Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 4 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 4 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 4 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 4 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP4KPB-IVf-g-54Nabibigyang-halagaang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansaAP
AP4LKE-IIa-14Nabibigyang-katwiranang pag-aangkop na ginawa ng mga tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanilang pangangailanganAP
AP4KPB-IVd-e-44Nahihinuhaang epekto ng kagalingang pansibiko sa pag-unlad ng bansa.AP
AP4KPB-IVf-g-54Naibibigayang kahulugan at katangian ng pagiging produktibong mamamayanAP
AP4KPB-IVd-e-44Naibibigayang kahulugan ng kagalingang pansibiko (civic efficacy)AP
AP4AAB-Ig-h-104Naihahambingang iba’t ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng bansaAP
AP4LKE-IIa-14Naihahambingang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba’t ibang lokasyon ng bansa (Hal: pangingisda, paghahabi, pagdadaing, pagsasaka, atbp.)AP
AP4AAB-Ig-h-104Naihahambinggamit ang mapang topograprapiyaang topograpiya ng iba’t ibang rehiyon ng bansaAP
AP4AAB-Ig-h-104Naihahambingayon sa populasyon; gamit ang mapa ng populasyonang topograpiya ng iba’t ibang rehiyon ng bansaAP
AP4AAB-Ia-14Naiisa-isaang mga katangian ng bansaAP
AP4AAB-Ig-h-104Naiisa-isaang mga magagandang tanawin at lugar pasyalan bilang yamang likas ng bansaAP
AP4PAB-IIIf-g-64Naiisa-isaang mga programang pangkalusuganAP
AP4AAB-Ig-h-104Nailalarawanayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nitoang bansaAP
AP4AAB-Ie-f-84Nailalarawansa tulong ng mapang pangklimaang klima sa iba’t ibang bahagi ng bansaAP
AP4LKE-IIa-14Nailalarawanang mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t ibang lokasyon ng bansaAP
AP4LKE-IIe-f-74Nailalarawanang mga pagkakakilanlang kultural ng PilipinasAP
AP4LKE-IIg-94Naipakikitaang kaugnayan ng heograpiya, kultura at pangkabuhayang gawain sa pagbuo ng pagkakilanlang PilipinoAP
AP4KPB-IVi-74Naipakikitaang pakikilahok sa mga programa at proyekto ng pamahalaan na nagtataguyod ng mga karapatan ng mamamayanAP
AP4PAB-IIIc-34Naipaliliwanagang “check and balance” ng kapangyarihan sa bawat isang sangayAP
AP4PAB-IIIc-34Naipaliliwanagang “separation of powers” ng tatlong sangay ng pamahalaanAP
AP4LKE-IIb-24Naipaliliwanagang iba’t ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas yaman ng bansaAP
AP4AAB-Ig-94Naipaliliwanagang katangian ng Pilipinas bilang bansang maritime o insularAP
AP4LKE-IIb-d-34Naipaliliwanagang matalino at di-matalinong mga paraang pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansaAP
AP4KPB-IVf-g-54Naipaliliwanagkung paano itinataguyod ng mga mamamayan ang kaunlaran ng bansaAP
AP4KPB-IVf-g-54Naipaliliwanagkung paano makatutulong sa pag-unlad at pagsulong ng bansa ang pagpapaunlad sa sariling kakayahan at kasanayanAP
AP4AAB-Ib-34Naipaliliwanagna isang bansa ang PilipinasAP
AP4AAB-Ie-f-84Naipapaliwanagna may kinalaman ang klima sa uri ng mga pananim at hayop sa PilipinasAP
AP4LKE-IId-44Naiuugnayang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansaAP
AP4LKE-IIa-14Naiuugnayang kapaligiran sa uri ng hanapbuhayAP
AP4AAB-Ie-f-84Naiuugnayang klima at panahon sa lokasyon ng bansa sa mundo.AP
AP4LKE-IIb-d-34Naiuugnayang matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa pag-unlad ng bansaAP
AP4AAB-Ib-24Nakabubuong kahulugan ng bansaAP
AP4LKE-IIi-114Nakabubuong plano na magpapakilala at magpapakita ng pagmamalaki sa kultura ng mga rehiyon sa malikhaing paraan.AP
AP4AAB-Ii-114Nakagagawang maagap at wastong pagtugon sa mga panganibAP
AP4AAB-Ii-114Nakagagawang mga mungkahi upang mabawasan ang masamang epekto dulot ng kalamidadAP
AP4LKE-IIe-64Nakalalahoksa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at pagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansaAP
AP4AAB-Ia-14Nakapagbibigayng halimbawa ng bansaAP
AP4AAB-Ij-134Nakapagbibigayng konlusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansaAP
AP4LKE-IIb-d-34Nakapagbibigayng mungkahing paraan ng wastong pangangasiwa ng likas yaman ng bansaAP
AP4PAB-IIIf-g-64Nakapagbibigay-halimbawang mga programa pangkapayapaanAP
AP4PAB-IIIf-g-64Nakapagbibigay-halimbawang mga programang pang-inprastraktura atbp ng pamahalaanAP
AP4LKE-IIe-f-74Nakapagmumungkahisa pagsusulong at pagpapaunlad ng kulturang PilipinoAP
AP4AAB-Id-64Nakapagsasagawagamit ang mga batayang heograpiya tulad ng iskala, distansya at direksyonng interpretasyon tungkol sa lokasyon ng bansaAP
AP4KPB-IVj-84Nakapagsusulatng sanaysay tungkol sa pagka-PilipinoAP
AP4KPB-IVj-84Nakapagsusulatng sanaysay tungkol sa Pilipinas bilang bansaAP
AP4LKE-IIj-124Nakasusulatng sanaysay na tumatalakay sa pagpapahalaga at pagmamalaki sa kulturang PilipinoAP
AP4AAB-Ie-f-84Nakikilalana isang bansang tropikal ang PilipinasAP
AP4KPB-IVh-64Napahahalagahanang mga pangyayari at kontribusyon ng mga Pilipino sa iba’t-ibang panig ng daigdig tungo sa kaunlaran ng bansa (hal. OFW)AP
AP4PAB-IIIf-g-64Nasasabiang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng edukasyon sa bansaAP
AP4PAB-IIIf-g-64Nasasabiang mga paraan ng pagtataguyod ng ekonomiya ng bansaAP
AP4KPB-IVa-b-14Nasasabikung sino ang mga mamamayan ng bansaAP
AP4PAB-IIIa-b-24Nasusuriang balangkas o istruktura ng pamahalaan ng PilipinasAP
AP4PAB-IIIj-94Nasusuriang iba’t ibang paraan ng pagtutulungan ng pamahalaang pambayan, pamahalaang panlalawigan at iba pang tagapaglingkod ng pamayananAP
AP4LKE-IIb-d-34Nasusuriang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansaAP
AP4PAB-IIIf-g-64Nasusuriang mga paglilingkod ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayanAP
AP4PAB-IIIi-84Nasusuriang mga proyekto at iba pang gawain ng pamahalaan sa kabutihan ng lahat o nakararamiAP
AP4PAB-IIIc-34Nasusuriang mga ugnayang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaanAP
AP4LKE-IIg-84Nasusuriang papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlang PilipinoAP
AP4PAB-IIIh-74Nasusuriang tungkulin ng pamahalaan na itaguyod ang karapatan ng bawat mamamayanAP
AP4PAB-IIIa-b-24Natatalakayang antas ng pamahalaan (pambansa at lokal)AP
AP4PLR-IIId-44Natatalakayang epekto ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng bansaAP
AP4LKE-IIb-d-34Natatalakayang ilang mga isyung pangkapaligiran ng bansaAP
AP4KPB-IVd-e-44Natatalakayang kahalagahan ng mga gawaing pansibiko ng bawat isa bilang kabahagi ng bansaAP
AP4PAB-IIIa-14Natatalakayang kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaanAP
AP4PAB-IIId-54Natatalakayang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng kapangyarihan ng pamahalaan (i.e. executive, legislative, judiciary)AP
AP4LKE-IIh-104Natatalakayang kahulugan ng pambansang awit bilang sagisag ng bansaAP
AP4LKE-IIh-104Natatalakayang kahulugan ng pambansang watawat bilang sagisag ng bansaAP
AP4PAB-IIIa-b-24Natatalakayang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan (ehekutibo, lehislatura at hudikatura)AP
AP4AAB-Ia-14Natatalakayang konsepto ng bansaAP
AP4KPB-IVc-24Natatalakayang konsepto ng karapatanAP
AP4KPB-IVa-b-14Natatalakayang konsepto ng pagkamamamayanAP
AP4KPB-IVc-24Natatalakayang konsepto ng tungkulinAP
AP4LKE-IIe-f-74Natatalakayang kontribusyon ng iba’t ibang pangkat (pangkat etniko, pangkat etno-linguistiko at iba pang pangkat panlipunan na bunga ng migrasyon at “inter-marriage”) sa kulturang PilipinoAP
AP4KPB-IVd-e-44Natatalakayang mga gawaing nagpapakita ng kagalingan pansibiko ng isang kabahagi ng bansa (hal. Pagtangkilik ng produktong Pilipino, pagsunod sa mga batas ng bansa, pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran)AP
AP4LKE-IId-54Natatalakayang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa.AP
AP4KPB-IVc-24Natatalakayang mga karapatan ng mamamayang PilipinoAP
AP4LKE-IIb-d-34Natatalakayang mga pananagutan ng bawat kasapi sa pangangasiwa at pangangalaga ng pinagkukunang yaman ng bansaAP
AP4KPB-IVc-34Natatalakayang mga tungkuling kaakibat ng bawat karapatang tinatamasa.AP
AP4PAB-IIIa-b-24Natatalakayang paraan ng pagpili at ang kaakibat na kapangyarihan ng mga namumuno ng bansaAP
AP4KPB-IVc-24Natatalakayang tungkulin ng mamamayang PilipinoAP
AP4AAB-Id-74Natataluntongamit ang mapaang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng PilipinasAP
AP4KPB-IVa-b-14Natutukoyang batayan ng pagkamamamayang PilipinoAP
AP4AAB-Ie-f-84Natutukoyang iba pang salik (temperatura, dami ng ulan) na may kinalaman sa klima ng bansaAP
AP4LKE-IIe-f-74Natutukoyang ilang halimbawa ng kulturang Pilipino sa iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas (tradisyon, relihiyon, kaugalian, paniniwala, kagamitan, atbp.)AP
AP4AAB-Ic-54Natutukoysa mapaang kinalalagyan ng bansa sa rehiyong Asya at mundoAP
AP4AAB-Ii-114Natutukoygamit ang hazard mapang mga lugar sa Pilipinas na sensitibo sa panganibAP
AP4PAB-IIIa-b-24Natutukoyang mga namumuno ng bansaAP
AP4LKE-IIe-f-74Natutukoyang mga pamanang pook bilang bahagi ng pagkakakilanlang kulturang PilipinoAP
AP4AAB-Ig-h-104Natutukoyang mga pangunahing likas na yaman ng bansaAP
AP4AAB-Ic-44Natutukoybatay sa mga nakapaligid dito; gamit ang pangunahin at pangalawang direksyonang relatibong lokasyon (relative location) ng PilipinasAP
A4EL-Ic4Adaptsthrough crayon etching technique.an indigenous cultural motif into a contemporary designArts-Music
A4PL-IIIb4Analyzeshow existing ethnic motif designs are repeated and alternatedArts-Music
A4PL-Id4Appliesspecific clothing, objects, and designs of the cultural communities to a drawing of the attire and accessories of one of these cultural groupsArts-Music
A4EL-Ia4Appreciatesthe rich variety of cultural communities in the Philippines and their uniqueness 1.2 VISAYAS – AtiArts-Music
A4PL-IIIc4Appreciateshow relief prints make the work more interesting and harmoniousin terms of the elements involvedArts-Music
A4EL-IIc4Appreciatesthe importance of communities and their cultureArts-Music
A4EL-Ia4Appreciatesthe rich variety of cultural communities in the Philippines and their uniqueness 1.1 LUZON -  Ivatan, Ifugao, Kalinga, Bontok, Gaddang, AgtaArts-Music
A4EL-Ia4Appreciatesthe rich variety of cultural communities in the Philippines and their uniqueness 1.3 MINDANAO - Badjao, Mangyan,Samal, Yakan, Ubanon, Manobo, Higaonon, Talaandig, Matigsalog, Bilaan, T’boli, Tiruray, Mansaka, TausugArts-Music
MU4TB-IIIf-h-44Classifiesthe various musical instruments as: brass windArts-Music
MU4TB-IIIf-h-44Classifiesthe various musical instruments as: percussionArts-Music
MU4TB-IIIf-h-44Classifiesthe various musical instruments as: stringArts-Music
MU4TB-IIIf-h-44Classifiesthe various musical instruments as: woodwindArts-Music
A4EL-IId4Comparesthe geographical location, practices, and festivals of the different cultural groups in the countryArts-Music
A4PR-IIId4Createsby repeating, alternating, or by radial arrangementa designArts-Music
A4PR-Ig4Createsafter close study and observation of one of the cultural communities’ way of dressing and accessorizinga drawingArts-Music
A4PR-IIIe4Createsusing additive and subtractive processesa relief master or holdArts-Music
A4PR-IVf4Createsusing colored buri strips or any material that can be woven, showing different designs: squares, checks, zigzags, and stripesa small matArts-Music
A4PR-IVh4Createsby following the traditional steps in tie-dyeing; using one or two colorsan original tie-dyed textile designArts-Music
MU4HA-IVh-34Createswith othersexamples of harmonic interval (2 pitches)Arts-Music
A4PR-IIIf4Createsfrom a clay designsimple, interesting, and harmoniously arranged relief printsArts-Music
A4PR-IIIi4Createsusing found material: hard foam, cardboard shapes glued on wood, strings and buttons, old screws, and metal parts glued on wood or cardboard.the relief moldArts-Music
MU4RH-Ic-44Demonstratesby clapping in time signatures 2/4, 3/4, 4/5the meaning of rhythmic patternsArts-Music
A4EL-IIIa4Describesits characteristicsArts-Music
A4EL-IVa4Differentiatestextile traditions (e.g. tie-dye) done in other countries like China, India, Japan, and Indonesia in the olden times and presently, as well as in the Philippines, e.g. the Tinalak made by the T’olis.Arts-Music
A4PL-IIIc4Discoversthe process of creating relief printsArts-Music
A4EL-IIa4Discussespictures of localities where different cultural communities liveArts-Music
A4PR-IIIh4Discussesthe finished artworkArts-Music
A4EL-IVc4Discussesthe intricate designs of mats woven in the Philippines: Romblon buri matsArts-Music
A4EL-IVc4Discussesthe intricate designs of mats woven in the Philippines: Badjao&Samal matsArts-Music
