Home » Examinations » Licensure Examination for Teachers » Table of Specifications for Licensure Examination for Teachers (LET) » Page 4

Table of Specifications for Licensure Examination for Teachers (LET)

FILIPINO

1. PANITIKAN – 40%

1.1 Mabakas ang simu-simula at pag-unlad ng iba’t-ibang anyo ng panitikang Filipino sa iba’t-ibang panahon simula noong panahon ng bago dumating ang Kastila hanggang sa kasalukuyan (10%)
1.2 Makilala ang mga akdang pampanitikan at mga may-akda na kinatawan ng bawa’t panahon na nag-iwan ng tatak sa buhay na kapilipinuhan (10%)
1.3 Mabigyang-kahulugan ang paraan ng pamumuhay ng mga tao na ini lalarawan ng panitikan sa bawa’t panahon (10%)
1.4 Matukoy ang mga pagpapahalagang Pilipinong taglay ng mga akdang kinatawan ng bawa’t panahon na nararapat panatilihin (2%)
1.5 Masuri ang mga akdang batay sa mga pamantayan ng pagsusuri (6%)
1.6 Mapili at magamit ang mga uri at halimbawa ng panitikang pambatang angkop linangin sa mga kabataan (2%)

2. LINGGWISTIKA – 40%

2.1. Matalakay ang simula at pag-unlad ng wikang pambansa (10%)

2.1.1 Ebolusyon ng Surian ng Wikang Pambansa (2%)
2.1.2 Eboluyson ng alpabeto (4%)
2.1.3 Mga batas pangwika (4%)

2.2 Magamit ang mga batayang kaalaman sa linggwistika sa mabisang pagpapahayag (20%)

2.2.1 Masuri ang mga pangungusap ang mga pangungueap/sugnay/parirala/salita/pantig/titik (4%)
2.2.2 Magamit nang wasto ang mga salita/parirala sa pangungusap (4%)
2.2.3 Mabisang magamit ang mga matalinghagang pananalita/tayutay sa pakikipagtalastasan (4%)
2.2.4 Makilala at matalakay ang iba’t-ibang bahagi ng pahayagang pampaaralan bilang behikulo/komunikasyong pasulat (4%)

2.3 Magamit ang mga simulain sa pagsasaling-wika ng mga pangungusap/parirala/kasabihan (5%)

2.4 Mapili ang pinakamabisang halimbawa ng mga pangungusap sa pagpapahayag (5%)

3. PARAAN/PAMAMARAAN NG PAGTUTURO – (10%)

3.1 Masuri at magamit ang mga paraan ng pagtuturo ng Filipino bilang; una at pangalawang wika (5%)
3.2 Matukoy ang waastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang ng mga paraan ngpagtututro (5%)

4. PAGHAHANDA NG MGA KAGAMITANG PAMPAGTUTURO SA FILIPINO (10%)

4.1 Makilala at mapahalagagan ang iba’t-ibang uri ng kagamitan sa pagtuturo ng wikan at panitikan (2%)
4.2 Mapili at magamit nang wasto ang iba’t-ibang kagamitang panturo na angkop sa mga aralin sa iba’t-ibang baiting (4%)
4.3 Masuri ang mahuhusay na aytem ng pagsusulit at pagsasanay bilang kagamitang pamagtuturo sa wika at panitikan (4%)

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

11 thoughts on “Table of Specifications for Licensure Examination for Teachers (LET)”

    • Hi Sir, lahat po ng online reviewer sa teacherph ay may mga tamang sagot.. kailangan niyo lang pong tapusin yung exam para makita ito. Maraming Salamat!

      Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.