesScience
S6MT-Ia-c-16Describesthe appearance of uniform mixturesScience
S6ES-IVa-16Describesthe changes on the Earth’s surfaceas a result of earthquakes and volcanic eruptionsScience
S6ES-IVc-36Describesthe different seasons in the PhilippinesScience
S6MT-Ia-c-16Describesthe uses of non-uniform mixturesScience
S6MT-Ia-c-16Describesthe uses of uniform mixturesScience
S6MT-IIe-f-36Determinesthe distinguishing characteristics of vertebrates and invertebratesScience
S6ES-IVd-46Discussesappropriate activities for specific seasons of the PhilippinesScience
S6MT-IIi-j-56Discussesthe interactions among living things and non-living thingsin tropical rainforests, coral reefs and mangrove swampsScience
S6MT-IIg-h-46Distinguisheshow cone-bearing and spore-bearing plants reproduceScience
S6MT-Id-f-26Enumeratestechniques in separating mixtures such as decantation, evaporation, filtering, sieving and using magnetsScience
S6ES-IVb-26Enumerateswhat to do before, during and after earthquakes and volcanic eruptionsScience
S6LT-IIc-d-26Explainshow the different organ systems work togetherScience
S6MT-IIk-l-66Explainsthe need to protect and conserve tropical rainforests, coral reefs and mangrove swampsScience
S6LT-IIa-b-16Explainshow the organs of each organ system work togetherScience
S6FE-IIIa-b-16Infershow gravity and friction affects movements of different objectsScience
S6FE-IIIe-f-16Manipulatesto describe their characteristics and their usessimple machinesScience
S6MT-Ig-j-36Tellsthe benefits of separating mixtures from products in communityScience

K to 12 Grade Levels:

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.