A4EL-IVc4Discussesthe intricate designs of mats woven in the Philippines: Basey, Samar buri matsArts-Music
A4EL-IVc4Discussesthe intricate designs of mats woven in the Philippines: Iloilo bamban matsArts-Music
A4EL-IVc4Discussesthe intricate designs of mats woven in the Philippines: Tawi-tawi laminusa matsArts-Music
A4PR-IIIj4Displaysfor others to critique and discussthe finished artworkArts-Music
A4EL-Ib4Distinguishesin terms of attire, body accessories, religious practices, and lifestylesdistinctive characteristics of several cultural communitiesArts-Music
A4EL-IIb4Distinguishesin terms of colors and shapesthe attire and accessories of selected cultural communities in the countryArts-Music
MU4TB-IIIe-14Distinguishesvocal and instrumental soundsArts-Music
A4PR-IIId4Drawsethnic motifsArts-Music
A4PL-IVd4Emphasizestextile crafts like tie-dyeingwhich demands careful practice and faithful repetition of the steps to produce good designsArts-Music
A4EL-IIg4Exhibitsto create a mural for the class and the school to appreciatepainted landscapesArts-Music
A4EL-IIIa4Exploresthe texture of each materialArts-Music
A4PL-IVe4Givesto the designs, colors, patterns used in the artworksmeaningArts-Music
MU4RH-Ib-24Groupsinto measures; given simple metersnotes and restsArts-Music
MU4TX-IVc-14Identifiesaurallythe texture of a music exampleArts-Music
MU4TB-IIIe-24Identifiesas vocal or instrumentala recording of the following: trioArts-Music
MU4TB-IIIe-24Identifiesas vocal or instrumentala recording of the following: duetArts-Music
MU4TB-IIIe-24Identifiesas vocal or instrumentala recording of the following: ensembleArts-Music
MU4TB-IIIe-24Identifiesas vocal or instrumentala recording of the following: soloArts-Music
MU4RH-Id-64Identifiesaccented pulsesArts-Music
MU4TX-IVd-24Identifiesaurally and visually; in a musical examplean ostinato or descantArts-Music
MU4TB-IIIf-34Identifiesaurally and visuallydifferent instrumentsArts-Music
MU4RH-Ia-14Identifiesdifferent kinds of notesArts-Music
MU4RH-Ic-34Identifiesdifferent kinds of notesArts-Music
MU4RH-Ia-14Identifiesdifferent kinds of restsArts-Music
MU4RH-Ic-34Identifiesdifferent kinds of restsArts-Music
MU4HA-IVf-14Identifiesharmonic interval (2 pitches)in a musical exampleArts-Music
MU4FO-IIIc-44Identifiessimilar and contrasting phrases: melodic and rhythmicin vocal and instrumental music from the previous lessonsArts-Music
A4PL-Id4Identifiesspecific clothing, objects, and designs of the cultural communitiesArts-Music
MU4FO-IIIa-24Identifiesaurally and visually; in a musical examplethe antecedent and consequentArts-Music
MU4ME-IIe-54Identifiesto determine its rangethe highest and lowest pitchin a given notation of a musical pieceArts-Music
MU4FO-IIIa-14Identifiesaurally and visuallythe introduction and coda (ending) of a musical pieceArts-Music
MU4ME-IId-44Identifiesthe movement of the melody as: descending skip wiseArts-Music
MU4ME-IId-44Identifiesthe movement of the melody as: ascending skip wiseArts-Music
MU4ME-IId-44Identifiesthe movement of the melody as: ascending stepwiseArts-Music
MU4ME-IId-44Identifiesthe movement of the melody as: descending stepwiseArts-Music
MU4ME-IId-44Identifiesthe movement of the melody as: no movementArts-Music
MU4ME-IIa-14Identifiesthe pitch name of each line of the G-clef staff: EGBDF and FACEArts-Music
MU4ME-IIb-24Identifiesthe pitch names of notes on the ledger lines and spaces below the G-clef staff (middle C and D)Arts-Music
MU4RH-Id-64Identifiesunaccented pulsesArts-Music
MU4FO-IIIa-b-34Listensto similar and contrasting phrases in recorded musicArts-Music
MU4RH-Ib-24Organizesaccording to simple metersnotes and restsArts-Music
A4EL-IIf4Paintsusing color appropriate to the cultural community’s ways of lifethe sketched landscapeArts-Music
MU4ME-IIg-h-74Performshis/her own created melodyArts-Music
MU4RH-Id-74Placeson the notation of recorded musicthe accent (>)Arts-Music
A4EL-IVb4Presentspictures or actual samples of different kinds of mat weaving traditions in the PhilippinesArts-Music
A4PR-IIIg4Printswith adequate skill; to produce clean prints with a particular design motif (repeated or alternated).reliefsArts-Music
A4PR-IIIh4Printsusing found materialsreliefsArts-Music
A4PR-Ih4Producesa crayon resist work on any of the topics: the unique design of the houses, household objects, practices, or rituals of one of the cultural groupsArts-Music
MU4TX-IVe-34Recognizesaurally and visuallyexamples of 2-part vocal or instrumental musicArts-Music
MU4HA-IVg-24Recognizesaurally and visuallyexamples of harmonic intervalsArts-Music
MU4ME-IIc-34Recognizesthe meaning and use of the G-ClefArts-Music
MU4DY-IIIf-14Recognizesthe use of the symbol f (forte) in a musical scoreArts-Music
MU4DY-IIIf-14Recognizesthe use of the symbol p (piano) in a musical scoreArts-Music
MU4TP-IVa-14Relatesbody movements to the tempo of a musical exampleArts-Music
A4EL-IIh4Relatesexperiences about cultural communities seen in the landscapeArts-Music
A4EL-IVa4Researchestextile traditions (e.g. tie-dye) done in other countries like China, India, Japan, and Indonesia in the olden times and presently, as well as in the Philippines, e.g. the Tinalak made by the T’olis.Arts-Music
MU4RH-Ie-g-84Respondswith appropriate conducting gesturesto metric pulses of music heardArts-Music
A4PR-Ie4Sharesideas about the practices of the different cultural communities.Arts-Music
MU4FO-IIId-54Singssimilar and contrasting phrases in music: melodic and rhythmicArts-Music
MU4ME-IIf-64Singswith accurate pitchthe simple intervals of a melodyArts-Music
A4EL-IIe4Sketchesbased on researches and observations madea landscape of a cultural communityArts-Music
MU4RH-Ic-34Statesthe meaning of the different rhythmic patternsArts-Music
A4EL-IIh4Tellsa story about cultural communities seen in the landscapeArts-Music
A4PR-If4Translatesresearch on the artistic designs of the cultural communities into a contemporary designArts-Music
A4EL-IIa4Understandsthat each group has distinct houses and practicesArts-Music
MU4DY-IIIf-h-24Usesto indicate simple dynamicsappropriate musical terminology: forteArts-Music
MU4TP-IVb-24Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: largoArts-Music
MU4DY-IIIf-h-24Usesto indicate simple dynamicsappropriate musical terminology: pianoArts-Music
MU4TP-IVb-24Usesto indicate variations in tempoappropriate musical terminology: prestoArts-Music
MU4RH-Ic-54Usesto indicate groupings of beats in 2/4, 3/4, 4/5the bar lineArts-Music
A4PR-Ii4Usesin showing different ethnic designs or patternsthe crayon resist techniqueArts-Music
A4PR-IVg4Weavesown designsimilar to the style made by a local ethnic groupArts-Music
EN4RC-Ib-2.1.14Analyzesin terms of its settinga storyEnglish
EN4RC-Ic-2.1.14Analyzesin terms of its settinga storyEnglish
EN4A-IIIf-324Browses and readsfor learning or pleasureEnglish
EN4A-IVi-324Browses and readsfor learning or pleasureEnglish
EN4A-IVh-324Browses and readsfor learning or for pleasurebooksEnglish
EN4A-IIg-264Browses and readsfor information of a school papernews pageEnglish
EN4A-IIIh-334Browses and readsfor informationnews page of school paperEnglish
EN4A-IIIi-334Browses and readsfor informationnews page of school paperEnglish
EN4A-IIIg-334Browses and readsfor informationpage of school paperEnglish
EN4SS-IIa-74Classifiesaccording to certain characteristics and similaritiesrelated conceptsEnglish
EN4SS-IIb-74Classifiesaccording to certain characteristics and similaritiesrelated conceptsEnglish
EN4SS-IIa-74Classifiesaccording to certain characteristics and similaritiesrelated ideasEnglish
EN4SS-IIb-74Classifiesaccording to certain characteristics and similaritiesrelated ideasEnglish
EN4SS-IIa-74Classifiesaccording to certain characteristics and similaritiesrelated wordsEnglish
EN4SS-IIb-74Classifiesaccording to certain characteristics and similaritiesrelated wordsEnglish
EN4RC-IIIa-344Compares and contrastsevents in texts readEnglish
EN4RC-IIIa-344Compares and contrastspeople in texts readEnglish
EN4RC-IIIa-344Compares and contrastsplaces in texts readEnglish
EN4G-If-354Composesusing appropriate grammatical structures Kinds of Nouns (Possessive Nouns)clear and coherent sentencesEnglish
EN4A-Ig-224Demonstratesrespect for the ideas, feeling, and culture of the author of the text listened toEnglish
EN4A-IIa-b-224Demonstratesrespect for the ideas, feelings, and culture of the author of the text listened toEnglish
EN4LC-IIi-234Distinguishesfact from opinionin a narrativeEnglish
EN4LC-IIIh-2.104Distinguishesfact from opinionin news reports listened toEnglish
EN4LC-IVa-304Distinguishesfact from opinionin an informational textEnglish
EN4RC-IIi-364Distinguishesfact from opinionin a narrativeEnglish
EN4RC-IIIh-i-414Distinguishesfact from opinionin a news reportEnglish
EN4RC-IVa-424Distinguishesfact from opinionin an informational textEnglish
EN4RC-IVb-424Distinguishesfact from opinionin an informational textEnglish
EN4LC-IIh-224Distinguishesreality from fantasyEnglish
EN4RC-IIh-354Distinguishesreality from fantasyEnglish
EN4RC-IVc-434Distinguishesreality from fantasyin stories readEnglish
EN4RC-IVd-434Distinguishesreality from fantasyin stories readEnglish
EN4LC-IVe-334Drawsconclusionsin informational text heardEnglish
EN4RC-Ig-264Drawsbased on a literary textconclusionsEnglish
EN4RC-IVe-444Drawsbased on informational textconclusionsEnglish
EN4LC-IVd-324Evaluatesthe likelihood that a story/event could really happenEnglish
EN4A-IVa-344Expressesby reading available print materials (informational)interest in different textsEnglish
EN4A-IVb-344Expressesby reading available print materials (Informational)interest in textEnglish
EN4A-IVc-344Expressesby reading available print materials (Informational)interest in textEnglish
EN4A-IVd-344Expressesby reading available print materials (Informational)interest in textEnglish
EN4A-IVe-344Expressesby reading available print materials (Informational)interest in textEnglish
EN4A-IVf-344Expressesby reading available print materials (Informational)interest in textEnglish
EN4A-IVg-344Expressesby reading available print materials (Informational)interest in textEnglish
EN4OL-If-104Expressesclearlyone’s ideas and feelingsEnglish
EN4OL-Ig-104Expressesclearlyone’s ideas and feelingsEnglish
EN4OL-Ih-104Expressesclearlyone’s ideas and feelingsEnglish
EN4OL-Ii-104Expressesclearlyone’s ideas and feelingsEnglish
EN4OL-IVg-264Expressesone’s reaction to an event or issueEnglish
EN4OL-IVc-224Expresseswhether an action or event is reality or fantasyEnglish
EN4SS-IIf-104Fills outfollowing instructions appropriatelyformsEnglish
EN4SS-IVb-164Getsfrom an announcementinformationEnglish
EN4SS-IVa-154Getsfrom an advertisementinformationEnglish
EN4V-IIh-354Getsusing a dictionarythe meaning of wordsEnglish
EN4V-IIi-354Getsusing a dictionarythe meaning of wordsEnglish
EN4V-IIIh-394Getsthrough word association (analogy)the meaning of wordsEnglish
EN4V-IIIi-404Getsthrough word classificationthe meaning of wordsEnglish
EN4V-IIIe-374Gets through restatementsunfamiliar wordsEnglish
EN4LC-IIg-1.14Givesa possible ending to a story heardEnglish
EN4RC-IIg-314Givesa possible ending to a story readEnglish
EN4LC-IVf-344Givesconclusionsto realistic fiction listened toEnglish
EN4RC-IVf-454Givesconclusionsto realistic fiction readEnglish
EN4LC-IVg-354Givesone’s reactionto an event or issue heardEnglish
EN4OL-Ie-1.13.14Givesoral directionsEnglish
EN4RC-IVh-2.164Identifiescause and effect relationshipEnglish
EN4RC-IVi-2.164Identifiescause and effect relationshipEnglish
EN4LC-IVh-2.164Identifiescause and effect relationshipsEnglish
EN4V-IIIg-384Identifiesdifferent meaningsof content specific wordsEnglish
EN4V-IIIf-384Identifiesdifferent meanings (denotation and connotation)of content specific wordsEnglish
EN4V-IIIg-384Identifiesdifferent meanings (denotation and connotation)of content specific wordsEnglish
EN4V-IVd-424Identifiesmeaning of wordswith prefixes un-, in-, im-, dis-, mis- and re-English
EN4V-IVe-434Identifiesmeaning of wordswith suffixes -ful and -lessEnglish
EN4V-IVf-444Identifiesmeaning of wordswith suffixes -er and -orEnglish
EN4V-IVg-454Identifiesmeaning of wordswith prefixes de- and dis-English
EN4V-IVh-464Identifiesmeaning of wordswith suffixes -ly and -yEnglish
EN4V-IVi-474Identifiesmeaning of wordswith suffixes -able and -ibleEnglish
EN4V-IIa-324Identifiesthrough structural analysis (e.g., compound words and their components: one-word compound [backyard], two-word compound [security guard], hyphenated compound word [sister-in-law])meanings of unfamiliar wordsEnglish
EN4V-IIb-324Identifiesthrough structural analysis (e.g., compound words and their components: one-word compound [backyard], two-word compound [security guard], and hyphenated compound [sister-in-law])meanings of unfamiliar wordsEnglish
EN4V-IIc-324Identifiesthrough structural analysis (words and affixes)meanings of unfamiliar wordsEnglish
EN4V-IIIc-364Identifiesmultiple meanings of wordsEnglish
EN4V-IIId-34Identifiesmultiple meanings of wordsEnglish
EN4G-IVa-214Identifiesprepositions in sentencesEnglish
EN4LC-IIIc-264Identifiesthe elementsof informational text (editorial)English
EN4LC-IIId-274Identifiesthe elementsof informational text (feature story)English
EN4LC-IIIf-294Identifiesthe elementsof informational text (“how to”)English
EN4LC-IIa-194Identifiesthe elements of a literary text listened toEnglish
EN4RC-IIa-1.14Identifiesthe important story elements such as setting, character, and plotEnglish
EN4RC-IIb-274Identifiesthe important story elements such as setting, character, and plotEnglish
EN4LC-IIIg-1.14Identifiesthe key sentencesfrom text listened toEnglish
EN4RC-IIIg-404Identifiesthe key sentences of a given textEnglish
EN4LC-IIIg-1.14Identifiesthe main ideafrom text listened toEnglish
EN4RC-IIIg-404Identifiesthe main idea of a given textEnglish
EN4V-IVc-414Identifiesthe meaning of wordswith multiple meaningsEnglish
EN4LC-IIIg-1.14Identifiesthe supporting detailsfrom text listened toEnglish
EN4RC-IIIg-404Identifiesthe supporting details of a given textEnglish
EN4RC-IIc-284Identifiesthe theme of the literary text readEnglish
EN4RC-IIIc-364Identifiesaccording to structure (problem and solution)various text typesEnglish
EN4RC-IIId-374Identifiesaccording to structure (description)various text typesEnglish
EN4RC-IIIe-384Identifiesaccording to structure (description)various text typesEnglish
EN4RC-IIIf-394Identifiesaccording to structure (procedural/ sequence)various text typesEnglish
EN4G-IIIb-144Identifieswords that show degrees of comparison of adjectives in sentencesEnglish
EN4G-IIIa-134Identifies and usesadjectives in sentencesEnglish
EN4G-IIIe-164Identifies and usesadverbs of place in sentencesEnglish
EN4G-Ig-364Identifies and usesconcrete and abstract nounsEnglish
EN4G-IIa-4.2.14Identifies and usespersonal pronouns in sentencesEnglish
EN4G-IIc-384Identifies and usess form of verbsEnglish
EN4G-IIId-154Identifies and usesthe correct order of adjectives in a series in sentencesEnglish
EN4G-IIIc-144Identifies and useswords that show degrees of comparison of adjectives in sentencesEnglish
EN4LC-IId-204Infersbased on what they say or do in a story listened tofeelings and traits of charactersEnglish
EN4RC-Ih-2.84Infersbased on a story readfeelings and traits of charactersEnglish
EN4RC-Ii-2.84Infersbased on a story readfeelings and traits of charactersEnglish
EN4RC-IId-294Infersbased on what they say or do in a story readfeelings and traits of charactersEnglish
EN4LC-If-2.84Infersbased on the story heardfeelings of charactersEnglish
EN4RC-If-254Infersfeelings of characters in a story readEnglish
EN4LC-If-2.94Infersbased on the story heardtraits of charactersEnglish
EN4RC-If-254Inferstraits of characters in a story readEnglish
EN4SS-IVe-5.44Interpretsa mapEnglish
EN4SS-IVf-194Interpretsbars and line graphsEnglish
EN4SS-IIIh-134InterpretschartsEnglish
EN4A-IIi-284Listensattentivelyduring story readingEnglish
EN4A-If-214Listensattentivelyto a story readingEnglish
EN4OL-IIc-124Listens and answersquestions about a story read and listened toEnglish
EN4OL-IId-124Listens to and answersquestions about a story read and listened toEnglish
EN4SS-Ia-64Locatesusing print and nonprint resourcesinformationEnglish
EN4SS-Ib-64Locatesusing print and nonprint resourcesinformationEnglish
EN4SS-Ig-64Locatesusing print and nonprint resourcesinformationEnglish
EN4SS-Ih-64Locatesusing print and nonprint resourcesinformationEnglish
EN4SS-IIIf-1.34Locatesfrom indicesinformationEnglish
EN4SS-IId-84Locatesfrom the dictionarymeaning of wordsEnglish
EN4RC-IVg-2.2.124MakesgeneralizationsEnglish
EN4RC-Ig-264Makesbased on a literary textinferencesEnglish
EN4RC-IVe-444Makesbased on informational textinferencesEnglish
EN4LC-Ic-184Notesby asking/ answering questions about a story/poem listened todetailsEnglish
EN4LC-IIIa-244Notesdetailsin an informational text heardEnglish
EN4LC-IIIb-254Notesdetailsfrom news reports/ sections listened toEnglish
EN4RC-IIIb-354Notesdetailsin informational textEnglish
EN4LC-Ia-174Notesdetails in a literary text listened toEnglish
EN4LC-Ib-1.14Notesdetails in a selection listened toEnglish
EN4RC-Ia-2.24Notessignificant detailsin a literary textEnglish
EN4LC-IIc-194Notesthe elementsof the literary text listened toEnglish
EN4WC-IVa-344Outlinesa paragraphwith explicitly given main ideaEnglish
EN4RC-IIf-2.84Predictsoutcomes of events in the storyEnglish
EN4A-If-214Reactsappropriatelyduring story readingEnglish
EN4A-IIi-284Reactspositivelyduring story readingEnglish
EN4LC-IIIe-284Reactsto the elements of informational text listened to (autobiography, biography)English
EN4OL-IIf-134Reactsto what the characters said in the story listened toEnglish
EN4F-IVa-1.64Readsaloud; with an accuracy rate of 95–100%grade four-level textsEnglish
EN4F-IVb-1.64Readsaloud; with an accuracy rate of 95–100%grade four-level textsEnglish
EN4F-IVc-1.64Readsaloud; with an accuracy rate of 95–100%grade four-level textsEnglish
EN4F-IIb-44Readswith automaticitygrade-level and frequently occuring content-area wordEnglish
EN4F-IIc-44Readswith automaticitygrade-level and frequently occuring content-area wordEnglish
EN4F-IIa-44Readswith automaticitygrade-level and frequently occuring content-area wordsEnglish
EN4F-Ig-124Readsaloud; with accuracy and proper expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIa-154Readswith appropriate speed, accuracy, and proper expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIb-154Readswith appropriate speed, accuracy, and expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIc-154Readswith appropriate speed, accuracy, and proper expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIId-154Readswith appropriate speed, accuracy, and expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIe-154Readswith appropriate speed, accuracy, and expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIf-154Readswith appropriate speed, accuracy, and expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIg-154Readswith appropriate speed, accuracy, and expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIh-154Readswith appropriate speed, accuracy, and expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IIIi-154Readswith appropriate speed, accuracy, and expressiongrade-level textsEnglish
EN4F-IVd-1.134Readswith 118 words correct per minutegrade-level textsEnglish
EN4F-IVe-1.134Readswith 118 words correct per minutegrade-level textsEnglish
EN4F-IVf-1.134Readswith 118 words correct per minutegrade-level textsEnglish
EN4F-IVg-1.134Readswith 118 words correct per minutegrade-level textsEnglish
EN4F-IVh-1.134Readswith 118 words correct per minutegrade-level textsEnglish
EN4F-IVi-1.134Readswith 118 words correct per minutegrade-level textsEnglish
EN4F-IIg-4.44Readstexts with wordswith consonant blends /tr/ and /cr/English
EN4F-IIc-54Readscorrectlywordsthat end with –sEnglish
EN4F-IIh-164Readswordswith consonant blends /br/ and /gr/English
EN4F-IIi-4.44Readswordswith consonant blends /pr/ and /gr/English
EN4F-Ia-64Readswords, phrases, poems, or storieswith the long-vowel a soundEnglish
EN4F-Ia-74Readswords, phrases, poems, or storieswith the long-vowel e soundEnglish
EN4F-Ic-84Readswords, phrases, poems, or storieswith the long-vowel i soundEnglish
EN4F-Id-94Readswords, phrases, poems, or storieswith the long-vowel o soundEnglish
EN4F-Ie-104Readswords, phrases, poems, or storieswith the long-vowel u soundEnglish
EN4F-If-114Readswords, phrases, poems, or storieswith compound wordsEnglish
EN4F-Ih-134Readswith accuracywords, phrases, poems, or storieswith diphthongsEnglish
EN4F-Ii-144Readswith accuracywords, phrases, poems, or storieswith silent lettersEnglish
EN4F-IId-154Readswith accuracy and appropriate expressionwords, phrases, poems, or storiesEnglish
EN4F-IIe-154Readswith accuracy and appropriate expressionwords, phrases, poems, or storiesEnglish
EN4F-IIf-154Readswith accuracy and appropriate expressionwords, phrases, poems, or storiesEnglish
EN4OL-IIe-1.14Relatesto one’s experiencestory eventsEnglish
EN4OL-IIa-114Restates or retellsinformation from a text listened toEnglish
EN4OL-IIIh-194Retellsusing appropriate gestures and expressionsa news reportEnglish
EN4OL-IIIi-194Retellsusing appropriate gestures and expressionsa news reportEnglish
EN4OL-IIg-2.64Retellsbest-liked part of a story heardEnglish
EN4OL-IIh-2.64Retellsbest-liked part of a story heardEnglish
EN4OL-IIi-2.64Retellsbest-liked part of a story heardEnglish
EN4LC-Id-2.74Sequencesusing signal wordseventsat least 3 eventsEnglish
EN4LC-IIe-214Sequencesevents in a story listened toEnglish
EN4RC-Id-e-244Sequencesevents in a story or narrativeEnglish
EN4A-IIc-234Showsenthusiasm for participating in read-along activities (choral reading and readers' theater)English
EN4A-IIIe-314Showsinterest in reading a biography/autobiographyEnglish
EN4A-IIId-304Showsinterest in reading a feature storyEnglish
EN4A-IIIc-294Showsinterest in reading an editorialEnglish
EN4A-IIh-274Showsinterest in reading more storiesEnglish
EN4A-IIIa-284Showsby listening attentively during story reading and making comments or reactionslove for readingEnglish
EN4A-IIIb-284Showsby listening attentively during story reading and making comments or reactionslove for readingEnglish
EN4A-Ia-c-194Showsin reading or listening to a literary textwillingness and enthusiasmEnglish
EN4A-Id-204Showsin reading or listening to a literary textwillingness and enthusiasmEnglish
EN4OL-Ia-1.14.44Speaksclearlyusing appropriate pronunciation and intonationEnglish
EN4OL-Ib-1.14.44Speaksclearlyusing appropriate pronunciation and intonationEnglish
EN4OL-Ic-1.14.44Speaksclearlyusing appropriate pronunciation and intonationEnglish
EN4OL-Id-1.14.44Speaksclearlyusing appropriate pronunciation and intonationEnglish
EN4OL-Id-1.14.44Speaksclearlyusing appropriate pronunciation and intonation (poems, chants, rhymes, riddles)English
EN4OL-IVa-204Statesa fact and an opinion about a particular topic (advertisements)English
EN4OL-IVb-214Statesa fact and an opinion about a particular topic (announcements)English
EN4OL-IVd-234StatesconclusionEnglish
EN4OL-IVe-244Statesconclusionin informational textEnglish
EN4OL-IVf-254Statesone’s conclusion to realistic fiction listened toEnglish
EN4OL-IVi-284Statesthe cause of a given effectEnglish
EN4OL-IVh-274Statesthe effects of a given causeEnglish
EN4SS-IVd-184Takes downimportant informationEnglish
EN4SS-IIIa-114Takes noteof relevant information from a given textEnglish
EN4SS-IIIb-114Takes noteof relevant information from a given textEnglish
EN4A-IIe-254Takes partin preparing logs, journal, and other oral presentationsin creative responsesEnglish
EN4A-IIf-254Takes partin preparing logs, journal, and other oral presentationsin creative responsesEnglish
EN4LC-IVc-314Tellswhether an action or an event is a reality or fantasyEnglish
EN4LC-IVc-314Tellswhether an action or an event is a reality or fantasyEnglish
EN4OL-IIIg-184Tells/retellsby using appropriate gestures and expressions in complete sentencesfamiliar storiesEnglish
EN4SS-IIh-1.44Usesin getting the meaning of wordsa dictionaryEnglish
EN4SS-IIi-1.44Usesin getting the meaning of wordsa dictionaryEnglish
EN4SS-IVg-204Usesto get the meaning of wordsa glossaryEnglish
EN4SS-IVg-214Usesto get the meaning of wordsa glossaryEnglish
EN4G-IIIi-204Usesa particular kind of sentence for a specific purpose (e.g., asking permission)English
EN4G-IIIh-194Usesa particular kind of sentence for a specific purpose (e.g., making requests)English
EN4SS-IIIi-144Usesto find synonyms and antonymsa thesaurusEnglish
EN4G-IIIg-184Usesadverbs of place in sentencesEnglish
EN4G-IIIf-174Usesadverbs of time in sentencesEnglish
EN4OL-IIIa-b-144Usesappropriate expressionto talk about famous eventsEnglish
EN4OL-IIIc-154Usesto talk about issues/ current eventsappropriate expressionEnglish
EN4OL-IIId-164Usesin talking about famous placesappropriate expressionEnglish
EN4OL-IIIe-f-174Usesin talking about famous peopleappropriate expressionEnglish
EN4RC-IIe-304Usesto show the sequence of events in a text read (story)appropriate graphic organizersEnglish
EN4G-Id-334Usesclear and coherent sentences employing appropriate grammatical structures: kinds of nouns – mass nouns and count nounsEnglish
EN4G-Ie-344Usesclear and coherent sentences employing appropriate grammatical structures (quantifiers of mass nouns)English
EN4G-Ih-3.94Usescollective nounsEnglish
EN4G-IVi-254Usescompound sentencesEnglish
EN4V-Ia-314Usesto find meaning of unfamiliar wordscontext cluesEnglish
EN4V-Ig-13.94Usesto find meaning of unfamiliar words (definition)context cluesEnglish
EN4V-Ib-13.14Usesto find meaning of unfamiliar wordscontext clues (synonyms)English
EN4V-Id-13.24Usesto determine the meaning of unfamiliar wordscontext clues (antonym)English
EN4V-Ie-f-13.94Usesto determine the meaning of unfamiliar wordscontext clues (definition)English
EN4V-IIIa-13.24Usesto find meaning of unfamiliar wordscontext clues (synonym and antonym)English
EN4V-IIIb-13.24Usesto find meaning of unfamiliar wordscontext clues (synonym and antonym)English
EN4V-Ic-13.14Usesto find meaning of unfamiliar wordscontext clues (synonyms)English
EN4V-Ih-13.94Usesto determine the meaning of unfamiliar wordscontext clues(exemplification)English
EN4V-Ii-13.94Usesto determine the meaning of unfamiliar wordscontext clues(exemplification)English
EN4G-IIf-104Usesto tell an action in the presentcorrect time expressionsEnglish
EN2OL-IIb-1.54Usescourteous expressionsEnglish
EN4SS-Ic-2.154Usesto show understanding of texts (story sequence organizers)graphic organizersEnglish
EN4SS-Id-2.154Usesto show understanding of texts (story sequence organizers)graphic organizersEnglish
EN4SS-Ie-104Usesto show an understanding of texts (story sequence organizers)graphic organizersEnglish
EN4SS-If- 2.154Usesto show an understanding of textsgraphic organizersEnglish
EN4SS-IIIc-124Usesto organize information obtained from various sources in preparation for reporting, etc.graphic organizersEnglish
EN4SS-IIId-124Usesto organize information obtained from various sources in preparation for reporting, etc.graphic organizersEnglish
EN4SS-IIIe-124Usesto organize information obtained from various sources in preparation for reporting, etc.graphic organizersEnglish
EN4V-IVa-13. 14Usesto find the meaning of unfamiliar words (synonyms)knowledge of context cluesEnglish
EN4V-IVb-13.24Usesto find the meaning of unfamiliar words (antonyms)knowledge of context cluesEnglish
EN4G-Ib-2.44Usesplural form of irregular nounsEnglish
EN4G-IIe-94Usespossessive pronouns that agree in gender with antecedentsEnglish
EN4V-IId-334Usesas clues to get the meaning of wordsprefixes and root wordsEnglish
EN4V-IIe-334Usesas clues to get the meaning of wordsprefixes and root wordsEnglish
EN4G-IVe-7.24Usesprepositional phrases in sentencesEnglish
EN4G-IVc-7.34Usesprepositions in sentences - among and betweenEnglish
EN4G-IVb-7.34Usesprepositions in sentences – to and fromEnglish
EN4G-IVd-7.34Usesprepositions: in, on, under, and above in sentencesEnglish
EN4SS-IVc-174Usesto get informationsearch engine, encylopedia, almanac and other multimedia sourcesEnglish
EN4G-Ii-3.2.1.14Usessimple present tense of verbs in sentencesEnglish
EN4G-IVg-234Usessimple sentence: compound subject + simple predicateEnglish
EN4G-IVf-224Usessimple sentence: simple subject and simple predicateEnglish
EN4G-IVh-244Usessimple sentences: simple subject + compound predicateEnglish
EN4SS-IVg-224Usesbefore the test and during the teststrategies in taking testsEnglish
EN4V-IIf-344Usesas clues to get the meaning of wordssuffixes and root wordsEnglish
EN4V-IIg-344Usesas clues to get the meaning of wordssuffixes and root wordsEnglish
EN4G-IIh-114Usesthe past form of irregular verbsEnglish
EN4G-IIi-124Usesthe past form of regular and irregular verbsEnglish
EN4G-IIg-3.24Usesthe past form of regular verbsEnglish
EN4G-Ia-b-2.34Usesthe plural form of regular nounsEnglish
EN4G-IId-3.2.14Usesthe present form of verbs that agree with the subjectEnglish
EN4G-IIb-374Usesthe pronoun that agrees in gender and number with the antecedentEnglish
EN4SS-IIe-94Usesto show order of eventstimelineEnglish
EN4G-IIIb-144Useswords that show degrees of comparison of adjectives in sentencesEnglish
EN4WC-Ig-184Writesas a response to stories/poems read or listened toa friendly letterEnglish
EN4WC-IIi-254Writesusing the given factsa news reportEnglish
EN4WC-IIIi-334Writesusing the given factsa news reportEnglish
EN4WC-IIg-234Writesa paragraphEnglish
EN4WC-IVc-364Writesbased on a 2-point outlinea paragraphEnglish
EN4WC-IVf-394Writesa paragraph about a given topic (Editing)English
EN4WC-IVd-374Writesa paragraph about a given topic (Prewriting)English
EN4WC-IVh-414Writesa paragraph about a given topic (Publishing)English
EN4WC-IVi-424Writesa paragraph about a given topic (Publishing)English
EN4WC-IVg-404Writesa paragraph about a given topic (Rewriting/ Revising)English
EN4WC-IVe-384Writesa paragraph about a given topic (Writing)English
EN4WC-IIf-224Writesa reactionEnglish
EN4WC-Ii-64Writesa response to a story/poem read or listened to - lettersEnglish
EN4WC-IVb-354Writesa sentence outlineEnglish
EN4WC-IId-204Writesa short storyEnglish
EN4WC-IIe-214Writesa short storyEnglish
EN4WC-Ic-2.44Writesas a response to stories/poems read or listened todifferent forms of simple composition (letters)English
EN4WC-Ih-194Writesas a response to stories/ poems read or listened todifferent forms of simple composition (notes/letters)English
EN4WC-Id-334Writesusing signal wordsdirectionsEnglish
EN4WC-Ie-f-344Writesusing signal wordsdirectionsEnglish
EN4WC-IIIh-334Writesusing the given factsnews reportEnglish
EN4WC-IIa-154WritessentencesEnglish
EN4WC-IIb-154WritessentencesEnglish
EN4WC-IIh-244WritessentencesEnglish
EN4WC-IIIa-264WritessentencesEnglish
EN4WC-Ia-b-154Writessentences about the characters in a literary text listened to or readEnglish
EN4WC-IIIb-274Writes/ composesa news storyEnglish
EN4WC-IIIc-284Writes/ composesan editorialEnglish
EN4WC-IIId-294Writes/ composesusing the correct order of adjectivesclear and coherent sentencesEnglish
EN4WC-IIIe-304Writes/ composesusing adverbs of timeclear and coherent sentencesEnglish
EN4WC-IIIf-314Writes/ composesusing adverbs of mannerclear and coherent sentencesEnglish
EN4WC-IIIg-324Writes/ composesusing adverbs of placeclear and coherent sentencesEnglish
EsP4PPP- IIIc-d–204Naipagmamalaki/ napahahalagahanang nasuring kultura ng iba’t ibang pangkat etniko tulad ng kuwentong-bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba paEsP
EsP4P- IIe– 204Naisasabuhayang pagiging bukas-palad sa: mga nangangailanganEsP
EsP4P- IIe– 204Naisasabuhayang pagiging bukas-palad sa: panahon ng kalamidadEsP
EsP4P- IId–194Nakapagbabahaging sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan/pangangailangan ng kapwaEsP
EsP4PKP- Ie-g – 254Nakapagninilayng katotohanan mula sa mga: balitang napakingganEsP
EsP4PKP- Ie-g – 254Nakapagninilayng katotohanan mula sa mga: nababasa sa internet at mga social networking sitesEsP
EsP4PKP- Ie-g – 254Nakapagninilayng katotohanan mula sa mga: napanood na programang pantelebisyonEsP
EsP4PKP- Ie-g – 254Nakapagninilayng katotohanan mula sa mga: patalastas na nabasa/narinigEsP
EsP4PPP- IIIa-b–194Nakapagpapakitang kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal (hal. kuwentong bayan, alamat, epiko) at di-materyal (hal. mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda at iba pa)EsP
EsP4P-IIf-i– 214Nakapagpapakitang paggalang sa iba sa mga sumusunod na sitwasyon: oras ng pamamahinga; kapag may nag-aaral; kapag mayroong maysakit; kapag may nagsasalita/ nagpapaliwanag; kapag gumagamit ng pasilidad ng paaralan (may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa): palikuran, silid-EsP
EsP4P- IIa-c–184Nakapagpapakitang pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng: pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid nang bukal sa loob; pagtanggap ng puna ng kapwa nang maluwag sa kalooban; pagpili ng mga salitang di-nakasasakit ng damdamin kung nagbibiroEsP
EsP4PKP- Ia-b – 234Nakapagsasabianuman ang maging bunga nitong katotohananEsP
EsP4PKP- Ih-i – 264Nakapagsasagawanang may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan.EsP
EsP4PKP- Ic-d – 244Nakapagsusuring katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin: pagsangguni sa taong kinauukulanEsP
EsP4PPP- IIIe-f–214Nakasusunodkahit walang nakakakitasa mga batas/panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiranEsP
EsP4PPP- IIIg-i–224Nakatutulongsa pamamagitan ng: segregasyon ng mga basurang nabubulok sa tamang lagayan; pag-iwas sa pagsunog ng anumang bagay; pagsasagawa ng muling paggamit ng mga patapong bagay (Recycling)sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saanmanEsP
EsP4PD- IVe-g–124Nangangalagagaya ng:  pag-aayos ng mga nabuwal na halaman; paglalagay ng mga lupa sa paso; pagbubungkal ng tanim na halaman sa paligidsa mga halamanEsP
EsP4PD- IVh-i –134Nangangalagasa mga materyal na kagamitang likas o gawa ng taoEsP
EsP4PD- IVd–114Nangangalingasa mga hayop na ligaw at endangeredEsP
EsP4PD- IVa-c–104Napahahalagahanang lahat ng mga likha: may buhay at mga materyal na bagay: Sarili at kapwa-tao: pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit, paggalang sa kapwa-taoEsP
F4A-0a-j-64Nababagoayon sa bagong ideyang nabasa sa tekstoang dating kaalamanFilipino
F4PB-Ic-164Nababasanang may tamang bilis, diin, ekspresyon at intonasyonang maikling tulaFilipino
F4EP-If-h-344Nababasang muliang teksto upang makuha ang impormasyong kinakailanganFilipino
F4PU-IIa-j-14Nababaybaynang wastoang mga salitana natutuhan sa aralin at hiniram kaugnay ng ibang asignaturaFilipino
F4PU-IIIc-14Nababaybaynang wastoang mga salitana natutuhan sa aralin at hiniram kaugnay ng ibang asignaturaFilipino
F4PB-IIIg-84Nabibigyanng angkop na pamagatang talatang binasaFilipino
F4EP-IId-f-2.34Nabibigyang-kahuluganang bar grap/dayagram/talahanayan/ tsartFilipino
F4PT-Ia-1.104Nabibigyang-kahulugansa pamamagitan ng pormal na depinisyonang salitaFilipino
F4EP-IIh-j-94Nagagamitnang wastoang card catalogFilipino
F4WG-IIIi-j-84Nagagamitnang wasto at angkopang simuno at panaguri ng pangungusapFilipino
F4WG-IIe-54Nagagamitsa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayariang aspekto ng pandiwapanahunanFilipino
F4EP-Ib-6.14Nagagamitang diksiyonaryoFilipino
F4WG-IVa-13.14Nagagamitsa pagsasalaysay ng sariling karanasanang iba’t ibang mga uri ng pangungusapFilipino
F4WG-If-34Nagagamitsa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasanang iba’t ibang uri ng panghalip(panao)Filipino
F4WG-Ig-34Nagagamitsa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasanang iba’t ibang uri ng panghalip(pananong) - isahan - maramihanFilipino
F4WG-Ih-34Nagagamitsa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasanang iba’t ibang uri ng panghalip(panaklaw) - tiyakan Isahan/Kalahatan - di-tiyakanFilipino
F4WG-Ij-34Nagagamitsa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasanang iba’t ibang uri ng panghalipFilipino
F4WG-Ii-34Nagagamitsa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasanang iba’t ibang uri ng panghalip(pamatlig)
- Patulad
pahimaton
paukol
- Paari
panlunan
paturo
Filipino
F4WG-IVb-e-13.24Nagagamitsa pakikipag-usapang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F4WG-IVc-g-13.34Nagagamitsa pakikipag-debate tungkol sa isang isyuang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F4WG-IVd-h-13.44Nagagamitsa pagsasagawa ng radio broadcastang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F4WG-IVd-h-13.44Nagagamitsa panayamang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F4WG-IVf-13.54Nagagamitsa pagpapakilala ng produktoang iba’t ibang uri ng pangungusapFilipino
F4EP-IVg-j-7.14Nagagamitang kagamitan ng silid-aklatan para sa pangangailanganFilipino
F4EP-IIIi-j-94Nagagamitnang wasto; batay sa pangangailangang pampag-aaralang kagamitan sa silid-aralanFilipino
F4PS-Ia.12.84Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalitatulad ng pagbili sa tindahanFilipino
F4PS-Ig-12.94Nagagamitsa iba’t ibang sitwaysonang magagalang na pananalitapakikipagtalastasan sa text (SMS)Filipino
F4PS-Ig-12.94Nagagamitsa iba’t ibang sitwaysonang magagalang na pananalitapagbatiFilipino
F4PS-IIa-12.104Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalitapaghingi ng pahintulotFilipino
F4PS-III-12c-12.124Nagagamitsa pagpapahayag ng sariling opinyonang magagalang na pananalitaayon sa sitwasyonFilipino
F4PS-IIId-12.134Nagagamitsa pagpapahayag ng hindi pagsang-ayonang magagalang na pananalitaFilipino
F4PS-IIIf-12.144Nagagamitsa pakikipag-argumento o pakikipagdebateang magagalang na pananalitaFilipino
F4PS-IVb-12.154Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalitapagsasabi ng pangangailanganFilipino
F4PS-IVc-12.164Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalitatulad ng pagsasabi ng punaFilipino
F4PS-IVd-12.174Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalitasa pagbibigay ng mungkahi o suhestyonFilipino
F4PS-IVe-12.184Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang magagalang na pananalitapagbibigay ng puna sa editorial cartoonFilipino
F4PS-II-12d-12.114Nagagamitang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyonpagpapahayag ng pasasalamatFilipino
F4WG-IVc-g-13.34Nagagamitang mga uri ng pangungusapsa pormal na pagpupulongFilipino
F4EP-IIIh-7.14Nagagamitnang wastoang mga bahagi ng pahayaganFilipino
F4EP-Ia-6.1.14Nagagamitang mga pamatnubay na mga salita ng diksiyonaryoFilipino
F4WG-IIIf-g-104Nagagamitnang wasto sa pangungusapang mga pang-angkop na: ng, g, naFilipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: dahil sa, sapagkat, atbp.Filipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: daw, raw atbp.Filipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: kung gayon,atbp.Filipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: kung sino, kung ano, siya rin, atbp.Filipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: kung, kapag, pag, atbp.Filipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: ngunit, subalit, atbp.Filipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: o, ni, maging, manFilipino
F4WG-IIIh-114Nagagamitnang wasto at angkopang mga pangatnig: sa wakas atbp.Filipino
F4WG-Ia-e-24Nagagamitnang wasto sa pagsasalita tungkol sa sarili, tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligidang mga pangngalanFilipino
F4WG-IVb-e-13.24Nagagamitsa pakikipagtalastasanang mga uri ng pangungusapFilipino
F4WG-IVh-j-13.64Nagagamitsa pagsasabi ng pananawang mga uri ng pangungusapFilipino
F4WG-IVh-j-13.64Nagagamitsa pakikipagdebate tungkol sa isang isyuang mga uri ng pangungusapFilipino
F4EP-IIh-j-94Nagagamitnang wastoang OPAC (Online Public Access Catalog)Filipino
F4WG-IIg-54Nagagamitsa pagsasalaysay ng sariling karanasanang panagano ng pandiwapaturol pasakaliFilipino
F4WG-IIf-54Nagagamitsa pagsasalaysay ng napakinggang usapanang panagano ng pandiwapawatas pautosFilipino
F4WG-IIh-j-64Nagagamitnang wasto sa paglalarawan ng kilosang pang-abayFilipino
F4WG-IIIa-c-64Nagagamitsa paglalarawan ng kilosang pang-abayFilipino
F4WG-IIh-j-64Nagagamitnang wasto sa pangungusapang pang-abay at pandiwaFilipino
F4WG-IIh-j-64Nagagamitnang wasto sa pangungusapang pang-abay at pang-uriFilipino
F4WG-IIId-e-94Nagagamitsa paglalarawanang pang-abay at pang-uriFilipino
F4WG-IIa-c-44Nagagamitnang wasto sa paglalarawanang pang-uripaghahambingFilipino
F4WG-IIa-44Nagagamitnang wastoang panguri sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili ibang tao katulong sa pamayananlantayFilipino
F4WG-IIb-44Nagagamitnang wastoang panguri sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari, sa sarili, ibang tao katulong sa pamayananpaghahambing
pasukdol
Filipino
F4WG-IIc-44Nagagamitnang wastoang panguri sa paglalarawan
ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili
ibang tao katulong sa pamayanan
lantay
paghahambing
pasukdol
Filipino
F4WG-IIIa-c-64Nagagamitsa paglalarawan ng kilosang pariralang pang-abayFilipino
F4WG-IIId-e-94Nagagamitsa paglalarawanang pariralang pang-abay at pandiwaFilipino
F4WG-IIId-e-94Nagagamitsa paglalarawanang pariralang pang-abay at pang-uriFilipino
F4WG-IIIi-j-84Nagagamitnang wasto at angkopang simuno at panaguri ng pangungusapFilipino
F4WG-IId-54Nagagamitsa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayariang uri ng pandiwaayon sa panahunanFilipino
F4A-0a-j-24Nagagamitang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyonFilipino
F4PL-0a-j -24Nagagamitang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyonFilipino
F4EP-Ij-54Nagagamitnang wasto ang mga bahagi ng aklattulad ng talaan ng nilalaman, talahulugananFilipino
F4EP-IVf-j-7.14Nagagamitnang wasto ang mga bahagi ng pahayaganFilipino
F4PB-IIa-174Nahuhulaangamit ang dating karanasan/ kaalamanang maaaring mangyari sa tekstoFilipino
F4PL-0a-j-54Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang mahikayat ang iba na magbasa ng iba’t ibang akdaFilipino
F4PL-0a-j-54Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng iba na magbasa ng panitikanFilipino
F4-Aoa-j-54Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng iba sa pagbasa ng panitikanFilipino
F4PL-0a-j-54Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagkahilig ng iba sa pagbabasa ng panitikanFilipino
F4PL-0a-j-54Naibabahagiang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa ng panitikanFilipino
F4PS-IVh-j-144Naibabahagiang obserbasyonsa iskrip ng radio broadcastingFilipino
F4PS-IVh-j-144Naibabahagisa mga taong kabahagi ng debateang obserbasyonFilipino
F4PS-IVh-j-144Naibabahagiang obserbasyonsa napakinggang script ng teleradyoFilipino
F4PB-IVe-154Naibibigayang bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang tekstoFilipino
F4PB-IVf-j-1024Naibibigayang buod o lagomng tekstong script ng teleradyoFilipino
F4PB-IVf-j-164Naibibigayang buod o lagomng debateng binasaFilipino
F4PDI-e-24Naibibigayang kahalagahan ng media (hal. pang-impormasyon, pang-aliw, panghikayat)Filipino
F4PT-IIc-1.44Naibibigaybatay sa kasingkahuluganang kahulugan ng mga salitaFilipino
F4PT-Ib-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyarFilipino
F4PT-IIb-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyarFilipino
F4PT-IIIb-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyarFilipino
F4PT-IIIh-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyarFilipino
F4PT-IIIi-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyarFilipino
F4PT-IVa-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyarFilipino
F4PT-IVf-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyarFilipino
F4PT-IVh-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F4PT-IVi-1.124Naibibigaysa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasanang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salitaFilipino
F4PT-Ig-1.104Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng salitaFilipino
F4PT-IIIc-1.104Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyon nitoang kahulugan ng salitaFilipino
F4PT-IVc-1.104Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng salitaFilipino
F4PT-IVd-1.104Naibibigaysa pamamagitan ng pormal na depinisyonang kahulugan ng salitaFilipino
F4PN-IIc-74Naibibigayang paksa ng napakinggang tekstoFilipino
F4PN-IVb-74Naibibigayang paksa ng napakinggang tekstoFilipino
F4PN-IIi-18.14Naibibigayang sanhi at bunga ng mga pangyayarisa napakinggang tekstoFilipino
F4PN-IIIi-18.24Naibibigayang sanhi at bunga ng mga pangyayarisa napakinggang ulatFilipino
F4PN-IIg-8.24Naibibigayang sariling wakasng napakinggang tekstong pang-impormasyon: talambuhayFilipino
F4PU-IIIg-h-34Naiguguhitang paksa ng binasang tekstoFilipino
F4PU-IIIg-h-34Naiguguhitang paksa ng binasang tulaFilipino
F4PS-Ib-h-914Naikukuwentong mulina wasto ang pagkakasunod-sunod at gumagamit ng signal words: una, pangalawaang napakinggang tekstoFilipino
F4PN-IIe-12.14Nailalarawanang elemento ng kuwento: - banghayFilipino
F4PN-IIe-12.14Nailalarawanang elemento ng kuwento: - pangyayariFilipino
F4PN-IIe-12.14Nailalarawanang elemento ng kuwento: - tagpuanFilipino
F4PN-IIe-12.14Nailalarawanang elemento ng kuwento: - tauhanFilipino
F4PS-IIe-f-12.14Nailalarawanbatay sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdaminang tauhanFilipino
F4PS-IIIb-2.14Nailalarawanbatay sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdaminang tauhanFilipino
F4A-0a-j-14Naipagmamalakisa pamamagitan ng paggamit nitoang sariling wikaFilipino
F4PL-0a-j-14Naipagmamalakisa pamamagitan ng paggamit nitoang sariling wikaFilipino
F4 PS-Id-i-14Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang isyu o usapanFilipino
F4PS-IIb-c-14Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang isyu o usapan/paksaFilipino
F4PS-IIb-c-14Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang isyu o usapanFilipino
F4PS-IVf-g-14Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonbatay sa napakinggang pagpupulong (pormal at di-pormal)Filipino
F4PS-IVf-g-14Naipahahayagang sariling opinyon o reaksyonsa isang napakinggang isyuFilipino
F4PS-Id-i-14Naipahahayagang sariling opinyon o reaskyonsa isang napakinggang isyu o usapanFilipino
F4A0a-j-74Naipakikitaang hilig sa pagbabasaFilipino
F4PL-0a-j-74Naipakikitasa pamamagitan ng pagpili ng mga babasahing angkop sa edadang hilig sa pagbabasaFilipino
F4PL-0a-j -74Naipakikitasa pamamagitan ng paggamit ng mga babasahin sa silid-aklatanang hilig sa pagbasaFilipino
F4PL-0a-j-74Naipakikitasa pamamagitan ng paggamit ng mga aklat sa silid-aklatanang hilig sa pagbasaFilipino
F4PL-0a-j-74Naipakikitasa pamamagitan ng pagpili ng babasahing angkop sa edadang hilig sa pagbasaFilipino
F4PL-0a-j-74Naipakikitaang hilig sa pagbasa ng mga babasahing angkop sa edadFilipino
F4EP-IIe-g-84Naipakikitasa pamamagitan ng nakalarawang balangkas (kuwadradong pagkukuwento)ang nakalap na impormasyonFilipino
F4EP-IIe-g-84Naipakikitasa pamamagitan ng nakalarawang balangkasang nakalap na impormasyonFilipino
F4EP-IIIa-84Naipakikitasa pamamagitan ng nakalarawang balangkas o dayagramang nakalap na impormasyonFilipino
F4EP-IIIb-84Naipakikitasa pamamagitan ng nakalarawang balangkas o dayagramang nakalap na impormasyonFilipino
F4EP-IVa-d-84Naipakikitasa pamamagitan ng nakalarawang balangkas o dayagramang nakalap na impormasyonFilipino
F4EP-IVa-d-84Naipakikitasa pamamagitan ng nakalarawang balangkas o dayagram (mula sa binalangkas na binasang opinyonang nakalap na impormasyon)Filipino
F4PL-0a-j-64Naipakikitaang pagtanggap sa mga ideya ng nabasang akda/tekstoFilipino
F4PL-0a-j-64Naipakikitaang pagtanggap sa mga ideya ng nabasang teksto/akdaFilipino
F4PD-IIIc-7.14Naipakikitasa pamamagitan ng pagsasakilos nitoang pag-unawa sa pinanoodFilipino
F4PD-IIIh-7.24Naipakikitasa pamamagitan ng pagbibigay ng ibang pagwawakas ayon sa sariling saloobin o paniniwalaang pag-unawa sa pinanoodFilipino
F4A00-34Naipamamalasang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F4A-0a-j-34Naipamamalasang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F4PL-0a-j-34Naipamamalasang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F4PD-II-b-44Naisasadulaang nagustuhang bahagi ng napanoodFilipino
F4PN-IIa-54Naisasakilosang bahagi ng kuwento na nagustuhanFilipino
F4PN-IVc-54Naisasakilosang napakinggang awitFilipino
F4PN-IIId-184Naisasalaysayang mahahalagang detalyesa napakinggang editoryalFilipino
F4PD-IId-874Naisasalaysaynang may tamang pagkakasunod-sunodang nakalap na impormasyon mula sa napanoodFilipino
F4PB-Ig-12.14Naisasalaysay muliang binasang teksto nang may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayariFilipino
F6PS-IVf-6.64Naisasalaysay muliang binasang teksto nang may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari(larawan)Filipino
F4PB-Ig-12.14Naisasalaysay muligamit ang mga pangungusapang nabasang tekstoFilipino
F4PB-IIj-12.14Naisasalaysay mulisa sariling pangungusapang nabasang tekstoFilipino
F4PB-Ig-12.14Naisasalaysay muligamit ang mga pangungusapang napakinggang tekstoFilipino
F4PS-Ib-h-6.14Naisasalaysay muligamit ang mga larawanang napakinggang tekstoFilipino
F4PS-IIh-i-6.24Naisasalaysay muligamit ang sariling salitaang napakinggang tekstoFilipino
F4PS-III-h-6.64Naisasalaysay muligamit ang sariling salitaang napakinggang tekstoFilipino
F4PD-IVb-e-84Naiuugnaysa pinanoodang sariling karanasanFilipino
F4PS-Ic-44Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F4PS-IIg-44Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F4PS-IIIg-44Naiuugnaysa napakinggang tekstoang sariling karanasanFilipino
F4PB-IIa-254Nakababasapara kumuha ng impormasyonFilipino
F3PT-IVe-1.44Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahuluganng pahiwatigkasingkahuluganFilipino
F4PT-IIIa-1.84Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahuluganng pahiwatigsitwasyong pinaggamitanFilipino
F4PT-IIIb-1.74Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan, katuturan o kahulugan ng salitang pahiwatigFilipino
F4PT-IIIg-1.44Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahuluganng pahiwatig- kasingkahuluganFilipino
F4PT-IIIj-1.134Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahuluganng pahiwatig- paglalarawanFilipino
F4PT-IIj-1.54Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahuluganng pahiwatigkasalungatFilipino
F4PT-IIh-1.54Nakagagamitng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugankasalungatFilipino
F4PT-Ig-1.44Nakagagamitng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan - kasingkahuluganFilipino
F4PT-IVd-e-1.134Nakagagamitng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan - paglalarawanFilipino
F4EP-IIa-c-64Nakagagamitng pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan tulad ng diksiyonaryo, almanac, at atlasFilipino
F4EP-IVc-64Nakagagamitng pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan: diksiyonaryo,almanac, atlasFilipino
F4PU-IVj-84Nakagagawang portfolio ng mga drawing at sulatinFilipino
F4EP-IIb-114Nakakukuhasa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasang impormasyonFilipino
F4EP-IIId-e-114Nakakukuhasa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasa sa paliwanagng impormasyonFilipino
F4EP-IVb-e-114Nakakukuhasa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasang impormasyonFilipino
F4EP-IIId-e-114Nakakukuhasa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasang impormasyon sa editoryalFilipino
F4EP-IIIc-f-104Nakakukuhabuhat sa binasang tekstong talaFilipino
F4EP-IVb-e-104Nakakukuhabuhat sa binasang tekstong talaFilipino
F4PU-IVd-f-2.64Nakalilikhamula sa nabasang editoryalng editorial cartoonFilipino
F4PN-IIIg-174Nakapagbibigayng angkop na pamagatsa napakinggang tekstoFilipino
F4PS-IIIa-8.64Nakapagbibigayng hakbang ng isang gawainFilipino
F4PN-IIb-124Nakapagbibigayng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggang tesktoFilipino
F4PS-Ie-j-8.54Nakapagbibigaygamit ang pangunahing direksyonng panutona may dalawa hanggang tatlong hakbangFilipino
F4PS-IIj-8.54Nakapagbibigaygamit ang pangunahin at pangalawang direksyonng panutoFilipino
F4PS-IVa-8.74Nakapagbibigaygamit ang pangunahin at pangalawang direksyonng panutona may tatlo hanggang apat na hakbangFilipino
F4PS-IIIe-8.84Nakapagbibigayng reaksiyonsa napakinggang paliwanagFilipino
F4PS-IIIi-924Nakapagbibigayng reaksiyon sa isyumula sa napakinggang ulatFilipino
F4PD-IIe-j-64Nakapagbibigayng reaksyon sa napanoodFilipino
F4PB-IIIj-144Nakapagbibigayng wakassa binasang tekstoFilipino
F4PDIV-g-i-94Nakapaghahambingng iba’t ibang debateng napanoodFilipino
F4PD-IV-g-i-94Nakapaghahambingng iba’t ibang patalastas na napanoodFilipino
F4EP-IVg-j-7.14Nakapagtatalang impormasyong kinakailanganFilipino
F4EP-If-h-144Nakasusulatsa anyong pangungusap o paksang balangkas ng binasang tekstoFilipino
F4EP-I-fh-144Nakasusulatsa anyong pangungusap o paksang balangkas ng binasang tekstoFilipino
F4PU-IVd-f-2.64Nakasusulatng editoryalFilipino
F4PU-IVh-2.7.14Nakasusulatng iskrippara sa radio broadcastingFilipino
F4PU-IVi-2.7.24Nakasusulatng iskrip para sa teleradyoFilipino
F4PU-IVg-2.34Nakasusulatng lihamna nagbibigay ng hinaing o reklamoFilipino
F4PU-IIh-i-2.34Nakasusulatng liham na nag-aaplay o nagpiprisinta ng trabahoFilipino
F4PU-IIhi-2.34Nakasusulatng liham na nag-aaplay o nagpiprisinta ng trabahoFilipino
F4PU-IIb-2.34Nakasusulatng liham paanyayaFilipino
F4PU-IIIf-2.34Nakasusulatng liham paanyayaFilipino
F4PU-Ic-2.24Nakasusulatng maikling tulaFilipino
F4PU-IIId-2.54Nakasusulatng sariling kuwentoFilipino
F4PU-IIIb-2.54Nakasusulatng sariling talambuhayFilipino
F4PU-IIIa-2.44Nakasusulatng simpleng panutoFilipino
F4PU-Id-h-2.14Nakasusulatng talatang nagbabalitaFilipino
F4PU-IIc-d-2.14Nakasusulatng talatang nagbabalitaFilipino
F4PU-II-cd-2.14Nakasusulatng talatang nagbabalitaFilipino
F4PU-IIIe-2.14Nakasusulatng talatang nagbabalitaFilipino
F4PU-IVe-2.14Nakasusulatng talatang nagbibigay ulattungkol sa isang pangyayaring nasaksihanFilipino
F4PU-IIe-g-2.14Nakasusulatng talatang naglalarawanFilipino
F4PU-IIIj-2.14Nakasusulatng talatang naglalarawanFilipino
F4PU-IVab-2.14Nakasusulatng talatang naglalarawanFilipino
F4PU-IVa-b-2.14Nakasusulatng talatang naglalarawanFilipino
F4PU-Id-h-2.14Nakasusulatng talatang nagsasalaysayFilipino
F4PU-Id-h-2.14Nakasusulatng talatang nagsasalaysayFilipino
F4PU-IVc-2.14Nakasusulatng talatang nagsasalaysayFilipino
F4PU-IIIi-2.14Nakasusulatng talatang nagsasalysayFilipino
F4PN-IIIa-e-1.14Nakasusunodsa napakinggang hakbang ng isang gawainFilipino
F4PN-IIj-1.14Nakasusunodsa napakinggang panutoFilipino
F3PN-IVf-1.44Nakasusunodsa panutona may tatlo hanggang apat na hakbang gawainFilipino
F4PB-IIi-h-2.14Nakasusunodsa panutona nakasulatFilipino
F4PN-IId-154Nakikinignang mabuti sa nagsasalita upang maulit at mabigyang-kahulugan ang mga pahayagFilipino
F4PN-Ia-154Nakikinignang mabuti sa nagsasalita upang maulit at mabigyang-kahulugan ang mga pahayagFilipino
F4PT-If-1.44Nalalamanbatay sa kasing kahuluganang kahulugan ng mga salitaFilipino
F4PT-If-1.54Nalalamanbatay sa kasalungat na kahuluganang kahulugan ng mga salitaFilipino
F4PT-IIc-1.44Nalalamanayon sa singkahulugan nitoang kahulugan ng mga salitaFilipino
F4PN-IVa-8.44Napagsusunod-sunodang mga detalyeayon sa tekstong napakingganFilipino
F4PB-IVa-54Napagsusunod-sunodang mga pangyayarisa binasang tekstoFilipino
F4PN-IVh-8.54Napagsusunod-sunodang mga pangyayarisa napakinggang radio broadcastingFilipino
F4PB-Ic-5.44Napagsusunod-sunodang mga pangyayari sa kuwentomga larawanFilipino
F4PN-IIh-8.24Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng tanongang mga pangyayari sa tekstong napakingganpangungusapFilipino
F4PN-IIIj-8.44Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng paggamit ng una, pangalawa, sumunod, at panghuliang mga pangyayari sa tekstong napakingganFilipino
F4PL-0a-j-44Napahahalagahansa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa usapan at gawaing pampanitikanang mga tekstong pampanitikanFilipino
F4PL-0a-j-44Napahahalagahansa pamamagitan ng pagpapakita ng sigasig/interes sa pagbasaang mga tekstong pampanitikanFilipino
F4PL-0a-j-44Napahahalagahansa pamamagitan ng pagsulat ng reaksyon o saloobin ukol ditoang mga tekstong pampanitikanFilipino
F4PL-0a-j-44Napapahalagahansa pamamagitan ng pagpapakita ng interes sa pagbasaang mga tekstong pampanitikanFilipino
F4PT-IIh-1. 34Nasasabibatay sa paglalarawanang kahulugan ng mga salitaFilipino
F4PT-Ic-1.134Nasasabiang kahulugan ng mga salita ayon sa paglalarawan nitoFilipino
F4PD-II-f-5.24Nasasabiang paksang napanood na maikling pelikulaFilipino
F4PB-IIdi-6.14Nasasabiayon sa nabasang pahayagang sanhi at bungaFilipino
F4PN-IIf-3.14Nasasagotang mga literal na tanongtungkol sa napakinggang tekstong pampanitikan, alamatFilipino
F4PN-IIIb-3.14Nasasagotang mga literal na tanongtungkol sa napakinggang tulaFilipino
F4PN-IVd-j-3.14Nasasagotang mga literal na tanongtungkol sa napakinggang opinyon mula sa binasang pahayaganFilipino
F3PB-Ig-3.1.24Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F4PB-Ia-3.1.24Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang tekstong pang-impormasyon -  balitaFilipino
F4PB-Ia-d-3.14Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pampanitikan - kuwentoFilipino
F4PB-Ia-d-3.14Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F4PB-If-j-3.2.14Nasasagotang mga tanongna bakit at paanoFilipino
F4PB-IIc-g-3.1.24Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pang-impormasyon (recount)Filipino
F4PB-IIc-g-3.1.24Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F4PB-IIi-3.14Nasasagotang mga tanongsa binasang tekstoFilipino
F4PB-IIIad-3.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang editoryalFilipino
F4PB-IIIad-3.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang tekstoFilipino
F4PB-IIIb-3.24Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang tekstoFilipino
F4PB-IVb-c-3.2.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang awitFilipino
F4PB-IVe-3.2.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa editorial cartoon: -kapaligiranFilipino
F4PB-IVe-3.2.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa editorial cartoon: -pangarapFilipino
F4PB-IVe-3.2.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa editorial cartoon: -katitikan ng pulongFilipino
F4PB-IVg-j-1004Nasasagotang mga tanongtungkol sa minutes ng pagpupulong (pormal at di -pormal)Filipino
F4PDI-g-34Nasasagotang mga tanongtungkol sa pinanoodFilipino
F4PD-Iia-864Nasasagotang mga tanongtungkol sa pinanoodFilipino
F4PD-IIIf-884Nasasagotang mga tanongtungkol sa napanood na argumentoFilipino
F4PD-IVf-894Nasasagotang mga tanongtungkol sa napanood na patalastasFilipino
F4PN-Id-h-3.24Nasasagotang mga tanongtungkol sa mahahalagang detalyeng napakinggang balitaFilipino
F4PN-Id-h-3.24Nasasagotang mga tanongtungkol sa mga mahahalagang detalye ng napakinggang balitaFilipino
F4PN-If-3.24Nasasagotang mga tanongtungkol sa mahahalagang detalye ng napakinggang balitaFilipino
F4PN-Ih-3.24Nasasagotang mga tanongtungkol sa mahahalagang detalye ng napakinggang teksto o SMS (Short Messaging Text)Filipino
F4PN-IIIb-h-3.24Nasasagotang mga tanongbatay sa tekstong napakingganFilipino
F4PN-IIIf-3.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang argumentoFilipino
F4PN-IVd-g-3.34Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang pagpupulong (pormal at di-pormal)Filipino
F4PN-IVi-j-34Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang script ng teleradyoFilipino
F4PN-IVi-j-3.14Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang debateFilipino
F4PB-IVg-j-1014Nasasagotang mga tanong broadcastingtungkol sa binasang iskrip ng radioFilipino
F4PB-IIe-3.2.14Nasasagotang mga tanong na bakit at paanoFilipino
F4PB-IIIa-3.2.14Nasasagotang mga tanong na bakit at paanobatay sa tekstong pang-impormasyon (procedure)Filipino
F4PB-IVa-c-3.2.14Nasasagotang mga tanong na bakit at paanosa tekstong pang-impormasyonFilipino
F4PB-IVd-f-3.24Nasasagotang mga tanong na bakit at paanoFilipino
F4PN-IIIb-h-3.24Nasasagotang mga tanong na bakit at paanobatay sa tekstong napakingganFilipino
F4PN-IVd-f-3.24Nasasagotang mga tanong na bakit at paanoFilipino
F4PN-IVf-j-3.34Nasasagotang mga tanong tungkol sa isyung ipinahahayagsa isang editorial cartoonFilipino
F4PN-Ie-j-1.14Nasusunodang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawainFilipino
F4PD-II-g-224Nasusuriang damdamin ng mga tauhansa napanoodFilipino
F4PT-Ic-1.104Nasusuriang kahulugan ng mga salita ayon sa depinisyon nitoFilipino
F4PB-IIIf-194Nasusurikung opinyon o katotohanan ang isang pahayagFilipino
F4PB-IVd-194Nasusurikung opinyon o katotohanan ang pahayagFilipino
F4PN-Ib-i-164Natutukoyayon sa tono, diin, bilis at intonasyonang damdamin ng nagsasalitaFilipino
F4PN-IIIb-i-164Natutukoyayon sa tono, diin, bilis at intonasyonang damdamin ng tagapagsalitaFilipino
F4PN-IIIb-i-164Natutukoyang damdaming ipinahihiwatig ng napakinggang paliwanagFilipino
F4EP-IIIg-354Natutukoyang kahalagahan ng bawat bahagi ng pahayaganFilipino
F4PT-Ig-1.44Natutukoyang kahulugan ng mga salita ayon sa singkahulugan nitoFilipino
F4PT-IIc-1.44Natutukoyang kahulugan ng mga salita sa tulong ng kasingkahuluganFilipino
F4PT-IIc-1.114Natutukoyang kahulugan ng mga salita sa tulong ng pagbibigay ng halimbawaFilipino
F4PT-IIc-1.104Natutukoyang kahulugan ng mga salita sa tulong ng pormal na depinisyonFilipino
F1PT-Iib-f-64Natutukoybatay sa ugnayang salita-larawanang kahulugan ng salitaFilipino
F1PT-IIb-f-64Natutukoybatay sa ugnayang salita-larawanang kahulugan ng salitaFilipino
F4PT-IIIb-f-64Natutukoybatay sa ugnayang salita-larawanang kahulugan ng salitaFilipino
F4WG-IIId-e-9.14Natutukoyang kaibahan ng pang-abay at pang-uriFilipino
F4PB-Ii-244Natutukoyang mga bahagi ng kuwentong binasa: simula, kasukdulan, at katapusanFilipino
F4PB-Ia-974Natutukoyang mga elemento ng isang kuwento: banghayFilipino
F4PB-Ia-974Natutukoyang mga elemento ng isang kuwento: tagpuanFilipino
F4PB-Ia-974Natutukoyang mga elemento ng isang kuwento: tauhanFilipino
F4PB-Ii-984Natutukoyang mga elemento ng kuwentong binasa: banghayFilipino
F4PB-Ii-984Natutukoyang mga elemento ng kuwentong binasa: tagpuanFilipino
F4PB-Ii-984Natutukoyang mga elemento ng kuwentong binasa: tauhanFilipino
F4PB-IIh-11.24Natutukoyang mga sumusuportang detalye sa mahalagang kaisipang nabasa sa tekstoFilipino
F4PB-IIIe-h-11.24Natutukoyang mga sumusuportang detalye sa mahalagang kaisipang nabasa sa tekstoFilipino
F4PB-IIIe-i-994Natutukoyang sanhi at bungang mga pangyayari sa binasang tekstoFilipino
F4PT-Ic-1.104Nauunawaanang kahulugan ng mga salita ayon sa paglalarawan sa akdapormal na depinisyonFilipino
F4PT-Ic-1.134Nauunawaanang kahulugan ng mga salita ayon sa paglalarawan sa akdapaglalarawanFilipino
F4PT-Ic-1.44Nauunawaanang kahulugan ng mga salita ayon sa paglalarawan sa akdakasingkahuluganFilipino
F4PT-Ic-1.54Nauunawaanang kahulugan ng mga salita ayon sa paglalarawan sa akdakasalungatFilipino
H4IS-Ivh-j-334Advocatesthe use of alternatives to firecrackers and alcohol in celebrating special eventsHealth-PE
H4N-If-g-254Analyzesby comparing the information in their food labelsthe nutritional value of food productstwo or moreHealth-PE
PE4PF-Ib-h-184Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
PE4PF-IIb-h-184Assessesregularly; based on physical activity pyramidparticipation in physical activitiesHealth-PE
H4N-Ic-e-244Demonstratesability to interpret information provided in the food labelHealth-PE
H4IS-IVb-d-294Demonstratesbefore, during, and after a disaster or an emergency situationproper responseHealth-PE
H4IS-Ivf-g-314Describesappropriate safety measuresto be observed in special events or situations that may put people at risk Health-PE
H4DD-Iig-h-124Describescommon communicable diseasesHealth-PE
H4DD-IIa-74Describescommunicable diseasesHealth-PE
H4N-Ij-274Describesgeneral signs and symptoms of food-borne diseasesHealth-PE
H4N-Ij-274Describesgeneral symptoms of food-borne diseasesHealth-PE
H4IS-IVh-j-324Describesthe dangers of engaging in risky behaviors such as use of firecrackers, guns, alcohol consumptionHealth-PE
PE4PF-Ia-164Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
PE4PF-IIa-164Describesthe physical activity pyramidHealth-PE
H4S-IIId-e-44Describesthe potential dangers associated with medicine misuse and abuseHealth-PE
H4S-IIIf-g-54Describesthe proper use of medicinesHealth-PE
PE4GS-Ib-24Describesthe skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE4GS-IIb-24Describesthe skillsinvolved in the danceHealth-PE
H4S-IIIa-14Describesuses of medicinesHealth-PE
H4S-IIIc-d-34Describesways on how medicines are misused and abusedHealth-PE
H4N-If-g-264Describesways to keep food clean and safeHealth-PE
H4S-IIIb-24Differentiatesnonprescription medicinesHealth-PE
H4S-IIIb-24Differentiatesprescription from nonprescription medicinesHealth-PE
H4N-Ih-i-274Discussesthe importance of keeping food clean and safe to avoid diseaseHealth-PE
PE4PF-Ib-h-204Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort, respect for others and fair playHealth-PE
PE4PF-IIb-h-204Displaysduring participation in physical activitiesjoy of effort, respect for others and fair playHealth-PE
H4DD-Iic-d-104Enumeratesthe different elements in the chain of infectionHealth-PE
PE4GS-Ic-h-44Executesdifferent skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE4GS-IIc-h-44Executesdifferent skillsinvolved in the danceHealth-PE
PE4PF-Ia-214Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
PE4PF-IIa-214Explainshealth and skill related fitness componentsHealth-PE
H4S-IIIi-j-64Explainsthe importance of reading drug information and labels, and other ways to ensure proper use of medicinesHealth-PE
H4N-Ib-234Explainsthe importance of reading food labels in selecting and purchasing food productsHealth-PE
PE4PF-Ia-174Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE4PF-IIa-174Explainsthe indicators for fitnessHealth-PE
PE4GS-Ib-14Explainsthe nature/backgroundof the danceHealth-PE
PE4GS-IIb-14Explainsthe nature/backgroundof the danceHealth-PE
PE4PF-Ib-h-224Identifiesareas for improvementHealth-PE
PE4PF-IIb-h-224Identifiesareas for improvementHealth-PE
H4N-Ij-264Identifiescommon food-borne diseasesHealth-PE
H4N-Ia-224Identifiesinformation provided on the food labelHealth-PE
H4DD-IIb-94Identifiesthe various disease agents of communicable diseasesHealth-PE
H4DD-Ii-j-144Identifiesways to break the chain of infection at respective points Health-PE
H4DD-Iie-f-114Knowshow communicable diseases are transmittedHealth-PE
H4DD-Ii-j-134Knowshow to prevent and control common communicable diseasesHealth-PE
H4DD-Ii-j-134Knowshow to stay healthyHealth-PE
PE4GS-Ib-h-34Observessafety precautionsHealth-PE
PE4GS-IIb-h-34Observessafety precautionsHealth-PE
H4DDIIi-j-154Practicesto prevent and control common communicable diseasespersonal habits and environmental sanitationHealth-PE
H4IS-IVa-284Recognizesdisasters or emergency situationsHealth-PE
PE4PF-Ib-h-194Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
PE4PF-IIb-h-194Recognizesthe value of participationin physical activitiesHealth-PE
H4IS-IVe-304Relatesdisaster preparedness to preserving livesHealth-PE
H4IS-IVe-304Relatesproper response during emergency situations to preserving livesHealth-PE
M4NS-IIg-834Addsdissimilar fractions.Math
M4NS-IIg-834Addssimilar fractions.Math
M4NS-IIj-104.14Arrangesdecimal numbers.Math
M4NS-Ib-13.44Arrangesin increasing or decreasing order.numbersup to 100 00Math
M4NS-IIe-814Changesfractions to lowest formsMath
M4NS-IIe-804Changesimproper fraction to mixed numbers and vice versaimproper fractionMath
M4NS-IIe-804Changesimproper fraction to mixed numbers and vice versamixed numbersMath
M4SP-IVg-1.44Collectsusing any sourcedata on two variablesMath
M4NS-IIj-104.14Comparesdecimal numbers.Math
M4NS-Ib-12.44Comparesusing relation symbols.numbersup to 100 000Math
M4ME-IIIj-544Convertssq. cm to sq. m and vice versaMath
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving area involving rectangles.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving area involving squares.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving area involving triangles.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving perimeter involving parallelograms.Math
M4ME-IVf-664Createswith reasonable answersproblems involving volume of rectangular prism.Math
M4SP-IVj-134Createsproblems involving a simple experiment.Math
M4NS-IIh-88.14Createswith reasonable answersproblems involving addition of fractions.Math
M4NS-Ie-46.34Createswith reasonable answersproblems involving addition of whole numbersincluding money.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving area involving parallelograms.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving area involving trapezoids.Math
M4NS-Ii-57.34Createswith reasonable answersproblems involving division of whole numberswithout or with any other operations; including moneyMath
M4NS-IId-71.14Createswith reasonable answersproblems involving GCF of 2 given numbers.Math
M4NS-IId-71.14Createswith reasonable answersproblems involving LCM of 2 given numbers.Math
M4NS-Ie-46.34Createswith reasonable answersproblems involving multiplication of whole numbersincluding money.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving perimeter involving rectangles.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving perimeter involving squares.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving perimeter involving trapezoids.Math
M4ME-IVd-614Createswith reasonable answersproblems involving perimeter involving triangles.Math
M4NS-IIh-88.14Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of fractions.Math
M4NS-Ie-46.34Createswith reasonable answersproblems involving subtraction of whole numbersincluding money.Math
M4ME-IIIh-504Derivesthe formula for perimeter of any given figure.Math
M4ME-IVe-634Derivesthe formula for the volume of rectangular prisms.Math
M4ME-IVb-574Derivesthe formulas for the area of parallelograms.Math
M4ME-IVb-574Derivesthe formulas for the area of trapezoids.Math
M4ME-IVb-574Derivesthe formulas for the area of triangles.Math
M4GE-IIIa-12.24Describesintersecting lines.Math
M4GE-IIIa-12.24Describesperpendicular lines.Math
M4GE-IIIa-12.34Describesusing modelsdifferent angles (acute)Math
M4GE-IIIb-144Describesusing modelsdifferent angles (acute)Math
M4GE-IIIa-12.34Describesusing modelsdifferent angles (obtuse)Math
M4GE-IIIb-144Describesusing modelsdifferent angles (obtuse)Math
M4GE-IIIa-12.34Describesusing modelsdifferent angles (right)Math
M4GE-IIIb-144Describesusing modelsdifferent angles (right)Math
M4GE-IIIa-12.24Describesparallel lines.Math
M4GE-IIIb-154Describesusing concrete objects or modelsthe attributes of quadrilateralsMath
M4GE-IIIb-154Describesusing concrete objects or modelsthe attributes of trianglesMath
M4GE-IIIc-174Describesthe different kinds of quadrilaterals: parallelogram.Math
M4GE-IIIc-174Describesthe different kinds of quadrilaterals: rectangle.Math
M4GE-IIIc-174Describesthe different kinds of quadrilaterals: rhombus.Math
M4GE-IIIc-174Describesthe different kinds of quadrilaterals: square.Math
M4GE-IIIc-174Describesthe different kinds of quadrilaterals: trapezoid.Math
M4GE-IIIb-154Describesusing concrete objects or modelsthe properties of quadrilateralsMath
M4GE-IIIb-154Describesusing concrete objects or modelsthe properties of trianglesMath
M4GE-IIIc-164Describesaccording to sides and angles.trianglesMath
M4AL-IIIe-54Determinesthe missing term/s in a sequence of numbersMath
M4ME-IIIj-534Differentiatesperimeter from areaMath
M4NS-IIb-664Differentiatesprime from composite numbersMath
M4NS-If-54.34Divideswithout and with remainder1- to 2-digit numbersMath
M4NS-Ig-52.34Dividesmentally; without remainder; using appropriate strategies.1-digit numbersMath
M4NS-Ig-52.34Dividesmentally; without remainder; using appropriate strategies.2- to 3-digit numbersMath
M4NS-If-54.34Divideswithout and with remainder3- to 4-digit numbersMath
M4NS-If-54.44Divideswithout and with remainder3- to 4-digit numbers by tens or hundreds or by 1 000Math
M4SP-IVh-5.44Drawsinferences based on datapresented in a double-bar graph.Math
M4ME-IVa-564Estimatesthe area of irregular plane figures made up of rectangles.Math
M4ME-IVa-564Estimatesthe area of irregular plane figures made up of squaresMath
M4ME-IVc-594Estimatesthe area of parallelograms.Math
M4ME-IVc-594Estimatesthe area of trapezoids.Math
M4ME-IVc-594Estimatesthe area of triangles.Math
M4ME-IIIf-124Estimatesin minutes.the duration of timeMath
M4NS-Ic-44.24Estimateswith reasonable resultsthe products of 2- to 3-digit numbersMath
M4NS-Ic-44.24Estimateswith reasonable resultsthe products of 3- to 4-digit numbersMath
M4NS-Ig-55.24Estimateswith reasonable resultsthe quotient of 1- to 2-digit divisorsMath
M4NS-Ig-55.24Estimateswith reasonable resultsthe quotient of 3- to 4-digit dividendsMath
M4NS-Ii-61.14ExplainscorrectlyMultiplication, Division, Addition, Subtraction (MDAS)Math
M4SP-IVi-114Explainsthe outcomes in an experiment.Math
M4NS-Id-42.34Explainsthe strategies used.Math
M4SP-IVi-104Expressesin words, symbols, tables, or graphs.the outcome in a simple experimentMath
M4NS-IIc-69.14Findsusing the following methods: listing, prime factorization, and continuous division.least common multiple (LCM) of two numbersMath
M4ME-IVa-554Findsusing sq. cm and sq. m.the area of irregular figures made up of rectanglesMath
M4ME-IVa-554Findsusing sq. cm and sq. m.the area of irregular figures made up of squaresMath
M4ME-IVb-584Findsusing sq. cm and sq. m.the area of triangles, parallelograms and trapezoidsMath
M4ME-IVb-584Findsusing sq. cm and sq. m.the area of triangles, parallelograms and trapezoidsMath
M4ME-IVb-584Findsusing sq. cm and sq. m.the area of triangles, parallelograms and trapezoidsMath
M4NS-IIc-68.14Findsusing the following methods: listing, prime factorization, and continuous division.the common factors of two numbersMath
M4NS-IIc-69.14Findsusing the following methods: listing, prime factorization, and continuous division.the common multiples of two numbersMath
M4ME-IIIf-114Findsin minutes and secondsthe elapsed timeMath
M4NS-IIc-68.14Findsusing the following methods: listing, prime factorization, and continuous division.the greatest common factor (GCF) of two numbersMath
M4AL-IIIe-134Findsthe missing number in an equationinvolving properties of operationsMath
M4ME-IIIi-514Findsthe perimeter of parallelograms.Math
M4ME-IIIi-514Findsthe perimeter of rectangles.Math
M4ME-IIIi-514Findsthe perimeter of squares.Math
M4ME-IIIi-514Findsthe perimeter of trapezoids.Math
M4ME-IIIi-514Findsthe perimeter of triangles.Math
M4ME-IVe-644Findsusing cu. cm and cu. m.the volume of a rectangular prismMath
M4NS-Ia-10.44Givesthe place value of a digitin numbers up to 100,000Math
M4NS-IIi-101.14Givesthe place value of a digit of a given decimal numberthrough hundredths.Math
M4NS-Ia-10.44Givesthe value of a digitin numbers up to 100,000Math
M4NS-IIi-101.14Givesthe value of a digit of a given decimal numberthrough hundredths.Math
M4NS-IIe-79.24Identifiesimproper fractionsMath
M4NS-IIe-79.24Identifiesproper fractionsMath
M4NS-IIa-644Identifiesfactors of a given numberup to 100Math
M4NS-IIe-79.24Identifiesmixed numbers.Math
M4GE-IIIc-174Identifiesthe different kinds of quadrilaterals: parallelogram.Math
M4GE-IIIc-174Identifiesthe different kinds of quadrilaterals: rectangle.Math
M4GE-IIIc-174Identifiesthe different kinds of quadrilaterals: rhombus.Math
M4GE-IIIc-174Identifiesthe different kinds of quadrilaterals: square.Math
M4GE-IIIc-174Identifiesthe different kinds of quadrilaterals: trapezoid.Math
M4NS-IIa-654Identifiesthe multiples of a given numberup to 100Math
M4GE-IIIc-164Identifiesaccording to sides and angles.trianglesMath
M4GE-IIIa-12.24Illustratesintersecting lines.Math
M4GE-IIIa-12.24Illustratesparallel lines.Math
M4GE-IIIa-12.34Illustratesusing modelsdifferent angles (acute)Math
M4GE-IIIb-144Illustratesusing modelsdifferent angles (acute)Math
M4GE-IIIa-12.34Illustratesusing modelsdifferent angles (obtuse)Math
M4GE-IIIb-144Illustratesusing modelsdifferent angles (obtuse)Math
M4GE-IIIa-12.34Illustratesusing modelsdifferent angles (right)Math
M4GE-IIIb-144Illustratesusing modelsdifferent angles (right)Math
M4GE-IIIa-12.24Illustratesperpendicular lines.Math
M4SP-IVg-3.44Interpretsdata presented in different kinds of bar graphs (double bars).Math
M4SP-IVg-3.44Interpretsdata presented in different kinds of bar graphs (horizontal bars).Math
M4SP-IVg-3.44Interpretsdata presented in different kinds of bar graphs (single bar).Math
M4SP-IVg-3.44Interpretsdata presented in different kinds of bar graphs (vertical bars).Math
M4ME-IIIh-494Measuresusing appropriate tools.the perimeter of any given figureMath
M4NS-Id-42.34Multipliesmentally1- to 2-digit numbers.with products up to 200Math
M4NS-Ic-43.74Multiplieswithout or with regrouping.2-digit numbersMath
M4NS-Id-42.34Multipliesmentally2-digit numberswith products up to 200Math
M4NS-Ic-43.74Multiplieswithout or with regrouping.3-digit numbersMath
M4SP-IVg-2.44Organizesin tabular form.dataMath
M4NS-Ij-62.14Performsa series of two or more operations.Math
M4SP-IVg-2.44Presentsin a single/double horizontal or vertical bar graph.dataMath
M4NS-IIj-102.14Readsdecimal numbersthrough hundredths.Math
M4NS-Ia-9.44Readsin symbols and in words.numbersup to hundred thousandMath
M4SP-IVi-94RecordsFavorable outcomes in a simple experimentMath
M4GE-IIId-18.24Relatesone quadrilateral to another quadrilateralMath
M4GE-IIId-18.14RelatesquadrilateralsMath
M4GE-IIId-18.14RelatestrianglesMath
M4NS-IIi-1004Renamesto fractions.decimal numbersMath
M4NS-IIi-1004Renamesto decimals.fractionswhose denominators are factors of 10 and 100Math
M4NS-Ii-61.14RepresentscorrectlyMultiplication, Division, Addition, Subtraction (MDAS)Math
M4NS-IIj-103.14Roundsto the nearest whole number and tenth.decimal numbersMath
M4NS-Ib-5.24Roundsto the nearest thousand and ten thousand.numbersMath
M4NS-IId-70.14Solvesproblems involving LCM of 2 given numbers .real-lifeMath
M4NS-Ie-45.54Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, non-routine problems involving additionMath
M4NS-Ih-56.44Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, non-routine problems involving division of whole numbersand any of the other operations; including moneyMath
M4NS-Ie-45.54Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, non-routine problems involving multiplicationMath
M4NS-Ie-45.54Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, non-routine problems involving subtractionMath
M4NS-Ie-45.54Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, routine problems involving additionMath
M4NS-Ih-56.44Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, routine problems involving division of whole numbersand any of the other operations; including moneyMath
M4NS-Ie-45.54Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, routine problems involving multiplicationMath
M4NS-Ie-45.54Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.multi-step, routine problems involving subtractionMath
M4SP-IVh-4.44Solvesusing data presented in a single or double-bar graph.non-routine problemsMath
M4ME-IVc-604Solvesnon-routine problems involving parallelogramsMath
M4ME-IVc-604Solvesnon-routine problems involving rectanglesMath
M4ME-IVc-604Solvesnon-routine problems involving squaresMath
M4ME-IVc-604Solvesnon-routine problems involving trapezoidsMath
M4ME-IVc-604Solvesnon-routine problems involving trianglesMath
M4SP-IVj-124Solvesnon-routine problems involving a simple experimentMath
M4NS-IIh-87.14Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving addition of fractionsMath
M4NS-Ih-56.34Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of 1- to 2-digit numbersincluding moneyMath
M4NS-Ih-56.34Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving division of 3- to 4-digit numbersincluding moneyMath
M4NS-Id-45.44Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsnon-routine problems involving multiplication of whole numbersincluding moneyMath
M4ME-IIIi-524Solvesnon-routine problems involving perimeter of parallelogramsin real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesnon-routine problems involving perimeter of rectanglesin real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesnon-routine problems involving perimeter of squaresin real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesnon-routine problems involving perimeter of trapezoids.in real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesnon-routine problems involving perimeter of trianglesin real-life situationsMath
M4NS-IIh-87.14Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.non-routine problems involving subtraction of fractionsMath
M4ME-IVf-654Solvesnon-routine problems involving the volume of a rectangular prismMath
M4ME-IIIg-134Solvesproblems involving elapsed time.Math
M4NS-IId-70.14Solvesproblems involving GCF of 2 given numbers .real-lifeMath
M4SP-IVh-4.44Solvesusing data presented in a single or double-bar graph.routine problemsMath
M4ME-IVc-604Solvesroutine problems involving parallelogramsMath
M4ME-IVc-604Solvesroutine problems involving rectanglesMath
M4ME-IVc-604Solvesroutine problems involving squaresMath
M4ME-IVc-604Solvesroutine problems involving trapezoidsMath
M4ME-IVc-604Solvesroutine problems involving trianglesMath
M4SP-IVj-124Solvesroutine problems involving a simple experimentMath
M4NS-IIh-87.14Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving addition of fractionsMath
M4NS-Ih-56.34Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of 1- to 2-digit numbersincluding moneyMath
M4NS-Ih-56.34Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving division of 3- to 4-digit numbersincluding moneyMath
M4NS-Id-45.44Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsroutine problems involving multiplication of whole numbersincluding moneyMath
M4ME-IIIi-524Solvesroutine problems involving perimeter of parallelogramsin real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesroutine problems involving perimeter of rectanglesin real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesroutine problems involving perimeter of squaresin real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesroutine problems involving perimeter of trapezoids.in real-life situationsMath
M4ME-IIIi-524Solvesroutine problems involving perimeter of trianglesin real-life situationsMath
M4NS-IIh-87.14Solvesusing appropriate problem solving strategies and tools.routine problems involving subtraction of fractionsMath
M4ME-IVf-654Solvesroutine problems involving the volume of a rectangular prismMath
M4NS-IIg-834Subtractsdissimilar fractions.Math
M4NS-IIg-834Subtractssimilar fractions.Math
M4NS-IIf-82.14Visualizessubtraction of similar fractions.Math
M4NS-IIg-82.34Visualizesaddition of dissimilar fractions.Math
M4NS-IIf-82.14Visualizesaddition of similar fractions.Math
M4NS-IIi-994Visualizesusing models like blocks, grids, number lines and money; to show the relationship to fractions.decimal numbersMath
M4NS-Ia-1.44Visualizesnumbersup to 100 000; with emphasis on numbers 10 001 – 100 000.Math
M4NS-IIf-82.24Visualizessubtraction of a fraction from a whole number.Math
M4NS-IIg-82.34Visualizessubtraction of dissimilar fractions.Math
M4ME-IIIg-484Visualizesin different situations.the perimeter of any given plane figureMath
M4ME-IVd-624Visualizesin different situations; using non-standard (e.g. marbles, etc.) and standard units.the volume of solid figuresMath
M4NS-IIb-674Writesa given number as a product of its prime factors.Math
M4NS-IIj-102.14Writesdecimal numbersthrough hundredths.Math
M4NS-Ia-9.44Writesin symbols and in words.numbersup to hundred thousandMath
S4LT-IIc-d-84Chooseswhich animals to raisein a particular habitatScience
S4LT-IIe-f-124Chooseswhich plants to growin a particular habitatScience
S4MT-Ia-14Classifiesbased on the ability to absorb water, float, sink, undergo decaymaterialsScience
S4LT-IIa-b-24Communicatesthat the major organs work together to make the body function properlyScience
S4LT-IIc-d-64Comparesbody movements of animalsin their habitatScience
S4LT-IIg-h-134Comparesthe stages in the life cycle of organismsScience
S4ES-IVa-14Compares and contraststhe characteristics of different types of soilScience
S4LT-IIi-j-174Conductsto determine environmental conditions needed by living things to surviveinvestigationsScience
S4LT-IIe-f-104Conductsgiven varying environmental conditions: light, water, temperature, and soil typeinvestigations on the specialized structures of plantsScience
S4MT-Ic-d-34Demonstratesproper disposal of wasteaccording to the properties of its materialsScience
S4LT-IIi-j-164Describescertain types of harmful interactions among living thingsScience
S4MT-Ig-h-64Describeschanges in properties of materials when exposed to certain conditions such as temperature or when mixed with other materialsScience
S4MT-Ie-f-54Describeschanges in solid materials when they are bent, pressed, hammered, or cutScience
S4FE-IIIf-g-44Describeshow heat travelsScience
S4FE-IIIf-g-44Describeshow light travelsScience
S4FE-IIIf-g-44Describeshow sound travelsScience
S4LT-IIi-j-154Describessome types of beneficial interactions among living thingsScience
S4ES-IVh-94Describesthe changes in the position and in the length of shadows in the surroundings as the position of the Sun changesScience
S4LT-IIg-h-144Describesthe effect of the environment on the life cycle of organismsScience
S4ES-IVj-114Describesthe effects of the SunScience
S4LT-IIi-j-184Describesthe effects of interactions among organism in their environmentScience
S4FE-IIId-e-34Describesthe force exerted by magnetsScience
S4ES-IVd-44Describesthe importance of the water cycleScience
S4LT-IIa-b-14Describesthe main function of the major organsScience
S4ES-IVi-104Describesthe role of the Sun in the water cycleScience
S4FE-IIIi-j-64Describesways to protect oneself from exposure to excessive heatScience
S4FE-IIIi-j-64Describesways to protect oneself from exposure to excessive lightScience
S4FE-IIIi-j-64Describesways to protect oneself from exposure to excessive soundScience
S4ES-IVb-24Explainsin the context of daily activitiesthe use of water from different sourcesScience
S4FE-IIIa-14Explainsthe effects of force applied to an objectScience
S4LT-IIe-f-94Identifiesthe specialized structures of terrestrial and aquatic plantsScience
S4MT-Ii-j-74Identifieschanges in materialswhether useful or harmful to one’s environmentScience
S4ES-IVg-84Identifiessafety precautions during different weather conditionsScience
S4LT-IIa-b-34Identifiesthe causes and treatment of diseases of the major organsScience
S4MT-Ib-24Identifiesthe effects of decaying materials on one’s health and safetyScience
S4LT-IIc-d-54Infersthat body structures help animals adapt and survive in their particular habitatScience
S4ES-IVc-34Infersthe importance of waterin daily activitiesScience
S4FE-IIIh-54InvestigatesCharacteristics and properties of light and soundScience
S4LT-IIc-d-74Makesa survey of animals found in the community and their specific habitatsScience
S4LT-IIe-f-114Makesa survey of plants found in the community and their specific habitatsScience
S4ES-IVf-74Makessimple interpretations about the weatheras recorded in the weather chartScience
S4LT-IIa-b-44Practicesto maintain a healthy bodyhabitsScience
S4FE-IIIb-c-24Practicesproper handling of materialsScience
S4FE-IIIb-c-24Practicessafety measures in physical activitiesScience
S4ES-IVf-64Recordsin a chartthe weather conditionsScience
S4ES-IVe-54Usesto measure the different weather componentsweather instrumentsScience

K to 12 Grade Levels:

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.